Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003656 21320602 na godz. na dobę w sumie
Czynności zarządu w spółce z o.o. - ebook/pdf
Czynności zarządu w spółce z o.o. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4213-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przedstawiamy ograniczenia, jakie zostały nałożone na członków zarządu. Wskazujemy, w jakich przypadkach powinien uzyskać zgodę wspólników lub rady nadzorczej. Wyjaśniamy, w jaki sposób zarząd może uzyskać zgodę od innego organu na zawarcie umowy. Podpowiadamy, co zrobić, aby na skutek zawartej umowy nie wyrządzić spółce szkody. Zawarliśmy w niej także odpowiedzi ekspertów na pytania klientów związane z czynnościami podejmowanymi przez zarząd spółki. Zamieściliśmy także przykład uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na dokonanie czynności przez zarząd.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czynności zarządu w spółce z o.o. Umowy zarządu O D   R E D A K C J I SZANOWNI PAŃSTWO w tym numerze omawiamy zagadnienia związane  z zawieraniem umów przez zarząd spółki. Przed- stawiamy mianowicie, jakie ograniczenia zostały  nałożone na członków zarządu, w jakich przypad- kach powinien uzyskać zgodę wspólników lub rady  nadzorczej. Wyjaśniamy, w jaki sposób zarząd  może uzyskać zgodę od innego organu na zawarcie  umowy. Podpowiadamy, co zrobić, aby na skutek  zawartej umowy nie wyrządzić spółce szkody. Warto  o tym pamiętać, gdyż w przypadku ewentualnego  naruszenia obowiązujących ograniczeń spółka  może dochodzić od zarządu odszkodowania za  wyrządzoną przy tym szkodę. Zapraszam do lektury Joanna Banasiak-Lach Spółka z o.o. Wydawca: Weronika Wota Redaktor: Joanna Banasiak-Lach ISBN: 978-83-269-4213-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i ich tytułach. Artykułów ani jakich- kolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej arty- kułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczegól- ności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnia- nie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w  niniejszej publikacji mają cha- rakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i  dane zamieszczone w  tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko orga- nów i  urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w  konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, po- głębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informa- cji zawartych w tych materiałach. Zrząd spółki z o.o. zawiera umowę – o czym warto pamiętać Zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeśli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Chodzi tu o składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, które to czynności prowadzą do dokonania czynności prawnej (na przykład zawarcia umowy). Reprezentacja spółki stanowi kompetencję zarządu spółki. Jednak w pewnych sytua- cjach kompetencja ta jest ograniczona i za- rząd musi uzyskać zgodę innych organów (rady nadzorczej, zgromadzenia wspólni- ków) na dokonanie określonej czynności prawnej. Ograniczenia te mogą wynikać z ustawy (najczęsciej ksh), ale nie muszą wynikać z przepisów prawnych, zostały bowiem po prostu przewidziane w umo- wie spółki. Wymóg zgody innych organów spółki Kwestię wpływu dla skuteczności czynno- ści prawnych dokonywanych przez zarząd spółki zgody innych organów spółki regu- luje art. 17 ksh, według którego: 1. Jeżeli do dokonania czynności praw- nej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wy- maganej uchwały jest nieważna. 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spół- kę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch mie- sięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażo- ne po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czyn- ności prawnej. 3. Czynność prawna dokonana bez zgo- dy właściwego organu spółki, wyma- ganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności człon- ków zarządu wobec spółki z tytułu na- ruszenia umowy spółki albo statutu. Z treści art. 17 ksh wynika więc, że można rozróżnić dwie sytuacje: 1) gdy dla danej czynności uchwały wspólników albo walnego zgroma- dzenia bądź rady nadzorczej wymaga ustawa, 2) gdy zgody właściwego organu spółki wymaga wyłącznie umowa spółki albo statut. Ograniczenia ustawowe Wymóg uzyskania przez zarząd zgody wy- stępuje w następujących przepisach ksh: art. 15 § 1 i 2, art. 228 pkt 3–6, art. 229, art. 230, art. 275. 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umo- wy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji re- wizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólni- ków albo walnego zgromadzenia, chy- ba że ustawa stanowi inaczej (art. 15 1 ksh). Zawarcie przez spółkę zależną umo- wy wymienionej w  §  1 z  członkiem zarządu, prokurentem lub likwidato- rem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walne- go zgromadzenia spółki dominującej. Do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2 (art. 15 § 2 ksh). 2. Uchwały wspólników wymaga: a) zbycie i wydzierżawienie przedsię- biorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, b) nabycie i  zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udzia- łu w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, c) zwrot dopłat, d) zawarcie umowy holdingowej, o któ- rej mowa w art. 7 ksh (art. 228 ksh). 3. Uchwały wspólników wymaga zawarcie umowy o nabycie dla spółki nierucho- mości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyż- szającą jedną czwartą kapitału zakła- dowego, nie niższą jednak od 50.000 złotych, zawartej przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spół- ki, chyba że umowa ta była przewidzia- na w umowie spółki (art. 229 ksh). 4. Rozporządzenie prawem lub zaciąg- nięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wyma- Umowy zarządu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czynności zarządu w spółce z o.o.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: