Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00133 002595 20677452 na godz. na dobę w sumie
DOS. Leksykon kieszonkowy - książka
DOS. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-491-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> dos
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

DOS jest dziś reliktem epoki komputerów pracujących w trybie tekstowym. Jednak w początkowym okresie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych był podstawowym narzędziem pracy wszystkich informatyków. Obecnie jego konstrukcja -- dostęp do niewielkiego fragmentu pamięci operacyjnej i urządzeń obsługiwanych wyłącznie przez płytę główną -- prawie całkowicie eliminuje go z profesjonalnych zastosowań. 'Prawie', ponieważ nawet w 32-bitowych systemach operacyjnych z rodziny Windows nadal część funkcji jest realizowana za jego pośrednictwem, a w przypadku awarii systemu staje się praktycznie niezbędny.

Książka 'DOS. Leksykon kieszonkowy' to zestawienie najważniejszych wiadomości dotyczących systemu operacyjnego MS-DOS. Opisuje jego strukturę i sposób uruchamiania oraz polecenia i narzędzia. Przedstawia strukturę plików DOS-u oraz metody wykonywania operacji na nich. Znajdziesz tu także opisy zintegrowanych z DOS-em programów diagnostycznych oraz informacje o konfigurowaniu systemu za pomocą plików config.sys i autoexec.bat.

DOS może wydawać się zabytkiem, jednak w niektórych sytuacjach okazuje się potrzebny. Bądź na nie przygotowany.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl DOS. Leksykon kieszonkowy Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-7361-491-5 Format: B6, stron: 120 DOS jest dziġ reliktem epoki komputerów pracuj¹cych w trybie tekstowym. Jednak w pocz¹tkowym okresie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych by³ podstawowym narzêdziem pracy wszystkich informatyków. Obecnie jego konstrukcja — dostêp do niewielkiego fragmentu pamiêci operacyjnej i urz¹dzeñ obs³ugiwanych wy³¹cznie przez p³ytê g³ówn¹ -- prawie ca³kowicie eliminuje go z profesjonalnych zastosowañ. Prawie , poniewa¿ nawet w 32-bitowych systemach operacyjnych z rodziny Windows nadal czêġæ funkcji jest realizowana za jego poġrednictwem, a w przypadku awarii systemu staje siê praktycznie niezbêdny. Ksi¹¿ka „DOS. Leksykon kieszonkowy” to zestawienie najwa¿niejszych wiadomoġci dotycz¹cych systemu operacyjnego MS-DOS. Opisuje jego strukturê i sposób uruchamiania oraz polecenia i narzêdzia. Przedstawia strukturê plików DOS-u oraz metody wykonywania operacji na nich. Znajdziesz tu tak¿e opisy zintegrowanych z DOS-em programów diagnostycznych oraz informacje o konfigurowaniu systemu za pomoc¹ plików config.sys i autoexec.bat. • Wersje systemu MS-DOS • Dostêp do DOS-u z poziomu ró¿nych wersji Windows • Polecenia zewnêtrzne i wewnêtrzne • Operacje na plikach • Symbole wieloznaczne • Diagnozowanie dzia³ania systemu i sieci • Przetwarzanie potokowe • Konfiguracja systemu DOS mo¿e wydawaæ siê zabytkiem, jednak w niektórych sytuacjach okazuje siê potrzebny. B¹dĥ na nie przygotowany. Spis treści 1. 2. 3. Wstęp ...................................................P......................................... 5 Podstawy...................................................P.................................... 7 8 Wersje systemu MS-DOS Windows NT: konsola czy DOS? 9 10 Jak uruchomić system MS-DOS 13 Szybkie uruchamianie 14 Okno a pełny ekran Windows 2000/XP a pełnoekranowe sesje DOS 15 16 Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne Polecenia podstawowe...................................................P............ 18 18 Wprowadzanie poleceń Łączenie poleceń 19 20 Polecenia Korzystanie ze zmiennych środowiskowych 27 Dyski, pliki, programy, katalogi .................................................28 30 Nazwy plików i katalogów 31 Ścieżki względne i bezwzględne 31 Specjalne nazwy plików Symbole wieloznaczne 32 3 Atrybuty plików Katalog i napęd bieżący Polecenia 33 35 35 4. 5. 6. A Zintegrowane programy narzędziowe...................................... 57 57 Diagnostyka działania systemu 60 Diagnostyka działania połączeń sieciowych Zmiana konfiguracji sieci 67 70 Programy narzędziowe Pliki wsadowe, przetwarzanie potokowe................................. 73 73 Pliki wsadowe Przetwarzanie potokowe 82 Konfiguracja systemu ...................................................P..............88 Słownik pojęć ...................................................P..........................107 Skorowidz ...................................................P............................... 115 4 | Spis treści Rozdział 4. Zintegrowane programy narzędziowe System MS-DOS (jak również jego zubożone wersje, zawarte w systemach z rodziny Windows) zawiera kilka programów narzędziowych umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki systemu operacyjnego, aplikacji, dysków oraz połączeń sieciowych. Znajomość tych poleceń może znacząco pomóc przy próbach uru- chomienia oprogramowania wymagającego dużej ilości wolnej pamięci lub w czasie konfigurowania połączenia sieciowegDo. Diagnostyka działania systemu Dwa przedstawione poniżej programy umożliwiają diagnozo- wanie wykorzystania pamięci operacyjnej oraz dyskowej. mem Polecenie zewnętrzne Wyświetla informacje na temat wykorzystania pamięci opera- cyjnej dostępnej dla systemu MS-DOS. Pamięć podzielona jest na następujące obszary: • pamięć konwencjonalną o pojemności maksymalnej 640 KB (standardowo), z czego część zajęta jest przez sam system MS-DOS, • pamięć rozszerzoną EMS, obsługiwaną tylko wówczas, je- żeli załadowany jest sterownik programowy EMM386.EXE (system MS-DOS), lub jeżeli we właściwościach skrótu otwierającego okno wiersza poleceń systemu MS-DOS zo- stała włączona obsługa pamięci EMS (systemy operacyjne Windows), 57 • pamięć rozszerzoną XMS, obsługiwaną tylko wówczas, je- żeli załadowany jest sterownik programowy HIMEM.SYS (system MS-DOS), lub jeżeli we właściwościach skrótu otwierającego okno wiersza poleceń systemu MS-DOS zo- stała włączona obsługa pamięci XMS (systemy operacyjne Windows), • pamięć rozszerzoną extended, dostępną tylko wówczas, je- żeli nie została ona przekształcona w pamięć typu XMS lub EMS, • obszar pamięci wyższej (HMA) stanowiący pojedynczy blok o rozmiarze 64 KB, do którego dostęp może nastę- pować w trybie rzeczywistym; obsługą tego bloku zajmuje się sterownik HIMEM.SYS (system MS-DOS) lub system Windows, • bloki pamięci górnej (UMB), do których ładowane mogą być sterowniki urządzeń oraz programy rezydentne sys- temu MS-DOS. Używane przełączniki: • /p — wyświetla dokładny spis adresów bloków pamięci, nazwy procesów-właścicieli tych bloków oraz rozmiary blo- ków. Wszystkie liczby podane są w zapisie szesnastkowym. • /d — jak /p, jednak prezentuje bardziej szczegółowe in- formacje. • /c — wyświetla podsumowanie zajętości pamięci kon- wencjonalnej, wyższej oraz górnej przez poszczególne programy i sterowniki systemu MS-DOS. Przykład: G: mem 655360 bajtów pamięci konwencjonalnej 655360 bajtów dostępnych dla systemu MS-DOS 622560 rozmiar największego programu wykonywalnego 58 | DOS. Leksykon kieszonkowy 1048576 bajtów ciągłej pamięci typu extender 0 bajtów dostępnej ciągłej pamięci typu extender 941056 bajtów dostępnej pamięci XMS MS-DOS załadowany do obszaru pamięci wyższej HMA Wskazówka Polecenie mem nie ma sensu w kontekście tekstowej konsoli systemu Windows NT (i pochodnych). W systemach opera- cyjnych z tej rodziny wydawanie tego polecenia ma sens je- dynie w przypadku okna maszyny wirtualnej MS-DOS. chkdsk Polecenie zewnętrzne Dokonuje weryfikacji partycji dysku twardego o oznaczeniu podanym zaraz za poleceniem. Przykład: G: chkdsk c: Typ systemu plików to NTFS. OSTRZEŻENIE! Nie określono parametru F Uruchamianie programu CHKDSK w trybie tylko do odczytu. ……… Polecenie chkdsk zostało zastąpione w systemach MS-DOS oraz Windows 95, 98 oraz Me programem ScanDisk (uruchamianym za pomocą polecenia scandisk), wyposażonym we własny inte- rakcyjny interfejs użytkownika. Mimo iż jest wciąż dostępne, nie należy go używać. Z kolei systemy operacyjne z rodziny Windows NT nie są wyposażone w narzędzie ScanDisk i aby dokonać weryfikacji spójności danych, należy skorzystać wła- śnie z polecenia chkdsk. Dopuszczalne parametry: • /f — dokonuje naprawy znalezionych błędów. Domyślnie program chkdsk działa w trybie „tylko do odczytu”, wy- szukuje błędy, jednak nie koryguje ich. Jeżeli dokonanie Rozdział 4. Zintegrowane programy narzędziowe | 59 naprawy w czasie działania systemu operacyjnego jest niemożliwe, program zaproponuje wykonanie weryfikacji podczas kolejnego uruchamiania systemu. /r — wykonuje test sprawności powierzchni dysku, spraw- dzając wszystkie sektory partycji i oznaczając te, które są uszkodzone i nie nadają się do użytku. Wymaga łączenia z parametrem /f. /x — wymusza zablokowanie dostępu do partycji w celu dokonania weryfikacji i naprawy. Może to spowodować awarię aplikacji usiłujących uzyskać dostęp do danych znajdujących się na tej partycji. Zablokowanie dostępu do partycji systemowej jest niemożliwe. /i — w przypadku partycji NTFS obsługiwanych przez systemy z rodziny Windows NT zmniejsza stopień do- kładności weryfikacji wpisów indeksu, co może skrócić czas trwania testu. /c — w przypadku partycji NTFS wyłącza testowanie pod kątem obecności zapętleń w strukturze folderów, co może skrócić czas trwania testu. • • • • Po zakończeniu działania program chkdsk wyświetla podsu- mowanie stopnia i sposobu wykorzystania pojemności partycji. 60 | DOS. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

DOS. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: