Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003508 21533156 na godz. na dobę w sumie
Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 5 - ebook/pdf
Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89113-77-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzisiaj, na progu trzeciego tysiąclecia nauki społeczne stoją przed ogromnym wyzwaniem budowania wizji człowieka odpowiedzialnego (zatem mądrego, refleksyjnego, intencjonalnego, etycznego) za jakość życia i kierunek jego rozwoju dzisiaj i jutro.
Środowisko naukowe z coraz większą siłą odczuwa presję dyskusji i wręcz prowokacyjnych działań zmierzających do pogłębiania świadomości społecznej w skali międzynarodowej odnośnie autentycznych wartości związanych z jakością ludzkiego życia. Świadczą o tym referaty z różnych ośrodków akademickich zgłoszone na kolejną Ogólnopolską Konferencję „Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania”, zorganizowaną przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w maju 2012 roku. Większość z nich jest przedstawiona w niniejszym tomie. Obejmują one prace o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym, dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio problematyki zagrożeń i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. Zostały one przedstawione w trzech rozdziałach.
W pierwszym z nich zasygnalizowano problem z perspektywy interdyscyplinarnej, następne zaś koncentrują się na problematyce edukacyjnej, zdrowia i rozwoju człowieka oraz problemów związanych z wychowaniem młodego pokolenia.
Nie jest to praca systematyzująca wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań, ale pokazująca jak szeroka jest perspektywa dyskusji w obszarze związanym z jakością życia człowieka będącego w różnych fazach rozwoju, a zarazem uwikłanego w trudny do ogarnięcia kontekst biologiczny, historyczny, kulturowy, ekonomiczny, społeczno-psychologiczny.
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna poprzez wydanie kolejnego, piątego tomu serii ma nadzieję, że dokłada swoją kolejną „cegiełkę”, do tak koniecznej dzisiaj dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, która ma wskazywać na to, co sprzyja a co zagraża rozwojowi człowieka we współczesnym świecie.
Przesłaniem wydawanych tomów (poprzedzonych szeroką dyskusją w czasie organizowanych konferencji naukowych) jest myśl, że każda refleksja naukowa nad burzeniem barier ograniczających człowiekowi dążenie do dobra, mądrości, piękna, miłości, prowadzi do „humanizacji” naszego życia, zatem do bezpiecznego trwania i refleksyjnego, twórczego rozwoju. Zaistniały globalny kryzys ekonomiczny, edukacyjny, moralny, przekładający się w sposób niepodważalny na jakość naszego życia, stwarzający zagrożenia dla realizacji wyższych wartości człowieka, uzasadnia konieczność integracji wysiłków ludzi nauki, aby przypominać nam wszystkim, że groźba alienacji człowieka od swojej natury jest ciągle aktualna, a mądra, w tym naukowa refleksja nad różnymi aspektami naszego życia – koniecznością.
Mieczysław Plopa

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Człowiek we współczesnym świecie Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna Człowiek we współczesnym świecie Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna Tom 5 pod redakcją naukową Mieczysława Plopy Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Elbląg 2013 © Copyright by Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elbląg 2013 Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Kalka Prof. dr hab. Ryszard Kościelak Prof. dr hab. Roman Ossowski Redakcja wydawnicza, skład i łamanie: Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-89113-58-0(cid:1)(cid:69)(cid:83)(cid:86)(cid:76) Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2 tel. 55 239 38 02, fax 55 239 38 01 www.euh-e.edu.pl Druk i oprawa: Totem s.c. 88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 89 tel. 52 35 400 40, fax: 52 56 101 43 Spis treści Wprowadzenie Część I Współczesna rodzina w świetle zagrożeń i wyzwań Jan Rostowski Mózg a miłość – neuropsychologiczne uwarunkowania miłości Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich Marta Kosiol Demografia i rodzina – współczesne wyzwania Magdalena Spryszyńska Wychowywanie bliźniąt a zadowolenie z małżeństwa Anna Więcławska Ojcostwo bez tajemnic Renata Kowal Nowe systemy komunikacyjne w rodzinie współczesnej Anna Szeniman-Łysak Biopsychospołeczne konsekwencje sprawowania opieki a style radzenia sobie ze stresem u partnerów i rodziców osób chorych na Stwardnienie Rozsiane Alicja Kuczmińska Motywy wyboru zajęć aerobiku a konsekwencje jego wpływu na więzi rodzinne Eliza Mazur Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2005–2011 w świetle danych Komendy Głównej Policji 9 17 43 139 161 181 195 213 227 243 Problemy współczesnej edukacji w życiu człowieka Część II Bolesław Niemierko Przyszłość oceniania szkolnego Izabela Seredocha System motywacyjny nauczycieli – proponowane kierunki zmian Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Praca z dzieckiem ulicy wyzwaniem dla pedagoga Justyna Siemionow Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich niedostosowanych spo- łecznie w warunkach instytucji otwartej – możliwości i ograniczenia 269 285 307 319 Zdrowie, praca i rozwój człowieka: prewencja, wspomaganie, zagrożenia Część III Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Plopa, Aleksandra Wolska Postawy wobec integracji społecznej chorych psychicznie w Kanadzie i Polsce Henryk Gawroński Instytucjonalne formy ekonomii społecznej w realizacji reintegracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Paweł Nierodka Ateny – Jerozolima – Rzym. Trzy koncepcje determinacji wolności Anna Skuzińska Elbląscy pracownicy – charakterystyka psychospołeczna wybranych grup zawodowych Wojciech Plopa Wartości w percepcji młodych Polaków 333 393 415 437 457 Table of contents Introduction Conttemporary Family in the light of Threats and Challenges Part I Jan Rostowski The Brain and Love – Neuropsychological Determinants of Love Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa Psychosocial Predictors of Marital Divorce Marta Kosiol Demography and Family – Modern Challenges Magdalena Spryszyńska Raising Twings and Satisfaction with Marriage Anna Więcławska Fatherhood Without Secrets Renata Kowal New Communication Forms in Modern Family Anna Szeniman-Łysak Biopsychosocial effects of care and coping with stress in partners and parents of people with Multiple Sclerosis Alicja Kuczmińska Reasons for Choosing Aerobics and its Effects on Family Relationships Eliza Mazur Scale of Domestic violence in the Years 2005-2011 in the Light of the Data Provided by the Police Headquarters 9 17 43 139 161 181 195 213 227 243 Problems of Contemporary Education in Human Life: Threats and Challenges Part II Bolesław Niemierko The Future of Scholastic Grading Izabela Seredocha Teachers’ Motivating System – Suggested Directions of Changes Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Streetworking a Challenge to Pedagogues Justyna Siemionow The Impact of Juvenile Social Rehabilitation in the Open Institution Possibilities and Restrictions 269 285 307 319 The Health, Work and Development of Man: Prevention, Support, Threats Part III Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Plopa, Aleksandra Wolska Attitudes Toward Social Integration for Mentally Ill in Canada and Poland 333 Henryk Gawroński The Institutional Forms of Social Economy in the Implementation of Social Reintegration in the Warmian-Masurian Voivodeship Paweł Nierodka Athens – Jerusalem – Rome. Three Concepts of Freedom Anna Skuzińska Elblag Employees – Psychosocial Characteristics of Chosen Professional Groups Wojciech Plopa The Values in the Perception of Young Poles 393 415 437 457 Wprowadzenie Introduction Zmieniająca się rzeczywistość niemal permanentnie wyzwala głę- boką refleksję nad różnymi aspektami życia człowieka, jego jakością, wyzwaniami stojącymi przed człowiekiem, ale także nad zagrożeniami, które można ujmować nie tylko w kontekście trwania, ale i przetrwania. Pytanie, jaki będzie człowiek w  najbliższym stuleciu, jest wyzwa- niem dla umysłu, wyobraźni, dla ludzi zajmujących się profesjonalnie wspomaganiem rozwoju człowieka, dla tych, którzy kreują rzeczywistość edukacyjną, społeczną, zdrowotną, gospodarczą i polityczną. Aby refleksja dotycząca przyszłości jednostki, optymalizowania jego rozwoju była sensowna, trzeba ciągle przyglądać się temu, jaki jest współczesny człowiek i jego otoczenie, jakie są zagrożenia jego rozwoju, jakie stoją przed nim wyzwania, w jakim stopniu on sam jest odpowie- dzialny – mówiąc językiem metafizyki i antropologii – za to czy jest, bądź też czy jeszcze jest i jaki jest. Jaki jest dzisiejszy świat z perspektywy tego, jakim może się stawać? Czy sprzyja on rozwojowi człowieka, czy też stanowi zagrożenie dla jego trwania? Współczesny człowiek dysponuje środkami technicznymi o ogrom- nej sile, ma moc porównywalną z siłami natury, może zrobić wszystko, może zniszczyć siebie i przyrodę, ma bowiem w sobie coś (jak zauważa wielu myślicieli i jak wskazuje codzienność) nie tylko z natury anioła, ale i agresywnego drapieżnika. Człowiek niszcząc szeroko rozumianą różnorodność (świadomie czy nieświadomie) zagraża samemu sobie. Ta prawda musi do niego dotrzeć, szczególnie teraz u progu nowego tysiąclecia. Dzisiejszy świat stworzył wiele zagrożeń, które dalekowzroczna polityka, oparta na mądrości za- kodowanej w naturze ludzkiej powinna brać pod uwagę: 10 – Przeludnienie – problem ludzi niepotrzebnych z punktu widzenia systemów gospodarczych, politycznych; – Kontrast między bogatymi a nędzarzami (problem globalizacji); – Radykalne, niekontrolowalne przyspieszenie rewolucji technolo- gicznej – jesteśmy ciągle więźniami paradygmatu naukowego, on nas w rzeczy samej ogranicza; – Wyczerpywanie się kapitału duchowego, osobliwy przymus wy- kluczania ze swojego życia perspektywy religijnej; – Kryzys ekologiczny; – Narastające niszczenie biosfery (emisja miliardów ton gazów do atmosfery, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, katastrofy ekologiczne); – Możliwość klonowania ludzi; – Rewolucja informatyczna. Internet – niezwykle podziwiane dziecko współczesnej myśli technicznej stwarza jednocześnie niemożli- we do przewidzenia konsekwencje w dziedzinie rynków pracy, edukacji, masowej indoktrynacji, stylów życia, międzynarodowej przestępczości; – Widoczne jest zjawisko dysonansu między szaleńczym tempem przemian cywilizacyjnych a przypisanym człowiekowi rytmem rozwoju osobniczego – dysharmonia między sztywnym, ukształtowanym w toku antropogenezy, zaprogramowanym genetycznie rytmem rozwoju osob- niczego a gwałtownymi zmianami w otoczeniu technicznym i społecz- no-kulturowym (do niedawna przecież przemiany postępowały powoli, otoczenie kulturowe przez stulecia spostrzegane było jako stabilne); – Zbytnia racjonalizacja, technizacja życia, nacisk mentalności suk- cesu (powstaje pytanie: co to znaczy osiągnąć sukces w życiu?); – Wzrastająca możliwość utraty kontroli nad czynnikami kształtu- jącymi świadomość. Jak uczy teoria zachowania środków Hobfola, człowiek, który już ma wystarczająco dużo (w świetle kryteriów obiektywnych) jest niezwy- kle skłonny do agresywnej, ekspansywnej obrony swoich zasobów i ich powiększania: kont bankowych, władzy nad innymi. Stosowane środki ochrony mają tu już drugorzędne znaczenie, godność drugiego człowie- ka i wartość jego życia są marginalnie brane pod uwagę. Reguły wpływu społecznego powszechnie obowiązują, ale świadomość ich istnienia mają nieliczni. Psychologiczna manipulacja polega właśnie na tym, aby czło- wiek miał przekonanie, że jest decydentem odnoście jakichś wyborów, Wprowadzenie 11 chociaż tak naprawdę to już inni wybrali za niego. Dzisiaj takie ma- nipulacje są wręcz powszechnie czynione przez potentatów w różnych obszarach wpływów. Wymienione zagrożenia mają coraz bardziej widoczne skutki w sfe- rze świadomości i psychiki człowieka: – poczucie alienacji, słabnącego przystosowania, chaosu życia; – słabnące poczucie co do możliwości kontroli nad swoim losem i losem innych; – upadek autorytetu starości – mądrości (dialektycznego ujmowania rzeczywistości, ekspertywności); – zakłócenia w komunikacji międzypokoleniowej (wzorce życia ro- dziny generacyjnej nie są zrozumiałe czy atrakcyjne dla młodego pokolenia, zakłócenia w transmisji podstawowych wartości); – zabójczy wręcz rytm i tempo życia, szaleńcza pogoń za tzw. suk- cesem; – spychanie na margines problemów metafizycznych (sensu życia, wartości, celów, jego istoty); wartością staje się życie tu i teraz bez głęb- szej refleksji; – kryzys wzorców istnienia, wzorców organizacji świata, para- dygmatów cywilizacyjnych i religijnych, wartości duchowych; – kryzys religii – przestaje ona być bezdyskusyjnym, zrozumiałym punktem odniesienia. Refleksja nad dniem dzisiejszym skłania do przekonania, że  czło- wiek chyba nie w pełni panuje nad wytworami cywilizacji, którą tak mo- zolnie tworzył, a wręcz przeciwnie – staje się jej niewolnikiem, alienując się coraz bardziej od swojej natury. Przecież refleksyjność, wolna wola, duchowość – są to atrybuty dane naturze ludzkiej do wykorzystania, a  współczesny człowiek irracjonalnie, paradoksalnie od tych wartości stanowiących istotę jego „ja” się alienuje. Powstaje pytanie, czy taki jest bieg historii, czy też jest to prowo- kacyjna, bezkompromisowa manipulacja narzucająca człowiekowi styl życia zorientowany na konsumpcję i  skrajną rywalizację, a  zatem na niszczenie istoty siebie. Człowiek współczesny nie może żyć w bezrefleksyjnym letargu doty- czącym sensu jego życia. Żyjemy w czasach, kiedy staje się on głównym kreatorem dalszego ewolucyjnego rozwoju swojego gatunku. Potrzebna Wprowadzenie 12 jest powszechna świadomość, że dalsze losy człowieka zależą od niego samego. Natura wyposażyła go w takie zasoby, którymi nie dysponuje żaden inny gatunek: samoświadomość, refleksyjność, intencjonalność, inteligencja, co przy obecnym poziomie rozwoju cywilizacji pozwala na wysunięcie hipotezy, że dalszy bieg ewolucji gatunku ludzkiego będzie kreowany przez niego samego. Interpretując te przeobrażenia w  duchu optymistycznym można przypuszczać, że siła mądrości, a przede wszystkim etyki (która musi być cenzorem niekontrolowanych zapędów „nawiedzonych naukowców” i kon- sumentów ich idei), musi zwyciężyć nad pasją poznawania nieliczącą się z godnością człowieka a preferującą strategie manipulowania pozbawio- nych refleksji i wizji skutków. Człowiek musi zrozumieć, że to co ułatwia życie, jednocześnie może ograniczać i alienować od samego siebie. Musi pogodzić się ze swoim skazaniem na rozwój, jak twierdził Jung, ale też musi zrozumieć, że to, czy życie będzie dla człowieka i ludzkości błogosławieństwem czy prze- kleństwem już teraz zależy przede wszystkim od niego samego. Ciągle towarzyszy mi silne przekonanie, że przynajmniej część ak- tywnych, twórczych, a zarazem wpływowych ludzi będzie korzystała ze swoich duchowych zasobów, będzie sięgała do mądrości filozofów, do- robku ludzkości, że do powszechnej świadomości będzie docierała inter- dyscyplinarna myśl humanistyczna. Można mieć nadzieję, że będzie się zmieniał model współczesnej edukacji, dzięki której współczesny młody człowiek zrozumie, jakie są granice jego uzależnienia się od swoich wy- tworów, że zrozumie co go naprawdę rozwija, a co ogranicza i alienuje od samego siebie. Można mieć nadzieję, że z jednej strony nastąpi rozsądna psycho- logizacja i  etyzacja życia naukowego, medycyny, służb militarnych, politycznych, dziennikarskich i edukacyjnych, a z drugiej, że wreszcie podstawowa wiedza o człowieku, prawach jej rozwoju, ukazana w per- spektywie psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej będzie na równi traktowana z  fizyką, historią, matematyką. Uczenie świata fizycznego z  pominięciem świata psychiki nie może być już dłużej właściwością szkoły na wszystkich jej poziomach funkcjonowania. W  humanistycznym myśleniu naukowym, a  przynajmniej w  na- ukach społecznych, zmiana modelu uprawiania nauki staje się coraz bar- dziej widoczna. Zwraca się uwagę na konieczność ujęcia integracyjnego, Wprowadzenie 13 wieloaspektowego w analizie zjawisk życia społecznego. Przesłanie to jest główną ideą wielu referatów i dyskusji naukowych prezentowanych na różnorodnych konferencjach. Współczesna myśl humanistyczna powinna zatem: – Przyjąć na siebie obowiązek znalezienia w  miarę spójnej, cało- ściowej odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zdarzeń zagrażających bezpiecznemu funkcjonowaniu człowieka w różnych kontekstach fizycz- nych i społecznych; współczesny człowiek ciągle bowiem jest narażony na utratę zdrowia, życia, integralności „ja”, utraty własnego bezpieczeń- stwa w różnych wymiarach swojego trwania – ekonomicznym, społecz- nym, zdrowotnym, duchowym itp.; – Realizować wielowymiarowe podejście w  analizie jakości życia ujętego w paradygmacie procesu. Zewnętrzny świat jest kontekstem na- rzucającym określone wymagania wobec osób i ich zasobów, ma wpływ na kształtowanie się jakości życia, skuteczności działań. Konieczne jest rozumienie człowieka w  kategoriach socjo-psycho-biologiczno-ducho- wych. Relacja jednostki ze światem musi być analizowana komplekso- wo, dynamicznie i współzależnie. – Uwzględniać perspektywę systemową zakładającą wzajemną współzależność różnych wymiarów życia. Zmiana w  jednym obszarze powoduje zmiany w pozostałych. Na przykład zmiany w otoczeniu spo- łecznym czy fizycznym mogą wywierać wpływ na ich interpretacje przez podmiot. Zmiany w  wymaganiach prowadzą do zmian w  zasobach, zmiany na jednym poziomie, w jednej dziedzinie prowokują zmiany na innych poziomach. Całościowe rozumienie człowieka jest nieosiągalne w przypadku koncentracji tylko na pewnych jego aspektach reprezento- wanych przez jedną dyscyplinę naukową. Redukcjonistyczne podejścia są mało użyteczne. Muszą być zastępowane przez strategie transakcyjne, dialektyczne (wszystko jest zależne od wszystkiego). Dzisiaj, na progu trzeciego tysiąclecia nauki społeczne stoją przed ogromnym wyzwaniem budowania wizji człowieka odpowiedzialnego (zatem mądrego, refleksyjnego, intencjonalnego, etycznego) za jakość życia i kierunek jego rozwoju dzisiaj i jutro. Środowisko naukowe z coraz większą siłą odczuwa presję dyskusji i  wręcz prowokacyjnych działań zmierzających do pogłębiania świa- domości społecznej w skali międzynarodowej odnośnie autentycznych Wprowadzenie 14 wartości związanych z  jakością ludzkiego życia. Świadczą o  tym refe- raty z różnych ośrodków akademickich zgłoszone na kolejną Ogólno- polską Konferencję „Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i  wyzwania”, zorganizowaną przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno- -Ekonomiczną w maju 2012 roku. Większość z nich jest przedstawiona w niniejszym tomie. Obejmują one prace o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym, dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio problema- tyki zagrożeń i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. Zostały one przedstawione w trzech rozdziałach. W pierwszym z nich zasygnalizowano problem z perspektywy in- terdyscyplinarnej, następne zaś koncentrują się na problematyce edu- kacyjnej, zdrowia i  rozwoju człowieka oraz problemów związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Nie jest to praca systematyzująca wiedzę na temat zagrożeń i wy- zwań, ale pokazująca jak szeroka jest perspektywa dyskusji w obszarze związanym z jakością życia człowieka będącego w różnych fazach rozwo- ju, a zarazem uwikłanego w trudny do ogarnięcia kontekst biologiczny, historyczny, kulturowy, ekonomiczny, społeczno-psychologiczny. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna poprzez wydanie kolejnego, piątego tomu serii ma nadzieję, że dokłada swoją kolejną „ce- giełkę”, do tak koniecznej dzisiaj dyskusji przedstawicieli różnych dyscy- plin nauki, która ma wskazywać na to, co sprzyja a co zagraża rozwojowi człowieka we współczesnym świecie. Przesłaniem wydawanych tomów (poprzedzonych szeroką dyskusją w czasie organizowanych konferencji naukowych) jest myśl, że każda re- fleksja naukowa nad burzeniem barier ograniczających człowiekowi dą- żenie do dobra, mądrości, piękna, miłości, prowadzi do „humanizacji” naszego życia, zatem do bezpiecznego trwania i refleksyjnego, twórczego rozwoju. Zaistniały globalny kryzys ekonomiczny, edukacyjny, moral- ny, przekładający się w sposób niepodważalny na jakość naszego życia, stwarzający zagrożenia dla realizacji wyższych wartości człowieka, uza- sadnia konieczność integracji wysiłków ludzi nauki, aby przypominać nam wszystkim, że groźba alienacji człowieka od swojej natury jest ciągle aktualna, a  mądra, w  tym naukowa refleksja nad różnymi aspektami naszego życia – koniecznością. Mieczysław Plopa Wprowadzenie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: