Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 005402 22956979 na godz. na dobę w sumie
Debian GNU/Linux - książka
Debian GNU/Linux - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-630-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> debian
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Niniejsza książka jest skierowana do początkujących użytkowników systemu Debian GNU Linux. Opisano w niej w bardzo prosty sposób instalację tego systemu. Dzięki temu staje się niezastąpiona dla czytelników, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z Linuksem i jako pierwszą dystrybucję wybrali właśnie Debiana.

Książka zawiera opis konfiguracji graficznego środowiska X Window, sposób połączenia z siecią lokalną, z siecią Internet za pomocą modemu oraz podstawowe polecenia systemu Linux. Poruszono w niej również zagadnienia administracji systemem Debian GNU Linux oraz opisano serwer Samby, pozwalający na współpracę Linuksa z MS Windows w sieciach lokalnych. Nie zapomniano również o osobach, które zmuszone są do korzystania z oprogramowania napisanego wyłącznie dla systemów DOS lub MS Windows. Książka zawiera opisy emulatorów WINE oraz VMWare.

Informacje zawarte w tej książce są w dużej mierze uniwersalne i dotyczą ogólnie systemu Linux. Nawet jeśli zainteresowała Cię inna niż Debian dystrybucja, to książka ta może być dla Ciebie skarbnicą wiedzy. Niektóre zagadnienia opisano stosując analogię do systemu Windows. Na pewno pomoże to użytkownikom, którzy zdecydowali się zmienić system operacyjny z MS Windows na Linux.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Debian GNU/Linux KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG Autor: Bill McCarty T‡umaczenie: Bart‡omiej Kruk ISBN: 83-7197-630-5 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 316 Learning Debian GNU/Linux TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Niniejsza ksi„¿ka jest skierowana do pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w systemu Debian GNU Linux. Opisano w niej w bardzo prosty spos(cid:243)b instalacjŒ tego systemu. DziŒki temu staje siŒ niezast„piona dla czytelnik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy dopiero zamierzaj„ rozpocz„(cid:230) swoj„ przygodŒ z Linuksem i jako pierwsz„ dystrybucjŒ wybrali w‡a(cid:156)nie Debiana. Ksi„¿ka zawiera opis konfiguracji graficznego (cid:156)rodowiska X Window, spos(cid:243)b po‡„czenia z sieci„ lokaln„, z sieci„ Internet za pomoc„ modemu oraz podstawowe polecenia systemu Linux. Poruszono w niej r(cid:243)wnie¿ zagadnienia administracji systemem Debian GNU Linux oraz opisano serwer Samby, pozwalaj„cy na wsp(cid:243)‡pracŒ Linuksa z MS Windows w sieciach lokalnych. Nie zapomniano r(cid:243)wnie¿ o osobach, kt(cid:243)re zmuszone s„ do korzystania z oprogramowania napisanego wy‡„cznie dla system(cid:243)w DOS lub MS Windows. Ksi„¿ka zawiera opisy emulator(cid:243)w WINE oraz VMWare. Informacje zawarte w tej ksi„¿ce s„ w du¿ej mierze uniwersalne i dotycz„ og(cid:243)lnie systemu Linux. Nawet je(cid:156)li zainteresowa‡a CiŒ inna ni¿ Debian dystrybucja, to ksi„¿ka ta mo¿e by(cid:230) dla Ciebie skarbnic„ wiedzy. Niekt(cid:243)re zagadnienia opisano stosuj„c analogiŒ do systemu Windows. Na pewno pomo¿e to u¿ytkownikom, kt(cid:243)rzy zdecydowali siŒ zmieni(cid:230) system operacyjny z MS Windows na Linux. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorze ...........................................................................................5 Przedmowa .........................................................................................7 Rozdział 1. Dlaczego Linux?................................................................................13 Linux w pracy i w domu ...................................................a................................................13 Czym jest Linux? ...................................................a...................................................a........15 Powody, dla których warto wybrać system Linux ...................................................a.........25 Zasoby linuksowe w Internecie...................................................a......................................27 Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji Linuksa..................................................29 Minimalne wymagania sprzętowe...................................................a..................................29 Zbieranie informacji na temat komputera ...................................................a......................31 Przygotowanie dysku twardego ...................................................a.....................................33 Rozdział 3. Instalacja Linuksa .............................................................................43 Instalacja systemu operacyjnego i aplikacji ...................................................a...................43 Pomoc...................................................a...................................................a..........................66 Rozdział 4. Poznawanie podstawowych poleceń Linuksa .....................................69 Cykl pracy systemu ...................................................a...................................................a.....69 Praca z wierszem poleceń systemu Linux...................................................a......................74 Jak system Linux organizuje dane?...................................................a................................77 Praca z urządzeniami...................................................a...................................................a...94 Użyteczne programy systemu Linux...................................................a..............................96 Rozdział 5. Instalacja i konfiguracja systemu X Window ...................................101 X — co to jest?...................................................a...................................................a..........101 Instalacja systemu X...................................................a...................................................a..102 Konfiguracja X...................................................a...................................................a..........103 Uruchamianie i zamykanie systemu X Window ...................................................a..........112 Rozdział 6. Praca w graficznym środowisku X Window ......................................115 Klawiatura ...................................................a...................................................a.................115 Operacje wykonywane przy użyciu myszki...................................................a.................117 Menedżery okien ...................................................a...................................................a.......119 Pulpity ...................................................a...................................................a.......................120 Praca w środowisku GNOME ...................................................a......................................122 Aplikacje i aplety menedżera GNOME ...................................................a.......................129 Konfiguracja GNOME ...................................................a.................................................131 4 Debian GNU/Linux Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux.....................................135 Administracja użytkownikami i grupami ...................................................a.....................135 Administracja systemem plików ...................................................a..................................140 Uruchamianie i zatrzymywanie systemu i usług...................................................a..........143 Przeglądanie informacji systemowych i dzienników ...................................................a...144 Ustawianie czasu systemowego i strefy czasowej ...................................................a.......145 Rozdział 8. Praca z aplikacjami i klientami systemu Linux ................................147 Aplikacje biurowe Linuksa ...................................................a..........................................147 Pozostałe metody pracy biurowej ...................................................a................................158 Rozdział 9. Gry i Linux ......................................................................................161 Przegląd gier dla systemu Linux ...................................................a..................................161 Przegląd najlepszych gier...................................................a.............................................163 Rozdział 10. Konfiguracja sieci LAN opartej na systemie Debian GNU/Linux........167 Wstęp...................................................a...................................................a.........................167 Administracja siecią ...................................................a...................................................a..168 Samba ...................................................a...................................................a........................172 Konfiguracja i używanie klientów Samby ...................................................a...................183 Rozdział 11. Łączenie z siecią Internet ................................................................187 Łączenie z Internetem ...................................................a..................................................187 Konfiguracja modemu...................................................a..................................................188 Praca z programem wvdial ...................................................a...........................................189 Klient PPP ...................................................a...................................................a.................190 Przeglądarka internetowa ...................................................a.............................................198 Klient gFTP ...................................................a...................................................a...............199 Programy minicom i seyon ...................................................a..........................................200 Nawiązywanie połączenia PPP ...................................................a....................................207 Rozdział 12. Konfiguracja sieci WAN opartej na Linuksie ....................................209 Serwer FTP...................................................a...................................................a................209 Instalacja i konfiguracja serwera WWW ...................................................a.....................211 Praca z serwerem pocztowym ...................................................a......................................219 Konfiguracja serwera Secure Shell (SSH) ...................................................a...................220 Konfiguracja serwera Dial-in ...................................................a.......................................221 Rozdział 13. Podbój powłoki BASH......................................................................223 Powłoka Linuksa ...................................................a...................................................a.......223 Używanie powłoki...................................................a...................................................a.....225 Poznawanie skryptów powłoki...................................................a.....................................239 Dodatek A Drzewo katalogów Linuksa ..............................................................249 Dodatek B Główne pliki systemowe ..................................................................251 Dodatek C Narzędzia do zarządzania pakietami Debiana ...................................253 Dodatek D Zarządzanie procesem uruchamiania systemu .................................275 Dodatek E Krótki podręcznik poleceń Linuksa..................................................295 Dodatek F Licencja publikacji otwartej.............................................................305 Skorowidz .......................................................................................309 Rozdział 7. Ten rozdział opisuje, jak wykonywać powszechne zadania administracyjne. Za pomo- cą kilku prostych poleceń i edytora tekstowego możesz zmieniać wiele ustawień, któ- re zostały skonfigurowane podczas instalacji systemu. Nauczysz się, jak dodawać, usuwać i modyfikować konta użytkowników oraz jak dodawać i usuwać grupy oraz zmieniać ich członków. Dowiesz się, jak skonfigurować partycję swap oraz co zrobić, aby system automatycznie montował systemy plików. Nie poznasz jednak żadnych poleceń konfigurujących usługi sieciowe ani też nie dowiesz się, jak zarządzać siecią — tematy te są przedstawione w rozdziałach 10., 11. ia 12. Administracja użytkownikami i grupami Nauczysz się, jak wykonywać zadania zarządzania użytkownikami i grupami. Więk- szość zadań administracyjnych systemu wymaga uprawnień użytkownika 6338. Dla- tego w tym podrozdziale przyjęto, że jesteś zalogowanay jako 6338. Tworzenie konta urytkownika Do utworzenia nowego konta użytkownika służy polecenie +..97/6, które posiada na- stępującą składnię. +..97/62+;+)9 83;2+ 136 Debian GNU/Linux gdzie 2+;+)9 83;2+ określa nazwę nowego użytkownika, któremu chcesz zało- żyć konto. W trakcie wykonywania polecenia dodawania nowego użytkownika zosta- niesz poproszony o wprowadzenie wymaganych informacaji na jego temat. Oto typowy przykład działania polecenia +..97/6, które tworzy nowe konto użytkow- nika o nazwie 9,38/. ./,+2 +..97/69,38/ ..2197/69,38/ ..212/;163949,38/(cid:23) (cid:25) ..212/;97/69,38/(cid:23) (cid:25);82/;163949,38/ 6/+8213/.6/-836 3/ 9,38/ 34210/7063 /8- 7/ +21214+77;36.0369,38/ 28/68/2/;4+77;36.(cid:23)2930$+930-+6+-8/67(cid:25) /+7/97/+-3,2+83230944/6+2.3;/6-+7//88/67+2.29,/67 /)/28/62/;4+77;36. +77;36.-+21/. +21218/97/62036+8320369,38/ 28/68/2/;:+9/$3646/776/89620368/./0+98 9+/+23;+7 339,/6 36 32/ 3/ 32/ 8/6 78/2036+832-366/-8 2 ./,+2 Zauważ, że wiersze, gdzie wpisywane było hasło, ze względów bezpieczeństwa nie są wyświetlane na konsoli podczas ich wpisywania (przy użyciu polecenia /-3). Zwróć również uwagę, że kilka pól informacyjnych zostało pominiętych, na przykład Room Number. Możesz wprowadzić te dane, jeśli uważasz, że się przydadzą, ale system i tak z nich nie korzysta i nawet nie wymaga ich wparowadzenia. Podobne polecenie — 97/6+.. — równier tworzy nowe konto urytkownika, ale nie pyta o hasło ani o inne informacje, które musisz wpcrowadzić rcznie. Kiedy polecenie +..97/6 zakłada konto nowego użytkownika, tworzy dla niego katalog macierzysty. W poprzednim przykładzie polecenie stworzyło katalog /home/kubotek. Przenosi również pliki konfiguracyjne do tego katalogu z katalogu /etc/skel. Pliki te mają zazwyczaj nazwę zaczynającą się od kropki (.), co oznacza, że są to pliki ukryte — zwykłe polecenie 7 ich nie wyświetli. Użyj wtedy opcji + dla polecenia 7, aby je zobaczyć. Są to zwykle pliki tekstowe, których zawartość można obejrzeć w do- wolnym edytorze, takim jak np. +/. Poprzez modyfikację zawartości tych plików mo- żesz kontrolować operacje związanych z nimi aplikacji. Na przykład plik .bashrc służy do kontrolowania działania powłoki BASH, o czym możesz przeczytać w rozdziale 13. „Podbój powłoki BASH”. Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux 137 Zmiana nazwy urytkownika Nazwę związaną z kontem użytkownika (imię i nazwisko) maożesz zmienić za pomocą polecenia -02: -0202+;+2+;+)328+ gdzie 2+;+ oznacza pole zawierające imie i nazwisko, a 2+;+)328+ określa nazwę konta. Jeśli 2+;+ zawiera spacje lub inne znaki specjalne, powinna zostać otoczona cudzysłowem ( ). Na przykład, aby zmienić nazwę związaną z kontem 9,38/ na +2 3;+7, wydaj następujące polecenie: -020+23;+79,38/ Zmiana hasła urytkownika Od czasu do czasu należy zmienić swoje hasło, choćby po to, by utrudnić innym włamanie do systemu. Jako administrator systemu musisz czasami zmienić hasło związane z konkretnym kontem użytkownika. Niektórzy użytkownicy mają szczegól- ny dar zapominania haseł dostępu. A jako administrator jesteś jedyną osobą, która może im pomóc. Do zmiany hasła konta użytkownika (i swojego) służy polecenie 4+77;.. Aby zmienić swoje hasło, wydaj polecenie: 4+77;. Polecenie zmienia hasło aktualnie zalogowanego użytkownika. Nie musisz posiadać uprawnień użytkownika root, aby wykonać polecenie 4+77;.. Dlatego każdy użyt- kownik systemu może sobie sam zmieniać hasło bez pomocy administratora systemu. Użytkownik root może jednak zmienić hasło każdemu użytkownikowi. Oczywiście tylko root może wykonać taką operację — pozostali użytkownicy mogą zmieniać tyl- ko własne hasła. Przykład działania polecenia 4+77;.: 4+77;. +21214+77;36.0369,38/ .4+77;36. 28/68/2/;4+77;36.(cid:23)29$+9-+6+-8/67(cid:25) /+7/97/+-3,2+83230944/6+2.3;/6-+7//88/67+2.29,/67 /;4+77;36. /)/28/62/;4+77;36. +77;36.-+21/. Zwróć uwagę na restrykcje, jakimi jest objęty wybór nowego hasła. Uniemożliwiają one wprowadzanie haseł, które mogłyby zostać łatwo odgadnięte. Jeśli wprowadzisz hasło, które będzie się kłóciło z tymi zasadami, program 4+77;. odrzuci je, prosząc o ponowne wprowadzenie hasła. Jako 6338 możesz zmieniać hasła każdemu użytkownikowi systemu. Polecenie nie pyta wtedy o stare (obecne) hasło, tylko o nowe: 138 Debian GNU/Linux ./,+2 4+77;.9,38/ +21214+77;36.0369,38/ 28/68/2/;4+77;36.(cid:23)29$+9-+6+-8/67(cid:25) /+7/97/+-3,2+83230944/6+2.3;/6-+7//88/67+2.29,/67 /;4+77;36. /)/28/62/;4+77;36. +77;36.-+21/. Informacje na temat haseł są przechowywane w pliku /etc/passwd, który możesz obej- rzeć za pomocą dowolnego edytora. Każdy użytkownik może obejrzeć zawartość tego pliku, ale jedynie 6338 może modyfikować ten plik. Jeśli wybrałeś opcje 7+.3; 4+77;36.7 (hasła przysłonięte1), hasła są szyfrowane i przechowywane w pliku /etc/ shadow, którego zawartość może podejrzeć jedynie administraator (root). Konfigurowanie definicji grup Pamiętasz zapewne z rozdziału 4. „Poznawanie podstawowych poleceń Linuksa”, że system używa grup do definiowania zbioru użytkowników, którzy mają dostęp do da- nego pliku lub katalogu. Prawdopodobnie niezbyt często będziesz konfigurować defi- nicje grup, zwłaszcza jeśli używasz Linuksa jako stacji roboczej, a nie jako serwera. Jednakże, jeśli tylko zechcesz, możesz tworzyć, usuwać i modyfikować listę człon- kowską każdej grupy. Tworzenie nowej grupy Aby stworzyć nową grupę, użyj polecenia 16394+..: 16394+..1694+ gdzie 1694+ oznacza nazwę nowej grupy, którą chcesz dodać. Grupy są przechowy- wane w pliku /etc/group, który może odczytać każdy użytkownik, ale zmodyfikować go może tylko root. Na przykład, aby dodać nową grupę o nazwie 1694+, wydaj polecenie: 16394+..1694+ Usuwanie grupy Do usunięcia grupy służy polecenie 16394./: 16394./1694+ gdzie 1694+ oznacza nazwę grupy, którą chcesz usunąć. Na przykład, aby usunąć gru- pę o nazwie 1694+, wydaj polecenie: 16394./1694+ 1 Shadow — cień, w tym przypadku ukrycie hasła Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux 139 Dodawanie członków do grupy Aby dodać użytkownika do grupy, użyj polecenia +..97/6z argumentami: +..97/69 83;21694+ gdzie 9 83;2 oznacza użytkownika, którego chcesz dodać, a 1694+ określa grupę, której członkiem stanie się dany użytkownik. Na przykład, aby dodać użytkownika +1.+ do grupy 1694+, wydaj następujące polecenie: +..97/6+1.+1694+ Usuwanie urytkownika z grupy Niestety do usunięcia użytkownika z grupy nie istnieje żadne polecenie. Najprostszą drogą jest edycja pliku /etc/group. Spójrz na fragment typowego pliku /etc/group: 97/67 2316394 +1.+ 9,38/ 9,38/ $9,38/ Poszczególne wiersze opisują pojedynczą grupę i posiadają taką samą formę: wiersz składa się z serii pól oddzielonych dwukropkami (:). Poala te oznaczają: Group name — nazwę grupy. Password — zaszyfrowane hasło związane z grupą. To pole nie ajest zazwyczaj używane, wpisuje się w nie znak x. Group ID — unikatowy numer identyfikacyjny grupy. Member list — lista użytkowników (członków) grupy, każdy użytkownik ajest oddzielony od następnego przecinkiem (,). Aby usunąć użytkownika z grupy, należy wykonać co najmniej dwie operacje. Naj- pierw należy utworzyć kopię zapasową pliku /etc/group: -4 /8- 16394 /8- 16394 7+:/ Kopia ta może okazać się przydatna, kiedy dokonasz złych poprawek i nie będziesz wiedział, jak je cofnąć. Następnie otwórz plik /etc/group w dowolnym edytorze tek- stu. Przejdź do wiersza, który opisuje daną grupę, i usuń nazwę użytkownika wraz z przecinkiem. Zapisz zmiany, zamknij edytor i sprawdź, czy wprowadzone zmiany działają. Usuwanie konta urytkownika Do usuwania kont użytkowników służy polecenie 97/6./: 97/6./9 83;2 gdzie 9 83;2 oznacza nazwę konta użytkownika, które chcesz usunąć. Jeśli chcesz usunąć użytkownika, jego katalog domowy wraz ze znajdującymi się tak pli- kami i podkatalogami, użyj polecenia 97/6./ z następującymi argumentami: 140 Debian GNU/Linux 97/6./69 83;2 Poniewar usunitych plików nie morna odtworzyć, powinienel zrobić kopi zapa- sow urytecznych plików, zanim usuniesz konto urytkcownikowi. Konfigurowanie dostpu do powłok Powłoka BASH, którą poznałeś w rozdziale 4., jest najbardziej popularną, ale nie je- dyną powłoką systemu Linux. Inne powłoki to: ash — odmiana powłoki sh, która przypomina powłokę Systemau V. csh — powłoka C — lubiana przez wielu użytkowników ze wzglaędu na interaktywny interfejs. ksh — powłoka Korna — trzecia co do ważności powłoka systaemu Unix. sh — powłoka Bourne’a — prekursor powłoki BASH (znana równieaż pod nazwą bsh). tcsh — rozszerzona wersja csh. zsh — powłoka Z — odmiana powłoki Korna. Kiedy tworzysz nowego użytkownika, system automatycznie przypisuje powłokę (interpreter poleceń), którą Linux uruchamia dla użytkownika, kiedy ten zaloguje się do systemu. Debian GNU/Linux przypisuje powłokę BASH, tak jak to zostało spre- cyzowane w pliku /etc/adduser.conf. Jednakże możesz przypisać inną powłokę, jeśli tylko chcesz. Warunek jest taki, że powłoka musi znajdować się na liście w pliku /etc/shells. Administracja systemem plików Kiedy Linux się uruchamia, automatycznie montuje systemy plików określone w pli- ku /etc/fstab. Poprzez modyfikację tego pliku możesz zmienić działaanie systemu. Konfiguracja napdów lokalnych Kiedy instalujesz Linuksa, program instalacyjny konfiguruje plik /etc/fstab, aby wy- znaczyć, które systemy plików mają być montowane podczas startu systemu. Oto przykładowa zawartość tego pliku: /8- 078+,78+8-0/778/2036+832 0/778/3928432884/348327.944+77 ./: .+ /8./0+987 ./: .+232/7;+47; 463- 463-463-./0+987 Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux 141 Pierwsze trzy wiersze — rozpoczynające się znakiem „#” (hash) — są komentarzami, które są ignorowane przez system; pomagają użytkownikom zidentyfikować i zrozu- mieć zawartość pliku. Następne trzy określają systemy plików, które zostaną zamon- towane podczas startu systemu. Każdy z wierszy składa się z sześciu kolumn o okre- ślonym znaczeniu: 1. Filesystem — urządzenie, które zawiera system plików. 2. Mount point — katalog systemowy, do którego zamontowany jest daany system plików. 3. Filesystem type — określa typ systemu plików. Głównymi typami są: ext2 — standardowy system plików Linuksa; swap — standardowy system plików swap Linuksa; proc — specjalny system plików prowadzony przez jądro syastemu, używany przez komponenty systemowe do otrzymywania ainformacji; iso9660 — standardowy system plików używany na dyskach CD-ROM; msdos — system plików MS-DOS. Sprawdź strony man polecenia 3928, aby poznać inne niestandardowe systemy plików. 4. Mount options — określa opcje podawane w momencie montowania systaemu plików. Jeśli podano kilka opcji, każda z nich jest odadzielona przecinkiem (,); żadnych spacji pomiędzy opcjami nie ma! defaults — określa serie opcji przeznaczonych dla większości saystemów plików. Po więcej informacji zajrzyj na strony man polecenia 3928; errors=remount-ro — oznacza, że jeśli pojawią się problemy przy sprawdzaniu systemu plików, to system ten zostanie aponownie zamontowany w trybie tylko do odczytu, tak by adminiastrator mógł przeanalizować problem bez ryzyka utraty danych lub kaompletnego zniszczenia napędu; sw — oznacza, że system plików zostanie zamontowany jakao partycja swap; ro — oznacza, że system plików zostanie zamontowany w tarybie tylko do odczytu. Opcja zawsze towarzyszy montowanym napaędom CD-ROM, ale może być też przypisywana innym urządzeniom; noauto — oznacza, że system plików nie będzie automatycznie montowany przy starcie systemu Linux. Może zostać nadaana opcja user, co pozwala każdemu użytkownikowi — nie tylko administaratorowi — montować dany system plików. 5. Dump flag — określa, czy polecenie .94 będzie tworzyć kopię zapasową systemu. Jeśli nie ma żadnej wartości lub jest to 0, syastem plików nie będzie archiwizowany. 6. Pass — oznacza porządek, w jakim systemy plików będą sprawadzane podczas startu systemu. Brak jakiejkolwiek wartości lub wartoaść równa zero mówi, że system plików nie będzie sprawdzany. 142 Debian GNU/Linux Możesz zmodyfikować wiersze w pliku /etc/fstab oraz dodać nowe w razie potrzeby. Na przykład dodatkowy wiersz określa system plików CD-aROM: ./: -.63 -.6373 63 Poprzez dodanie wpisu do pliku /etc/fstab nakazujesz systemowi, aby zamontował system plików CD-ROM podczas startu systemu. Jeśli nie chcesz, aby ten system pli- ków był automatycznie montowany w trakcie startu, wparowadź następującą poprawkę: ./: -.63 -.6373 63$23+983 Za sprawą tego wiersza system podczas uruchamiania nie będzie montował automa- tycznie systemu plików CD-ROM, ale użytkownik może zamontować dysk CD-ROM w każdej chwili za pomocą 3928. Ponieważ system zna już urządzenie, punkt mon- towania, typ systemu plików oraz opcje, możesz skróciać składnię polecenia 3928 do: 3928 -.63 lub 3928 ./: -.63 Oba polecenia są równoważne : 3928873 363 ./: -.63 -.63 Możesz także zamontować automatycznie dodatkową partycję dysku twardego po- przez opisanie jej w pliku /etc/fstab, np. ./: ., 3//8./0+987 Inną sztuczką jest użycie wpisu w pliku /etc/fstab, co umożliwi użytkownikom innym niż root zamontowanie dyskietki: ./: 0. 0344+98323+983$97/6 Konfiguracja partycji swap Tak jak używasz poleceń 3928 i 93928 do precyzyjnego montowania i usuwania systemów plików, tak możesz kontrolować operacje na partycjach swap poprzez uży- cie poleceń 7;+432 i 7;+4300. Jeśli chcesz zmodyfikować partycję swap, musisz ją tymczasowo wyłączyć. Aby tego dokonać, wydaj następujące polecenie: 7;+4300+ Polecenie wyłącza wszystkie operacje na każdej partycji swap wymienionej w pliku /etc/fstab. Jeśli natomiast chcesz wyłączyć konkretną partycję,a użyj polecenia: 7;+4300 ./: 96./2/ gdzie 96./2/ określa partycję swap, na przykład hda3. Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux 143 Aby włączyć operacje swap w systemie, wpisz polecenie: 7;+432+ Polecenie włącza operacje buforowania na wszystkich partycjach swap wymienio- nych w pliku /etc/fstab. Jeśli chcesz włączyć tylko konkretną partycję swap, użyj po- lecenia: 7;+432 ./: 96./2/ gdzie 96./2/ określa partycję swap, na przykład hda3. Uruchamianie i zatrzymywanie systemu i usług Za pomocą poleceń systemu Linux możesz uruchamiać i zatrzymywać system, a tak- że wszystkie usługi dostępne w systemie takie jak npa. serwer WWW Apache. Uruchamianie i zatrzymywanie systemu Możesz wyłączyć system poprzez wciśnięcie przycisku zasilania komputera. Jednak- że przy użyciu jednego polecenia możesz spowodować, że system sam się zrestartuje. Jeśli wydasz polecenie: 798.3;2623; system natychmiast zakończy swoje działanie. Po zamknięciu ponownie się urucho- mi. Jeśli chcesz wprowadzić opóźnienie rozpoczęcia procesu zamknięcia, użyj nastę- pujących argumentów: 798.3;26!2 gdzie 2 oznacza ilość minut zanim rozpocznie się zamykanie systemu. Polecenie 798.3;2 wysyła wtedy komunikat do wszystkich użytkowników systemu, którzy są aktualnie do niego zalogowani. Po rozpoczęciu procesu zamykania użytkownicy nie będą mogli rozpocząć nowej sesji logowania. Jeśli chcesz zatrzymać system, co oznacza zamknięcie systemu bez ponownego uru- chomienia, użyj następującego polecenia: 798.3;223; Uruchamianie i zatrzymywanie usług systemu Usługi to inaczej programy demony, które pracują nie będąc powiązane z żadną kon- solą. Nasłuchują połączeń sieciowych od klientów, którzy żądają od nich wykonywa- nia określonych operacji lub dostarczenia żądanych informacji. Tabela 7.1 opisuje kilka najważniejszych usług. 144 Debian GNU/Linux Tabela 7.1. Najważniejsze usługi Usługa +4+-/ Funkcje Serwer WWW +8. -632 / 14 4. Uruchamia polecenia w określonym czasie Uruchamia polecenia w określonym czasie, oferuje leipszą elastyczność niż demon +8. Agent poczty Umożliwia wykorzystanie myszki na wirtualnych konsoilach tekstowych Demon kontrolujący drukarkę 2/8,+7/ Podstawowe usługi sieciowe (2/8. i 4368+4) 2/878.)28 Umożliwia routing sieciowy (6398/.) 2/878.)7- 207)7/6:/6 7+,+ Pozostałe usługi sieciowe Server sieciowego systemu plików (207. — Network File System Daemon) Usługi sieciowe zgodne z systemami Microsoftu (7,. i 2,.) Jeśli usługa sieciowa wykona błędną operację, z pewnością zrestartujesz ją bez po- nownego uruchamiania systemu. Aby tego dokonać, wydaaj następujące polecenie: /8- 28 . 97o91+78+68 gdzie 97o91+ oznacza nazwę, np. jedną z tych przedstawionych w atabeli 7.1. Jeśli chcesz zatrzymać usługę wykonaj: /8- 28 . 97o91+7834 Jeśli jakaś usługa działa niepoprawnie, możesz ją zatrazymać i uruchomić ponownie: /8- 28 . 97o91+7834 /8- 28 . 97o91+78+68 Zatrzymaj się na kilka sekund przed wydaniem polecenia uruchomienia usługi tak, aby mogła się ona poprawnie zamknąć. Przegldanie informacji systemowych i dzienników Linux utrzymuje kilka dzienników systemowych, które informują o ważnych zdarze- niach. Prawdopodobnie najważniejszym dziennikiem (żargonowo nazywanego lo- giem) jest plik /var/log/messages, który zapisuje różne zdarzenia, włączając informa- cje o błędach, starcie i zamknięciu systemu. Jak większość innych plików Linuksa, plik ten zawiera tekst ASCII, tak że możesz go obejrzeć za pomocą dowolnego edyto- ra tekstu lub poleceń przetwarzających tekst opisanaych w rozdziale 13. Rozdział 7. Konfiguracja i administracja systemu Linux 145 Polecenie ./71 ułatwia oglądanie informacji zapisanych w dziennikach dotyczących ostatnich uruchomień systemu. Jeśli system zachowuje się dziwnie, użyj polecenia ./71, aby szybko sprawdzić, czy coś poszło nie tak w czasie startu systemu. Oczywiście musisz znaleźć jakiś sposób, aby określić, co takiego zwyczajnego lub niezwyczajne- go jest pośród tych wszystkich informacji wyświetlanych podczas startu systemu. Najlepszym sposobem jest wydrukowanie wyjścia polecenia ./71, kiedy wszystko działało poprawnie, i porównanie. Jeśli masz podłączoną drukarkę do komputera, mo- żesz wydrukować wyjście polecenia ./71 za pomocą: ./7146 Inne dzienniki znajdujące się w katalogu /var/log obejmują: apache — katalog zawierający dwa pliki typu log wchodzące w skład pakietu serwera Apache: access.log oraz error.log. exim — katalog, który zawiera kilka plików typu log wchodzących w skład pakietu pocztowego exim. nmb i smb — pliki, które zawierają wpisy związane z działanieam usługi samba — serwera kompatybilnego z systemami Microsoft. ppp.log — plik zawierający wpisy dotyczące działania demonaa ppp. Ustawianie czasu systemowego i strefy czasowej Linux posiada wiele poleceń, które pozwalają na ustawienie aktualnej daty i czasu oraz systemowej strefy czasowej. Ustawianie aktualnej daty i czasu Do wyświetlenia obecnego czasu systemowego służy polecaenie .+8/: ./,+2 .+8/ 691 #$ ) ) Aby ustawić aktualny czas systemowy, użyj polecenia .+8/ o następującej składni: +8/ 77 Argumenty polecania .+8/ oznaczają: MM — dwucyfrowy miesiąc, 01 – 12. DD — dwucyfrowy dzień niesiąca, 01 – 31. hh — dwucyfrowy zapis godziny, 00 – 23 mm — dwucyfrowy zapis minuty, 00 – 59. 146 Debian GNU/Linux CC — opcjonalny, dwucyfrowy zapis wieku, na przykład 19a lub 20. RR — dwucyfrowy zapis roku, na przykład 00 lub 01 ss — dwucyfrowy, opcjonalny zapis sekundy, 00 – 59. Polecenie .+8/ wyświetla czas, który wprowadziłeś, a następnie ustawaia czas systemowy: ./,+2 .+8/  691 #$ Kiedy wyłączysz komputer i włączysz ponownie (lub zrestartujesz system), data i czas systemu Linux powrócą do ustawień przechowywanych w pamięci CMOS. Aby zapi- sać datę i czas systemu Linux w pamięci CMOS, wykonaj polaecenie: ;-3--7783- Jeśli ustawiłeś swój zegar na czas UTC, a nie na lokalny, skoryguj poprzednie pole- cenie w następujący sposób: ;-3--7783--98- Ustawianie strefy czasowej Do ustawiania strefy czasowej służy 8-3201. Polecenie inicjuje dialog, wyświetlając aktualny czas strefowy, i pytając, czy chcesz go zmienić. Jeśli odpowiesz, że tak, pro- gram poprosi, abyś wybrał odpowiednią opcję z listy obszarów geograficznych, a na- stępnie z listy miast. Zależnie od wyboru, polecenie 8-3201 ustawi i wyświetli aktu- alny czas strefowy. Typowy dialog polecenia 8-3201 wygląda mniej więcej tak: Rysunek 7.1. Typowy przebieg dialogu polecenia tzconfig
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Debian GNU/Linux
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: