Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 004843 20219715 na godz. na dobę w sumie
Czołgi II wojny światowej - ebook/pdf
Czołgi II wojny światowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 157
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-485-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka zawiera zwięzły, lecz zarazem szczegółowy opis 56 typów najważniejszych czołgów i tankietek używanych podczas II wojny światowej. Przedstawiono historię rozwoju pojazdów, wszystkie wersje i odmiany, zastosowanie bojowe, użytkowników zagranicznych. Obszernie opisano budowę wozów, akcentując nowatorskie rozwiązania techniczne. Zawarto informację o służbie wielu typów czołgów w Wojsku Polskim, szczególną uwagę poświęcając czołgom rozpoznawczym TK i TKS oraz czołgom lekkim 7TP. Opis każdego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką boczną rysunkiem w czterech rzutach oraz zdjęciami. Leksykon obejmuje czołgi Australii, Czechosłowacji, Francji, Japonii, Kanady, Polski, Trzeciej Rzeszy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Związku Radzieckiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Australia Czołg szybki AC1 Sentinel Po wybuchu wojny w Europie 1 IX 1939 r. rza˛d Australii zwro´cił sie˛ do W. Brytanii o dostarczenie ro´z˙nych typo´w uzbrojenia, w tym czołgo´w. Oceniano, z˙e zagroz˙enie moz˙e stanowic´ Japonia, nie ukrywaja˛- ca swoich agresywnych plano´w wobec Australii i ca- łego rejonu Azji Południowo-Wschodniej. Jesienia˛ 1939 r. W. Brytania nie dysponowała nadwyz˙kami uzbrojenia, zwłaszcza nowoczesnego i nie mogła pomo´c swojemu dominium. W dodatku w VI 1940 r., po upadku Francji i kle˛sce Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego na plaz˙ach pod Dunkierka˛ pozostał cały jego sprze˛t pancerny i bron´ cie˛z˙ka, wo´wczas najlepsze w armii brytyjskiej. Dla Australii jedyna˛ realna˛ moz˙liwos´cia˛ szybkiego zwie˛kszenia potencja- łu obronnego było złoz˙enie zamo´wien´ na bron´ w USA. W 1940 r. doste˛pny był jedynie, wtedy juz˙ przestarzały, czołg lekki M2. Dopiero w 1941 r. rozpocze˛to produkcje˛ nowego czołgu lekkiego M3 General Stuart, kto´ry zacze˛to dostarczac´ do Au- stralii. Ro´wnolegle grupa inz˙yniero´w pracowała nad projek- tem czołgu, kto´ry miał spełniac´ wymagania takt.- -techn. okres´lone przez Sztab Generalny armii au- stralijskiej w XI 1940 r. W celu przyspieszenia prac projektowych planowano wykorzystac´ podzespoły wprowadzanego do produkcji w USA w 1941 r. czołgu s´redniego M3. Plany podje˛cia jego licencyjnej produkcji w Australii upadły, dlatego wro´cono do projektowania czołgu w oparciu o własne siły i miej- scowy potencjał przemysłowy. Nowy czołg otrzymał oznaczenie AC1 (Australia Cruiser 1), czyli miał to byc´ czołg szybki. Kadłub prototypu był gotowy w X 1941 r., a cały pojazd w I 1942 r. Ponad rok trwały pro´by, badania i doskonalenie konstrukcji. Czołg otrzymał nazwe˛ Sentinel, a jego seryjna˛ pro- dukcje˛ rozpocze˛to w VIII 1942 r. w zakładach Chul- Czołg szybki Sentinel AC1 6 lona Tank Assembly w Nowej Południowej Walii. Było to wyja˛tkowe osia˛gnie˛cie, poniewaz˙ od złoz˙enia zamo´wienia mine˛ły zaledwie 22 miesia˛ce, a Australia nie miała z˙adnego dos´wiadczenia w projektowaniu i produkcji czołgo´w. Do VII 1943 r. wyprodukowano 66 czołgo´w AC1 Sentinel, lecz wo´wczas do uzbrojenia armii australij- skiej wchodziły juz˙ lepiej uzbrojone i opancerzone czołgi M3 i M4, zakupione w USA. Armata kal. 40 mm była nieskuteczna przeciw wie˛kszos´ci czołgo´w japon´skich i nie nadawała sie˛ do zwalczania piechoty i umocnien´ (brak pocisko´w odłamkowo-burza˛cych). Opracowano wo´wczas wersje˛ AC3, uzbrojona˛ w ar- mate˛ polowa˛ kal. 87,6 mm (25-funtowa), produko- wana˛ w Australii. Niestety, niezbyt nadawała sie˛ do zwalczania czołgo´w. Konstruktorzy australijscy uzbroili w tej sytuacji, w połowie 1943 r., czołg AC w armate˛ ppanc. kal. 76,2 mm (17-funtowa). Jednak produkcji czołgu – oznaczonego AC4 – nie podje˛to, poniewaz˙ trwały dostawy ro´wnie dobrych, masowo produkowanych czołgo´w amerykan´skich. Czołg szybki AC1 Sentinel miał kadłub z ła˛czonych cze˛s´ci odlewanych. W lewej, bocznej s´cianie kad- łuba, pomie˛dzy wo´zkami ko´ł jezdnych i go´rna˛ cze˛s´- cia˛ ga˛sienicy, znajdował sie˛ luk ewakuacyjny. Gru- bos´c´ pancerza kadłuba wynosiła od 25 do 65 mm. Masa bojowa – 28,45 t. Wiez˙a, o charakterystycznym, lekko spłaszczonym, obłym kształcie, była odlewana. Grubos´c´ przedniej cze˛s´ci pancerza i osłony jarzma uzbrojenia wynosiła 65 mm. W przedniej cze˛s´ci kadłuba, po lewej stronie, siedział kierowca, a obok niego, po prawej – strzelec, kto´ry obsługiwał przedni, kadłubowy km Vickers kal. 7,7 mm. Dysponowali obrotowymi peryskopami obser- wacyjnymi. Kierowca mo´gł poza tym obserwowac´ teren przez prostoka˛tny luk w pancerzu czołowym lub przez szczeline˛ obserwacyjna˛. Na błotnikach umie- szczono dwa reflektory. Do przedniej i tylnej płyty kadłuba przymocowano po dwa haki holownicze. Trzyosobowa wiez˙a mogła byc´ obracana za pomoca˛ silnika elektrycznego, zasilanego przez generator nape˛dzany przez silnik czołgu lub mogła byc´ w trybie awaryjnym obracana re˛cznie. W prawej cze˛s´ci wiez˙y zajmował stanowisko ładowniczy, kto´ry ro´wniez˙ ob- sługiwał radiostacje˛ zamontowana˛z tyłu wiez˙y. W le- wej cze˛s´ci wiez˙y było stanowisko celowniczego, a za nim – dowo´dcy czołgu. Dowo´dca miał mała˛ wiez˙ycz- ke˛ obserwacyjna˛z peryskopami. W wiez˙y znajdował sie˛ tylko jeden dwucze˛s´ciowy właz (w wiez˙yczce dowo´dcy). W wiez˙y umieszczono gło´wne uzbrojenie czołgu – armate˛ OQF Mk IX kal. 40 mm i sprze˛z˙ony z nia˛ km Vickers kal. 7,7 mm. Drugi km tego samego typu umieszczony był w jarzmie w przedniej cze˛s´ci kad- łuba. Jarzmo armaty było bardzo charakterystyczne, wyraz´nie wysunie˛te w stosunku do wiez˙y. W czołgu przewoz˙ono 140 nabojo´w do armaty. Czołg szybki AC1 Sentinel nape˛dzany był trzema 8-cylindrowymi, gaz´nikowymi, chłodzonymi ciecza˛ silnikami Cadillac mod. 75 o mocy 86 kW (117 KM) kaz˙dy. Skrzynia biego´w miała cztery przełoz˙enia do jazdy do przodu i jedno do jazdy wstecz. Pre˛dkos´c´ maks. po drogach była wysoka – 48 km/h. Podwozie (podobne jak w czołgu Hotchkiss H-35) składało sie˛ z 12 podwo´jnych ko´ł jezdnych, pary ko´ł napinaja˛cych z tyłu i pary ko´ł nape˛dowych z przodu. Koła jezdne były zgrupowane po dwa w 6 wo´zko´w amortyzowanych resorami spre˛z˙ynowymi. Koła jezdne oraz koła napinaja˛ce miały bandaz˙e gumowe. Go´rna cze˛s´c´ ga˛sienicy opierała sie˛ na trzech rolkach podtrzy- muja˛cych. Szerokos´c´ ga˛sienic wynosiła 419 mm. Dane takt.-techn. Sentinel AC1 Załoga: 5 Masa: 28,45 t Wymiary: długos´c´ 6,325 m, szerokos´c´ 2,77 m, wysokos´c´ 2,565 m Nape˛d: trzy 8-cylindro- we, gaz´nikowe, chłodzo- ne ciecza˛, silniki Cadillac mod. 75 o mocy 86 kW (117 KM) Osia˛gi: pre˛dkos´c´ maks. po drogach 48 km/h, maks. zasie˛g 320 km, pokonywane przeszko- dy: brody 1,2 m, pionowe s´ciany 0,6 m, rowy 2,8 m Uzbrojenie: armata Mk IX kal. 40 mm, 2 km Vic- kers kal. 7,7 mm 7 Czołg AC1, Sentinel powstał w wyniku przymusu wojennego, poniewaz˙ Australia nie mogła w latach 1940-1942 r. zakupic´ za granica˛czołgo´w niezbe˛dnych do obrony kraju przed spodziewa- na˛ inwazja˛ Japon´czyko´w. Jego skonstruowanie i rozpocze˛cie produkcji seryjnej było duz˙ym osia˛gnie˛ciem przemysłu australijskiego. Czechosłowacja Czołg lekki PzKpfw 35(t)/ /LT vz. 35 W latach 1918-1939 Czechosłowacja, kto´ra odzie- dziczyła po Austro-We˛grzech dobrze rozwinie˛ty przemysł maszynowy i zbrojeniowy, była jednym z najwie˛kszych na s´wiecie eksportero´w broni. Po obje˛ciu władzy w Niemczech przez A. Hitlera 30 I 1933 r. w Czechosłowacji zdawano sobie sprawe˛ z narastaja˛cego zagroz˙enia i rozpocze˛to komplek- sowa˛ modernizacje˛ armii. Jednym z jej elemento´w był zakup nowoczesnych czołgo´w. Jesienia˛ 1934 r. dwa najwie˛ksze czechosłowackie koncerny zbrojeniowe: Škoda z Pilzna oraz CKD z Pragi – przedstawiły armii projekty nowych czołgo´w lekkich, oznaczone S-II-a (Škoda, II – czołg lekki, a – przeznaczony dla kawalerii) i P-II-a (P – Praga). W VI 1935 r. dwa prototypy wozu S-II-a były wszechstronnie przebadane przez komisje˛ wojsko- wa˛na poligonie w Milovicach. Mimo z˙e na jaw wyszło szereg wad i niedoro´bek projektowych, pod nacis- kiem koncernu Škoda złoz˙one zostało zamo´wienie na 160 pojazdo´w. Pierwsza seria dostarczonych w 1936 r. czołgo´w została zwro´cona producentowi w celu usunie˛cia usterek i wad. Mimo to zamo´wiono kolejnych 138 egz. Cały czas poprawiano konstruk- cje˛, odbywały sie˛ kolejne pro´by poligonowe i usuwa- no usterki. Dopiero w 1938 r. pojazd osia˛gna˛ł pełna˛ dojrzałos´c´ techniczna˛ i spełniał sformułowane przez armie˛ wymagania takt.-techn. Nadano mu oznacze- nie LT vz. 35. Pierwszym klientem zagranicznym była Rumunia, kto´ra w 1936 r. zamo´wiła 136 czołgo´w, oznaczonych R-Z. Po zaje˛ciu Czechosłowacji 15 III 1939 r. Wehrmacht, cierpia˛cy na brak czołgo´w o wysokich moz˙liwos´ciach bojowych, przeja˛ł 218 czołgo´w LT vz. 35. Podczas agresji na Polske˛ we IX 1939 r. stanowiły one uzbrojenie 1. DLekkiej, przekształconej naste˛pnie Czołg lekki PzKpfw 35(t)/LT vz. 35 8 w 6. DPanc. Otrzymały one oznaczenie PzKpfw. 35(t). Na zamo´wienie Wehrmachtu zakłady Škoda wy- produkowały 219 czołgo´w PzKpfw. 35(t). Wie˛k- szos´c´ tych pojazdo´w przekazano do 6. DPanc., w kto´rej były wykorzystane do 1942 r., m.in. pod- czas ataku na Francje˛ w V 1940 r. i na ZSRR 22 VI 1941 r. (160 pojazdo´w, wszystkie zostały utraco- ne w toku walk do kon´ca roku). Czołgi PzKpfw. 35(t) znajdowały sie˛ takz˙e na uzbrojeniu armii pan´stw-sojuszniko´w Niemiec: Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Pojazdy nie zniszczone w walkach, po wycofaniu z pierwszej linii, przebudowywano na cia˛gniki do holowania moz´dzierzy i dział, wozy techniczne w ba- talionach czołgo´w oraz czołgi dowo´dcze (z dodat- kowa˛ radiostacja˛). Kadłub czołgu LT vz. 35 zbudowany był z blach pancernych, kto´re przymocowywano nitami i s´rubami do stalowej kratownicy. Strzelec zajmował stanowis- ko z przodu pojazdu, po lewej stronie i obsługiwał km ZB vz. 35 lub vz. 37 kal. 7,92 mm. Kierowca siedział po prawej stronie. W połowie długos´ci kadłuba osa- dzona była obrotowa dwuosobowa wiez˙a z uzbroje- niem gło´wnym: armata˛ Škoda vz. 34 kal. 37,2 mm oraz umieszczonym po lewej stronie i sprze˛z˙onym z nia˛ km ZB vz. 35 lub vz. 37. Km obsługiwał dowo´dca-celowniczy, a armate˛ – ładowniczy-radio- operator. Zapas amunicji wynosił 72 naboje kal. 37,2 mm oraz 1800 kal. 7,92 mm. Silnik i układ przeniesienia nape˛du umieszczono w tylnej cze˛s´ci kadłuba. Zawieszenie składało sie˛ z os´miu małych ko´ł jezdnych (po dwa na wo´zek) po kaz˙dej stronie, pary ko´ł nape˛dowych z tyłu i pary ko´ł napinaja˛cych z przodu. Kaz˙da˛ ga˛sienice˛ podtrzymy- wały cztery rolki. Czołg LT vz. 35 podczas badan´ na poligonie w Milovicach. pancerza: Dane takt.-techn. LT vz. 35 Załoga: 4 Masa: 10,5 t Grubos´c´ 9–25 mm Wymiary: długos´c´ 4,9 m, szerokos´c´ 2,25 m, wysokos´c´ 2,35 m, prze- s´wit 0,35 m Nape˛d: 6-cylindrowy, chłodzony ciecza˛ silnik Škoda T-11 o mocy 89 kW Osia˛gi: pre˛dkos´c´ maks. po drogach 34 km/h, maks. zasie˛g 190 km, pokonywane przeszko- dy: wzniesienia 40o, bro- dy 0,8 m, pionowe s´ciany 0,79 m, rowy 1,98 m Uzbrojenie: armata kal. 37 mm, 2 km kal. 7,92 mm 9 Czołg lekki LT vz. 35 z 1. pułku czołgo´w, stacjonuja˛cego w Milovicach. W mies´cie tym znajdował sie˛ gło´wny os´rodek zgrupowania czechosłowackich wojsk pancernych, centrum szkoleniowe i gło´wny poligon broni pancernej. Mało znany jest fakt, z˙e duz˙e zainteresowanie zakupem cze˛s´ci czołgo´w LT vz. 35 i licencji na ich produkcje˛ wyraz˙ała Anglia. Planowano zakup 100 wozo´w znajduja˛cych sie˛ na uzbrojeniu armii czechosłowackiej oraz 100 nowo wyprodukowanych pojazdo´w. Kontrakt nie doszedł do skutku z powodu zaje˛cia Czech przez III Rzesze˛ w III 1939 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czołgi II wojny światowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: