Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 002551 22772639 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz:  Latarnik ,  Janko Muzykant . Wyd. 4. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: Latarnik , Janko Muzykant . Wyd. 4. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2479-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsze książeczki to materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, przeznaczone dla osób początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów), które chcą poznać polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej.
W każdym tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel (w formach gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku HENRYK SIENKIEWICZ Latarnik Janko Muzykant NR 137 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego HENRYK SIENKIEWICZ Latarnik Janko Muzykant Edycja dla początkujących Tom 2 Wydanie IV Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemc(cid:243)w Małgorzata Kita Recenzent wydania pierwszego MariØ SobotkovÆ Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Redaktorzy naukowi Publikacja dofinansowana ze środk(cid:243)w Senatu RP Henryk Sienkiewicz żył w latach 1846(cid:150)1916. Jest re- prezentantem epoki polskiego pozytywizmu i tw(cid:243)rcą polskiej noweli. Jako pierwszy wprowadził nowe odmiany noweli: no- welę jednozdarzeniową (Jamioł, Sachem) i nowelę psycholo- giczną (Latarnik). W swoich utworach poruszał temat chłop- skiej biedy i zacofania ludności miejskiej, emigracyjnej tu- łaczki i nostalgii. Jest najwybitniejszym polskim powieścio- pisarzem historycznym. Stworzył cykl dzieł dotyczących his- torii Polski (np. XVII wieku: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski (cid:150) te trzy powieści zostały nazwane Trylogią; o przełomie XIV i XV wieku: Krzyżacy). Utwory Sienkiewicza w czasach jemu wsp(cid:243)łczesnych były najchętniej czytane. Do dziś autor Latarnika jest jednym z najpopularniejszych pol- skich pisarzy. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla za Quo vadis (opowieść o początkach chrześcijaństwa), kt(cid:243)ra została przetłumaczona na około 40 język(cid:243)w. 5 Henryk Sienkiewicz (1846(cid:150)1916) was a proponent of Po- lish Positivism and a creator of the Polish short story. He implemented new styles in his short stories: the singular event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological narrative (Latarnik (cid:150) The Lighthouse Keeper). In his works he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry, as well as the problems of exile and homesickness in emigra- tion. Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He is the greatest Polish historical writer; he created a series of books of Polish history, for example from the 17th century: Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Delu- ge), Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) (cid:150) these three bo- oks were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and 15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely read during his time, and he is still regarded as one of the most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in 1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Chri- stianity), which has been translated into about 40 langu- ages. 6 Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846(cid:150)1916. Er ist Vertreter des polnischen Positivismus und Sch(cid:246)pfer der polnischen Novelle. Als der Erste f(cid:252)hrte er neue Arten der Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und eine psychologische Novelle (Latarnik (cid:150) Der Leuchtturm- w(cid:228)rter). In seinen Werken ber(cid:252)hrte er das Thema der Not unter Bauern und der R(cid:252)ckst(cid:228)ndigkeit unter der Stadtbev(cid:246)l- kerung, das Thema vom Auswandern und der Nostalgie. Er ist der bekannteste polnische historische Romanschrift- steller. Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Ge- schichte bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem (cid:150) Mit Feuer und Schwert, Potop (cid:150) Die Sintflut, Pan Wołody- jowski (cid:150) Oberst Wołodyjowski (cid:150) diese drei Romane wurden Die Trilogie genannt, oder (cid:252)ber die Wende zwischen 14. und 15. Jh.: Krzyżacy (cid:150) Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkie- wicz wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist der Verfasser des Leuchtturmw(cid:228)rters einer der popul(cid:228)rsten polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f(cid:252)r Quo vadis (Geschichte (cid:252)ber den Anfang des Christentums), die in etwa 40 Fremdsprachen (cid:252)bersetzt wurde. 7 Spis tre(cid:156)ci Henryk Sienkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Sienkiewicz: Latarnik (Zaadaptowa‡a i opraco- wa‡a Aleksandra Achtelik) . . . . . . . . . . . . . . ˘wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant (Zaadaptowa‡a i opracowa‡a Wioletta Hajduk-Gawron) . . . . . . . . ˘wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S‡owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz do (cid:230)wiczeæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 20 35 40 49 88 Tłumaczenie na język angielski: Yolande Dacko Tłumaczenie na język niemiecki: Agnieszka Filipkowska, Hubert Folwarczny, Barbara Sabarth, Jutta Jesko Projekt okładki: Marek Francik Redakcja: Katarzyna Więckowska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1391-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-479-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie IV. Nakład 150 + 50 egz. Ark. druk. 3,25. Ark. wyd. 4,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 8 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Materiaty pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZYTAJ PO POLSKU jest wfesnie die Ciebie, jesli: ,/ znasz jE?zyk polski na poziomie progowym , srednim lub zaawansowanym , ,/ chcesz poznac najwazniejsze dziefa literatury polskiej, zanim po nie siE?gniesz w oryginale, ,/ chcesz wzbogacic sfownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytania literatury, ,/ zamierzasz zdawac egzamin certyfikatowy z jE?zyka polskiego. Ksiqik~ opracowano z uwzgl~dnieniem standard6w wymagan egzaminacyjnych Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci J~zyka Polskiego jako Obcego poziom podstawowy - A2/B 1 ISSN 1644-0552
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: Latarnik , Janko Muzykant . Wyd. 4. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: