Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00217 005349 20479441 na godz. na dobę w sumie
Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej - ebook/pdf
Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej - ebook/pdf
Autor: , , , , , Liczba stron: 168
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0007-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
W tekstach zamieszczonych w pracy autorzy akcentują twórcze działania dla człowieka przez człowieka. I tak tekst B. Baraniak poświęcony jest sprawom dotyczącym człowieka w procesie pracy z perspektywy kierowania i zarządzania, zaś tekst D. Nawrat - stresowi zawodowemu pracowników i pracodawców. Teksty z dziedziny pedagogiki społecznej poruszają następujące tematy: zmiany społeczne i pokoleniowe a wychowanie (B. Galas); sieroctwo duchowe dziecka (B. Krajewska); przesłanki środowiskowe uwarunkowania życia i rozwoju człowieka (Z. Babicki).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................... 7 dr hab. barbara baraniak Człowiek w procesie pracy z perspektywy kierowania i zarządzania ....... 11 dr hab. barbara Galas Zmiana społeczna i pokoleniowa a wychowanie ....................................... 43 dr beata krajewska Sieroctwo duchowe dziecka ....................................................................... 57 dr StaniSław Janiec Przesłanki środowiskowe podmiotowości i tożsamości człowieka ........... 75 dr Zbigniew babicki Środowiskowe uwarunkowania życia i rozwoju człowieka w perspektywie pedagogiki społecznej .............................................. 107 dr dorota nawrat Stres zawodowy problemem pracowników i pracodawców współczesnych organizacji ................................................................. 135 2015 - Baraniak - Człowiek.indd 5 2015-12-21 11:30:02 Man and their contemporary problems as context of work pedagogy and social pedagogy Summary Introduction ................................................................................................ 7 barbara baraniak An individual within work process from management and administration’s perspective ............................................................................................ 11 barbara Galas Societal and generational change and its relation to crises of upbringing ........................................................................................... 43 beata krajewska Child’s spiritual orphanhood ...................................................................... 57 StaniSław Janiec Individual’s subjective identity’s societal conditions ................................ 75 Zbigniew babicki Environmental conditions of human life and development in the perspective of social pedagogy ..................................................... 107 dorota nawrat Work stress as a problem of employees and employers of contemporary organizations ................................................................ 135 2015 - Baraniak - Człowiek.indd 6 2015-12-21 11:30:03 Wprowadzenie Szereg czynników kształtuje człowieka, tworząc jednostkę dojrzałą fizycznie, psychicznie i społecznie. Ważny jest proces wychowania prowadzący do wywo- łania określonych zmian w osobowości wychowanka, ale również środowisko, w którym przebiegają procesy życiowe dziecka, następnie połączone z jego prze- chodzeniem w okresy dorastania, dorosłości i dojrzałości, charakterystycznymi dla człowieka dorosłego, niekiedy z ujawnianymi prawidłowościami i nieprawi- dłowościami w ich przebiegu. Kształtowanie dojrzałości człowieka, jego samo- dzielności we wszystkich sferach jest troską wielu osób, podmiotów, czy insty- tucji i staje się również przedmiotem zainteresowania szeregu dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej, w których krąg wpisuje się niniejsza publikacja. Warunki życia i wzrastania oraz rozwój czło- wieka, jak również jego praca, ulegają ciągłym przeobrażeniom. Wzrastanie w korzystnych warunkach, stymulacja rozwoju, troska o ich permanentną eduka- cję, to szansa na dobrą organizację własnego życia, przestrzeni osobistej, spo- łecznej czy zawodowej. K. Wódz podkreśla, że środowisko zamieszkania, habitat, to określona prze- strzeń, którą zajmują istoty ludzkie, to pewne terytorium, w którego ramach re- alizowane są ważne funkcje życiowe, zaspokajane podstawowe potrzeby czło- wieka jako istoty biopsychicznej i społecznej1. Istotna jest zatem jakość tego otoczenia, odpowiednia konstelacja czynników stymulujących jednostkę, elimi- nowanie lub ograniczanie czynników szkodliwych i zagrażających rozwojowi. Z kolei A. Kelm zwraca uwagę na kręgi środowiskowe, które w odpowiednim czasie i z różną siłą oddziałują na dziecko jako pierwotny podmiot oddziaływań, kształtując je, wyróżniając wśród nich rodzinę, sąsiedztwo lokalne, grupę rówie- śniczą nieformalną, organizacje dziecięcą i młodzieżową, placówki oświatowe, placówki wychowania pozaszkolnego, wczasy, instytucje społeczne, placówki kultury i środki masowego przekazu, zakłady pracy, organizacje społeczne, 1 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998, s. 61. 2015 - Baraniak - Człowiek.indd 7 2015-12-21 11:30:03 8 Wprowadzenie zawodowe i polityczne, własny dom rodzinny, już po założeniu własnej rodzi- ny2. Rodzina zachowuje swój wpływ przez cały okres życia, umożliwia wcho- dzenie dziecku do pozostałych kręgów środowiskowych, a przez to włączanie się w życie społeczne, pełne w nim uczestnictwo. Na progu dojrzałości ważnym kręgiem środowiskowym staje się zakład pracy, gdzie podejmowana praca daje środki utrzymania, określoną pozycję społeczną, możliwość organizacji włas- nego życia i poszukiwania w niej swych szans na kariery umożliwiające samo- spełnienie zawodowe. Problematyka podjęta w przedkładanym zbiorze opracowań autorskich kon- centruje się na zagadnieniach wchodzących w obszar pedagogiki pracy oraz pedagogiki społecznej. Jest bowiem tak, iż każda z nich, posiadając swoisty przedmiot teoretycznych i empirycznych rozważań, ukazuje szerokie spektrum zagadnień związanych z pracą, wychowaniem w różnych środowiskach, wa- runkami rozwoju i społecznego funkcjonowania. W swoim modelu nauk peda- gogicznych Z. Wiatrowski3 ukazuje przejaw interdyscyplinarności w ich rozpoz- nawaniu, przejaw wzajemnego przenikania i uzupełniania poszczególnych dyscyplin naukowych, w tym również pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej, w których nurcie podjęto dyskurs nad człowiekiem i jego współczesnymi pro- blemami. Monografię tworzy sześć rozdziałów. Pierwszy z nich, autorstwa dr hab. Bar- bary Baraniak prof. UKSW, dotyczy człowieka pracującego, ukazanego z per- spektywy kierowania i zarządzania. W kolejnych rozdziałach autorzy zwrócili uwagę na ważne środowiskowe uwarunkowania rozwoju człowieka oraz zmiany i trudności, które pojawiają się w procesie rozwoju człowieka. Dr hab. Barbara Galas opisuje implikacje zmiany społecznej i pokoleniowej dla procesu wycho- wania. Dr Beata Krajewska charakteryzuje problem sieroctwa duchowego, który jest wynikiem narastającej w wielu rodzinach dysfunkcjonalności, powodującej niezaspokojenie różnych potrzeb dziecka, często będących pochodną braku pra- cy w Polsce i szukania źródeł utrzymania poprzez emigrację zarobkową, niekie- dy dwójki, a nie jednego rodzica, tym samym prowadząc do samotności dzieci, odczuwania przez nie opuszczenia, a innymi słowy – poczucia sieroctwa, w tym duchowego. W kolejnym rozdziale dr Stanisław Janiec omawia przesłanki śro- dowiskowe podmiotowości i tożsamości człowieka, szczególnie ważne we współ- czesnej rzeczywistości dla istoty człowieczeństwa, opisanego jego podmiotowo- ścią oraz tożsamością. Ksiądz dr Zbigniew Babicki przedmiotem rozważań uczynił środowiskowe uwarunkowania życia i rozwoju człowieka. W ostatnim 2 A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000, s. 37-38. 3 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Włocławek 2000, s. 48. 2015 - Baraniak - Człowiek.indd 8 2015-12-21 11:30:03 Wprowadzenie 9 opracowaniu dr Dorota Nawrat pokazuje stres zawodowy, jako zagrożenie czło- wieka, na jakie natrafia w środowisku pracy, uznając je za szczególnie ważne zagadnienie dla współczesnej pracy i dokonujących się zmian w jej obliczu. Podejmowane w opracowaniu zagadnienia wpisują się w naukową refleksję, interesującą pedagogikę pracy oraz pedagogikę społeczną, dzięki aktualności opi- sanych i ukazanych zjawisk zagrażających życiu, zdrowiu i bytowaniu człowieka, konieczności podejmowania działań, dążących do wypracowywania metod pomo- cy, poszukiwania skutecznych rozwiązań, w tym ukazywania aktualności – istnie- jącego dorobku, jego przydatności oraz poszerzania o wnoszenie własnych, nowych spostrzeżeń i spojrzeń, adekwatnych do aktualnej rzeczywistości. Kierująca pracami nad niniejszą monografią wieloautorską prof. UKSW dr hab. Barbara Baraniak, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, wspierana przez dr Beatę Krajewską i ks. dr. Zbigniewa Babickiego – ad- iunktów Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy oraz jej autorzy pra- gną w zakończeniu wstępu podziękować recenzentom zbioru: prof. zw. dr. hab. Ryszardowi Parzęckiemu oraz dr hab. Barbarze Kałdon prof. UKSW za cenne uwagi i wskazówki, które pozwoliły nadać publikacji ostateczny kształt, bowiem praca nad ową monografią okazała się niezwykle trudna, z uwagi na jej nową wydawniczą formułę. Autorzy monografii żywią nadzieję, iż niniejsza publikacja zyska przychylność czytelników i stanie się kolejnym znaczącym źródłem wiedzy o problemach współczesnego człowieka i ukazanych próbach ich rozwiązywania w nurtach teorii pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Będziemy również wdzięczni za sugestie propozycji doskonalących niniejszą pracę, kierowane do poszczególnych autorów na adres Wydziału Nauk Pedago- gicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3, bud. 15. Redaktorzy naukowi monografii wieloautorskiej dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, dr Beata Krajewska i ks. dr Zbigniew Babicki w imieniu Zespołu Autorskiego monografii wieloautorskiej 2015 - Baraniak - Człowiek.indd 9 2015-12-21 11:30:03
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej
Autor:
, , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: