Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 003951 24125369 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke:  Paralele , Ryszard Kapuściński:  Wewnątrz góry lodowej . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke: Paralele , Ryszard Kapuściński: Wewnątrz góry lodowej . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2059-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Edycja dla zaawansowanych (poziom C1).

Prezentowane publikacje zapoczątkowują w popularnej wśród czytelników serii „Czytaj po polsku” nowy etap – książek przeznaczonych dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym, pragnących sprawdzić oraz doskonalić dotychczasową wiedzę. Zawierają nie, jak dotąd, tylko streszczenie utworu, ale pełną, autorską jego wersję wraz z przypisami objaśniającymi trudniejsze wyrazy – neologizmy stworzone przez autora, słowa rzadko używane, czy archaizmy. Za pomocą obszernego zestawu ćwiczeń czytelnik utrwala nowo poznane słownictwo, poznaje kontekst kulturowy i poszerza swą wiedzę językoznawczą. Podział ćwiczeń na grupy tematyczne pozwala skupić się na odpowiednich zagadnieniach: sprawdzeniu stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu, gramatyce, ćwiczeniach w mówieniu i pisaniu.
Nowością wydanych pozycji dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym jest także możliwość zapoznania się z twórczością autorów współczesnych (A. Sapkowski, R. Kapuściński, N. Goerke) oraz zetknięcia się z różnymi gatunkami literackimi (opowiadanie fantasy, reportaż).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego C Z Y T A J P O P O L S K U p o z i o m z a a w a n s o w a n y – C 1 Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 3 znasz język polski na poziomie podstawowym , , zaawansowanym średnim lub 3 chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, 3 chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, 3 zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i o m z a a w a n s o w a n y – C 1 Więcej o książce N ATA S Z A G O E R K E P a r a l e l e R Y S Z A R D A P U Ś C I Ń S K I We w n ą t r z g ó r y l o d o w e j K CENA 8 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-059-4 KATOWICE 2014 Czytaj po polsku NATASZA GOERKE Paralele RYSZARD KAPUŚCIŃSKI Wewnątrz góry lodowej NR 152 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego NATASZA GOERKE Paralele RYSZARD KAPUŚCIŃSKI Wewnątrz góry lodowej Edycja dla zaawansowanych (poziom C1) Tom 6 Wydanie III Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent wydania pierwszego Kalina Bahneva Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Redaktorzy naukowi Natasza Goerke — prozaiczka i poetka, urodziła się w 1960 r. w Poznaniu. Studiowała języki orientalne — zna między innymi sanskryt i język tybetański. Długo podróżo- wała po krajach Wschodu, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. W 2003 roku nominowana została do na- grody literackiej Nike. Obecnie mieszka w Hamburgu. Jej pierwsze opowiadania ukazały się na łamach „bru- Lionu” i „Czasu Kultury”. W 1994 r. wydana została jej pierwsza książka — zbiór opowiadań pt. Fraktale, w 1997 — Księga Pasztetów, a następnie: Pożegnania plazmy (1999) oraz 47 na odlew (2002). filozoficzna, postmodernistyczna, Jej twórczość określana jest jako surrealistyczna, gro- teskowa, ironiczna, śmieszna, a zarazem smutna. Goerke konstruuje prozę, która doskonale bawi wysmakowanym humorem, ale też zmusza do refleksji i zastanowienia nad absurdalnością zastanych i strywializowanych prawd. Autorka pozwala czytelnikowi czerpać satysfakcję z przedstawionych pro- stym językiem pokładów filozofii, odkrywania zakamuflo- wanych mitów i toposów, odczytywania stylizacji i paro- dii. W jej miniopowiadaniach widać ogromny dystans do rzeczywistości, ale jednocześnie zakorzenienie w niej. Wszystkie te cechy sprawiają, że twórczość pisarki sprawia problemy interpretacyjne — trudno ją jedno- 5 znacznie sklasyfikować, nie można jej nić. jednak nie doce- „Groteskowo-ironiczne teksty w zasadzie nie mają te- matu. Ich akcja rozgrywa się wszędzie i nigdzie. Są im- presją, zlepkiem dziwnych postaci, nawiązań kulturowych i literackich. Pisarka nie oszczędza żadnego aspektu ży- cia społecznego. Odsłania absurdalność sztuki, uczuć, małżeństwa, a nawet... wizyty u ginekologa. Udowadnia, że świat składa się z pustych znaków, etykiet, które moż- na dowolnie nakładać w zależności od potrzeb”. („Gazeta Wyborcza” [Łódź], nr 114, 18.05.2005, str. 8) Natasza Goerke — prozaist and poet, she was born lan- in 1960 in Poznan. Natasza was studing oriental guages, and then she was traveling for a long time across Middle East countries, what is reflected in her works. Sanskrit and Tibetan language were also known to her among other languages. In 2003 she was nomi- nated for The Nike Award, the biggest Polish award for the best book. At present Natasza Goerke lives in Ham- burg. Her first stories were published in “bruLion” (“Draft”) and “Czas Kultury” (“Time of the Culture”). In 1994 her first book was published — collection of stories titled Fraktale (Fractals), in 1997 — Księga Pasztetów (Book of Pates), and next Pożegnania plazmy (1999) (Farewells to plasma), also 47 na odlew (2002) (47 for moulding). ironic, Her work is described as surrealistic, grotesque, post- modernistic philosophic, funny and sad at the same time. Goerke constructs proze which amuses with sophisticated humour, but also demands reflection and wondering about the absurdity of fossilised and vulgar- ized truths. Author lets the reader get the satisfaction form the presented in simple language layer of philoso- phy, discovering camouflaged myths and toposes, read- ing stylizations and parody. In her short stories can be 7 seen huge distance to reality, and at the same time the state of being enrooted in it. All these features make her work hard to interpret and classify, but she can not be underestimated. “Grotesque-ironic texts do not have a subject, as a rule. Their action takes place everywhere and no- where. They are impression, collection of strange charac- ters, links to culture and literacy. Writer do not save any of social life aspect. She uncovers the absurdity of art, feelings, signs, labels which can be used acorrding to the needs”. („Gazeta Wyborcza” [Łódź], no. 114, 18.05.2005, p. 8) Natasza Goerke — Schriftstellerin und Dichterin, ge- boren in 1960 in Posen. Sie studierte orientalische Spra- chen und danach reiste sie viel durch die Ostenländer, was in ihrem Schaffem wiedergespielt wird. Sie kann u.a. Sanskrit und tibetanische Sprache. Im Jahr 2003 wurde sie für den polnischen literarischen Preis Nike nominiert. Heutzutage wohnt sie in Hamburg. Ihre erste Erzählungen erschienen in den Zeitschriften „bruLion“ („Entwurf“) und „Czas Kultury“ („Zeit der Kultur“). In 1994 wurde das erste Buch — eine Sammlung von Erzählungen unter dem Titel Fraktale, in 1997 — Księga Pasztetów (Das Buch der Pasteten), dann Pożegnanie plazmy (Abschied vom Plasma) (1999) und 47 na odlew (47 für den Abguß) (2002) veröffentlicht. Ihr Schaffen wird als surrealistisch, grotesk, postmo- dern, philosophisch, ironisch, lustig und auch traurig be- stimmt. Goerke konstruiert Prosa, die ausgezeichnet mit dem Humor amusiert und dabei auch zur Reflexion und Überlegung die Absurdität der existierten und verein- fachten Wahrheiten zwingt. Die Autorin erlaubt dem Le- ser die Zufriedenheit mit den einfach dargestellten Phi- losophien zu schöpfen, die Erfindung der versteckten Mythos und Topoi, das Lesen der Styliesierung und Pa- rodie. In ihren Minierzählungen sieht man eine große 9 Distanz der Realität gegeüber, aber gleichzeitig Einwur- zeln in der Realität. Alle Eigenschaften bewirken, dass das Schaffen der Autorin Intepretationsprobleme bereitet und schwierig für eindeutiges Sortieren ist. Es kann aber nicht unterschätzt werden. „Die grotesk-ironische Texte haben eigentlich kein The- ma. Ihre Handlung findet überall und niergends statt. Sie sind eine Impression, eine Mischung aus komischen Figuren, kulturellen und literarischen Zusammenhängen. Die Schriftstellerin spart keine Sichtweise des Gesell- schaftslebens. Sie zeigt die Absurdität der Kunst, Gefühle, Ehe und sogar des Besuchs beim Frauenarzt. Sie beweist, dass die Welt aus leeren Zeichen besteht, Etiketten, die man beliebig abhängig von den Bedürf- nissen aufträgt“. („Gazeta Wyborcza” [Łódź], Nr. 114, 18.05.2005, S. 8) Spis treści Natasza Goerke . . . . . . . . . . . . . . 5 Natasza Goerke: Paralele (Opracowała Maria Czemp- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ka-Wewióra) Ćwiczenia Ryszard Kapuściński . . . . . . . . . . . Ryszard Kapuściński: Wewnątrz góry lodowej (Opra- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cowała Małgorzata Smereczniak) Ćwiczenia Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . 11 25 51 57 75 95 Tłumaczenie na język angielski: Bartosz Czajkowski Tłumaczenie na język niemiecki: Barbara Marciniak-Jędrzejczak Redakcja: Agnieszka Plutecka Projekt okładki: Marek Francik Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1698-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-059-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie III. Ark. druk. 3,25. Ark. wyd. 3,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 8 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego C Z Y T A J P O P O L S K U p o z i o m z a a w a n s o w a n y – C 1 Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 3 znasz język polski na poziomie podstawowym , , zaawansowanym średnim lub 3 chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, 3 chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, 3 zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i o m z a a w a n s o w a n y – C 1 Więcej o książce N ATA S Z A G O E R K E P a r a l e l e R Y S Z A R D A P U Ś C I Ń S K I We w n ą t r z g ó r y l o d o w e j K CENA 8 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-059-4 KATOWICE 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke: Paralele , Ryszard Kapuściński: Wewnątrz góry lodowej . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: