Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 002211 22766262 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski:  Siłaczka ,  Rozdziobią nas kruki, wrony... . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: Siłaczka , Rozdziobią nas kruki, wrony... . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2177-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A2).
Niniejsze książeczki to materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, przeznaczone dla osób początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów), które chcą poznać polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej.
W każdym tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel (w formach gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku STEFAN flEROMSKI Si‡aczka Rozdziobi„ nas kruki, wrony... NR 146 Czytaj po polsku Materia‡y pomocnicze do nauki jŒzyka polskiego jako obcego STEFAN flEROMSKI Si‡aczka Rozdziobi„ nas kruki, wrony... Edycja dla pocz„tkuj„cych Tom 4 Wydanie III Wydawnictwo Uniwersytetu (cid:140)l„skiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent Marié Sobotková Redaktorzy naukowi Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Tłumaczenie: Yolande Dacko Projekt okładki: Marek Francik Redakcja: Olga Nowak Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Aleksandra Gaździcka Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1393-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-177-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie III. Ark. druk. 2,25. Ark. wyd. 3,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 10 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Stefan fleromski (1864(cid:150)1925), polski pisarz, spo‡ecz- nik i moralista. W opowiadaniach i powie(cid:156)ciach protesto- wa‡ przeciwko niesprawiedliwo(cid:156)ci spo‡ecznej i zacofaniu cywilizacyjnemu prostych ludzi. Pokazywa‡ tak¿e moral- ny obowi„zek walki o sprawiedliwo(cid:156)(cid:230) i postŒp (cid:150) w noweli Si‡aczka oraz w powie(cid:156)ci Ludzie bezdomni, w kt(cid:243)rej dok- tor Tomasz Judym samodzielnie chce naprawi(cid:230) niespra- wiedliwo(cid:156)(cid:230) spo‡eczn„ i ponosi klŒskŒ. Proza fleromskiego jest silnie zwi„zana z tradycj„ walk o niepodleg‡o(cid:156)(cid:230) Polski (powie(cid:156)(cid:230) Popio‡y, nowela Rozdziobi„ nas kruki, wrony...). Jedn„ z najbardziej znanych powie(cid:156)ci dla m‡odzie¿y s„ Syzyfowe prace. fleromski przedstawi‡ tu proces patriotycz- nego dojrzewania m‡odzie¿y na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Pod koniec ¿ycia napisa‡ powie(cid:156)(cid:230) Przedwio(cid:156)nie, w kt(cid:243)rej surowo oceni‡ pierwsze lata nie- podleg‡o(cid:156)ci Polski. Opisa‡ dorastanie oraz zmiany charak- teru urodzonego i wychowanego w Baku Cezarego Baryki, kt(cid:243)ry po rewolucji rosyjskiej rozczarowany przyje¿d¿a do Warszawy. fleromski jest r(cid:243)wnie¿ autorem prowadzonych przez wiele lat Dziennik(cid:243)w. 5 Stefan fleromski (1864(cid:150)1925), polish writer, civic leader and moralist. In his stories and novels he protested against social injustices and obstructions that prevented the simple folk from cultural development. He also pointed out the moral responsibility of fighting for justice and progress, in the short story Si‡aczka (Strong Willed) and in the novel Ludzie bezdomni (Homeless People), in which a doctor Tomasz Ju- dym, wants to singlehandedly fix the social injustices, and as a result, suffers defeat. fleromski(cid:146)s prose, is strongly bound to the tradition of struggles, for Poland(cid:146)s independence: the novel Popio‡y (Ashes), the short story Rozdziobi„ nas kruki, wrony... (Ravens and Crows Will Peck Us(cid:133)). One of the most famous novels for the youth is Syzyfowe prace (Sisyphean Labours). Here fleromski wrote about the process of the ripening of patriotic youth on Polish lands, but under Russian occupa- tion. Towards the end of his life, he wrote the novel, Przed- wio(cid:156)nie (Early Spring), in which he wrote about maturation and changes of a character, Cezary Baryka who was born and raised in Baku. This character became disenchanted after the Russian revolution and arrives in Warsaw. The first years of Polish Independence were very harshly appraised in this novel. fleromski is also the author of Dzienniki (Diary) which were managed for many years. 6 Spis tre(cid:156)ci Stefan fleromski . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 13 21 25 33 62 Stefan fleromski: Si‡aczka (Opowiedzia‡a i opracowa‡a . . Agnieszka Szol) . . ˘wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefan fleromski: Rozdziobi„ nas kruki, wrony... (Opo- . wiedzia‡a i opracowa‡a Agnieszka Szol) . . . . ˘wiczenia . . S‡owniczek . . . . . Klucz do (cid:230)wiczeæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Materialy pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZVTAJ PO POLSKU jest wtasnie dla Ciebie, jesli: ./ znasz jE?zyk polski na poziomie podstawowym, srednim lub zaawansowanym , ./ chcesz poznac najwazniejsze dziela literatury polskiej, zanim po nie siE?gniesz w oryginale, ./ chcesz wzbogacic slownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytania literatury, ./ zamierzasz zdawac egzamin certyfikatowy z jE?zyka polskiego. Niewaine, ile znasz slow, moiesz zaczqc czytac jui dzis! Jesli zaczynasz uczyc si~ j~zyka polskiego (jestes na poziomie podstawowym), mamy dla Ciebie historie opracowane w 250-300 slowach. poziom podstowowy A2 ISSN 1644-0552
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: Siłaczka , Rozdziobią nas kruki, wrony... . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: