Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 003867 24089810 na godz. na dobę w sumie
Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania - książka
Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania - książka
Autor: , , Liczba stron: 648
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-923-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowsza wersja Delphi -- jednego z flagowych produktów firmy Borland, łączy w sobie trzy znane środowiska programistyczne: tradycyjne Delphi, Delphi dla .NET oraz C# Builder. Zawarcie w jednym systemie tak wielu możliwości pozwala programistom tworzyć różne rodzaje aplikacji -- zarówno te, do których pisania przyzwyczaili się, korzystając z poprzednich wersji Delphi, jak i programy wykorzystujące zyskującą coraz większą popularność platformę .NET. Dzięki możliwości przenoszenia kodu do środowiska Kylix pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux Delphi jest jedną z najbardziej uniwersalnych platform dla programistów i projektantów rozbudowanych aplikacji przeznaczonych do działania w sieci.

'Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania' to książka dla programistów zainteresowanych tworzeniem rozbudowanych aplikacji i wykorzystywaniem w tym celu wszystkich możliwości oferowanych przez najnowszą wersję środowiska Delphi. Opisuje zasady tworzenia programów wykorzystujących biblioteki systemowe Windows i interfejs WinAPI oraz przedstawia rozwiązania problemów, na jakie można się natknąć pisząc aplikację wykraczającą poza możliwości oferowane przez standardowe komponenty dołączane do Delphi. Książka jest zbiorem funkcji, klas i sztuczek, za pomocą których można rozszerzyć możliwości biblioteki VCL, VCL.NET i Windows Forms, sięgając głębiej do zasobów systemu.

Jeśli chcesz tworzyć profesjonalne aplikacje, wykorzystując Delphi, przeczytaj tę książkę -- znajdziesz tu wiadomości, dzięki którym unikniesz wielu problemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 2005. 303 gotowe rozwi¹zania Autorzy: Jacek Matulewski, S³awomir Or³owski,Micha³ Zieliñski ISBN: 83-7361-923-2 Format: B5, stron: 648 Najnowsza wersja Delphi — jednego z flagowych produktów firmy Borland, ³¹czy w sobie trzy znane œrodowiska programistyczne: tradycyjne Delphi, Delphi dla .NET oraz C# Builder. Zawarcie w jednym systemie tak wielu mo¿liwoœci pozwala programistom tworzyæ ró¿ne rodzaje aplikacji -- zarówno te, do których pisania przyzwyczaili siê, korzystaj¹c z poprzednich wersji Delphi, jak i programy wykorzystuj¹ce zyskuj¹c¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ platformê .NET. Dziêki mo¿liwoœci przenoszenia kodu do œrodowiska Kylix pracuj¹cego pod kontrol¹ systemu operacyjnego Linux Delphi jest jedn¹ z najbardziej uniwersalnych platform dla programistów i projektantów rozbudowanych aplikacji przeznaczonych do dzia³ania w sieci. „Delphi 2005. 303 gotowe rozwi¹zania” to ksi¹¿ka dla programistów zainteresowanych tworzeniem rozbudowanych aplikacji i wykorzystywaniem w tym celu wszystkich mo¿liwoœci oferowanych przez najnowsz¹ wersjê œrodowiska Delphi. Opisuje zasady tworzenia programów wykorzystuj¹cych biblioteki systemowe Windows i interfejs WinAPI oraz przedstawia rozwi¹zania problemów, na jakie mo¿na siê natkn¹æ pisz¹c aplikacjê wykraczaj¹c¹ poza mo¿liwoœci oferowane przez standardowe komponenty do³¹czane do Delphi. Ksi¹¿ka jest zbiorem funkcji, klas i sztuczek, za pomoc¹ których mo¿na rozszerzyæ mo¿liwoœci biblioteki VCL, VCL.NET i Windows Forms, siêgaj¹c g³êbiej do zasobów systemu. (cid:129) Elementy œrodowiska Delphi 2005 (cid:129) Programowanie obiektowe w Delphi 2005 (cid:129) Obs³uga wyj¹tków w jêzyku Object Pascal (cid:129) Korzystanie z informacji zapisanych w rejestrze (cid:129) Obs³uga systemu plików (cid:129) Tworzenie wygaszaczy ekranu (cid:129) Projektowanie w³asnych komponentów (cid:129) Stosowanie interfejsu WinAPI w aplikacjach (cid:129) Wykorzystywanie mo¿liwoœci multimedialnych Windows (cid:129) Obs³uga mechanizmów OLE oraz kontrolek ActiveX (cid:129) Elementy biblioteki Indy (cid:129) Tworzenie aplikacji sieciowych (cid:129) Grafika i biblioteki DirectX.NET Jeœli chcesz tworzyæ profesjonalne aplikacje, wykorzystuj¹c Delphi, przeczytaj tê ksi¹¿kê — znajdziesz tu wiadomoœci, dziêki którym unikniesz wielu problemów. Spis treści Wstęp ............................................................................................ 15 Część I Delphi 2005 — nowoczesne środowisko programistyczne ....19 Rozdział 1. Krótki przewodnik po Delphi 2005 ................................................... 21 Typy projektów oferowane przez Delphi 2005 .............................................................. 22 Projekt 1. VCL Forms Application — Delphi for Win32 ........................................ 22 Projekt 2. VCL Forms Application — Delphi for .NET .......................................... 24 Projekt 3. Windows Forms Application — Delphi for .NET ................................... 26 Projekt 4. Windows Forms Application — C# ......................................................... 28 Projekt 5. ASP.NET Web Application — Delphi for .NET ..................................... 28 Rozdział 2. Programowanie obiektowe w języku Object Pascal. Wyjątki ............. 31 Interfejs i implementacja klasy ....................................................................................... 32 Projekt 6. Deklaracja klasy. Pola i metody ............................................................... 32 Projekt 7. Konstruktor — inicjowanie obiektu ......................................................... 35 Projekt 8. Własności ................................................................................................ 36 Projekt 9. Metody i funkcje definiujące operacje na obiektach klasy ....................... 38 Wyjątki — zgłaszanie błędów ........................................................................................ 40 Projekt 10. Zgłaszanie i obsługa wyjątków .............................................................. 40 Projekt 11. Własne klasy wyjątków ......................................................................... 42 Konwersje i operacje na obiektach klasy ........................................................................ 42 Projekt 12. Metody przeciążone dla argumentów typu CTyp .................................. 42 Projekt 13. Alternatywne konstruktory określające stałą urojoną i kopiujące obiekt .................................................................................. 44 Projekt 14. Funkcje dwuargumentowe implementujące operacje arytmetyczne na liczbach zespolonych ........................................................................ 45 Projekt 15. Funkcja Exp i funkcje trygonometryczne dla typu TComplex ............... 46 Projekt 16. Konwersje na typ rzeczywisty ............................................................... 48 Projekt 17. Konwersja na łańcuch. Metoda ToString i funkcja ComplexToStr ....... 49 Krótka uwaga o dziedziczeniu i obsłudze wyjątków ...................................................... 50 Projekt 18. Dziedziczenie klas ................................................................................. 50 Projekt 19. Więcej o obsłudze wyjątków. Konstrukcja try-finally ........................... 52 6 Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania Rozdział 3. Edycja, kompilacja i debugowanie kodu w Delphi 2005 .................... 55 Instalacja i rejestracja Delphi 2005 Architect Trial ........................................................ 55 Pobieranie klucza rejestracji ..................................................................................... 56 Instalacja Delphi 2005 Architect Trial ..................................................................... 59 Rejestracja Delphi Architect Trial ............................................................................ 64 Konfiguracja środowiska ................................................................................................ 64 Włączenie okna postępu kompilacji ......................................................................... 65 Automatyczne zapisywanie plików projektu ............................................................ 66 Jedno czy wiele okien .............................................................................................. 66 Formatowanie automatycznie tworzonego kodu C# ................................................ 67 Dostosowanie menu File, New ................................................................................. 68 Edytor kodu .................................................................................................................... 69 Opcje edytora ........................................................................................................... 69 Definiowanie bloków ............................................................................................... 70 Zmiana nazwy klasy za pomocą narzędzia Refactoring ........................................... 71 Pliki projektu .................................................................................................................. 72 Debugowanie kodu ......................................................................................................... 73 Dystrybucja programów ................................................................................................. 78 Złote myśli ..................................................................................................................... 79 Część II Praktyka projektowania aplikacji ...................................81 Rozdział 4. Delphi z bibliotekami VCL i VCL.NET ................................................ 83 Sztuczki z oknami .......................................................................................................... 83 Projekt 20. Łagodne znikanie okna przy jego zamknięciu ....................................... 83 Projekt 21. Dowolny kształt formy przy wykorzystaniu własności TransparentColor ................................................................................... 84 Projekt 22. Zamykanie aplikacji naciśnięciem klawisza Esc .................................... 86 Projekt 23. Aby okno wyglądało identycznie w systemach z różną wielkością czcionki .............................................. 86 Projekt 24. Aby ograniczyć rozmiary formy ............................................................ 87 Projekt 25. Przeciąganie formy myszą za dowolny jej punkt ................................... 87 Projekt 26. Wizytówka programu (splash screen) .................................................... 89 Rejestr systemu Windows .............................................................................................. 90 Projekt 27. Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w rejestrze ....................... 91 Projekt 28. Aby uruchamiać aplikację po wlogowaniu się użytkownika ................. 94 Projekt 29. Umieszczanie informacji o zainstalowanym programie (aplet Dodaj/Usuń programy) ................................................................ 96 Projekt 30. Gdzie jest katalog z moimi dokumentami? .......................................... 101 Projekt 31. Dodawanie pozycji do menu kontekstowego związanego z zarejestrowanym typem pliku ....................................... 103 Pliki INI ........................................................................................................................ 105 Projekt 32. Jak umieścić na pulpicie lub w menu Start skrót do strony WWW? .... 105 Projekt 33. Jak odczytać i zmienić rozmiar formy? ............................................... 106 Edytor ........................................................................................................................... 107 Projekt 34. Wczytywanie pliku ze wskazanego przez użytkownika pliku. Okno dialogowe TOpenDialog ............................................................ 108 Projekt 35. Okno dialogowe wykorzystywane przy zapisywaniu dokumentu do pliku ................................................................................................ 110 Projekt 36. Przeszukiwanie tekstu. Okno dialogowe TFindDialog ........................ 111 Projekt 37. Formatowanie fragmentów tekstu w komponencie TRichEdit. Okno dialogowe TFontDialog ............................................................. 114 Spis treści 7 Projekt 38. Formatowanie poszczególnych atrybutów czcionki ............................. 114 Projekt 39. Powiadamianie o niezapisanych dokumentach .................................... 115 Projekt 40. Wczytywanie dokumentu z pliku wskazanego jako parametr linii komend ......................................................................................... 117 Projekt 41. Jak dodać aplikację do listy edytorów dostępnych z menu kontekstowego plików o danym rozszerzeniu? ....................... 118 Mechanizm drag drop ............................................................................................... 119 Projekt 42. Mechanizm przenoszenia i upuszczania w obrębie aplikacji ............... 119 Projekt 43. Uelastycznianie kodu. Wykorzystanie referencji Sender ..................... 122 Projekt 44. Przenoszenie wielu elementów ............................................................ 124 Projekt 45. Obsługa pliku przeniesionego na formę z zewnętrznej aplikacji ......... 125 Konwersje oraz operacje na łańcuchach i dacie ........................................................... 125 Projekt 46. Konwersja między liczbą i łańcuchem. Liczby w TEdit. Konwersja z formatem ustalonym przez programistę .......................... 125 Projekt 47. Prezentowanie daty i czasu w przyjaznej formie ................................. 128 Projekt 48. Rozkładanie daty i czasu na elementy ................................................. 130 Projekt 49. Jak przekonwertować datę utworzenia pliku na datę typu TDateTime i potem na łańcuch? ..................................... 131 Projekt 50. Jak przekształcić łańcuch na pisany wielkimi lub małymi literami? .... 131 Pliki i system plików .................................................................................................... 132 Projekt 51. Jak za pomocą komponentów TDriveComboBox, TDirectoryListBox, TFilterComboBox i TFileListBox stworzyć prostą przeglądarkę plików? ................................................. 132 Projekt 52. Przeglądanie katalogów w FileListBox ............................................... 133 Projekt 53. Tworzenie pliku tekstowego ................................................................ 134 Projekt 54. Odczytywanie plików tekstowych ....................................................... 134 Projekt 55. Dopisywanie do plików tekstowych. Pliki rejestrowania zdarzeń ....... 135 Projekt 56. Operacje na plikach i katalogach ......................................................... 137 Projekt 57. Odnajdywanie pliku i odczytywanie jego własności ............................ 139 Projekt 58. Komponent TFileDetailsStringGrid — lista plików z informacjami szczegółowymi ................................... 141 Projekt 59. Jak z łańcucha wyodrębnić nazwę pliku, jego rozszerzenie lub katalog, w którym się znajduje? .................................................... 147 Projekt 60. Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku? .................................. 148 Projekt 61. Wczytywanie drzewa katalogów i plików ........................................... 149 Projekt 62. Wczytywanie drzewa katalogów i plików w osobnym wątku ............. 151 Projektowanie wygaszaczy ekranu ............................................................................... 153 Projekt 63. Wygaszacz ekranu ............................................................................... 153 Projekt 64. Podgląd wygaszacza na zakładce Wygaszacz ekranu apletu Właściwości: Ekran ............................................................................. 159 Projekt 65. Konfiguracja wygaszacza ekranu ......................................................... 161 Drukowanie .................................................................................................................. 166 Projekt 66. Drukowanie tekstu znajdującego się w komponencie TRichEdit. Okno dialogowe TPrintDialog ............................................................. 167 Projekt 67. Wybór domyślnej drukarki z poziomu kodu aplikacji ......................... 167 Projekt 68. Drukowanie tekstu przechowywanego w TStrings w trybie graficznym ............................................................................. 169 Projekt 69. Jak wydrukować obraz z pliku? ........................................................... 171 Projekt 70. Drukowanie tekstu przechowywanego w TStrings w trybie tekstowym ........................................................................................... 173 8 Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania Rozdział 5. Współpraca Delphi z biblioteką Windows Forms z platformy Microsoft .NET ............................................................ 175 Sztuczki z oknami ........................................................................................................ 175 Projekt 71. Łagodne znikanie okna aplikacji przy zamknięciu .............................. 175 Projekt 72. Wykorzystanie własności TransparencyKey ....................................... 176 Projekt 73. Dowolny kształt formy ........................................................................ 177 Projekt 74. Zamykanie aplikacji po naciśnięciu klawisza Esc ............................... 179 Projekt 75. Ograniczenie rozmiarów formy ........................................................... 179 Projekt 76. Przeciąganie formy myszą za dowolny punkt ...................................... 179 Projekt 77. Tworzenie okna powitalnego (Splash Screen) ..................................... 181 Rejestr Systemu Windows ............................................................................................ 182 Projekt 78. Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w rejestrze ..................... 183 Projekt 79. Uruchomienie aplikacji po zalogowaniu się użytkownika ................... 185 Projekt 80. Umieszczenie informacji o zainstalowanym programie (Dodaj/Usuń programy) ....................................................................... 187 Projekt 81. Gdzie jest katalog z moimi dokumentami? Klasa Environment .......... 191 Projekt 82. Dodawanie nowych wpisów do menu kontekstowego ......................... 192 Edytor ........................................................................................................................... 193 Projekt 83. Wczytywanie pliku przez użytkownika ............................................... 193 Projekt 84. Zapisywanie dokumentu do pliku za pomocą okna dialogowego ........ 195 Projekt 85. Przeszukiwanie tekstu .......................................................................... 196 Projekt 86. Formatowanie zaznaczonych fragmentów tekstu w komponencie RichTextBox. Okno dialogowe FontDialog ........................................ 197 Projekt 87. Formatowanie poszczególnych własności czcionki ............................. 198 Projekt 88. Powiadamianie o niezapisanych dokumentach .................................... 199 Projekt 89. Wczytywanie dokumentu z pliku wskazanego jako parametr linii komend ......................................................................................... 200 Mechanizm drag drop ............................................................................................... 201 Projekt 90. Mechanizm przenoszenia i upuszczania w obrębie aplikacji ............... 201 Projekt 91. Uelastycznienie kodu. Wykorzystanie referencji Sender ..................... 203 Projekt 92. Przenoszenie wielu elementów ............................................................ 205 Konwersje oraz operacje na łańcuchach i dacie ........................................................... 206 Projekt 93. Konwersje między łańcuchem a liczbą ................................................ 206 Projekt 94. Prezentowanie daty i czasu w przyjaznej formie ................................. 208 Projekt 95. Przekształcanie łańcucha na łańcuch pisany dużymi bądź małymi literami ................................................................................... 211 Pliki i systemy plików .................................................................................................. 211 Projekt 96. Przeglądarka plików ............................................................................ 211 Projekt 97. Tworzenie pliku tekstowego ................................................................ 214 Projekt 98. Odczytywanie plików tekstowych ....................................................... 215 Projekt 99. Dopisywanie do plików tekstowych. Pliki rejestrowania zdarzeń ....... 215 Projekt 100. Operacje na plikach ........................................................................... 217 Projekt 101. Odnajdywanie pliku ........................................................................... 218 Projekt 102. Jak wyodrębnić nazwę pliku bądź katalogu? ..................................... 219 Projekt 103. Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku? ................................ 219 Projekt 104. Wczytywanie drzewa plików i katalogów ......................................... 221 Projekt 105. Automatyczne śledzenie zmian na dysku ........................................... 223 Drukowanie .................................................................................................................. 223 Projekt 106. Procedura drukowania tekstu z komponentu RichTextBox ............... 223 Inne .............................................................................................................................. 225 Projekt 107. Ikona w zasobniku systemowym ....................................................... 225 Projekt 108. Dźwięk w bibliotece Windows Forms ............................................... 229 Projekt 109. Informacje o systemie i aplikacji ....................................................... 229 Spis treści 9 Część III Projektowanie komponentów .......................................233 Rozdział 6. Przykład komponentu graficznego VCL/VCL.NET ............................ 235 Grafika. Rysowanie linii ............................................................................................... 235 Projekt 110. Rysowanie linii .................................................................................. 236 Projekt 111. O wyborze koloru za pomocą komponentu TColorDialog oraz wskaźnikach ............................................................................... 238 Kolorowy pasek postępu .............................................................................................. 240 Projekt 112. Przygotowanie komponentu ............................................................... 240 Projekt 113. Testowanie kolorowego paska postępu. Dynamiczne tworzenie komponentu .................................................. 246 Projekt 114. Upublicznianie wybranych własności i zdarzeń chronionych w klasie bazowej ................................................................................ 247 Projekt 115. Definiowanie zdarzeń na przykładzie OnPositionChanged ............... 249 Projekt 116. Ikona komponentu ............................................................................. 250 Projekt 117. Aby stworzyć projekt pakietu dla Win32 ........................................... 252 Projekt 118. Instalowanie komponentu VCL dla Win32 ........................................ 253 Projekt 119. Aby stworzyć projekt pakietu przeznaczonego dla platformy .NET .. 254 Projekt 120. Instalacja komponentu .NET ............................................................. 256 Projekt 121. Automatyczna zmiana koloru. Testowanie zdarzenia OnPositionChanged ........................................................................... 257 Rozdział 7. Kontrolka Windows Forms ............................................................. 259 Część statyczna kontrolki ............................................................................................. 259 Projekt 122. Tworzenie projektu aplikacji testującej oraz interfejsu nowego komponentu .................................................. 260 Projekt 123. Zdefiniuj prywatne pola wykorzystywane przez TFileListBox ......... 261 Projekt 124. Stworzyć metodę pobierającą nazwy plików i podkatalogów znajdujących się we wskazanym katalogu ......................................... 263 Projekt 125. Z pełnej ścieżki dostępu do plików wyłaniamy samą nazwę plików i katalogów ........................................................ 265 Projekt 126. Uwzględnić filtrowanie plików z maską określoną przez pole filtr ... 267 Część dynamiczna kontrolki ......................................................................................... 269 Projekt 127. Aby napisać metodę zmieniającą prezentowany w komponencie katalog ..................................................................... 269 Własności — komponent w środowisku RAD ............................................................. 271 Projekt 128. Definiowanie własności komponentu ................................................ 272 Zdarzenia — interaktywność komponentu ................................................................... 274 Projekt 129. Wiązanie zdarzeń komponentu i jego elementu ................................. 275 Projekt 130. Definiowanie zdarzenia SelectedFileChanged ................................... 276 Projekt 131. Definiowanie zdarzenia DirectoryPathChanged ................................ 278 Projekt 132. Definiowanie zdarzenia FileDoubleClicked ...................................... 280 Nadpisywanie metody Refresh ..................................................................................... 282 Projekt 133. Zdefiniować publiczną metodę Refresh odświeżającą zawartość komponentu ................................................ 283 Automatyczne śledzenie zmian na dysku ..................................................................... 283 Projekt 134. Przygotować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian dokonywanych w katalogu prezentowanym w komponencie TFileListBox ..................................................................................... 283 Kompilacja komponentu do postaci biblioteki DLL .................................................... 286 Projekt 135. Aby stworzyć projekt biblioteki komponentu .................................... 287 Projekt 136. Aby zainstalować nowy komponent Windows Forms w środowisku Delphi ......................................................................... 288 10 Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania Część IV Programowanie Windows z wykorzystaniem WinAPI .....289 Rozdział 8. Kontrola stanu systemu ................................................................ 291 Zamykanie i wstrzymywanie systemu Windows .......................................................... 291 Projekt 137. Funkcja ExitWindowsEx ................................................................... 291 Projekt 138. Program służący do zamykania lub ponownego uruchamiania wszystkich wersji systemu Windows ................................................. 296 Projekt 139. Funkcja InitiateSystemShutdown ...................................................... 297 Projekt 140. Program zamykający wybrany komputer w sieci ............................... 301 Projekt 141. Hibernowanie i wstrzymywanie systemu za pomocą funkcji SetSystemPowerState ........................................................................ 303 Projekt 142. Program umożliwiający hibernację komputera lub jego „usypianie” ... 305 Projekt 143. Blokowanie dostępu do komputera .................................................... 306 Projekt 144. Uruchamianie wygaszacza ekranu ..................................................... 306 Projekt 145. Odczytywanie informacji o baterii notebooka ................................... 307 Kontrola trybu wyświetlania karty graficznej .............................................................. 309 Projekt 146. Pobieranie dostępnych trybów pracy karty graficznej ....................... 310 Projekt 147. Identyfikowanie bieżącego trybu działania karty graficznej .............. 312 Projekt 148. Zmiana trybu wyświetlania ................................................................ 313 Rozdział 9. Uruchamianie i kontrola aplikacji oraz ich okien ............................ 315 Uruchamianie, zamykanie i zmiana priorytetu aplikacji .............................................. 315 Projekt 149. Uruchamianie aplikacji za pomocą WinExec .................................... 316 Projekt 150. Uruchamianie aplikacji za pomocą ShellExecute .............................. 318 Projekt 151. Przygotowanie e-maila za pomocą ShellExecute ............................... 319 Projekt 152. Zmiana priorytetu bieżącej aplikacji .................................................. 319 Projekt 153. Sprawdzenie priorytetu bieżącej aplikacji .......................................... 321 Projekt 154. Zmiana priorytetu innej aplikacji ....................................................... 322 Projekt 155. Zamykanie innej aplikacji .................................................................. 323 Projekt 156. Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji CreateProcess ................. 324 Projekt 157. Wykrywanie zakończenia działania uruchomionej aplikacji ............. 330 Projekt 158. Kontrola ilości instancji aplikacji na podstawie unikalnej nazwy klasy. Refactoring ................................................................... 331 Kontrola własności okna .............................................................................................. 334 Projekt 159. Lista otwartych okien ......................................................................... 334 Projekt 160. Modyfikacja stanu okna bieżącej aplikacji ........................................ 339 Projekt 161. Obecność aplikacji w pasku zadań ..................................................... 340 Projekt 162. Sygnał dźwiękowy ............................................................................. 341 Numery identyfikacyjne procesu vs. uchwyt okna ....................................................... 341 Projekt 163. Jak zdobyć identyfikator procesu, znając uchwyt okna? .................... 341 Projekt 164. Jak zdobyć uchwyt okna głównego, znając identyfikator procesu (wersja dla Win32)? ........................................................................... 342 Projekt 165. Jak zdobyć uchwyt okna głównego, znając identyfikator procesu (wersja dla .NET)? ............................................................................. 346 Projekt 166. Kontrola okna innej aplikacji ............................................................. 349 Projekt 167. Kontrola innej aplikacji — komponent TControlProcess .................. 354 Projekt 168. Pakiet dla komponentu TControlProcess i instalacja komponentu .... 362 Okna o dowolnym kształcie ......................................................................................... 363 Projekt 169. Okno o kształcie koła ......................................................................... 363 Projekt 170. Łączenie obszarów. Dodanie ikon z paska tytułu .............................. 364 Projekt 171. Okno z wizjerem ................................................................................ 366 Projekt 172. Aby przenosić formę myszką pomimo usuniętego paska tytułu ........ 366 Spis treści 11 Rozdział 10. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI ......................... 367 Pliki i system plików — funkcje powłoki .................................................................... 367 Projekt 173. Jak za pomocą funkcji WinAPI powłoki systemu odczytać ścieżkę do katalogu specjalnego użytkownika? ................................. 368 Projekt 174. Tworzenie pliku skrótu .lnk (wersja Win32) ..................................... 369 Projekt 175. Tworzenie pliku skrótu (wersja .NET) ............................................... 372 Projekt 176. Odczyt i edycja skrótu .lnk (wersja Win32) ....................................... 374 Projekt 177. Odczyt i edycja skrótu .lnk (wersja .NET) ......................................... 375 Projekt 178. Umieszczenie skrótu na pulpicie ........................................................ 377 Projekt 179. Operacje na plikach i katalogach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i zmiana nazwy) ................................................................. 377 Projekt 180. Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu? ....................................... 379 Projekt 181. Operacje na całym katalogu ............................................................... 380 Projekt 182. Odczytywanie wersji pliku .exe i .dll ................................................. 381 Projekt 183. Monitorowanie zmian na dysku ......................................................... 385 Projekt 184. Jak dodać nazwę dokumentu do listy ostatnio otwartych dokumentów w menu Start? .............................................................. 386 Odczytywanie informacji o dysku ................................................................................ 386 Projekt 185. Funkcja (wersja Win32) ..................................................................... 386 Projekt 186. Funkcja (wersja .NET) ....................................................................... 391 Projekt 187. Test funkcji ........................................................................................ 393 Projekt 188. Klasa .................................................................................................. 395 Projekt 189. Komponent ........................................................................................ 397 Ikona w obszarze powiadamiania (zasobniku) ............................................................. 402 Projekt 190. Dodawanie i usuwanie ikony do obszaru powiadamiania (zasobnika) ............................................. 402 Projekt 191. Menu kontekstowe ikony ................................................................... 407 Projekt 192. Obsługa lewego przycisku myszy ...................................................... 410 Projekt 193. Uwagi na temat budowania komponentu ........................................... 413 Internet ......................................................................................................................... 414 Projekt 194. Aby sprawdzić, czy komputer jest połączony z siecią ....................... 415 Projekt 195. Aby pobrać plik z Internetu ............................................................... 416 Projekt 196. Aby uruchomić domyślną przeglądarkę ze stroną ............................. 416 Projekt 197. Aby sprawdzić adres IP lub nazwę DNS wskazanego komputera (wersja Win32) .................................................................................. 416 Projekt 198. Aby sprawdzić adres IP lub nazwę DNS wskazanego komputera (wersja .NET) .................................................................................... 421 Projekt 199. Mapowanie dysków sieciowych ........................................................ 421 Multimedia (MCI) ........................................................................................................ 422 Projekt 200. Aby wysunąć lub wsunąć tackę w napędzie CD/DVD ...................... 423 Projekt 201. Wykrywanie wysunięcia lub umieszczenia płyty w napędzie CD/DVD ......................................................................... 425 Projekt 202. Sprawdzanie stanu wybranego napędu CD/DVD .............................. 425 Projekt 203. Aby zbadać, czy w napędzie jest płyta audio ..................................... 426 Projekt 204. Kontrola napędu CDAudio ................................................................ 427 Projekt 205. Odtworzyć asynchronicznie plik WAV ............................................. 428 Projekt 206. Jak wykryć obecność karty dźwiękowej? .......................................... 429 Projekt 207. Kontrola poziomu głośności odtwarzania plików dźwiękowych ....... 430 Projekt 208. Kontrola poziomu głośności CDAudio .............................................. 431 12 Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania Inne .............................................................................................................................. 431 Projekt 209. Podpinanie okna (wyświetlić zaprojektowaną przez nas formę w innym oknie) .................................................................................. 432 Projekt 210. Malowanie na pulpicie ....................................................................... 432 Projekt 211. Czy językiem Windows jest polski? .................................................. 433 Projekt 212. Jak zablokować automatycznie uruchamiany wygaszacz ekranu? ..... 433 Projekt 213. Zmiana tła pulpitu (wersja Win32) .................................................... 434 Projekt 214. Zmiana tła pulpitu (wersja .NET) ...................................................... 435 Część V Wybrane technologie Windows ....................................437 Rozdział 11. Komunikaty Windows .................................................................... 439 Projekt 215. Lista komunikatów odbieranych przez kolejkę komunikatów aplikacji (TApplicationEvents.OnMessage) ...................................... 440 Projekt 216. Filtrowanie zdarzeń ............................................................................ 441 Projekt 217. Odczytywanie informacji dostarczanych przez komunikat ................ 443 Projekt 218. Lista wszystkich komunikatów odbieranych przez okno (metoda WndProc) ............................................................................. 444 Projekt 219. Metody obsługujące komunikaty nie umieszczane w kolejce komunikatów aplikacji. Wykrywanie zmiany położenia formy ......... 446 Projekt 220. Wykrycie zmiany trybu pracy karty graficznej .................................. 447 Projekt 221. Wysyłanie komunikatów. Symulowanie zdarzeń .............................. 449 Projekt 222. Wysłanie komunikatu uruchamiającego wygaszacz ekranu .............. 450 Projekt 223. Blokowanie zamknięcia sesji Windows ............................................. 450 Projekt 224. Wykrycie włożenia lub wysunięcia płyty CD/DVD z napędu lub pamięci Flash z gniazda USB ...................................................... 451 Projekt 225. Wykorzystanie komunikatów do kontroli innej aplikacji na przykładzie WinAmp .................................................................... 452 Projekt 226. Przenoszenie plików pomiędzy aplikacjami ...................................... 453 Projekt 227. Zmiana aktywnego komponentu za pomocą klawisza Enter .............. 456 Projekt 228. XKill, czyli zamknij się, proszę! ........................................................ 457 Projekt 229. Modyfikowanie menu systemowego formy ....................................... 459 Projekt 230. Modyfikowanie menu systemowego aplikacji w pasku zadań ........... 460 Rozdział 12. Niezarządzane biblioteki DLL oraz mechanizm PInvoke ................... 463 Procedury i funkcje w bibliotece DLL ......................................................................... 464 Projekt 231. Tworzenie biblioteki DLL — eksport procedur i funkcji ................... 464 Projekt 232. Statyczne łączenie bibliotek DLL — import funkcji ......................... 467 Projekt 233. Dynamiczne ładowanie bibliotek DLL .............................................. 469 Projekt 234. Powiadamianie biblioteki o jej załadowaniu lub usunięciu z pamięci .. 471 Projekt 235. Import funkcji WinAPI ...................................................................... 473 Formy w bibliotece DLL .............................................................................................. 474 Projekt 236. Jak umieścić formę w bibliotece DLL? ............................................. 474 Projekt 237. Wykorzystanie biblioteki DLL z funkcją tworzącą formę ................. 477 Aplet panelu sterowania ............................................................................................... 479 Projekt 238. Przygotowanie biblioteki DLL z funkcją zwrotną CPlApplet ............ 479 Projekt 239. Przygotowanie instalatora apletu dla Windows XP i Windows 2003 ... 484 PInvoke ........................................................................................................................ 486 Projekt 240. Importowanie funkcji z niezarządzanych bibliotek DLL ................... 487 Projekt 241. Przekazywanie łańcuchów ................................................................. 488 Projekt 242. Import funkcji WinAPI. Dźwięk w Windows Forms ......................... 488 Projekt 243. Bezpieczny wskaźnik IntPtr i szeregowanie ...................................... 489 Spis treści 13 Rozdział 13. Automatyzacja i inne technologie bazujące na COM ....................... 491 COM ............................................................................................................................. 491 Projekt 244. Wykorzystanie obiektu COM do tworzenia plików skrótu .lnk ......... 492 Osadzanie obiektów OLE2 ........................................................................................... 493 Projekt 245. Statyczne osadzanie obiektu .............................................................. 493 Projekt 246. Aby zakończyć edycję dokumentu. Łączenie menu aplikacji klienckiej i serwera OLE ................................................................... 494 Projekt 247. Wykrywanie niezakończonej edycji przy zamknięciu programu ....... 495 Projekt 248. Ręczne inicjowanie edycji osadzonego obiektu ................................. 495 Projekt 249. Dynamiczne osadzanie obiektu .......................................................... 496 Automatyzacja .............................................................................................................. 497 Projekt 250. Łączenie z serwerem automatyzacji Excel z użyciem komponentu TExcelApplication ............................................................................. 498 Projekt 251. Łączenie z serwerem automatyzacji Excel z użyciem funkcji GetActiveOleObject .......................................................................... 501 Projekt 252. Uruchamianie aplikacji Excel za pośrednictwem mechanizmu automatyzacji (funkcja CreateOleObject) .......................................... 502 Projekt 253. Eksplorowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ............................. 504 Projekt 254. Korzystanie z okien dialogowych serwera automatyzacji. Zapisywanie danych do pliku ............................................................ 505 Projekt 255. Zapisywanie danych z wykorzystaniem okna dialogowego aplikacji klienckiej ............................................................................. 506 Projekt 256. Edycja danych w komórkach Excela ................................................. 507 Projekt 257. Reagowanie na zdarzenia komponentu TExcelApplication ............... 508 Projekt 258. Korzystanie z funkcji matematycznych i statystycznych Excela ....... 509 Projekt 259. Uruchamianie aplikacji Microsoft Word i tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego ................................ 510 Projekt 260. Wywoływanie funkcji Worda na przykładzie sprawdzania pisowni i drukowania .................................................... 511 Projekt 261. Wstawianie tekstu do bieżącego dokumentu Worda .......................... 511 Projekt 262. Zapisywanie bieżącego dokumentu Worda ........................................ 512 Projekt 263. Zaznaczanie i kopiowanie całego tekstu dokumentu Worda do schowka ........................................................................................ 513 Projekt 264. Kopiowanie zawartości dokumentu Worda do komponentu TRichEdit bez użycia schowka (z pominięciem formatowania tekstu) ................. 513 Projekt 265. Formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu w dokumencie Worda ........................................................................ 513 Projekt 266. Serwer automatyzacji OLE przeglądarki Internet Explorer ............... 515 Projekt 267. Projektowanie serwera automatyzacji ................................................ 515 Projekt 268. Testowanie serwera automatyzacji .................................................... 519 ActiveX ........................................................................................................................ 521 Projekt 269. Korzystanie z kontrolek ActiveX w projektach dla platformy Win32 .. 521 Rozdział 14. Internet Direct (Indy) .................................................................... 525 Podstawy ...................................................................................................................... 526 Projekt 270. Połączenie TCP klient-serwer ............................................................ 526 Projekt 271. Ping .................................................................................................... 528 Protokół FTP ................................................................................................................ 530 Projekt 272. Pobieranie plików .............................................................................. 530 Projekt 273. Wysyłanie plików .............................................................................. 534 Projekt 274. Podtrzymywanie połączenia .............................................................. 534 Projekt 275. Zdalne tworzenie i usuwanie katalogów ............................................ 535 14 Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania Komunikator ................................................................................................................ 536 Projekt 276. Przygotowanie interfejsu i nawiązywanie połączenia ........................ 536 Projekt 277. Wysyłanie wiadomości ...................................................................... 538 Projekt 278. Automatyczne nawiązanie połączenia ............................................... 539 Projekt 279. Lista kontaktów ................................................................................. 541 Wysyłanie listów e-mail ............................................................................................... 542 Projekt 280. Wysyłanie niesformatowanej wiadomości e-mail .............................. 542 Projekt 281. Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami .................................. 543 Przesyłanie plików z użyciem protokołu HTTP ........................................................... 544 Projekt 282. Klient HTTP. Sprawdzenie, czy istnieje nowa wersja programu ....... 544 Projekt 283. Pobieranie plików za pomocą protokołu HTTP ................................. 546 Projekt 284. Wskaźnik postępu .............................................................................. 546 Projekt 285. Przeciwdziałanie blokowaniu interfejsu użytkownika ....................... 547 Rozdział 15. Wstęp do DirectX.NET .................................................................. 549 Projekt 286. Inicjacja grafiki DirectX.NET ............................................................ 550 Projekt 287. Wyświetlanie trójkątów (bufor wierzchołków) .................................. 556 Projekt 288. Teksturowany trójkąt ......................................................................... 561 Projekt 289. Teksturowany czworokąt ................................................................... 566 Projekt 290. Dodajemy trzeci wymiar .................................................................... 567 Projekt 291. Źródła światła .................................................................................... 573 Projekt 292. Tworzenie brył. Tetraedr ................................................................... 578 Projekt 293. Tworzenie brył. Kilka tetraedrów ...................................................... 582 Projekt 294. Ukrywanie niewidocznych powierzchni (bufor Z) ............................. 586 Projekt 295. Paski trójkątów .................................................................................. 589 Projekt 296. Materiały oraz odbicia zwierciadlane ................................................ 593 Projekt 297. Bardziej skomplikowane oświetlenie ................................................. 596 Projekt 298. Siatki .................................................................................................. 599 Projekt 299. Tryb pełnoekranowy .......................................................................... 604 Projekt 300. Wychodzenie z kłopotów ................................................................... 607 Projekt 301. Dźwięk. Sposób pierwszy .................................................................. 610 Projekt 302. Video ................................................................................................. 612 Projekt 303. Dźwięk. Sposób drugi ........................................................................ 614 Dodatki ......................................................................................617 Skorowidz ..................................................................................... 619 Rozdział 7. Kontrolka Windows Forms Przykładem kontrolek, których rzeczywiście brakuje w bibliotece .NET, są komponenty wizualne związane z plikami, a więc lista zawierająca zawartość wskazanego katalogu, drzewo katalogów czy lista dostępnych dysków. Poniżej zajmiemy się uzupełnieniem tego braku, tworząc komponent TFileListBox zawierający listę dostępnych plików i katalogów we wskazanym miejscu na dysku (z możliwością wędrowania po nich, łącznie ze zmianą dysku). To będzie dość uniwersalny komponent, zaprojektowany tak, żeby mógł stanowić dobry wzorzec dla pisania kolejnych. Omówiony poniżej komponent został wcześniej opisany w wersji dla języka C# w książce napisanej przez Jacka Matulewskiego pt. Język C#. Programowanie dla platformy .NET w środowisku Borland C# Builder. Wydawnictwo HELP, 2004. Komponenty najłatwiej tworzyć z innych komponentów. W przypadku komponentu TFileListBox jest oczywiste, że najwygodniej oprzeć się na komponencie ListBox do- stępnym w bibliotece Windows Forms z platformy Microsoft .NET. Nie miałoby przecież sensu „rysowanie” nowego interfejsu komponentu od podstaw. Dzięki temu pozostaje nam jedynie problem pobrania listy plików i katalogów oraz odpowiedniego zareagowania na zdarzenia wywoływane przez użytkownika komponentu. Część statyczna kontrolki W praktyce najłatwiej projektować komponenty tworząc najpierw projekt aplikacji, a dopiero potem dodać do niego moduł komponentu. Dzięki temu uzyskujemy wygodną platformę testowania komponentu bez konieczności jego instalowania w środowisku. Tak postąpimy w poniższych przykładach — stworzymy projekt aplikacji, która będzie pełniła funkcję środowiska testowania, i dopiero do tego projektu dodamy komponent. Kompilacją komponentu do postaci DLL zajmiemy się po zakończeniu jego projek- towania i testowania. 260 Część III ♦ Projektowanie komponentów Projekt 122. Tworzenie projektu aplikacji testującej oraz interfejsu nowego komponentu 1. Tworzymy projekt FileListBox_Demo, w którym będziemy testować nowy komponent: z menu File, podmenu New wybieramy Windows Forms Application — Delphi for .NET. 2. Do projektu dodajemy moduł przyszłego komponentu: a) z menu File, podmenu New, wybieramy pozycję Other…; b) w oknie New Items na zakładce Delphi for .NET Projects, New Files zaznaczamy pozycję User Control for Windows Forms i klikamy OK. Na tej samej zakładce dostępna jest również pozycja Component for Windows Forms, ale w jego rozwijaniu niedostępny jest widok projektowania, który mamy w przy- padku kontrolki. 3. Od razu zapiszmy projekt wraz modułem kontrolki na dysku, klikając przycisk Save All (lub klawisze Shift+Ctrl+S) na pasku narzędzi. Zapiszmy kod pustego na razie komponentu do pliku FileListBox.pas. W menadżerze projektu nowy plik wyróżniony jest specyficzną ikoną wyróżniającą komponenty użytkownika. 4. W widoku projektowania pliku FileListBox.pas (zakładka na górze edytora powinna wskazywać ten plik) w inspektorze obiektów widoczne są własności klasy TUserControl. Przede wszystkim dzięki pozycji (Name) (w grupie Design) zmieniamy jej nazwę na TFileListBox (nie możemy w Delphi użyć nazwy FileListBox, ponieważ została już użyta do nazwania modułu). 5. W widoku projektowania zwiększamy rozmiar kontrolki. 6. Na palecie komponentów zaznaczamy ListBox i umieszczamy go na interfejsie komponentu. 7. Zaznaczamy go i za pomocą inspektora ustawiamy jego własność Dock na Fill. 8. Jego własność HorizontalScrollbar zmieniamy na True. 9. Kompilujemy projekt naciskając Ctrl+F9. 10. Przechodzimy na zakładkę modułu WinForm — naszego środowiska testowania komponentu. 11. W palecie komponentów znajdujemy grupę My User Controls (na końcu listy), a w niej nasz komponent TFileListBox. Umieśćmy go na powierzchni formy. Punkt 11. będzie możliwy do wykonania jedynie dzięki skompilowaniu pliku kompo- nentu (punkt 9.). Ogólną zasadą w tworzeniu komponentów w ten sposób powinno być kompilowanie projektu w momencie zakończenia, nawet częściowych, modyfikacji wprowadzanych w kodzie i zmianie zakładki na plik, w którym jest on testowany. Pod- gląd komponentu oraz widoczne w inspektorze jego własności i zdarzenia są bowiem widoczne dzięki skompilowanym plikom binarnym, a nie analizie kodu. Rozdział 7. ♦ Kontrolka Windows Forms 261 Wykonując czynności z projektu 122. stworzyliśmy wygodne środowisko testowania komponentu. Każde naciśnięcie klawisza F9 spowoduje rekompilację zarówno kodu komponentu, jak i aplikacji, na której oknie został umieszczony. Należy zwrócić uwagę, że nasz komponent nie rozszerza klasy ListBox. Wykorzystu- jemy komponent tego typu jako prywatne pole nowego komponentu (relacja ma za- miast jest). Klasą bazową jest natomiast System.Windows.Forms.UserControl. Jest to standardowa metoda, która pozwala na ukrycie niektórych własności i metod komponentu ListBox (w bibliotece Windows Forms nie ma bowiem znanych z VCL i VCL.NET kom- ponentów typu TCustomListBox). Projekt 123. Zdefiniuj prywatne pola wykorzystywane przez TFileListBox Zanim przystąpimy do tworzenia komponentu, warto przemyśleć, jak ma być on zbudo- wany i jaką powinien pełnić funkcję. Warto spisać sobie nawet jego strukturę na kartce, choć szczerze mówiąc sam robię to dopiero wtedy, gdy pogubię się w kodzie. Zadaniem naszego komponentu ma być zaprezentowanie listy plików i katalogów znajdujących się we wskazanym miejscu na dysku. Potrzebna więc będzie zmienna typu String, która przechowa pełną ścieżkę do katalogu, oraz dwie tablice tego samego typu zawierające listy plików i katalogów. Ponadto w komponencie pokażemy katalog nadrzędny (dwie kropki), oczywiście poza sytuacją, gdy prezentowany katalog to główny katalog na dysku. Za listą plików i katalogów umieścimy także listę dysków, aby w każdej chwili użytkow- nik mógł przenieść się na inny dysk. Wszystko te elementy powinny podlegać konfigu- racji, a więc potrzebne nam będą również zmienne logiczne, które zapewnią możliwość decyzji użytkownikowi, czy chce widzieć w komponencie pliki, katalogi i (lub) dyski. Warto uwzględnić również możliwość filtrowania widocznych w liście plików. 1. Przechodzimy do pliku FileListBox.pas (zakładka na górze edytora). 2. W edytorze kodu (zakładka Code na dole edytora), do sekcji interface wstawiamy deklaracje nowych pól klasy TFileListBox, definiując przy okazji dla nich oddzielny blok edytora o nazwie „Prywatne pola i metody” (listing 7.1): Listing 7.1. Moduł komponentu unit FileListBox; interface uses System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel, System.Windows.Forms, System.Data; type TFileListBox = class(System.Windows.Forms.UserControl) {$REGION Designer Managed Code } strict private /// summary /// Required designer variable. /// /summary 262 Część III ♦ Projektowanie komponentów Components: System.ComponentModel.Container; ListBox1: System.Windows.Forms.ListBox; /// summary /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// /summary procedure InitializeComponent; {$ENDREGION} {$REGION Prywatne pola i metody } strict private //pola wewnetrzne listaKatalogow :Array of String; listaPlikow :Array of String; listaDyskow :Array of String; pokazujDwieKropki :Boolean; //pola przechowujace ustawienia komponentu sciezkaKatalogu :String; uwzglednijKatalogi :Boolean; uwzglednijPliki :Boolean; uwzglednijDyski :Boolean; uwzglednijKatalogNadrzedny :Boolean; filtr :String; {$ENDREGION} strict protected /// summary /// Clean up any resources being used. /// /summary procedure Dispose(Disposing: Boolean); override; private { Private Declarations } public constructor Create; end; [assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TFileListBox))] //dalsza modułu 3. W konstruktorze umieszczamy polecenia inicjujące nowe pola klasy (listing 7.2): Listing 7.2. Konstruktor klasy inicjuje własności komponentu wartościami domyślnymi constructor TFileListBox.Create; begin inherited Create; // // Required for Windows Form Designer support // InitializeComponent; //inicjacja prywatnych pol klasy pokazujDwieKropki:=True; sciezkaKatalogu:=nil; uwzglednijKatalogi:=True; uwzglednijPliki:=True; Rozdział 7. ♦ Kontrolka Windows Forms 263 uwzglednijDyski:=True; uwzglednijKatalogNadrzedny:=True; filtr:=nil; end; Pola w grupie oznaczonej komentarzem //wewnetrzne będą potrzebne do funkcjonowania „silnika” komponentu, natomiast własności z drugiej grupy określają jego funkcjono- wanie i po zbudowaniu komponentu dostęp do nich powinien być możliwy w inspektorze obiektów. Zrealizujemy to definiując własności i dlatego wszystkie te pola klasy za- deklarowane zostały jako prywatne. A dokładniej — ściśle prywatne (ang. stricte private), a więc niedostępne nawet dla funkcji i procedur zdefiniowanych w module, ale nie będących metodami klasy. Potrzebujemy teraz prywatnej metody, która będzie pobierała listę plików i podkata- logów znajdujących się w katalogu określonym przez pole sciezkaKatalogu i która umieści obie listy w komponencie listBox1. Metoda powinna oczywiście uwzględniać wartości zdefiniowanych w projekcie 123 pól komponentu. Będzie to serce komponentu. Projekt 124. Stworzyć metodę pobierającą nazwy plików i podkatalogów znajdujących się we wskazanym katalogu 1. Do sekcji uses modułu FileListBox dodajemy deklarację użycia przestrzeni nazw System.IO, dorzucając ją do listy. uses System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel, System.Windows.Forms, System.Data, System.IO; 2. Do zdefiniowanego przez nas bloku Prywatne pola i metody, za deklaracjami pól, umieszczamy deklarację metody (listing 7.3): Listing 7.3. Deklaracja metody PobierzZawartoscKatalogu dodana do bloku Prywatne pola i metody {$REGION Prywatne pola i metody } strict private //pola wewnetrzne listaKatalogow :array of String; listaPlikow :array of String; listaDyskow :array of String; pokazujDwieKropki :Boolean; //pola przechowujace ustawienia komponentu sciezkaKatalogu :String; uwzglednijKatalogi :Boolean; uwzglednijPliki :Boolean; uwzglednijDyski :Boolean; uwzglednijKatalogNadrzedny :Boolean; filtr :String; //metody procedure PobierzZawartoscKatalogu; {$ENDREGION} 264 Część III ♦ Projektowanie komponentów 3. Do sekcji implementation dodajemy natomiast definicję tej metody (listing 7.4): Listing 7.4. Serce komponentu procedure TFileListBox.PobierzZawartoscKatalogu; type TablicaObiektow = array of TObject; begin if sciezkaKatalogu=nil then sciezkaKatalogu:=Directory.GetCurrentDirectory; pokazujDwieKropki:=(sciezkaKatalogu Path.GetPathRoot(sciezkaKatalogu)) and uwzglednijKatalogNadrzedny; if (not Directory.Exists(sciezkaKatalogu)) then raise Exception.Create( Katalog +sciezkaKatalogu+ nie istnieje! ); ListBox1.Items.Clear; if uwzglednijKatalogi then begin if pokazujDwieKropki then ListBox1.Items.Add( [..] ); listaKatalogow:=Directory.GetDirectories(sciezkaKatalogu); System.Array.Sort(listaKatalogow); listBox1.Items.AddRange(listaKatalogow as TablicaObiektow); end; if uwzglednijPliki then begin listaPlikow:=Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu); System.Array.Sort(listaPlikow); listBox1.Items.AddRange(listaPlikow as TablicaObiektow); end; if uwzglednijDyski then begin listaDyskow:=Directory.GetLogicalDrives(); listBox1.Items.AddRange(listaDyskow as TablicaObiektow); end; end; 4. Do konstruktora klasy dodajemy wywołanie zdefiniowanej metody (listing 7.5): Listing 7.5. Wywołanie funkcji PobierzZawartoscKatalogu finalizuje inicjację komponentu constructor TFileListBox.Create; begin inherited Create; // // Required for Windows Form Designer support // InitializeComponent; //inicjacja prywatnych pol klasy pokazujDwieKropki:=True; sciezkaKatalogu:=nil; uwzglednijKatalogi:=True; uwzglednijPliki:=True; uwzglednijDyski:=True; uwzglednijKatalogNadrzedny:=True; Rozdział 7. ♦ Kontrolka Windows Forms 265 filtr:=nil; //zapelnianie listy PobierzZawartoscKatalogu; end; 5. Kompilujemy i uruchamiamy projekt naciskając klawisz F9. Jak działa metoda PobierzZawartoscKatalogu? Na początku metody sprawdzamy, czy własność określająca ścieżkę do katalogu nie jest przypadkiem pusta. Jeżeli jest, to umieszczamy w niej ścieżkę do bieżącego katalogu roboczego odczytanego za pomocą polecenia Directory.GetCurrentDirectory. Kolejny warunek sprawdza, czy katalog wskazywany przez własność sciezkaKatalogu istnieje na dysku. Jeżeli nie — zgłaszany jest wyjątek z odpowiednim komunikatem. Następnie sprawdzamy, czy na początku listy powinny znajdować się dwie kropki repre- zentujące katalog nadrzędny (to okaże się bardzo wygodne, gdy będzie już możliwe wędrowanie po katalogach za pomocą tego komponentu). Abyśmy mogli dodać owe dwie kropki, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze katalog, którego zawar- tość zamierzamy zaprezentować, nie może być katalogiem głównym dysku oraz rów- nocześnie własność uwzglednijKatalogNadrzedny musi być ustawiona na True. Za pomocą polecenia ListBox1.Items.Clear czyścimy zawartość ListBox1 i przystę- pujemy do odczytania listy plików, katalogów i dysków przy użyciu odpowiednich metod statycznych klasy Directory. Wreszcie, po posortowaniu, umieszczamy je w ListBox1 za pomocą jego metody ListBox1.Items.AddRange, uwzględniając wartość odpowiednich pól z grupy uwzglednij.... Aby skorzystać z metody AddRange, rzutu- jemy dynamiczną tablicę łańcuchów na tablicę obiektów (operator as). Korzystamy w tym celu ze zdefiniowanego w nagłówku metody typu TablicaObiektow. Zasadnicze zna- czenie ma w powyższym kodzie klasa Directory. Poza wykorzystanym przez nas od- czytywaniem zawartości wskazanego katalogu udostępnia ona także statyczne metody, pozwalające na manipulowanie katalogami (tworzenie, kasowanie). Dodając wywołanie metody do konstruktora musimy zwrócić uwagę na to, aby znalazło się ono za wywołaniem metody InitializeComponent inicjującej umieszczone w trakcie projektowania komponenty. Nie musimy inicjować pola sciezkaKatalogu łańcuchem odpowiadającym konkretnemu katalogowi, bo gdy metoda PobierzZawartoscKatalogu wykryje, że jest ono niezainicjowane, sama zapisze do niej ścieżkę bieżącego katalogu. Projekt 125. Z pełnej ścieżki dostępu do plików wyłaniamy samą nazwę plików i katalogów Jak zwykle przy pierwszej kompilacji kodu nie wszystko działa jak należy (o ile w ogóle się kompiluje i uruchamia). Aplikacja Czytelnika powinna wyglądać jak na rysunku 7.1, co oznacza, że również u Czytelnika komponent prezentuje pliki z pełną ścieżką do- stępu. Musimy zatem zmodyfikować tę metodę w taki sposób, aby widoczna była tylko sama nazwa pliku lub katalogu. Część III ♦ Projektowanie komponentów 266 Rysunek 7.1. Jak widać pierwsza wersja komponentu nie działa w pełni zgodnie z naszymi oczekiwaniami Inny sposób wyodrębnienia nazwy pliku za pomocą klasy FileInfo opisany został w projekcie 102. 1. Przystępujemy do edycji modułu komponentu (zakładka FileListBox). 2. Na każdą pozycję z list listaPlikow i listaKatalogow działamy metodą Path.GetFileName przed dodaniem jej do ListBox1. Nazwy katalogów uzupełniamy nawiasami kwadratowymi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: