Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01236 025641 23518252 na godz. na dobę w sumie
Czynniki osiągania sukcesu - ebook/pdf
Czynniki osiągania sukcesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 246
Wydawca: CKL Język publikacji: polski
ISBN: 83-88094-20-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jak z pomysłem i zapałem zmienić swoje życie zawodowe i osobiste oraz osiągnąć niezwykłe rzeczy w zwykłych warunkach?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 5 Poświęcone Charlesowi T. Briqueleur CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 6 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 7 SPIS TREŚCI Przedmowa do wydania polskiego ............................................................. 9 Podziękowania .......................................................................................13 Wstęp ...................................................................................................11 I. Jak odnaleźć powołanie i specjalizację? ..................................................19 2. Rozwijanie kompetencji .......................................................................35 3. Czas w naszych rękach .......................................................................61 4. Wytrwałość .......................................................................................75 5. Chcieć, pragnąć, potrzebować .............................................................96 6. Skupienie ........................................................................................119 7. Właściwe miejsce we właściwym czasie ...............................................135 8. Dostrzeganie okazji ..........................................................................159 9. Chwytanie okazji ..............................................................................173 10. Podsumowanie...............................................................................187 Noty biograficzne ................................................................................205 Ankieta ...............................................................................................223 Czynniki osiągania sukcesu – wybrane ankiety .........................................225 Bibliografia ..........................................................................................227 Słowo o Centrum Kreowania Liderów S.A. ..............................................232 CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 8 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 9 PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO „W rozpoczynającym się stuleciu nic nie będzie miało większego znaczenia niż kształcenie przyszłych liderów.” Lawrance Summers, rektor Uniwersytetu Harvarda Podobne stwierdzenie można odnaleźć w opublikowanym w 2002 roku Kodek- sie Wartości Uniwersytetu Harvarda, gdzie znalazł się m.in. zapis, że uczelnia „chce (…) przygotować studentów do życia, pracy i przywództwa”. Nie ma większego absurdu i gorszej przysługi dla ludzkości, niż uparte twier- dzenie, że wszyscy ludzie są równie uzdolnieni, a wszelkie demokratyczne kon- cepcje, zdążające do zrównania wszystkich ludzi, są tylko wysiłkiem ku zatamo- waniu postępu. Ludzie nie mogą być jednakowo użyteczni. Ludzie o większych zdolnościach są mniej liczni niż mniej uzdolnieni; tłum mniejszych ludzi może powalić większych, ale czyniąc to powala samych siebie. Właśnie ludzie więksi dają społeczności przywództwo i umożliwiają mniejszym życie z mniejszym wy- siłkiem.1 POTRZEBA PRZYWÓDZTWA Przywództwo określa się na ogół jako zdolność do „prowadzenia działalno- ści, zadania lub realizacji czegoś” (jak na przykład dyrygowanie orkiestrą) oraz „doprowadzania do określonego wniosku lub uwarunkowania” (na przykład do- 1 H. Ford, Moje życie i działo, Warszawa, 1925. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 10 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu prowadzenie do zmiany przekonań). W odniesieniu do organizacji i społeczeństw pojęcie „przywództwa” przeciwstawia się często pojęciu „kierowania”. Kierowa- nie definiuje się zwykle jako „zrobienie czegoś poprzez innych”, a przywództwo jako „skłonienie innych by chcieli coś zrobić” z naciskiem na słowo „chcieli” w opozycji do słowa „musieć”. Kierowaniu towarzyszy ogólny wzrost produktywności, uporządkowanie i sta- bilne otoczenie oraz efektywny i płynny przebieg działań. Przywództwo niezbęd- ne jest w czasach niepokojów, przeobrażeń społecznych, zmian i w konsekwencji jest katalizatorem rozwoju. Angielskie słowa leading oraz leadership wywodzą się od staroangielskiego lithan, oznaczającego „podążać”. Lead był czasownikiem kauzatywnym od lit- han oznaczającym „spowodować/sprawić by ktoś podążał”. Jakże ciekawe i istot- ne do odnotowania jest zatem to, że termin przywództwo nie pochodzi ani od „władzy”, ani od „rozkazu”, ani od „hierarchii”. U podstaw znaczeniowych tego terminu leży słowo mówiące o sprawianiu, by ktoś podążał. W języku polskim etymologia jest podobna: przywództwo i przywódca pochodzą od wieść/wodzić, czyli sprawiać, by ktoś podążał. Według definicji Merriam-Webster’s Dictionary, przywództwo oznacza „wskazywanie drogi, zwłaszcza stając na czele, pociągając innych za sobą”. Dla- tego przywództwo wymaga często wyprzedzania innych i wpływania na nich w równej mierze poprzez swoje czyny, jak i słowa. W najszerszym znaczeniu tego terminu, przywództwo można postrzegać jako zdolność do angażowania innych w proces realizacji celu w ramach większego sy- stemu lub otoczenia. Innymi słowy – lider prowadzi lub nakierowuje współpracow- nika bądź grupę na osiągnięcie określonego rezultatu w określonym kontekście. W związku z tym przywództwo można zdefiniować jako zdolność do „wyrażenia wizji, wpływania na osiąganie wyników przez innych, zachęcania do współpracy i dawania przykładu.” PRZYWÓDZTWO NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Organizacje i społeczeństwa światowej klasy opierają swą siłę na fascynującej wizji i wspólnych wartościach łączących wszystkich członków. W nowej atmosferze przywódcy nie są „szefami”, „dowódcami”, „wodzami”, a raczej ludźmi mającymi ciekawą wizję i zdolnymi do zainteresowania tą wizją innych. Można powiedzieć, że są w stanie „kreować rzeczywistość, której częścią chcą zostać ludzie” oraz potrafią opisywać zmieniającą się rzeczywistość. Przywództwo na światowym poziomie nie opiera się na władzy i sile, ale na możliwości wywierania wpływu związanego z kompetencjami, adekwatnością i prawością. Obejmuje zarządzanie relacjami oraz wzajemne oddziaływania i ko- munikację w ramach organizacji, grupy lub systemu społecznego, zmierzające do CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Przedmowa do wydania polskiego 11 realizacji wizji satysfakcjonującej przyszłości. Przywództwo na światowym pozio- mie wymaga skutecznego połączenia wiedzy zawodowej, umiejętności behawio- ralnych i wartości osobistych, które są dostosowane do kierunku, w jakim zmie- rza organizacja lub społeczeństwo. dr Bogusław J. Feder, Prezes i Założyciel Centrum Kreowania Liderów SA b.feder@ckl.com.pl CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 12 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 13 PODZIĘKOWANIA Sid Pike zapewnił mi środki na rozpoczęcie tego projektu, gdy pozwolił mi na przeprowadzenie trzech wywiadów, które miały pomóc w spełnieniu wymo- gów usług publicznych WTCG. Vicki Rubensohn i Judy Henry pomogły mi w ich konceptualizacji i realizacji. Uniwersytet Auburn przekazał mi kilkaset dolarów na transkrypcję materiału, który powstał. Ogromne wsparcie otrzymałem od Lee Walburna, ówczesnego redaktora naczelnego Atlanta Weekly, który dał mi szan- sę przeprowadzenia obszernych wywiadów dla tego czasopisma. Inni redaktorzy naczelni i menedżerowie stacji telewizyjnych, którzy udzielili mi swego wsparcia, to: Billy Winn z magazynów Atlanta i Goodlife; Ted Turner, Bob Wussler, Jack Petrick, Jim Kitchell i Joe Rothenberger z Turner Broadcasting Corporation; Michelle Osborn, John Seigenthaler i Peter Pritchard z USA Today; Joe Vecchione i Arthur Pincus z New York Times; David Osier i Colleen Kelly z Atlanta Journal/Constitution. Osobom, którym jestem niezmiernie wdzięczny za pomoc i drogocenne su- gestie dotyczące tej książki, to: Charles T. Briqueleur, Robin Bartlett, Mel Kanz- berg, A.D. Van Nostrand, Joan Pettigrew, John Dunn, Ruth C. Hale, Regina Cha- ney, Andjela Kessler, Nick Scelsi, Melanie Belkin, Peter Grennan, Mark Bergeron, John Maloney, Robert Antler, Laura Stover i Julia Glass, mój redaktor. Inne oso- by, które pomagały mi w przeprowadzaniu wywiadów, to Mark Ethridge, Randall Willis, Denise Jones i Miriam Freeman. Moi koledzy z Biura Informacyjnego Georgia Tech’s oraz Szkoły Nauk Spo- łecznych – szczególnie Charles Harmon, Dan Papp, Warren Heemann i Cecil Phillips – stworzyli przyjazny klimat i wsparcie, w którym mogłem prowadzić swe badania i oddawać się pisaniu. Moje córki — Katrina, Sharon i Gloria — były źródłem ciągłej zachęty oraz prze- myślanych i wartościowych pomysłów. Na moją głęboką wdzięczność zasługują CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 14 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu sami bohaterowie wywiadów, którzy poświęcali mi swój czas i wystawiali na ryzy- ko swoje reputacje — bo to właśnie ma miejsce, gdy ktoś udziela komuś wywia- du. Wiem, że ich szczere opisy sukcesów i niepowodzeń będą źródłem zachęty i wskażą drogę wielu ludziom, którzy jeszcze nie są ludźmi sukcesu i nie cieszą się wybitnymi osiągnięciami, ale staną się nimi w przyszłości. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 15 WSTĘP Wybitne osiągnięcia i sukces leżą u podstaw amerykańskiego snu, być może są fundamentalną zasadą naszej kultury, tematem powieści i filmów. Lu- dzie sukcesu zwyciężają w sporcie, wygrywają wybory, przeprowadzają kluczo- we transakcje, tym samym zdobywają sławę, premie, narożne biura z ładnymi widokami z okien, tytuły i zaszczyty. Czy jest to sen, który może się sprawdzić dla każdego? Nie, ale nie jest to niemożliwe. W naszym społeczeństwie wystar- czająco często zdarza się, że ludzie naprawdę planują kampanie swych sukcesów i zdobywają wszystkie łupy. W amerykańskim śnie człowiek zaczyna od niczego, ale dochodzi na sam szczyt, zazwyczaj pomimo przeciwności losu. W rzeczywistości większość jed- nostek pnących się do góry wykonuje powolne ruchy, zazwyczaj o około pół szczebla na pokolenie — od wyższej klasy pracującej do niższej klasy średniej lub od wyższej klasy średniej do niższej klasy wyższej. Rzadko się zdarza, by ktoś wspiął się z niższej klasy niższej o całą klasę wyżej. A nigdy nie zdarza się, by ktoś przeszedł z niższej klasy niższej do wyższej klasy wyższej, bo to z definicji są „stare” pieniądze. Ale od czasu do czasu zdarza się, że ludzie wykonują ogromne kroki — z brudnej góralskiej chatki do luksusowego apartamentu obwieszonego obraza- mi Picassa. Zdarzyło się to w przypadku Xaviera Robertsa, wytwórcy Cabbage Patch Kids. Zdarzyło się to też innym: multimilionerowi J.B. Fuqua, głowie Fuqua Industries, który nigdy nie skończył college’u, a jednak osiągnął takie sukcesy (i miał tak hojną rękę), że szkoła biznesu Uniwersytetu Duke nosi jego imię, oraz senatorowi Robertowi C. Byrd, wieloletniemu demokratycznemu przywódcy Se- natu Stanów Zjednoczonych, który ukończył studia prawnicze dopiero wtedy, gdy został senatorem. Wszyscy oni zaczynali od niczego; nie posiadali ani bogactwa, ani koneksji, ani układów. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 16 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu Jest to książka o Xavierze Robertsie, J.B. Fuqua, Robercie C. Byrd i wielu in- nych im podobnych — ludziach sukcesu z różnych dziedzin: przywódcach świata biznesu, wynalazcach, przedsiębiorcach, astronautach, kompozytorach, trenerach futbolowych, naukowcach, artystach, senatorach Stanów Zjednoczonych, projek- tantach, sportowcach, pisarzach, prezydencie Stanów Zjednoczonych. Wiele nazwisk rozpoznasz. Widziałeś tych ludzi osobiście lub w telewizji, no- sisz ubrania z etykietkami noszącymi ich nazwiska, kupujesz ich produkty, oglą- dasz ich występy, głosujesz na nich lub przeciwko nim, czytasz ich książki, oglą- dasz ich grę. Książka ta opowie — często ich własnymi słowami, co robili, by osiągnąć swe cele. Zacząłem te badania niemal przez przypadek. W połowie lat siedemdziesią- tych byłem producentem i gospodarzem programu dotyczącego spraw publicz- nych dla stacji telewizyjnej w Atlancie, której właścicielem był wtedy stosunko- wo mało znany przedsiębiorca o nazwisku Ted Turner. Przekonałem Sida Pike’a, który był wtedy menedżerem stacji Turnera, że powinniśmy wykorzystać telewizję dla celów historycznych. Powinniśmy nagrywać dla przyszłych pokoleń, jakie były ważniejsze osobistości naszych czasów, jakie miały opinie i co mówiły o swym życiu. Ustaliliśmy, że program będzie się nazywał „W zbliżeniu” („Up Close”) i zacząłem przeprowadzać wywiady z wiodącymi osobistościami z dziedziny li- teratury, sztuk pięknych, muzyki, nauki, religii, biznesu i sportu; z ludźmi taki- mi jak David Rockefeller, Tennessee Williams, Hank Aaron, John Huston, Glo- ria Swanson i Ronald Reagan. Wywiady telewizyjne doprowadziły do następnych możliwości pracy tego rodzaju w gazetach i czasopismach, które nadały projek- towi jeszcze szerszy zasięg. W 1982 roku zacząłem pracę w Georgia Tech, najpierw jako profesor gosz- czący na wykładach, a później jako dyrektor do spraw stosunków z mass mediami. Miałem tu możliwość poznania grupy jej zróżnicowanych absolwentów, którzy cieszyli się pewnym powodzeniem, jak również spotkania takich światłych umy- słów, jak Jacques Cousteau, B.F. Skinner i Herbert A. Simon. Na początku nie zastanawiałem się nad żadną roboczą hipotezą, nawet nad przeczuciami. Starałem się zebrać dane historyczne dla przyszłych pokoleń. Ale wkrótce zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że na pytania, które zadawałem, udzielano podobnych odpowiedzi. Czy możliwe było, że wielcy gracze w base- ball, kompozytorzy muzyki poważnej i głowy wielkich korporacji miały wspólne doświadczenia, podobne cechy? Zacząłem zwracać baczną uwagę na jakąkolwiek wzmiankę dotyczącą tych czynników, zacząłem ich szukać i pytać o nie. Wciąż na nowo pojawiało się kilka czynników — wystarczająco często, bym uwierzył, że mają one istotne znaczenie dla zdobywania wybitnych osiągnięć w wielu dziedzinach. Nie sugeruję przez to, że wszyscy ludzie sukcesu są tacy sami, czy że wszyscy posiadają wszystkie te cechy charakterystyczne w jednako- wych ilościach. Zdecydowanie nie. Mężczyźni i kobiety w niczym nie przypomi- nają babeczek wyciętych z jednej foremki. Niektórzy ludzie sukcesu są bardzo wytrwali — co stanowi jeden z czynników — ale nie przywiązują zbyt wielkiej CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Wst(cid:246)p 17 uwagi do organizacji czasu, co stanowi inny czynnik. Niektórych ludzi sukcesu charakteryzuje ogromne skupienie i koncentracja, ale nie są oni zbyt agresywni i nie twierdzą, że są odważni. W końcu podzieliłem te czynniki na dziewięć grup. Wydaje mi się, że po- dział taki odzwierciedla wiele spostrzeżeń i idei, o których często wspominają ludzie sukcesu, gdy oni sami lub obserwatorzy z zewnątrz lub biografowie opi- sują ich sukcesy. W książce tej definiuję człowieka sukcesu jako osobę, której praca i reputacja są takie, że nie mogą one zostać zignorowane przez innych ludzi w danej dziedzi- nie. (Ci inni nie muszą aprobować ich pracy, ale muszą się z nią liczyć.) Jest to de- finicja robocza — coś, co naukowcy czasami nazywają „definicją operacyjną”. Oczywiście, oceny innych ludzi są subiektywne. Nie istnieje żaden uniwer- salnie aprobowany standard doskonałości zapisany na tablicach ze złota. Oce- ny dotyczące osiągnięć nie są też ponadczasowe. Zmieniają się gusty, potrzeby i zainteresowania. Wiedza staje się coraz bardziej rozległa. Dzisiejsza historia sukcesu jutro może zostać zapomniana. A nieznany dziś naukowiec może stać się bardzo ważny jutro. Dlatego też, zgodnie z tą definicją, Grzegorz Mendel jest człowiekiem sukcesu, ponieważ, choć za jego życia jego prace z dziedziny genetyki przeszły zupełnie niezauważone, wszyscy współcześni genetycy muszą się z jego pracami liczyć. Oprócz wywiadów szukałem dodatkowych materiałów w biografiach, mate- riałach prasowych i autobiografiach ludzi sukcesu. Ponieważ wiele z tych danych ma charakter anegdot, tam gdzie to możliwe, szukałem wyjaśnień w materiałach badawczych i teoriach nauk społecznych. Ludzie sukcesu zazwyczaj się bogacą, a bogaci ludzie często wynajmują nie- słychanie skutecznych stróżów, którzy trzymają na odległość ludzi, którzy tak jak ja, ubiegają się o wywiady. Być może jest to jeden z powodów, dla których nauki społeczne tak niewiele wiedzą na temat zachowania klasy wyższej. Co ciekawe, gdy udało mi się ominąć stróżów, zazwyczaj okazywało się, że ludzie sukcesu są przyjaźnie nastawieni, chętni do współpracy i często całkiem szczerzy. Nie mogę powiedzieć tego samego o kilku z ich funkcjonariuszy. Niektóre osiągnięcia są poza zasięgiem większości ludzi. Od czasu do cza- su rodzą się Mozartowie i da Vinci, i ich osiągnięć nie sposób wyjaśnić — są to utalentowani geniusze, którzy są poza wszelkim porównaniem. Ale wielu ludzi, którzy cieszą się wybitnymi osiągnięciami, wcale nie ma nadzwyczajnego talentu. Paul „Bear” Bryant, legendarny trener futbola, powiedział mi kiedyś, że jedną rzecz umie robić najlepiej: wyszukiwać zwykłych graczy i pomagać im w tym, by stali się niezwykli. Spod jego ręki wyszli wybitni gracze, którzy mieli tylko niejas- ne pojęcie o swych własnych możliwościach. Pod presją większość z nas przyzna się do tego, że my także odczuwamy siłę ambicji — pragnienie, by w czymś być naprawdę dobrym. Cele mogą być proza- iczne lub wzniosłe: posiadanie siedmiocyfrowego konta bankowego, zajęcie fote- la prezesa organizacji, kupno Rolls Royce’a, zdobycie Nagrody Nobla, napisanie CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 18 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu bestsellera czy namalowanie wybitnego obrazu. Nawet najbardziej religijni ludzie, którzy wystrzegają się celów świeckich, mają cele duchowe. Interesują nas ludzie, którzy zwyciężają w wyścigach, którzy triumfują nad przeciwnościami. Podoba nam się, gdy umiejętności, odwaga i wytrwałość zbie- rają swe żniwo. Uważamy takich ludzi za przykłady do naśladowania, za przy- wódców. Przywództwo jest ważnym i fascynującym elementem zjawiska wybitnych osiągnięć — i książka ta opowiada o osiągnięciach kilku ważnych przywódców — ale przywódca nie jest jedynym rodzajem człowieka sukcesu. Wielu ludzi sukcesu poważanych na całym świecie nie jest przywódcami w podstawowym znaczeniu tego słowa. Nie kierują oni ani nie kontrolują innych ludzi, nie mają też „szkół” i naśladowców. Niektórzy są bardziej lub mniej sa- motni. Czy czynniki sukcesu można odnieść do sytuacji pojedynczego czytelnika? Dlaczego nie? Z pewnością nie każdy czynnik będzie miał zastosowanie w każ- dej drodze życia i karierze, ponieważ niektóre czynniki sukcesu są kwestią oka- zji czy uwarunkowania społecznego. Ale inne czynniki są pod kontrolą inicjatywy pojedynczego człowieka. Są ludzie, którzy chcą zapłacić cenę za to, by mieć wybitne osiągnięcia i cie- szyć się sukcesami (nie miej co do tego złudzeń, jest to cena, którą trzeba zapła- cić). Czynniki sukcesu można studiować jako plan i program działania. Prawie każdy chciałby iść naprzód, ale wielu ludzi po prostu nie wie, jak tego dokonać. Być może ciężko pracują w niewłaściwym miejscu lub nie potrafią skutecznie wykorzystywać telefonu, lub poświęcają drogocenny czas na zadania, za które niewiele im płacą. Są to proste błędy lub niedopatrzenia, ale właśnie w nich kryje się różnica między sukcesem a porażką, między stanowieniem czę- ści zespołu a odejściem w ramach redukcji, między zwolnieniem z pracy a no- wymi premiami, między awansem a obserwowaniem, jak cała śmietanka dostaje się komuś innemu. Bardzo często potrzebują oni tylko kilku prostych, uczciwych słów od ko- goś, kto wie, jak osiągać sukces, potrzebują dobrej rady — rady, która jest mądra i uczciwa. Nie jakiejś rady, bo (jak powiada stare powiedzonko) dobre rady nic nie kosztują. Potrzebna jest rada od ludzi, którzy osiągnęli sukces, którzy poko- nali przeszkody i wysunęli się na czoło. Właśnie to daje ci ta książka. Zadaje ona ludziom sukcesu pytania, jak i dla- czego pokonali swe przeszkody i przedstawia ich odpowiedzi. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 19 I JAK ODNALEŹĆ POWOŁANIE I SPECJALIZACJĘ? Uważam, że najważniejsza cecha — i nie można bez niej osiągnąć żadnych sukcesów — polega na tym, by naprawdę lubić to, co się robi. Jeśli coś lubisz, robisz to dobrze, a nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie będziesz dobrze robić tego, nad czym pracujesz. Malcolm Forbes Wydaje mi się, że esencję życia stanowi dla mnie znalezienie czegoś, co lubię robić, co nadaje znaczenie memu życiu, a potem bycie w takiej sytuacji, gdzie mogę to robić. Isaac Asimov Kocham swoją pracę. Inni ludzie mają hobby — a ja po prostu kocham swoją pracę. Uwielbiam ją. Ponieważ kocham swą robotę, nie mam żadnych ambicji. Pojawia się robota i ją wykonuję. Nie pracuję po to, by zdobyć coś innego. Po prostu lubię robić to, co robię. Bob Hoskins CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA 20 Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA Czynniki osi(cid:241)gania sukcesu 21 ZŁE POCZĄTKI Niewielu ludzi wie, że Kris Kristofferson, autor piosenek i aktor, rozpoczął swą karierę od pracy w armii. Syn oficera ukończył naukę w Pomona College, specjalizując się w literaturze i — ponieważ był doskonałym studentem, jak rów- nież utalentowanym sportowcem — przyznano mu stypendium Rhodesa, które doprowadziło go na Uniwersytet w Oksfordzie. PRZYKŁAD Po ukończeniu studiów Kristofferson zaciągnął się do wojska, gdzie służył jako pilot śmigłowca. Gdyby ktoś zapytał Kristoffersona w tym momencie jego życia, dokąd zmierzała jego kariera, prawdopodobnie odpowiedział- by: „Do West Point, gdzie zamierzam nauczać literatury angielskiej”. Ale coś gryzło go od wewnątrz. Wiele lat wcześniej, gdy studiował w An- glii, natknął się na prace Williama Blake’a, pisarza, którego od tamtej pory podziwiał i uwielbiał. Pewnego dnia Kristofferson natknął się na zdanie w pewnym nieznanym liście, który Blake napisał w roku 1802. Blake po- wiedział w nim: „Jeśli wy, których Boska Opatrzność obdarzyła duchem tworzenia, nie przyjmiecie go i pogrzebiecie swe talenty, i jeśli będziecie pragnąć normalnego życia, smutek i desperacja podążą za wami przez całe wasze życie, a po śmierci wstyd na całą wieczność”. „To było coś, co chciałem usłyszeć”, wspomina Kristofferson. Powiedział sobie: „Ja będę jednym z nich [twórcą]... Muszę stać się jednym z nich”. Ale czas mijał, a Kristofferson nie dotrzymywał swej obietnicy — chociaż pró- bował. W Niemczech, gdzie służył jako pilot, stworzył zespół muzyczny, który grał w klubie żołnierskim. W ciągu tych lat Kristofferson pisał piosenki i wysyłał je do opublikowania, ale nikt nie zwracał na nie uwagi. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW SA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czynniki osiągania sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: