Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 007506 22943904 na godz. na dobę w sumie
Delphi 2005. Kompendium programisty - książka
Delphi 2005. Kompendium programisty - książka
Autor: Liczba stron: 1048
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-780-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa wersja środowiska programistycznego Delphi to kolejne nowości -- pełna integracja zarówno z platformą .NET, jak i Win32, nowe technologie tworzenia aplikacji, nowe komponenty i możliwość stosowania nie tylko języka Delphi, ale również C#. Za pomocą najnowszej wersji Delphi można tworzyć nie tylko 'standardowe' aplikacje, ale również wykorzystywać możliwości oferowane przez .NET. Tworzenie aplikacji klient-serwer, usług sieciowych, intranetów i dynamicznych witryn WWW w oparciu o tę platformę stało się szybsze i łatwiejsze. Większe możliwości pociągnęły za sobą również sporo zmian w samym środowisku i sposobie korzystania z niego.

Książka 'Delphi 2005. Kompendium programisty' przedstawia najnowszą wersję tego popularnego narzędzia. Jej pierwsza część opisuje zagadnienia podstawowe -- interfejs użytkownika i zasady programowania, najważniejsze elementy platformy .NET oraz podstawy wizualnego tworzenia aplikacji. Kolejne części zawierają bardziej zaawansowane tematy -- wykrywanie błędów w programach, tworzenie aplikacji dla platformy .NET, komunikacja z bazami danych oraz programowanie sieciowe. Czytając książkę, dowiesz się, jak tworzyć aplikacje i usługi sieciowe, jak korzystać z technologii XML i IntraWeb oraz jak tworzyć wydajne aplikacje klient-serwer.

Jeśli planujesz wykorzystanie Delphi 2005 do budowania aplikacji dla platformy .NET, ta książka będzie dla Ciebie niezastąpionym źródłem informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 2005. Kompendium programisty Autor: Adam Boduch ISBN: 83-7361-780-9 Format: B5, stron: 1048 Nowa wersja ġrodowiska programistycznego Delphi to kolejne nowoġci — pe³na integracja zarówno z platform¹ .NET, jak i Win32, nowe technologie tworzenia aplikacji, nowe komponenty i mo¿liwoġæ stosowania nie tylko jêzyka Delphi, ale równie¿ C#. Za pomoc¹ najnowszej wersji Delphi mo¿na tworzyæ nie tylko „standardowe” aplikacje, ale równie¿ wykorzystywaæ mo¿liwoġci oferowane przez .NET. Tworzenie aplikacji klient-serwer, us³ug sieciowych, intranetów i dynamicznych witryn WWW w oparciu o tê platformê sta³o siê szybsze i ³atwiejsze. Wiêksze mo¿liwoġci poci¹gnê³y za sob¹ równie¿ sporo zmian w samym ġrodowisku i sposobie korzystania z niego. Ksi¹¿ka „Delphi 2005. Kompendium programisty” przedstawia najnowsz¹ wersjê tego popularnego narzêdzia. Jej pierwsza czêġæ opisuje zagadnienia podstawowe — interfejs u¿ytkownika i zasady programowania, najwa¿niejsze elementy platformy .NET oraz podstawy wizualnego tworzenia aplikacji. Kolejne czêġci zawieraj¹ bardziej zaawansowane tematy — wykrywanie b³êdów w programach, tworzenie aplikacji dla platformy .NET, komunikacja z bazami danych oraz programowanie sieciowe. Czytaj¹c ksi¹¿kê, dowiesz siê, jak tworzyæ aplikacje i us³ugi sieciowe, jak korzystaæ z technologii XML i IntraWeb oraz jak tworzyæ wydajne aplikacje klient-serwer. • Interfejs u¿ytkownika Delphi 2005 • Jêzyk programowania Delphi • Podstawowe elementy .NET • Wizualne tworzenie aplikacji i stosowanie komponentów • Ďrodowisko .NET Framework • Zasady programowania obiektowego • Wykrywanie b³êdów w aplikacjach • Aplikacje bazodanowe • Technologia ADO.NET i BDE.NET • Wykorzystanie jêzyka XML • Tworzenie dynamicznych witryn WWW w jêzyku ASP.NET • Us³ugi sieciowe • Podstawy jêzyka C# Jeġli planujesz wykorzystanie Delphi 2005 do budowania aplikacji dla platformy .NET, ta ksi¹¿ka bêdzie dla Ciebie niezast¹pionym ĥród³em informacji Spis treści Tematyka książki ...................................................i...................................................i.................................25 Część I ...................................................7...................................................7................. ..................27 Rozdział 1. Wstęp do programowania ............................i...................................................i.........................................29 Historia informatyki ...................................................f...................................................f. 29 Czym jest programowanie? ...................................................f......................................... 30 Języki programowania ...................................................f................................................. 31 Asembler ...................................................f...................................................f............ 33 Fortran ...................................................f...................................................f................ 33 C ...................................................f...................................................f........................ 34 C++ ...................................................f...................................................f.................... 34 Perl ...................................................f...................................................f..................... 34 PHP ...................................................f...................................................f.................... 35 Turbo Pascal ...................................................f...................................................f....... 35 Java ...................................................f...................................................f....................35 C# ...................................................f...................................................f......................36 Kilka słów o kompilatorach ...................................................f......................................... 36 Działanie kompilatorów ...................................................f........................................ 37 Który kompilator wybrać? ...................................................f.................................... 38 Dzień programisty ...................................................f...................................................f.... 39 Delphi ...................................................f...................................................f....................... 39 Object Pascal ...................................................f...................................................f...... 40 Delphi — czy warto? ...................................................f............................................ 40 Co będzie potrzebne w trakcie nauki? ...................................................f......................... 41 Instalacja Delphi ...................................................f...................................................f.......41 Wersje Delphi ...................................................f...................................................f.... 42 Cennik ...................................................f...................................................f................ 42 Wymagania Delphi ...................................................f............................................... 43 Instalacja ...................................................f...................................................f............ 43 Jak się uczyć? ...................................................f...................................................f........... 44 6 Delphi 2005. Kompendium programisty Podstawowe okna Delphi ...................................................f............................................ 45 Welcome Page ...................................................f...................................................f.... 46 Okno główne ...................................................f...................................................f...... 47 Projektant formularzy ...................................................f............................................ 48 Paleta narzędzi ...................................................f...................................................f... 48 Inspektor obiektów ...................................................f................................................ 49 Menedżer projektu ...................................................f................................................ 51 Edytor kodu ...................................................f...................................................f........ 52 Ukrywanie okna ...................................................f...................................................f. 54 Pierwszy projekt ...................................................f...................................................f....... 54 Tworzenie projektu ...................................................f............................................... 54 Zapisywanie projektu ...................................................f............................................ 55 Uruchamianie programu ...................................................f........................................ 55 Zamykanie programu ...................................................f............................................ 56 Otwieranie projektu ...................................................f............................................... 56 Kompilacja projektu ...................................................f...................................................f. 57 Pliki projektu ...................................................f...................................................f............ 57 Przydatne odnośniki ...................................................f...................................................f. 58 Test ...................................................f...................................................f........................... 59 FAQ ...................................................f...................................................f.......................... 60 Podsumowanie ...................................................f...................................................f......... 62 Rozdział 2. Wprowadzenie do .NET ...................................................i.......................................................................63 Interfejs programistyczny ...................................................f............................................ 64 API systemu Windows ...................................................f.......................................... 64 Wizja .NET ...........................................f...................................................f....................... 65 Składniki platformy .NET ...................................................f..................................... 66 Konkluzja ...................................................f...................................................f........... 69 Delphi a .NET ...................................................f...................................................f.......... 69 Rodzaje aplikacji ...................................................f...................................................f...... 70 Aplikacje konsolowe ...................................................f............................................. 70 Windows Forms ...................................................f...................................................f. 70 VCL ...................................................f...................................................f................... 70 VCL.NET ...................................................f...................................................f........... 71 Windows Forms vs VCL.NET ...................................................f.............................. 72 Formularze Web Forms ...................................................f......................................... 73 Składniki .NET Framework ...................................................f......................................... 74 Usługi sieciowe ...................................................f...................................................f........ 74 Niezależność ...................................................f...................................................f...... 75 Uniwersalność ...................................................f...................................................f.... 75 Test ...................................................f...................................................f........................... 76 FAQ ...................................................f...................................................f.......................... 77 Podsumowanie ...................................................f...................................................f......... 78 Rozdział 3. Język Delphi ...................................................i...................................................i..........................................79 Aplikacje konsolowe ...................................................f...................................................f 80 Zapisywanie projektu ...................................................f............................................ 80 Po kompilacji… ...................................................f...................................................f. 81 Najprostszy program ...................................................f...................................................f 81 Podstawowa składnia ...................................................f.................................................. 82 Czytanie kodu ...................................................f...................................................f.... 82 Wielkość liter ...................................................f...................................................f..... 82 Spis treści 7 Pamiętaj o średniku! ...................................................f.............................................. 83 Bloki begin i end ...................................................f...................................................f 83 Dyrektywa program ...................................................f.............................................. 84 Komentarze ...................................................f...................................................f..............84 Umiejętne komentowanie ...................................................f...................................... 86 Wypisywanie tekstu ...................................................f...................................................f. 86 Położenie instrukcji ...................................................f............................................... 88 Instrukcja Writeln ...................................................f................................................. 88 Zmienne ...........................................f...................................................f............................ 89 Deklaracja zmiennych ...................................................f........................................... 89 Typy danych ...................................................f...................................................f....... 90 Deklaracja kilku zmiennych ...................................................f.................................. 91 Przydział danych ...................................................f...................................................f 92 Deklaracja zakresu danych ...................................................f.................................... 94 Restrykcje w nazewnictwie ...................................................f................................... 94 Stałe ...................................................f...................................................f.......................... 95 Domyślne typy stałych ...................................................f.......................................... 95 Używanie zmiennych w programie ...................................................f............................. 97 Łączenie danych ...................................................f...................................................f. 97 Tablice danych ...................................................f...................................................f......... 99 Tablice jako stałe ..................................................f.................................................. 100 Tablice wielowymiarowe ...................................................f.................................... 101 Tablice dynamiczne ...................................................f............................................ 102 Polecenia Low i High ...................................................f.......................................... 103 Operatory ...................................................f...................................................f................ 104 Operatory przypisania ...................................................f......................................... 104 Operatory porównania ...................................................f......................................... 105 Operatory logiczne ...................................................f.............................................. 105 Operatory arytmetyczne ...................................................f...................................... 106 Operatory bitowe ...................................................f................................................. 108 Pozostałe operatory ...................................................f............................................. 109 Instrukcje warunkowe ...................................................f............................................... 109 Instrukcja if..then ...................................................f................................................ 109 Instrukcja case..of ..................................................f................................................. 112 Instrukcja else ...................................................f...................................................f.. 115 Programowanie proceduralne ...................................................f.................................... 118 Procedury i funkcje ...................................................f...................................................f 118 Procedury ...................................................f...................................................f......... 118 Funkcje ...................................................f...................................................f............. 121 Zmienne lokalne ...................................................f.................................................. 122 Parametry procedur i funkcji ...................................................f............................... 123 Parametry domyślne ...................................................f............................................ 125 Przeciążanie funkcji i procedur ...................................................f........................... 126 Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji ................................................. 127 Procedury zagnieżdżone ...................................................f...................................... 129 Wplatanie funkcji i procedur ...................................................f............................... 129 Własne typy danych ...................................................f.................................................. 130 Tablice jako nowy typ ...................................................f......................................... 130 Aliasy typów ...................................................f...................................................f.......... 131 Rekordy ...................................................f...................................................f.................. 132 Przekazywanie rekordów jako parametrów procedury ........................................... 132 Deklarowanie rekordu jako zmiennej ...................................................f.................. 133 Instrukcja packed ...................................................f................................................ 134 8 Delphi 2005. Kompendium programisty Deklarowanie tablic rekordowych ...................................................f....................... 134 Deklarowanie dynamicznych tablic rekordowych .................................................. 135 Instrukcja wiążąca with ...................................................f............................................. 135 Programowanie strukturalne ...................................................f...................................... 136 Moduły ...................................................f...................................................f................... 136 Tworzenie nowego modułu ...................................................f................................. 137 Budowa modułu ...................................................f.................................................. 137 Włączanie modułu ...................................................f............................................... 139 Funkcje wbudowane ..................................................f............................................. 139 Sekcje Initialization oraz Finalization ...................................................f................. 139 Dyrektywa forward ...................................................f............................................. 140 Konwersja typów ...................................................f...................................................f.... 142 Rzutowanie ...................................................f...................................................f............. 144 Parametry nieokreślone ...................................................f....................................... 144 Pętle ...................................................f...................................................f........................ 145 Pętla for..do ...................................................f...................................................f...... 145 Pętla while..do ...................................................f...................................................f.. 148 Pętla repeat..until ..................................................f.................................................. 149 Pętla for-in ...................................................f...................................................f....... 149 Polecenie Continue ...................................................f............................................. 151 Polecenie Break ...................................................f...................................................f 152 Zbiory ...................................................f...................................................f..................... 153 Przypisywanie elementów zbioru ...................................................f........................ 154 Odczytywanie elementów ze zbioru ...................................................f.................... 154 Dodawanie i odejmowanie elementów zbioru ...................................................f..... 156 Typy wariantowe ...................................................f...................................................f.... 156 VarType, VarTypeAsText ...................................................f................................... 157 VarToStr ...................................................f...................................................f.......... 157 VarIs* ...................................................f...................................................f............... 158 Pliki dołączane ...................................................f...................................................f....... 158 Etykiety ...................................................f...................................................f.................. 159 Dyrektywy ostrzegawcze ...................................................f........................................... 160 Wstęp do algorytmiki ...................................................f................................................ 161 Schematy blokowe ...................................................f.............................................. 161 Przykład — obliczanie silni ...................................................f................................ 163 Efektywny kod ...................................................f...................................................f....... 166 Instrukcje warunkowe ...................................................f......................................... 166 Typ Boolean w tablicach ...................................................f..................................... 167 Zbiory ...................................................f...................................................f............... 169 Łączenie znaków w ciągach ...................................................f................................ 169 Test ...................................................f...................................................f......................... 170 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 171 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 173 Rozdział 4. IDE Delphi ...................................................i...................................................i............................................175 Podstawowe paski narzędzi ...................................................f....................................... 175 Pasek Standard ...................................................f...................................................f. 176 Pasek View ...................................................f...................................................f....... 176 Pasek Debug ...................................................f...................................................f..... 177 Pasek Desktop ...................................................f...................................................f.. 177 Pasek Custom ...................................................f...................................................f... 178 Pozostałe paski narzędzi ...................................................f..................................... 178 Spis treści 9 Repozytorium obiektów ...................................................f............................................ 178 Dodawanie projektu do repozytorium ...................................................f................. 179 Ustawienia repozytorium ...................................................f.................................... 180 Praca z paletą narzędzi ...................................................f.............................................. 181 Umieszczanie komponentów na formularzu ...................................................f....... 182 Umieszczanie kilku komponentów naraz ...................................................f............ 182 Przycisk Categories ...................................................f............................................. 183 Szukanie obiektu ...................................................f................................................. 183 Przemieszczanie ikon ...................................................f.......................................... 183 Menu palety narzędzi ...................................................f.......................................... 183 Praca z komponentami ...................................................f.............................................. 185 .NET ...................................................f...................................................f................. 187 Komponent ...................................................f...................................................f....... 187 Sterowanie komponentem ...................................................f................................... 188 Praca z inspektorem obiektów ...................................................f................................... 188 Edycja właściwości ...................................................f............................................. 189 Zdarzenia ..................................................f...................................................f........... 191 Menu inspektora obiektów ...................................................f.................................. 191 Opcje inspektora obiektów ...................................................f.................................. 191 Projektant formularzy ...................................................f................................................ 192 Siatka pomocnicza ...................................................f.............................................. 192 Usuwanie, kopiowanie i wklejanie ...................................................f...................... 194 Zaznaczanie wielu komponentów ...................................................f....................... 194 Menu projektanta formularzy ...................................................f.............................. 195 Pasek narzędziowy Align ...................................................f.................................... 196 Pasek narzędziowy Spacing ...................................................f................................ 197 Pasek narzędziowy Position ...................................................f................................ 198 Opcje projektanta formularzy ...................................................f.............................. 198 Projekty ...................................................f...................................................f.................. 199 Opcje projektu ...................................................f...................................................f.. 200 Edytor WYSIWYG ...................................................f...................................................f 205 Projektant strony WWW ...................................................f..................................... 206 Inspektor obiektów ...................................................f.............................................. 207 Dodatkowe paski narzędzi ...................................................f.................................. 207 Edycja pozostałych plików ...................................................f.................................. 208 Opcje HTML w Delphi ...................................................f....................................... 209 Projektowanie interfejsu ...................................................f............................................ 210 Paski narzędziowe ...................................................f............................................... 210 Ikony dla paska narzędzi ...................................................f..................................... 211 Menu główne ...................................................f...................................................f... 213 Menu podręczne ...................................................f.................................................. 214 Pozostałe elementy interfejsu ...................................................f.............................. 215 Kilka wersji językowych programu ...................................................f........................... 218 Tworzenie angielskiej wersji językowej ..................................................f............... 219 Tłumaczenie projektu ...................................................f.......................................... 220 Kompilacja projektu ...................................................f............................................ 221 Opcje Translation Manager ...................................................f................................. 222 Opcje środowiska ...................................................f...................................................f... 223 Test ...................................................f...................................................f......................... 224 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 224 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 226 10 Rozdział 5. Rozdział 6. Delphi 2005. Kompendium programisty Przegląd .NET Framework ......................................i...................................................i.........................227 Środowisko CLR ...................................................f...................................................f.... 227 Kod pośredni IL ...................................................f.................................................. 228 Kod zarządzany i niezarządzany ...................................................f......................... 229 Moduł zarządzany ...................................................f............................................... 229 Podzespoły ...................................................f...................................................f....... 230 Działanie CLR ...................................................f...................................................f.. 230 System CTS ...................................................f...................................................f............ 231 Specyfikacja CLS ...................................................f...................................................f... 232 Biblioteka klas ...................................................f...................................................f........ 233 Moduły i przestrzenie nazw ...................................................f....................................... 233 Wieloznaczność ...................................................f.................................................. 234 Główne przestrzenie nazw ...................................................f.................................. 235 Tworzenie przestrzeni nazw ...................................................f................................ 237 Test ...................................................f...................................................f......................... 237 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 238 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 238 Praca z kodem źródłowym ...................................................i................................................................ 239 Na czym polega programowanie obiektowe? ...................................................f............ 239 Biblioteki wizualne ..................................................f...................................................f.. 240 Podstawowy kod formularza ...................................................f..................................... 241 Formularz w VCL.NET ...................................................f............................................. 243 Sekcja uses ...................................................f...................................................f....... 243 Klasa ...................................................f...................................................f................ 244 Zmienna wskazująca na klasę ...................................................f............................. 244 Plik *.nfm ...................................................f...................................................f......... 244 Generowanie kodu ...................................................f.............................................. 245 Nazwy komponentów ...................................................f.......................................... 245 Programowanie zdarzeniowe ...................................................f..................................... 246 Generowanie zdarzeń ...................................................f.......................................... 246 Lista zdarzeń w inspektorze obiektów ...................................................f................ 249 Jedno zdarzenie dla kilku obiektów ...................................................f.................... 250 Edytor kodu ...................................................f...................................................f............ 251 Ukrywanie kodu ...................................................f.................................................. 252 Makra ...................................................f...................................................f............... 252 Code Insight ...................................................f...................................................f..... 252 Code Completion ...................................................f................................................ 253 Help Insight ...................................................f...................................................f...... 254 Wyróżnianie błędów ...................................................f........................................... 254 Menu podręczne edytora kodu ...................................................f............................ 255 Opcje edytora kodu ...................................................f............................................. 256 Skrawki kodu ...................................................f...................................................f... 262 To-Do List ...................................................f...................................................f..............263 Generowanie komentarza TODO ...................................................f........................ 263 Menu podręczne okna ...................................................f......................................... 264 Szablony kodu ...................................................f...................................................f........ 265 Refaktoryzacja ...................................................f...................................................f........ 266 Deklaracja zmiennych ...................................................f......................................... 266 Deklaracja pól ...................................................f...................................................f.. 267 Wyodrębnianie metod ...................................................f......................................... 267 Wyodrębnianie łańcucha zasobów ...................................................f...................... 267 Spis treści 11 Rozdział 7. Zmiana nazwy ...................................................f...................................................f.. 268 Szukanie modułu ...................................................f................................................. 269 Synchroniczna edycja ...................................................f................................................ 269 Wyszukiwanie odwołań ...................................................f............................................ 270 Menedżer projektu ...................................................f...................................................f.. 271 Model View ...................................................f...................................................f..... 272 Data Explorer ...................................................f...................................................f... 272 Menedżer historii ..................................................f...................................................f..... 272 Test ...................................................f...................................................f......................... 274 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 275 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 275 Programowanie obiektowe ...................................................i................................................................277 Klasy ...................................................f...................................................f...................... 277 Składnia klasy ...................................................f...................................................f.. 278 Do czego służą klasy? ...................................................f......................................... 278 Hermetyzacja ...................................................f...................................................f... 279 Dziedziczenie ...................................................f...................................................f... 280 Polimorfizm ...................................................f...................................................f..... 280 Instancja klasy ...................................................f...................................................f.. 280 Konstruktor ...................................................f...................................................f...... 281 Destruktor ...................................................f...................................................f........ 281 Pola ...................................................f...................................................f.................. 281 Metody ...................................................f...................................................f............. 282 Tworzenie konstruktorów i destruktorów ..................................................f............. 283 Destruktory w .NET ...................................................f............................................ 286 Poziomy dostępu do klasy ...................................................f................................... 290 Dziedziczenie ...................................................f...................................................f... 292 Przeciążanie metod ..................................................f............................................... 293 Typy metod ...................................................f...................................................f...... 293 Przedefiniowanie metod ...................................................f...................................... 295 Typy zagnieżdżone ..................................................f............................................... 299 Parametr Self ...................................................f...................................................f.... 300 Brak konstruktora ...................................................f................................................ 301 Brak instancji klasy ...................................................f............................................. 302 Class helpers ...................................................f...................................................f.... 304 Klasy zaplombowane ...................................................f.......................................... 305 Słowo kluczowe static ...................................................f......................................... 305 Właściwości ...................................................f...................................................f..... 306 Parametr Sender procedury zdarzeniowej ...................................................f................. 309 Przechwytywanie informacji o naciśniętym klawiszu ............................................ 310 Obsługa parametru Sender ...................................................f.................................. 312 Operatory is i as ...................................................f...................................................f...... 313 Metody w rekordach ...................................................f.................................................. 314 Interfejsy ...................................................f...................................................f................ 315 Przeładowanie operatorów ...................................................f........................................ 316 Jakie operatory można przeładować? ...................................................f.................. 317 Deklaracja operatorów ...................................................f........................................ 317 Binary i Unary ...................................................f...................................................f.. 319 Wyjątki ...................................................f...................................................f................... 319 Słowo kluczowe try..except ...................................................f................................ 320 Słowo kluczowe try..finally ..................................................f.................................. 321 12 Delphi 2005. Kompendium programisty Rozdział 8. Słowo kluczowe raise ...................................................f.......................................... 322 Klasa Exception ...................................................f.................................................. 322 Selektywna obsługa wyjątków ...................................................f............................ 323 Zdarzenie OnException ...................................................f....................................... 324 Identyfikatory ...................................................f...................................................f......... 326 Boksowanie typów ...................................................f...................................................f. 327 Przykład wykorzystania klas ...................................................f..................................... 328 Zasady gry ...................................................f...................................................f........ 328 Specyfikacja klasy ...................................................f............................................... 329 Zarys klasy ...................................................f...................................................f....... 330 Sprawdzenie wygranej ...................................................f........................................ 333 Interfejs aplikacji ...................................................f................................................. 337 Tworzenie interfejsu graficznego ...................................................f........................ 340 Gra Kółko i krzyżyk ...................................................f............................................ 341 Biblioteka VCL/VCL.NET ...................................................f........................................ 352 Klasa TApplication ...................................................f............................................. 353 Właściwości ...................................................f...................................................f..... 356 Zdarzenia ..................................................f...................................................f........... 361 Programowanie w .NET ...................................................f............................................ 365 Wspólny model programowania ...................................................f......................... 366 Klasa System.Object ...................................................f........................................... 366 Test ...................................................f...................................................f......................... 368 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 369 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 370 Podzespoły .NET ...................................i...................................................i.................................................371 Czym jest COM? ...................................................f...................................................f.... 371 Kontrolka w rozumieniu COM ...................................................f........................... 372 Odrobinę historii ...................................................f................................................. 372 ActiveX ...................................................f...................................................f............ 372 DCOM ...................................................f...................................................f............. 373 Podstawowe podzespoły ...................................................f............................................ 373 Słowo o funkcji ShellExecute ...................................................f............................. 375 Deasembler .NET ...................................................f................................................ 376 Obiektowość .NET ...................................................f...................................................f. 378 Transformacja modułu ...................................................f........................................ 380 Komponenty .NET ...................................................f...................................................f. 381 Przygotowanie komponentu w Delphi ...................................................f................ 382 Przygotowanie komponentu C# ...................................................f.......................... 383 Włączenie podzespołu w Delphi ...................................................f......................... 385 Atrybuty podzespołu ...................................................f................................................. 385 Korzystanie z programu Reflection ...................................................f..................... 388 Mechanizm reflection ...................................................f................................................ 389 Metadane ...................................................f...................................................f.......... 389 Funkcja GetType ...................................................f................................................. 389 Klasa System.Type ...................................................f.............................................. 390 Ładowanie podzespołu ...................................................f........................................ 391 Przykład — własny program Reflection ...................................................f............. 392 Własne atrybuty ...................................................f.................................................. 398 Aplikacje .NET Framework SDK ..................................................f............................... 401 Global Assembly Cache Tool ...................................................f............................. 402 WinCV ...................................................f...................................................f............. 404 Spis treści 13 Narzędzie konfiguracji .NET Framework ...................................................f........... 404 PEVerify — narzędzie weryfikacji ...................................................f..................... 405 Test ...................................................f...................................................f......................... 405 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 406 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 406 Rozdział 9. Wykrywanie błędów w aplikacjach ...................................................i.............................................407 Rodzaje błędów ...................................................f...................................................f...... 408 Opcje kompilatora ...................................................f...................................................f.. 409 Częste błędy programisty ...................................................f.......................................... 411 Niezainicjalizowane zmienne obiektowe ...................................................f............ 411 Zwalnianie obiektów ...................................................f........................................... 412 Tablice ..................................................f...................................................f............... 412 Wskaźniki ...................................................f...................................................f...............413 Rejestry ...................................................f...................................................f............ 414 Stos ...................................................f...................................................f.................. 414 Sterta ...................................................f...................................................f................ 415 Do czego służą wskaźniki? ..................................................f................................... 415 Tworzenie wskaźnika ...................................................f.......................................... 415 Przydział danych do wskaźników ...................................................f....................... 417 Tworzenie wskaźników na struktury ...................................................f................... 418 Przydział i zwalnianie pamięci ...................................................f............................ 419 Wartość pusta ...................................................f...................................................f... 420 Debuger Delphi ...................................................f...................................................f...... 420 Interfejs Debug ...................................................f...................................................f. 420 Opcje projektu ...................................................f...................................................f.. 421 Punkty przerwań ...................................................f................................................. 423 Polecenie Run to Cursor ...................................................f...................................... 428 Podgląd zmiennych ...................................................f............................................. 429 Inspektor śledzenia ...................................................f.............................................. 431 Evaluate/Modify ...................................................f.................................................. 432 Okno Call Stack ...................................................f.................................................. 434 Okno Local Variables ...................................................f......................................... 434 Okno Thread Status ...................................................f............................................. 435 Okno Event Log ...................................................f.................................................. 436 Okno modułów ...................................................f...................................................f. 437 Okno deasemblacji ...................................................f.............................................. 438 Polecenie Go to Address ...................................................f..................................... 438 Okno Message View ...................................................f........................................... 439 Praca krokowa ...................................................f...................................................f........ 440 Ikony na gutterze ...................................................f................................................. 440 Przekraczanie i wkraczanie ...................................................f................................. 441 Opcje debugera ...................................................f...................................................f....... 442 Strona Borland Debuggers ...................................................f.................................. 443 Zakładka Language Exceptions .................................................f............................. 444 Zakładka Native OS Exceptions .................................................f............................ 444 Zakładka Event Log ...................................................f............................................ 444 Menu związane z debugerem ...................................................f.................................... 445 Test ...................................................f...................................................f......................... 446 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 447 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 448 14 Delphi 2005. Kompendium programisty Rozdział 10. Praca z plikami ...................................................i......................................................................................449 Definicja pliku ...................................................f...................................................f........ 450 Pliki tekstowe ...................................................f...................................................f......... 450 Inicjalizacja ...................................................f...................................................f...... 450 Tworzenie nowego pliku ...................................................f..................................... 451 Otwieranie istniejącego pliku ...................................................f.............................. 451 Odczyt plików tekstowych ...................................................f.................................. 452 Zapis nowych danych w pliku ...................................................f............................. 453 Zapis danych na końcu pliku ...................................................f............................... 454 Pliki amorficzne ...................................................f...................................................f..... 455 Otwieranie i zamykanie plików ...................................................f........................... 455 Tryb otwarcia pliku ...................................................f............................................. 456 Zapis i odczyt danych ...................................................f.......................................... 456 Przykład działania — kopiowanie plików ...................................................f........... 457 Inne funkcje operujące na plikach ...................................................f............................. 460 Funkcje operujące na katalogach ...................................................f............................... 462 Pliki typowane ...................................................f...................................................f........ 463 Deklaracja ...................................................f...................................................f........ 463 Tworzenie pliku i dodawanie danych ...................................................f.................. 464 Odczyt rekordu z pliku ...................................................f........................................ 465 Przykład działania — książka adresowa ...................................................f............. 465 Kopiowanie i przenoszenie plików ...................................................f............................ 472 Kopiowanie ...................................................f...................................................f...... 472 Przenoszenie pliku ...................................................f.............................................. 472 Struktura TSHFileOpStruct ...................................................f................................. 473 Strumienie ...................................................f...................................................f..............475 Podział strumieni ...................................................f................................................. 475 Prosty przykład na początek ...................................................f................................ 476 Konstruktor klasy TFileStream ...................................................f........................... 477 Pozostałe metody i właściwości klasy TStream ...................................................f.. 478 Właściwości ...................................................f...................................................f..... 478 Metody ...................................................f...................................................f............. 479 Praktyczny przykład ...................................................f............................................ 480 Wyszukiwanie ...................................................f...................................................f........ 486 Rekord TSearchRec ...................................................f............................................ 487 Jak zrealizować wyszukiwanie? ...................................................f.......................... 487 Rekurencja ...................................................f...................................................f....... 488 Praktyczny przykład ...................................................f............................................ 489 Informacja o dyskach ...................................................f................................................ 493 Pobieranie listy dysków ...................................................f...................................... 493 Pobieranie informacji o rozmiarze dysku ...................................................f............ 494 Pobieranie dodatkowych informacji ...................................................f.................... 494 Obsługa plików w .NET ...................................................f............................................ 497 Klasy przestrzeni nazw System.IO ...................................................f...................... 497 Praca z plikami ...................................................f...................................................f. 498 Praca z katalogami ...................................................f.............................................. 500 Strumienie ...................................................f...................................................f........ 502 Praca z plikami ...................................................f...................................................f. 502 Test ...................................................f...................................................f......................... 504 FAQ ...................................................f...................................................f........................ 505 Podsumowanie ...................................................f...................................................f....... 507 Spis treści 15 Rozdział 11. Migracja do .NET ...................................................i................................................................................ 509 Czy warto przechodzić do .NET? ...................................................f.............................. 510 Ewolucja platform programistycznych ...................................................f...................... 510 WinFX ...................................................f...................................................f............. 511 Brakujące komponenty ...................................................f.............................................. 512 Zmiany we właściwościach ...................................................f................................. 512 Elementy języka ...................................................f...................................................f..... 512 Wszystko jest klasą! ...................................................f............................................ 512 Przestrzenie nazw ...................................................f................................................ 513 Kompilacja warunkowa ..................................................f........................................ 513 Brakujące elementy ...................................................f............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 2005. Kompendium programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: