Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 005845 21332611 na godz. na dobę w sumie
Czerpiąc ze źródła. Wykorzystaj Prawo Przyciągania, by osiągnąć bogactwo i szczęście - książka
Czerpiąc ze źródła. Wykorzystaj Prawo Przyciągania, by osiągnąć bogactwo i szczęście - książka
Autor: , , , Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3218-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To prawda - książka, którą trzymasz w rękach, to jedyne, czego potrzebujesz, by zacząć wieść życie, o jakim marzysz!

Zawiera praktyczne wskazówki doprowadzania do manifestacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

Jedna idea może być warta miliony dolarów, ale takie idee przychodzą tylko do ludzi, którzy są otwarci i przygotowani na ich przyjęcie, których umysł jest nastawiony na sukces. Czyż nie warto podjąć tego wysiłku?
Charles Haanel

Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, może być Twoje. Wszystko. Nie tylko bogactwo i zdrowie, ale również prawdziwe, wieczne szczęście. Być może jesteś sprzedawcą, nauczycielką, studentem, inżynierem, mechanikiem samochodowym. Albo nie pracujesz zawodowo i zajmujesz się swoimi dziećmi. Naprawdę nie ma znaczenia, jaki zawód wykonujesz ani czy w ogóle go masz.

Trzymasz w ręku książkę, która jest kluczem do prawdziwego spełnienia i szczęścia. Skąd czerpiemy tę wiedzę i pewność, że jest ona prawdziwa? Ujawniamy stuletnie sekrety legendarnego Charlesa Haanela, które są przykładem syntezy filozofii Zachodu i Wschodu. Haanel był człowiekiem, który cenił dobra materialne, ale nigdy nie stracił z oczu wagi wewnętrznego spokoju. To właśnie on był inspiracją dla Napoleona Hilla. Jego sposób myślenia dał początek manifestacjom marzeń i celów, tak często opisywanym w poradnikach osiągania osobistego spełnienia. Jednak we wszystkich obszarach życia, także w zakresie osiągania szczęścia, musimy zawsze badać źródło. Ta książka odsłoni przed Tobą wszystkie tajemnice, a jej atuty to przystępny język i łatwe do wykonania ćwiczenia. Poznaj metodę przeznaczoną do codziennego stosowania, która prowadzi do manifestacji Twoich marzeń. Techniki te można wykorzystać w każdej dziedzinie życia, od miłości i seksu, przez karierę, po twórczość. Po prostu zaczerpnij ze źródła, wykonując codzienne sesje manifestacji, trwające nie dłużej niż 3 do 5 minut - i zbuduj życie, jakiego pragniesz!

Łatwa w użyciu, przyjemna w czytaniu i skuteczna w działaniu - rewolucyjna metoda wykorzystania 'praw przyciągania'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Czerpiąc ze źródła. Wykorzystaj Prawo Przyciągania, by osiągnąć bogactwo i szczęście Autorzy: John Selby, Richard Greninger, William Gladstone, Jack Canfield (posłowie) Tłumaczenie: Olaf Budek ISBN: 978-83-246-3218-3 Tytuł oryginału: Tapping the Source: Using the Master Key System for Abundance and Happiness Format: 140 × 208, stron: 216 To prawda — książka, którą trzymasz w rękach, to jedyne, czego potrzebujesz, by zacząć wieść życie, o jakim marzysz! • Wybierz radosne skupienie na swym wnętrzu • Uspokój umysł • Wejdź w tryb otwartości • Odczuj swoje głębokie pragnienia • Podłącz się do mocy manifestacji • Skup się na swojej wyższej intencji • Z każdym kolejnym krokiem manifestuj swoje marzenie Zawiera praktyczne wskazówki doprowadzania do manifestacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Jedna idea może być warta miliony dolarów, ale takie idee przychodzą tylko do ludzi, którzy są otwarci i przygotowani na ich przyjęcie, których umysł jest nastawiony na sukces. Czyż nie warto podjąć tego wysiłku? Charles Haanel Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, może być Twoje. Wszystko. Nie tylko bogactwo i zdrowie, ale również prawdziwe, wieczne szczęście. Być może jesteś sprzedawcą, nauczycielką, studentem, inżynierem, mechanikiem samochodowym. Albo nie pracujesz zawodowo i zajmujesz się swoimi dziećmi. Naprawdę nie ma znaczenia, jaki zawód wykonujesz ani czy w ogóle go masz. Łatwa w użyciu, przyjemna w czytaniu i skuteczna w działaniu — rewolucyjna metoda wykorzystania „praw przyciągania”. SPIS TRE¥CI Przedmowa .................................................................................7 Wprowadzenie ............................................................................9 CzÚĂÊ pierwsza: Rozpoczynamy ........................................................ 15 1. Kim byï Charles Haanel? ................................................. 17 2. Kim sÈ Richard, William i John? ..................................... 23 3. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? ............................................... 29 4. DoĂwiadczenie i wglÈdy Richarda ..................................... 31 5. DoĂwiadczenie i wglÈdy Williama .................................... 43 CzÚĂÊ druga: Obudě swój wewnÚtrzny potencjaï z Johnem Selbym ... 51 6. Odrodzenie wizji Charlesa Haanela .................................. 53 7. Uniwersalny Twórczy Umysï ........................................... 69 8. WejĂcie w TwórczÈ CiszÚ ................................................. 79 9. WejĂcie w tryb odbierania ................................................ 97 10. Rozpoznaj swoje najgïÚbsze pragnienia ........................... 107 11. Zaczerpnij z Twórczego ½ródïa ...................................... 119 12. Manifestuj swój wyĝszy cel ............................................. 129 CzÚĂÊ trzecia: OsiÈgnij prawdziwe speïnienie .................................. 141 13. Stosuj codzienny proces przyciÈgania .............................. 143 14. Odkryj sekret dawania ................................................... 159 15. OsiÈgnij trwaïÈ obfitoĂÊ .................................................. 165 16. Uzdrowienie na gïÚbokim poziomie ................................ 175 17. Promieniowanie blaskiem duchowej intencji .................. 185 CzÚĂÊ czwarta: Praktyka czyni mistrza ............................................ 193 18. Sïowo koñcowe od Charlesa Haanela .............................. 195 Posïowie ................................................................................. 203 PodziÚkowania ....................................................................... 205 Dodatkowe materiaïy i programy dostÚpne w internecie ........ 207 Czytanie w grupie — zagadnienia do dyskusji ........................ 209 x3x ™7™ UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS’ C zerpiÈc ze ěródïa jest osadzonÈ w realnym Ăwiecie ksiÈĝkÈ o Two- ich zdolnoĂciach do manifestacji i o tym, jak moĝesz nauczyÊ siÚ wzbudzaÊ, kontrolowaÊ i przejawiaÊ te zdolnoĂci na wyĝszym poziomie. ¿eby przedstawiony tu program dziaïaï, nie musisz w nic „wie- rzyÊ” — musisz jedynie otworzyÊ siÚ na to, czego faktycznie doĂwiadczasz, i odkryÊ dla siebie rezultaty tego procesu. Rdzeniem tego programu jest zrozumienie, ĝe istnieje Uniwersalna Moc Manifestacji, przenikajÈca wszystko bezcielesna ĂwiadomoĂÊ, która ochoczo zgadza siÚ do nas wpïynÈÊ, gdy zaprosimy jÈ do swojej osobistej ĂwiadomoĂci. Uniwersalny Umysï jest inteligencjÈ, która przenika caïÈ przestrzeñ i oĝywia wszystkie istoty. Nasza zdolnoĂÊ myĂlenia jest w istocie zdolnoĂciÈ do wpïywania na Uniwersalny Umysï i przeksztaïcania go w umysï dynamiczny, umysï w ruchu. Jaka jest natura tego Uniwersalnego Umysïu i jak wizja Stwórcy, którÈ przedstawia Haanel, wpisuje siÚ w istniejÈce w naszej kulturze duchowe, filozoficzne i naukowe poglÈdy na naturÚ wszechĂwiata? PamiÚtam pewien sïoneczny, wiosenny poranek sprzed okoïo 25 lat, kiedy siedziaïem w wagonie restauracyjnym pociÈgu z Wiednia do Berlina, popijajÈc mocnÈ kawÚ i przeglÈdajÈc „¥wiat Nauki”, który kupiïem na stacji. Szybko pochïonÚïa mnie lektura artykuïu o teorii strun i kilku innych nowych naukowych wizjach wszechĂwiata, które proponowali co odwaĝniejsi propa- gatorzy „nowej fizyki”. W tych nowo powstajÈcych teoriach szczególnie x69x CZERPIkC ZE ½RÓD’A mocno uderzyïo mnie zaïoĝenie, ĝe wszechĂwiat po prostu musi istnieÊ w wiÚcej niĝ czterech wymiarach, aby moĝliwe byïo wyjaĂnienie nowych od- kryÊ w fizyce. Przeczytanie tego stwierdzenia w szanowanym magazynie naukowym sprawiïo, ĝe odetchnÈïem z ulgÈ — nareszcie nauka i religia wydajÈ siÚ docieraÊ do takich samych konkluzji w odniesieniu do natury wszechĂwiata. PatrzÈc przez okno na cebulowate wieĝe austriackich koĂcioïów, zastana- wiaïem siÚ nad chrzeĂcijañskimi wierzeniami zakïadajÈcymi istnienie wymia- rów caïkowicie wykraczajÈcych poza kontinuum czasoprzestrzenne — Ăwia- tów bezcielesnego, transpersonalnego Ducha. Przypomniaïem sobie równieĝ sïowa buddyjskiego nauczyciela ducho- wego z Birmy, którego spotkaïem pod koniec lat 60. w San Francisco. Thakin Kung równieĝ twierdziï, bazujÈc na swoim gïÚbokim doĂwiadcze- niu medytacyjnym, ĝe bez wÈtpienia istnieje wiele „wymiarów ĂwiadomoĂci”, wykraczajÈcych poza znane nauce wymiary fizycznej objÚtoĂci i chronolo- gicznego czasu. Thakin nauczaï, ĝe sama ĂwiadomoĂÊ, myĂli, które przebiegajÈ przez nasz umysï, i wyobraĝenia, które pojawiajÈ siÚ w naszej gïowie, istniejÈ w wymiarze bÚdÈcym poza kontinuum czasoprzestrzennym, w piÈtym wymiarze, w którym spÚdzamy caïe nasze ĝycie, jak ryby w wodzie, nawet tego nie zauwaĝajÈc. Haanel równieĝ postuluje istnienie piÈtego wymiaru ĂwiadomoĂci, w którym wszyscy ĝyjemy i który nas podtrzymuje. Ten wymiar jest inte- ligentnym, energetycznym spoiwem, które utrzymuje razem kontinuum czasoprzestrzenne, a transcendentalna moc intuicyjnej myĂli moĝe wpïywaÊ przez niego do naszych indywidualnych „bÈbli” ĂwiadomoĂci i w ten sposób wpïywaÊ na nasz fizyczny Ăwiat. Haanel czÚsto nazywa ten piÈty wymiar Uniwersalnym Umysïem: Uniwersalny Umysï jest nie tylko InteligencjÈ, ale równieĝ sub- stancjÈ. Ta substancja jest siïÈ, która przez dziaïanie prawa przyciÈ- gania zbliĝa do siebie elektrony, by formowaïy atomy, które na sku- tek dziaïania tych samych praw tworzÈ czÈstki. Prawo przyciÈgania, x70x UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS’ które jest równieĝ prawem miïoĂci, jest twórczÈ siïÈ, która stoi za kaĝdÈ manifestacjÈ — nie tylko atomów, ale Ăwiatów i caïego wszechĂwiata, wszystkiego, co moĝna sobie wyobraziÊ. Wedïug Haanela caïy fizyczny wszechĂwiat jest zbudowany z Uniwer- salnego Umysïu, dlatego moĝemy wykorzystaÊ moc ĂwiadomoĂci, by zama- nifestowaÊ to, czego pragniemy w ĝyciu. Jak widzieliĂmy wczeĂniej, Haanel (podobnie jak staroĝytni mistrzowie hinduscy i inni nauczyciele duchowi) wierzy, ĝe przed stworzeniem naszego fizycznego wszechĂwiata istniaïy pierwotna moc i ¥wiadomoĂÊ, caïkowicie niewyobraĝalne dla naszych Ămiertelnych umysïów. Uniwersalny Umysï w jakiĂ sposób „pomyĂlaï” nasz materialny wszechĂwiat, powoïujÈc go w ten sposób do istnienia w czasie nanosekund Wielkiego Wybuchu. Dla Haanela równanie opisujÈce stworzenie jest jasne — najpierw byïo pragnienie (namiÚtnoĂÊ). NastÚpnie pojawiïa siÚ myĂl (wyobraĝenie). Póěniej pojawiïo siÚ fizyczne przejawienie (manifestacja). PamiÚtam, ĝe jako dziecko wielokrotnie powracaïem do jednego zdania z Ewangelii Ăw. Jana: „Na poczÈtku byïo Sïowo, a Sïowo byïo u Boga, i Bogiem byïo Sïowo”1. Tym samym odnajdujemy w tradycji judeochrze- Ăcijañskiej dokïadnie tÚ samÈ wizjÚ twórczÈ, która leĝy u podstaw procesu manifestacji przedstawionego przez Haanela. „Sïowo” jest innym okreĂle- niem „MyĂli”. MyĂl byïa obecna przed naszym wszechĂwiatem i u jego poczÈtku. MyĂl jest TwórczÈ SiïÈ („i Bogiem byïo Sïowo”). Na wszelki wypadek, gdybyĂ juĝ zapomniaï cytat z dzieïa Haanela, który przytoczyïem w poprzednim rozdziale, powtórzÚ jego zdanie na temat stworzenia Ăwiata: WszechĂwiat musiaï zostaÊ pomyĂlany, zanim mógï staÊ siÚ mate- rialnym faktem. Haanel w tym cytacie siÚga tam, gdzie nie moĝe siÚgnÈÊ materialistyczna nauka. Patrzy na czas sprzed twórczego wydarzenia, jakim byï Wielki 1 J 1,1, Biblia TysiÈclecia, Pallottinum, Poznañ 2003. x71x CZERPIkC ZE ½RÓD’A Wybuch, i opisuje, w jaki sposób do niego doszïo — poprzez moc myĂli wyïaniajÈcej siÚ z Uniwersalnego Twórczego Umysïu. U zarania czasu istniaïa nieskoñczona inteligencja, ogromna moc, peïna miïoĂci istota, która swojÈ myĂlÈ sprawiïa, ĝe wszechĂwiat zaistniaï. Oto kluczowa kwestia, która powraca na kartach tej ksiÈĝki — ten sam pierwotnie istniejÈcy wymiar, który stworzyï nasz materialny wszechĂwiat (wymiar nieskoñczonej, twórczej myĂli), wciÈĝ przenika ten wszechĂwiat i oĝywia, prowadzi i inspiruje nasze wïasne twórcze myĂli. Skoro nasze indywidualne myĂli sÈ zainspirowane przez Uniwersalny Umysï, sÈ jego odblaskiem i równieĝ posiadajÈ nieskoñczonÈ moc tworzenia: Nieskoñczona twórcza moc Uniwersalnego Umysïu jest kontrolo- wana przez Ăwiadomy umysï jednostki. Zawsze, gdy tego chcemy, moĝemy uzyskaÊ inspiracjÚ pïynÈcÈ z wszechmocnego Uniwersalnego Umysïu. Haanel twierdziï niezïomnie, ĝe kaĝdy z nas jest doskonaïym przeja- wieniem naszego Stwórcy i ĝe moĝemy do woli czerpaÊ z Jego mocy. Nawet sam Jezus powiedziaï zdanie brzmiÈce jak herezja: „Kto we Mnie wierzy, bÚdzie takĝe dokonywaï tych dzieï, których Ja dokonujÚ, owszem, i wiÚksze od tych uczyni, bo Ja idÚ do Ojca”2. To bezpoĂrednie poïÈczenie miÚdzy naszym StwórcÈ a naszym twór- czym umysïem jest rdzeniem nauk Haanela oraz metody manifestacji, któ- rej uczymy w tej ksiÈĝce. Dlatego rozpoczynamy od refleksji nad Uniwer- salnym Twórczym Umysïem — jeĂli nawykowo zaprzeczasz swojej zdolnoĂci czerpania mocy od Twojego Stwórcy, tak naprawdÚ nie masz do niej dostÚpu. JeĂli chcesz mieÊ dostÚp do kreatywnej wizji i manifestowaÊ swoje najwyĝsze pragnienia, musisz rozpoznaÊ swojÈ wyĝszÈ naturÚ i regularnie kierowaÊ swojÈ uwagÚ ku temu wewnÚtrznemu ½ródïu nieskoñczonej twórczoĂci. Gdy skupiamy siÚ na ograniczeniach, zawsze znajdziemy ograniczenia, które bÚdÈ staïy nam na drodze do osiÈgniÚcia sukcesu. Haanel nalega, 2 J 14,12, Biblia TysiÈclecia, Pallottinum, Poznañ 2003. x72x UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS’ ĝebyĂmy raczej zdyscyplinowali swój umysï, by skupiaï siÚ na nieskoñ- czonej jednoĂci z Uniwersalnym Umysïem, ĝebyĂmy mogli uwolniÊ siÚ od ograniczeñ: Uniwersalny Umysï jest nieuwarunkowany. Dlatego im bardziej stajemy siÚ Ăwiadomi naszej jednoĂci z tym Umysïem, tym mniej dostrzegamy uwarunkowañ i ograniczeñ, a kiedy wyswabadzamy siÚ z uwarunkowañ, docieramy do urzeczywistnienia tego, co nie- uwarunkowane. Stajemy siÚ wolni! To bardzo waĝne stwierdzenie, które naleĝy gïÚboko rozwaĝaÊ, aĝ stanie siÚ dla nas zupeïnie jasne. Haanel zaprasza nas serdecznie do uĂwiadomie- nia sobie faktu, ĝe juĝ w tej chwili nie jesteĂmy oddzieleni od nieskoñczo- nej twórczej mocy wszechĂwiata. W rzeczy samej, jesteĂmy w aktywnym stanie „jednoĂci z tym Umysïem”. OczywiĂcie kaĝdy z nas musi sam zdecydowaÊ, co o tym wszystkim sÈdzi. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziaïach, Haanel nie wymaga od nas wiary w jego wizjÚ. Nalega, byĂmy nauczyli siÚ wchodziÊ w ciszÚ, uspokajaÊ swój umysï i na wïasnÈ rÚkÚ odkryÊ rzeczywistoĂÊ, którÈ opisuje. Ja sam caïkowicie siÚ z nim zgadzam. Nie buduj nowych, coraz wiÚkszych przekonañ, opierajÈc siÚ na swoich nadziejach i oczekiwaniach wobec rzeczywistoĂci. Zamiast tego wycisz wszystkie wyobraĝenia swojego ego, spójrz uczciwie na to, co jest rzeczy- wiste, zwróÊ uwagÚ do wewnÈtrz, na swoje ½ródïo, doĂwiadcz tego, co jest prawdziwe i, jak zachÚca Haanel, przestañ broniÊ swoje wierzenia i dostosuj je do prawdy. OdrzuÊ wszystkie fantazje, choÊby nie wiem jak uĂwiÚcone, które nie sÈ w peïni zgodne z boĝÈ kreacjÈ, z samym Uniwersalnym Umy- sïem. Ta droga zaprowadzi CiÚ do mocy. Uniwersalny Umysï jest jak przewód pod napiÚciem. Niesie wystar- czajÈcÈ moc, by sprostaÊ kaĝdej sytuacji, jaka moĝe siÚ pojawiÊ w ĝyciu kaĝdej osoby. Kiedy indywidualny umysï dotyka Uniwer- salnego Umysïu, otrzymuje caïÈ moc, jakiej potrzebuje. To wszystko odbywa siÚ w naszym wnÚtrzu. x73x CZERPIkC ZE ½RÓD’A Wyzwanie, jakie przed nami stoi, to upewnienie siÚ, ĝe nasz „indywi- dualny umysï dotyka Uniwersalnego Umysïu”. Musimy pamiÚtaÊ, by pamiÚtaÊ, ĝe jesteĂmy czymĂ znacznie wiÚcej niĝ tylko rezultatem warun- kowania emocjonalnego i elementem systemu przekonañ, wpojonych nam przez rodziców, spoïeczeñstwo i kulturÚ. ’atwo jest zapaĂÊ siÚ na powrót w relatywnÈ ĂwiadomoĂÊ i wiÚksza czÚĂÊ tej ksiÈĝki i opisywanego tu pro- cesu kreacji polega na rozwiniÚciu nowych nawyków, które pomogÈ nam pamiÚtaÊ, ĝe w kaĝdej chwili to od nas zaleĝy, na czym skupimy swojÈ uwagÚ. A to, na czym skupiamy uwagÚ, decyduje o caïym naszym ĝyciu, w kaĝdym momencie. Aby rozpoczÈÊ praktycznÈ czÚĂÊ tej ksiÈĝki, przyjrzyjmy siÚ mocy jed- nego, starannie dobranego zdania naprowadzajÈcego, które niemal natych- miast kieruje naszÈ uwagÚ dokïadnie tam, gdzie Haanel radzi jÈ skupiÊ — ku naszemu wïasnemu centrum, gdzie faktycznie napotykamy ½ródïo, które napeïni mocÈ caïy proces manifestacji. JeĂli bÚdziemy pamiÚtali, by regularnie z radoĂciÈ skupiaÊ swojÈ uwagÚ na swoim wnÚtrzu, odzyskamy zasadniczy stan umysïu, który umoĝliwi nam wykonanie caïego procesu manifestacji. Krok 1. PamiÚtaj, by pamiÚtaÊ Pierwszym krokiem w codziennym programie manifestacji jest pamiÚta- nie, by zatrzymaÊ siÚ i go wykonaÊ. JeĂli nie bÚdziesz pamiÚtaÊ, by siÚ zatrzymaÊ, zapewne bÚdziesz nadal dziaïaï na „autopilocie” i nie dokonasz postÚpu. Zatem nadszedï czas, by przedstawiÊ pierwszy krok — praktyczne dziaïanie, które moĝesz wykonaÊ we wïasnym sercu i umyĂle, by zmieniÊ swojÈ postawÚ i wewnÚtrzne doĂwiadczenie w kierunku, który bÚdzie promowaï aktywne manifestowanie Twoich marzeñ. Jaki jest pierwszy krok manifestacji? OdzyskaÊ pozytywne emocje w procesie kierowania uwagi bezpoĂrednio ku wnÚtrzu, w stronÚ doĂwiad- czenia Uniwersalnego Umysïu leĝÈcego w gïÚbi Twojej ĂwiadomoĂci. Jedno z zaïoĝeñ Haanela brzmi, ĝe zwrócenie uwagi ku Bogu, ku Uni- wersalnemu Umysïowi, samo w sobie sprawia, ĝe czujemy siÚ lepiej. Jak juĝ widzieliĂmy, Haanel twierdzi równieĝ, ĝe jeĂli nie czujemy siÚ dobrze x74x UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS’ we wïasnej skórze, nie uda nam siÚ zamanifestowaÊ marzenia o dobrym samopoczuciu. Spójrzmy ponownie na wypowiedě Haanela, którÈ cyto- waliĂmy juĝ wczeĂniej: Tym, czego wszyscy pragniemy, czego wszyscy szukajÈ, jest szczÚĂcie i harmonia. JeĂli potrafimy byÊ naprawdÚ szczÚĂliwi, bÚdziemy posia- daÊ wszystko, co Ăwiat moĝe nam daÊ. Czy zgadzasz siÚ z tym stwierdzeniem? Sïowo „szczÚĂcie” jest przez nasze spoïeczeñstwo naduĝywane tak samo jak sïowo „miïoĂÊ”, do tego stopnia, ĝe byÊ moĝe straciliĂmy juĝ poczucie siïy tych okreĂleñ. Mam nadziejÚ, ĝe czytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, na nowo odkryjesz ich siïÚ, poniewaĝ otwarte przyznanie siÚ do naszych najgïÚbszych pragnieñ, takich jak nauczenie siÚ, jak byÊ na co dzieñ szczÚĂliwym, a nie nieszczÚĂli- wym, ma zasadnicze znaczenie. To samo dotyczy okreĂlenia „harmonia wewnÚtrzna”. Wedïug Haanela jest ona podstawÈ szczÚĂcia i powodzenia w ĝyciu: Harmonia w wewnÚtrznym Ăwiecie znajdzie odzwierciedlenie w Ăwiecie zewnÚtrznym w postaci harmonijnych warunków, sprzy- jajÈcego otoczenia i powodzenia we wszystkich przedsiÚwziÚciach. WewnÚtrzna harmonia jest podstawÈ zdrowia i niezbÚdnym skïad- nikiem wielkoĂci, mocy, osiÈgniÚÊ i sukcesu. Aby zamanifestowaÊ w swoim ĝyciu wiÚcej harmonii i szczÚĂcia, Haanel zachÚca nas do regularnego kierowania uwagi ku pozytywnym myĂlom i harmonijnym emocjom. Skup siÚ na tym, co chcesz zamanifestowaÊ — to podstawowe dziaïanie. Ale czÚsto w naszym ĝyciu dzieje siÚ tak wiele zïego, ĝe wykonanie tego kroku wydaje siÚ niemoĝliwe. Haanel nie neguje obecnoĂci negatywnych zjawisk. Po prostu radzi, ĝe- byĂmy odwrócili od nich swojÈ uwagÚ i postanowili, ĝe bÚdziemy siÚ skupiali na tym, co chcemy zamanifestowaÊ — czyli ostatecznie na szczÚĂciu, harmo- nii i radosnym przeĝywaniu kaĝdej chwili. Aby to osiÈgnÈÊ, musimy dostroiÊ siÚ do naszego wewnÚtrznego ěródïa ĝycia, miïoĂci i dobrego samopoczucia. x75x CZERPIkC ZE ½RÓD’A Dobrze, oto zdanie naprowadzajÈce, które pomoĝe Ci skierowaÊ uwagÚ ku ostatecznemu ěródïu szczÚĂcia: Wybieram radosne skupienie na swoim wnÚtrzu. Oto jest stwierdzenie zamiaru, które wzbudza ostateczne przekiero- wanie uwagi. Twoim zadaniem jest regularne powtarzanie sobie po cichu tego jasnego, mocnego stwierdzenia intencji, ĝebyĂ utrzymywaï to klu- czowe skupienie umysïu i serca w ciÈgu dnia. Wypowiedz je. Zrób to! Skup siÚ z radoĂciÈ na swoim wnÚtrzu i powta- rzaj ten wybór regularnie w ciÈgu dnia. Opanowanie pierwszego kroku Przyjrzyjmy siÚ bliĝej temu waĝnemu stwierdzeniu. Przede wszystkim zauwaĝ, ĝe wypowiadajÈc to zdanie naprowadzajÈce, jasno stwierdzasz, ĝe stoi przed TobÈ wybór — i w tej chwili go dokonujesz. „Wybieram…”. Co wybierasz? Skupienie siÚ na swoim wnÚtrzu, by nawiÈzaÊ kontakt z Twoim nieskoñczonym ěródïem harmonii i radoĂci — by dÈĝyÊ do przyjemnoĂci, a nie bólu, jasnoĂci, a nie ciemnoĂci, radoĂci, a nie przygnÚbienia. W kaĝdej chwili podejmujemy decyzjÚ, na czym siÚ skupiÊ. I korzystamy z naszej wïadzy, by skupiaÊ siÚ na pozytywnych zamiast negatywnych aspektach i na naszym duchowym doĂwiadczeniu zamiast na codziennych zewnÚtrznych fiksacjach. WiÚkszoĂÊ z nas chce czuÊ siÚ dobrze, a nie ěle. Gdy mamy wybór, wolimy doĂwiadczaÊ kreatywnoĂci i harmonii, a nie stagnacji i konfliktu. Co wiÚcej, prawie kaĝdy woli byÊ dostrojony do swojego duchowego rdze- nia, niĝ byÊ od niego oderwanym. Za pomocÈ pierwszego zdania naprowadzajÈcego przestajesz byÊ bierny i aktywnie decydujesz o swojej wewnÚtrznej sytuacji. Dokonujesz wyboru i dziaïasz zgodnie z nim! W jaki sposób tak proste z pozoru stwierdzenie pozytywnej intencji prowadzi do dziaïania? Oto podstawy nauk poznawczych: x76x UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS’ Gdy Twój prowadzÈcy gïos ego stwierdza swój zamiar, reszta Two- jej istoty natychmiast reaguje. W tej sytuacji skupiasz swojÈ uwagÚ na wnÚtrzu, na ostatecznej fon- tannie szczÚĂcia i w ten sposób przestajesz fiksowaÊ siÚ na zewnÚtrznych okolicznoĂciach które sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ ěle. W kaĝdej chwili podejmujesz decyzjÚ, czy bÚdziesz siÚ niÈ cieszyï, czy bÚdziesz tkwiï w myĂlach i fiksacjach, które tïumiÈ Twojego ducha i osïa- biajÈ TwojÈ moc manifestowania tego, czego pragniesz. Jak wspomniano wczeĂniej, jedna z gïównych tez Haanela dotyczÈca ludzkiego dylematu mówi, ĝe nieustannie wybieramy przedmiot skupienia naszej wszechpotÚĝnej uwagi — Ăwiadomie decydujemy o negatywnych czy pozytywnych myĂlach. Gdy naszym zachowaniem kierujÈ gïównie nawyki i instynkty, pozostajemy ofiarÈ nawykowej huĂtawki nastrojów, zewnÚtrznych wydarzeñ, wzlotów i upadków w pracy czy kaprysów naszego partnera. Jedynie gdy dziaïasz tak, by stawaÊ siÚ bardziej Ăwiadomym, moĝesz wybraÊ, na czym skupiaÊ swojÈ uwagÚ, i w ten sposób wybieraÊ swój nastrój. Przyjrzyjmy siÚ temu zdaniu bliĝej. W kaĝdym momencie w naszych myĂlach, emocjach i otoczeniu sÈ dziesiÈtki rzeczy, które jeĂli siÚ na nich skupimy, popsujÈ nasze samopoczucie. ByÊ moĝe odczuwamy fizyczny ból i jeĂli siÚ na nim skoncentrujemy, bÚdziemy cierpieÊ. JeĂli w przeszïoĂci spotkaïo nas coĂ strasznego, teraz moĝemy na nowo przeĝywaÊ to w myĂlach i czuÊ siÚ okropnie. Moĝemy martwiÊ siÚ czymĂ, co moĝe wydarzyÊ siÚ w przyszïoĂci, i w ten sposób wzbudziÊ w sobie dowolne negatywne uczu- cie. Wybór naleĝy do nas. W kaĝdym momencie jest równieĝ wiele spraw, które natychmiast poprawiajÈ nasz nastrój i dajÈ nam szczÚĂcie. Moĝemy przypomnieÊ sobie przyjemne wydarzenie z przeszïoĂci, moĝemy wyobraziÊ sobie, ĝe przy- szïoĂÊ przyniesie coĂ piÚknego, moĝemy skupiÊ siÚ na miejscu w ciele, gdzie x77x CZERPIkC ZE ½RÓD’A czujemy siÚ szczególnie dobrze, albo skoncentrowaÊ siÚ na innym spoĂród wielu pozytywnych doĂwiadczeñ zmysïowych, spoïecznych lub wewnÚtrz- nych i w ten sposób wnieĂÊ do naszego ĝycia pozytywne uczucia. Ale ěródïo wszystkich dobrych uczuÊ jest poza wraĝeniami, poza Ăwiet- nymi pomysïami i uczuciami dotyczÈcymi zewnÚtrznego ĝycia. Poprzez pierwsze zdanie naprowadzajÈce, „Wybieram radosne skupienie na swoim wnÚtrzu”, nieustannie kierujemy naszÈ uwagÚ tam, gdzie zawsze znajdziemy dobre uczucia. Czymkolwiek siÚ zajmujemy w danym momencie, moĝemy pozostaÊ dostrojeni do naszego wewnÚtrznego ěródïa szczÚĂcia i harmonii. Z tego powodu zdecydowanie zachÚcam CiÚ do uksztaïtowania nowego nawyku — pamiÚtaj o tym sugestywnym zdaniu naprowadzajÈcym i wra- caj do niego tak czÚsto, jak moĝesz, niezaleĝnie od tego, czym siÚ zajmujesz. Pozwól, by bez wysiïku skierowaïo TwojÈ uwagÚ na jasne, peïne mocy i inspiracji uczucia oraz na Twoje wewnÚtrzne nieskoñczone ½ródïo. W ten sposób moĝesz w przewidywalny sposób poprawiaÊ swoje szanse na szczÚĂcie i pozytywne manifestacje w swoim ĝyciu. Wypowiedzenie tego zdania wywoïuje bezpoĂredniÈ reakcjÚ w caïej Twojej istocie. PamiÚtaj, ĝe praktyka czyni mistrza. ByÊ moĝe na poczÈtku wypowia- dajÈc to zdanie, bÚdziesz odczuwaï jedynie nieznacznÈ poprawÚ nastroju, ale jeĂli bÚdziesz przez kilka dni kontynuowaï opanowywanie tego wewnÚtrz- nego procesu, rozwiniesz zdrowe uzaleĝnienie od utrzymywania tej pozy- tywnej intencji w pamiÚci w trakcie swoich codziennych czynnoĂci. To zdanie naprowadzajÈce stanie siÚ koïem ratunkowym, które umoĝ- liwi Ci wyrwanie siÚ z dawnych negatywnych nawyków i nastrojów i prze- kroczenie „portalu radoĂci” Haanela, by zawsze, gdy tego zechcesz, móc wejĂÊ w transformujÈce doĂwiadczenie ĝyciowe! Teraz, jeĂli chcesz, zachÚcam CiÚ do przerwy w czytaniu i wejĂcia w doĂwiadczenie. RobiÈc wydech wypowiedz cicho zdanie naprowadzajÈce, a z wdechem otwórz siÚ na nowe doĂwiadczenie: Wybieram radosne skupienie na swoim wnÚtrzu. x78x
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czerpiąc ze źródła. Wykorzystaj Prawo Przyciągania, by osiągnąć bogactwo i szczęście
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: