Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 012528 22970436 na godz. na dobę w sumie
Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych - książka
Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych - książka
Autor: Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1972-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).

Stwórz własne aplikacje dla systemu Windows

Wśród wszystkich środowisk programistycznych umożliwiających tworzenie aplikacji Delphi jest jednym z najbardziej znanych i popularnych. To narzędzie, obecne na rynku od ponad dwunastu lat, cieszy się zasłużonym uznaniem twórców oprogramowania -- dzięki sporym możliwościom, ogromnej bibliotece komponentów i czytelnej składni języka Object Pascal, będącego podstawą tego środowiska. Najnowsza wersja Delphi, oznaczona symbolem RAD Studio 2007, nie tylko umożliwia tworzenie 'klasycznych' aplikacji dla Windows, opartych o Windows API, ale także udostępnia kontrolki platformy .NET.

Książka 'Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych' to podręcznik opisujący zasady tworzenia aplikacji dla systemu Windows w najnowszej wersji Delphi. Przedstawia ona techniki tworzenia aplikacji bazodanowych w oparciu o mechanizmy Windows API i kontrolki VCL. Czytając ją, poznasz komponenty, jakie Delphi oferuje programiście, i dowiesz się, jak korzystać z nich we własnych aplikacjach. Opanujesz mechanizmy komunikacji z niemal wszystkimi systemami zarządzania bazami danych dostępnymi na rynku. Przeczytasz także o tworzeniu wersji instalacyjnych napisanych przez siebie aplikacji.

Wykorzystaj możliwości najnowszej wersji środowiska programistycznego, które zrewolucjonizowało proces tworzenia aplikacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Autor: Marian Wybraæczyk ISBN: 978-83-246-1972-6 Stron: 608 Stw(cid:243)rz w‡asne aplikacje dla systemu Windows (cid:149) Jak pracowa(cid:230) ze (cid:156)rodowiskiem programistycznym Delphi? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b tworzy(cid:230) biblioteki DLL? (cid:149) Jak zaprojektowa(cid:230) wydajn„ bazŒ danych? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) aplikacje operuj„ce na bazach danych? W(cid:156)r(cid:243)d wszystkich (cid:156)rodowisk programistycznych umo¿liwiaj„cych tworzenie aplikacji Delphi jest jednym z najbardziej znanych i popularnych. To narzŒdzie, obecne na rynku od ponad dwunastu lat, cieszy siŒ zas‡u¿onym uznaniem tw(cid:243)rc(cid:243)w oprogramowania (cid:151) dziŒki sporym mo¿liwo(cid:156)ciom, ogromnej bibliotece komponent(cid:243)w i czytelnej sk‡adni jŒzyka Object Pascal, bŒd„cego podstaw„ tego (cid:156)rodowiska. Najnowsza wersja Delphi, oznaczona symbolem RAD Studio 2007, nie tylko umo¿liwia tworzenie (cid:132)klasycznych(cid:148) aplikacji dla Windows, opartych o Windows API, ale tak¿e udostŒpnia kontrolki platformy .NET. Ksi„¿ka (cid:132)Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych(cid:148) to podrŒcznik opisuj„cy zasady tworzenia aplikacji dla systemu Windows w najnowszej wersji Delphi. Przedstawia ona techniki tworzenia aplikacji bazodanowych w oparciu o mechanizmy Windows API i kontrolki VCL. Czytaj„c j„, poznasz komponenty, jakie Delphi oferuje programi(cid:156)cie, i dowiesz siŒ, jak korzysta(cid:230) z nich we w‡asnych aplikacjach. Opanujesz mechanizmy komunikacji z niemal wszystkimi systemami zarz„dzania bazami danych dostŒpnymi na rynku. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu wersji instalacyjnych napisanych przez siebie aplikacji. (cid:149) Interfejs u¿ytkownika Delphi 2007 (cid:149) Komponenty dostŒpne w Delphi (cid:149) Przetwarzanie grafiki (cid:149) Korzystanie z komponent(cid:243)w VCL (cid:149) Aplikacje wielow„tkowe (cid:149) Tworzenie bibliotek DLL (cid:149) Operacje na plikach (cid:149) Obs‡uga dokument(cid:243)w XML (cid:149) Projektowanie bazy danych i struktury tabel (cid:149) Komunikacja z bazami danych (cid:149) Mechanizmy blokowania rekord(cid:243)w (cid:149) Tworzenie wersji instalacyjnych aplikacji Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci najnowszej wersji (cid:156)rodowiska programistycznego, kt(cid:243)re zrewolucjonizowa‡o proces tworzenia aplikacji! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania ................................................................................. 9 Wstęp ........................................................................................... 11 Rozdział 1. Środowisko Delphi — szybki start .................................................. 15 Wstęp .............................................................................................................................. 15 Pierwszy projekt ............................................................................................................. 15 Kompilujemy program ............................................................................................. 22 Najważniejsze ustawienia aplikacji ................................................................................ 22 Sprawdzamy i wyłapujemy błędy ................................................................................... 24 Ustawiamy środowisko pracy ......................................................................................... 27 Popularne skróty klawiszowe ......................................................................................... 29 Podsumowanie ................................................................................................................ 30 Rozdział 2. Wybrane komponenty środowiska ................................................... 31 Wstęp .............................................................................................................................. 31 Uwaga na temat stosowanego nazewnictwa ................................................................... 31 Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z komponentów ........................................... 32 Zakładka Standard .......................................................................................................... 35 MainMenu ................................................................................................................ 36 Label ........................................................................................................................ 37 Edit ........................................................................................................................... 37 Memo ....................................................................................................................... 41 Button ....................................................................................................................... 43 CheckBox i GroupBox ............................................................................................. 44 RadioGroup i RadioButton ....................................................................................... 45 ListBox ..................................................................................................................... 46 ComboBox ............................................................................................................... 48 ActionList ................................................................................................................. 49 Zakładka Additional ....................................................................................................... 51 BitBtn ....................................................................................................................... 51 SpeedButton ............................................................................................................. 53 MaskEdit .................................................................................................................. 54 StringGrid ................................................................................................................. 54 DrawGrid ................................................................................................................. 79 Image ........................................................................................................................ 80 Shape ........................................................................................................................ 80 Bevel ........................................................................................................................ 81 ScrollBox ................................................................................................................. 81 4 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych CheckListBox ........................................................................................................... 84 Splitter ...................................................................................................................... 85 StaticText ................................................................................................................. 85 ControlBar ................................................................................................................ 85 ApplicationEvents .................................................................................................... 86 ValueListEditor ........................................................................................................ 86 LabeledEdit .............................................................................................................. 87 ColorBox .................................................................................................................. 87 Chart ......................................................................................................................... 87 TFlowPanel, TGridPanel .......................................................................................... 89 Zakładka Win32 ............................................................................................................. 89 TabControl i PageControl ........................................................................................ 89 ImageList ................................................................................................................. 89 RichEdit ................................................................................................................... 90 TrackBar i ProgressBar ............................................................................................ 92 UpDown ................................................................................................................... 92 HotKey ..................................................................................................................... 93 Animate .................................................................................................................... 94 DateTimePicker i MonthCalendar ............................................................................ 95 TreeView .................................................................................................................. 95 ListView ................................................................................................................... 97 StatusBar .................................................................................................................. 98 ToolBar .................................................................................................................... 99 Zakładka System .......................................................................................................... 100 Timer ...................................................................................................................... 100 PaintBox ................................................................................................................. 100 Zakładka Dialogs .................................................................................................... 102 Zakładka Win 3.1 ......................................................................................................... 103 Podsumowanie .............................................................................................................. 104 Rozdział 3. Niewizualne środki programowania ............................................... 105 Plik ini .......................................................................................................................... 105 Lista stringów — TStringList ....................................................................................... 112 Lista obiektów TList ..................................................................................................... 117 Lista obiektów — klasa TObjectList ............................................................................ 120 Schowek Windows ....................................................................................................... 125 Rejestr Windows .......................................................................................................... 134 Podsumowanie .............................................................................................................. 137 Rozdział 4. Elementy grafiki .......................................................................... 139 Podstawowe operacje na obrazach ............................................................................... 171 Save Screen .................................................................................................................. 179 Podstawy operacji graficznych w systemie Windows .................................................. 181 Drukowanie grafiki ....................................................................................................... 192 Podsumowanie .............................................................................................................. 199 Rozdział 5. Wykorzystujemy bibliotekę VCL ................................................... 201 Wstęp ............................................................................................................................ 201 Rozpoczynamy pracę z VCL .................................................................................. 201 Zarządzanie formularzami ...................................................................................... 205 Okno modalne ........................................................................................................ 206 Okno niemodalne ................................................................................................... 208 Ręczna kontrola życia formatki .............................................................................. 210 Obsługa zdarzeń formularza ................................................................................... 212 Modyfikacja możliwości istniejących komponentów ............................................. 213 Tworzenie i instalacja nowego komponentu .......................................................... 220 Spis treści 5 Usuwanie komponentu ........................................................................................... 222 Instalowanie kilku komponentów ........................................................................... 223 Obsługa wyjątków ........................................................................................................ 224 Podsumowanie .............................................................................................................. 235 Rozdział 6. Wielowątkowość ......................................................................... 237 Wstęp ............................................................................................................................ 237 Klasa TThread .............................................................................................................. 240 Funkcje oczekujące ...................................................................................................... 246 Semafor ........................................................................................................................ 247 Sekcja krytyczna ........................................................................................................... 252 Priorytet wątku ............................................................................................................. 253 Mutex ........................................................................................................................... 254 Podsumowanie .............................................................................................................. 256 Rozdział 7. Biblioteki DLL .............................................................................. 257 Wstęp ............................................................................................................................ 257 Budujemy pierwszą bibliotekę DLL ....................................................................... 258 Wykorzystanie kodu biblioteki DLL ............................................................................ 261 Ładowanie statyczne .............................................................................................. 261 Ładowanie dynamiczne .......................................................................................... 263 Formularz w bibliotece DLL .................................................................................. 265 Eksportowanie klas? ............................................................................................... 267 Podsumowanie .............................................................................................................. 270 Rozdział 8. Pliki tekstowe ............................................................................. 271 Wstęp ............................................................................................................................ 271 Przetwarzamy pliki tekstowe ........................................................................................ 271 Czytanie z pliku wierszami ........................................................................................... 272 Czytanie pliku znak po znaku ....................................................................................... 274 Zapis do pliku wierszami .............................................................................................. 275 Podsumowanie .............................................................................................................. 277 Rozdział 9. Strumienie plikowe ...................................................................... 279 Wstęp ............................................................................................................................ 279 Klasa TFileStream ........................................................................................................ 279 Zapis rekordu do strumienia plikowego ....................................................................... 281 Odczyt rekordu ze strumienia plikowego ..................................................................... 285 Zapis dużych porcji danych w strumieniu plikowym ................................................... 286 Korzystanie z TMemoryStream .................................................................................... 289 Podsumowanie .............................................................................................................. 291 Rozdział 10. Pliki typowane ............................................................................. 293 Wstęp ............................................................................................................................ 293 Utworzenie pliku .......................................................................................................... 295 Otwarcie pliku .............................................................................................................. 295 Zapis do pliku ............................................................................................................... 296 Odczyt z pliku .............................................................................................................. 297 Przeszukiwanie pliku .................................................................................................... 297 Zapis na końcu pliku .................................................................................................... 299 Podsumowanie .............................................................................................................. 300 Rozdział 11. XML i DOM .................................................................................. 301 Wstęp ............................................................................................................................ 301 Budowa pliku XML ...................................................................................................... 302 Analiza dokumentów XML .......................................................................................... 306 6 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Delphi a XML .............................................................................................................. 306 XML jak plik INI .......................................................................................................... 316 Podsumowanie .............................................................................................................. 321 Rozdział 12. Planujemy bazę danych ................................................................ 323 Wstęp ............................................................................................................................ 323 Analiza problemu ......................................................................................................... 323 Model bazy danych ....................................................................................................... 324 Uwagi na temat implementacji ..................................................................................... 329 Podsumowanie .............................................................................................................. 330 Rozdział 13. FireBird — elementy języka SQL ................................................... 333 Wstęp ............................................................................................................................ 333 Instalacja programu FireBird ........................................................................................ 333 SQL Manager 2008 ...................................................................................................... 335 Rejestracja istniejącej bazy danych .............................................................................. 335 Wykonywanie poleceń SQL ......................................................................................... 337 SQL — co to jest? ........................................................................................................ 338 Baza danych ................................................................................................................. 339 Tabele ........................................................................................................................... 341 Tworzenie tabel ............................................................................................................ 344 Select ............................................................................................................................ 347 Złączenia ................................................................................................................ 351 Klucz główny (primary key) ......................................................................................... 354 Klucz obcy (foreign key) i integralność referencyjna ................................................... 355 Wartość NULL ............................................................................................................. 358 Domena ........................................................................................................................ 359 Indeksy ......................................................................................................................... 360 Widoki (perspektywy) .................................................................................................. 362 Wyzwalacze i generatory .............................................................................................. 363 Procedury ..................................................................................................................... 365 Transakcje .................................................................................................................... 366 Podsumowanie .............................................................................................................. 366 Rozdział 14. ODBC i MS Access, DBF .............................................................. 367 Tworzymy bazę danych w MS Access ......................................................................... 367 Tabele ..................................................................................................................... 367 Relacje .................................................................................................................... 370 Kwerendy ............................................................................................................... 371 Formularze ............................................................................................................. 373 ODBC i MS Access ...................................................................................................... 374 Łączymy się z MS Access poprzez ODBC ............................................................ 375 ODBC i XBase ....................................................................................................... 377 Podsumowanie .............................................................................................................. 378 Rozdział 15. InterBase .................................................................................... 379 Wstęp ............................................................................................................................ 379 Instalacja serwera bazy danych ..................................................................................... 380 Pierwsze uruchomienie ................................................................................................. 380 Praca z InterBase .......................................................................................................... 382 IBConsole ..................................................................................................................... 383 Interactive SQL ............................................................................................................ 391 Backup .......................................................................................................................... 396 Restore .......................................................................................................................... 398 Użytkownicy i uprawnienia .......................................................................................... 400 Spis treści 7 Komponenty InterBase ................................................................................................. 405 Połączenie z serwerem InterBase ................................................................................. 406 IBDatabase ............................................................................................................. 406 IBTransaction ............................................................................................................... 408 IBQuery ........................................................................................................................ 411 Wykonywanie polecenia SQL ...................................................................................... 423 Polecenia SQL z parametrami ...................................................................................... 423 OnGetText, OnSetText, OnValidate ............................................................................. 426 IBTable ......................................................................................................................... 429 IBStoredProc ................................................................................................................ 431 Monitorowanie bazy danych InterBase ........................................................................ 433 Usunięcie instalacji serwera InterBase ......................................................................... 433 Podsumowanie .............................................................................................................. 433 Rozdział 16. MySQL i dbExpress ...................................................................... 435 Wstęp ............................................................................................................................ 435 Instalacja MySQL ......................................................................................................... 435 Zmiana hasła administratora ......................................................................................... 439 Uzyskiwanie podstawowych informacji ....................................................................... 440 Tworzenie bazy danych ................................................................................................ 441 Baza danych a polskie litery ......................................................................................... 442 Tworzenie nowego użytkownika .................................................................................. 442 Minimum uprawnień .................................................................................................... 443 Usuwanie bazy danych ................................................................................................. 443 Tworzenie tabel ............................................................................................................ 444 dbExpress ..................................................................................................................... 446 SQLConnection ............................................................................................................ 447 SQLDataSet .................................................................................................................. 449 Transakcje .................................................................................................................... 461 ClientDataSet ................................................................................................................ 465 Komunikacja dwukierunkowa ...................................................................................... 471 Informacje na temat bazy danych ................................................................................. 474 SQLMonitor ................................................................................................................. 475 Podsumowanie .............................................................................................................. 476 Rozdział 17. MySQL i Zeos .............................................................................. 477 Instalacja komponentów Zeos ...................................................................................... 477 Wykorzystanie komponentów Zeos .............................................................................. 478 Podsumowanie .............................................................................................................. 480 Rozdział 18. SQL Server 2005 i dbGo ............................................................... 481 Wstęp ............................................................................................................................ 481 Ograniczenia wersji Express ......................................................................................... 482 Instalacja serwera bazy danych ..................................................................................... 482 Instalacja SQL Server Management Studio Express .................................................... 483 Praca z serwerem bazy danych ..................................................................................... 483 Tworzymy bazę danych ................................................................................................ 484 Polskie znaki ................................................................................................................. 487 Tworzymy tabele .......................................................................................................... 488 Komponenty z zakładki dbGo ...................................................................................... 490 ADOConnection ........................................................................................................... 490 ADOCommand ............................................................................................................. 494 ADOTable, ADOQuery, ADOStoredProc .................................................................... 496 ADODataSet ................................................................................................................. 497 ADO i transakcje .......................................................................................................... 500 Motor JET .................................................................................................................... 501 8 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Połączenie z plikiem Excel ..................................................................................... 501 Połączenie z plikiem tekstowym ............................................................................ 505 Podsumowanie .............................................................................................................. 506 Rozdział 19. Rave Reports — drukujemy .......................................................... 507 Wstęp ............................................................................................................................ 507 Zbieramy dane .............................................................................................................. 507 Drukujemy .................................................................................................................... 509 Podsumowanie .............................................................................................................. 512 Rozdział 20. Interfejs bazodanowy ................................................................... 513 Wstęp ............................................................................................................................ 513 Abstrakcja rekordu tabeli .............................................................................................. 514 Abstrakcja tabeli bazy danych ...................................................................................... 519 Wykorzystywanie interfejsu bazodanowego ................................................................ 529 Podsumowanie .............................................................................................................. 537 Rozdział 21. BDE ............................................................................................ 539 Wstęp ............................................................................................................................ 539 Database ....................................................................................................................... 542 Query ............................................................................................................................ 544 Table ............................................................................................................................. 545 Filtrowanie i lokalizowanie rekordów .......................................................................... 556 UpdateSQL ................................................................................................................... 561 StoredProc .................................................................................................................... 565 Podsumowanie .............................................................................................................. 567 Rozdział 22. Logiczne blokowanie rekordu ....................................................... 569 Wstęp ............................................................................................................................ 569 Logika blokowania rekordu .......................................................................................... 570 Implementacja blokady ................................................................................................. 570 Podsumowanie .............................................................................................................. 574 Rozdział 23. Instalowanie programów — InnoSetup .......................................... 575 Wstęp ............................................................................................................................ 575 Instalacja programu InnoSetup ..................................................................................... 575 Przygotowujemy pliki ................................................................................................... 576 Tworzymy skrypt instalacyjny ..................................................................................... 576 Podsumowanie .............................................................................................................. 583 Zakończenie ................................................................................ 585 Skorowidz .................................................................................... 587 Rozdział 11. XML i DOM Wstęp XML to skrót od angielskiej nazwy Extensible Markup Language, co można przetłu- maczyć na rozszerzalny język znaczników. Zapewne większość czytelników miała już okazję zetknąć się z plikami w formacie XML. Użycie słowa „format” nie jest tutaj przypadkowe. Pliki tego typu posiadają swój własny format, a ściślej rzecz biorąc, są zbu- dowane między innymi ze znaczników (ang. tags). Z pewnością wiele osób ze znacz- nikami również się spotkało, przykładowo niezwykle popularny format plików HTML oparty jest o znaczniki. Skoro już użyłem takiego porównania, śpieszę nadmienić, że znaczniki HTML określają wygląd, a znaczniki XML —znaczenie. Poniżej przedsta- wiam przykładową zawartość pewnego pliku w formacie XML. ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? HelpError html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 / title parsing error /title link type= text/css href= ../jbdocs.css rel= stylesheet / /head body a name= _top_ /a a name= cannotload /a h1 Can not parse file /h1 URL: MessageHolder/ p Can not load or parse the file /p MessageHolder/ /body /html /HelpError 302 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Budowa pliku XML W dokumentach XML najczęściej spotkamy się ze znacznikami otwierającymi, na przykład: html title oraz zamykającymi, przy czym dla wymienionych powyżej znacznik zamykający ma odpowiednio postać: /html /title Widząc wiersz o treści: title parsing error /title będziemy mówili, że występuje tutaj element (węzeł) o nazwie title oraz wartości parsing error. Spotykamy się również ze znacznikami pustymi w postaci: nazwa/ Element pusty rozpoznamy po tym, że nie posiada odpowiadającej mu pary znaczni- ków otwierającego i zamykającego, a znak / znajduje się za nazwą znacznika, a nie przed nią. Można więc powiedzieć, że znacznik ten jest jakby samodzielnym węzłem i warto- ścią jednocześnie. Istotne z punktu widzenia analizy pliku o formacie XML jest poszuki- wanie odpowiednich par znaczników otwierających i zamykających oraz treści zawartej pomiędzy nimi. Wobec tego łatwo zbudować plik oparty o znaczniki, na przykład taki, jak widoczny na listingu poniżej. Plik rodzina.xml ?xml version = 1.0 encoding = Windows-1250 ? rodzina ojciec pali tak /pali pracuje tak /pracuje uczy_sie nie /uczy_sie posiada_prawo_jazdy tak /posiada_prawo_jazdy imie Piotr /imie /ojciec matka pali nie /pali pracuje tak /pracuje uczy_sie nie /uczy_sie posiada_prawo_jazdy nie /posiada_prawo_jazdy imie Barbara /imie /matka Rozdział 11. ♦ XML i DOM 303 syn pali nie /pali pracuje nie /pracuje uczy_sie nie /uczy_sie posiada_prawo_jazdy nie /posiada_prawo_jazdy imie Grzegorz /imie /syn /rodzina Dla zwiększenia czytelności w przykładzie zastosowano wcięcia. Podobnie jak w HTML-u, brak wcięć nie ma wpływu na znaczenie poszczególnych znaczników. Łatwo rozróżnić, że mamy do czynienia z węzłami, takimi jak rodzina, ojciec, matka i syn. W skład węzła rodziny wchodzą poszczególni jej członkowie. Wśród członków rodziny rozróżniamy węzły dla ojca, matki i syna. Dodatkowo została wykorzystana konstrukcja z atrybutami — dla każdej osoby umieszczono informację o tym, czy osoba ta pali papierosy, pracuje, uczy się, czy posiada prawo jazdy oraz jakie ma imię. Atry- buty mogą przyjmować dowolne wartości. Już teraz można zauważyć, że XML — umoż- liwiając tworzenie własnych znaczników — staje się nośnikiem danych. W ten sposób dochodzimy do cechy rozszerzalności wymienionej w pełnej nazwie. Rozszerzalność ta sprawia również, że XML staje się metajęzykiem, czyli językiem do tworzenia języ- ków. Skoro panuje tutaj taka — wydawałoby się — dowolność, z pewnością muszą istnieć jakieś reguły, według których należy konstruować pliki XML. I tak oczywiście jest — gdy przekażemy komuś nasz plik XML, wypadałoby go poinformować o spo- sobie interpretacji poszczególnych znaczników. Ale po kolei. Oto kilka zasad (reguł), jakie należy stosować przy budowie plików XML. 1. Wielkość liter Wielkość liter w nazwach znaczników jest istotna. Krótko mówiąc, znacznik: rodzina powinien być zamknięty znacznikiem: /rodzina 2. Ignorowane znaki Domyślnie znaki, takie jak spacje, tabulatory (wcięcia), znaki końca linii, są ignorowane. Znaczy to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że tekst możemy dość swobodnie formatować według własnych potrzeb, kierując się względami czytelności i estetyki. 3. Możliwość stosowania komentarzy Istnieje możliwość umieszczania komentarzy. Do tego celu służą znaczniki: !-- oraz -- . Oto przykład: !-- to jest komentarz -- 304 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych 4. Parowanie znaczników Znaczniki — o ile nie jest to znacznik pusty — powinny być otwierane i zamykane. Wykorzystujemy je na takich samych zasadach, jakie stosujemy dla sekcji begin, end lub {, } (początek i koniec bloku) w programowaniu. Oznacza to również, że znaczniki zamykające muszą wystąpić w odpowiedniej kolejności. Dla wiersza o treści: znacznik 1 znacznik 2 znacznik 3 Przykładowa treść zamykamy znaczniki w sposób zaprezentowany poniżej. Tak jest dobrze: znacznik 1 znacznik 2 znacznik 3 Przykładowa treść /znacznik 3 (cid:180) /znacznik 2 /znacznik 1 A tak błędnie: znacznik 1 znacznik 2 znacznik 3 Przykładowa treść /znacznik 1 (cid:180) /znacznik 2 /znacznik 3 5. Obecność elementu głównego Te osoby, które pisały już skrypty HTML, pamiętają, że głównym znacznikiem dokumentu jest znacznik: html /html W jednym z poprzednich przykładów była to para znaczników: rodzina /rodzina Krótko mówiąc, w pliku XML wyróżniamy jeden główny element, który zawiera wszystkie powstałe elementy. Element taki może być tylko jeden. 6. Znaki zastrzeżone Zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób użyć na przykład znaków lub wewnątrz znaczników, skoro stanowią one istotną część składni znacznika. Okazuje się, że: (cid:141) znak (ampersand) zastępujemy przez amp;, (cid:141) znak zastępujemy przez lt;, (cid:141) znak zastępujemy przez gt;. Oto przykłady. Dla znaku : nazwa firmy Lee amp; Son /nazwa firmy gdy chodzi o treść Lee Son. Dla znaku : jeśli mniejszy if(a lt; b) /jeśli mniejszy gdy chodzi o treść if (a b). Rozdział 11. ♦ XML i DOM Dla znaku : 305 jeśli większy if(a gt; b) /jeśli większy gdy chodzi o treść if (a b). Oczywiście, znaki te bez żadnych problemów możemy stosować w sekcji komentarza. 7. Stosowanie sekcji CDATA W pliku XML mogą znaleźć się dane binarne, które również zawierają znaki zastrzeżone. Stosujemy wówczas znaczniki !CDATA[ oraz ]] . Oto przykład: !CDATA[ Lee Son, a id(a b), może if(b c) ]] 8. Stosowanie atrybutów Dla pary znaczników może wystąpić dowolna ilość atrybutów — tak jak w przykładzie widocznym niżej. ojciec pali tak /pali pracuje tak /pracuje uczy_sie nie /uczy_sie posiada_prawo_jazdy tak /posiada_prawo_jazdy imie Piotr /imie /ojciec 9. Nagłówek dokumentu XML Zaleca się rozpoczynanie dokumentu XML od nagłówka (ang. header) zawierającego informację, że jest to dokument XML, oraz numer wersji czy strony kodowej, na przykład: ?xml version= 1.0 encoding = Windows-1250 ? 10. Deklaracja typu dokumentu Jeżeli chcemy podkreślić fakt występowania typu dokumentu, należy to uczynić przed jego pierwszym elementem. Deklaracja typu definiuje element główny dokumentu oraz plik dtd zawierający definicję dokumentu. Plik XML, ze względu na swoją konstrukcję, jest analizowany przez specjalny program interpretujący (parser), który w informacji umieszczonej w pliku dtd sprawdza, czy dokument jest zbudowany według reguł określonych w tymże pliku. Poniżej umieszczono stosowny przykład. ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE propertylist SYSTEM http://www.sigames.com/dtds/propertylist.dtd properties version= 1.0 comment image borders /comment integer id= brdl value= 2 / integer id= brdt value= 2 / integer id= brdr value= 2 / integer id= brdb value= 2 / /properties Oczywiście, aby powyższy przykład został prawidłowo zinterpretowany, konieczny jest dostęp do wymienionego tutaj pliku http://www.sigames.com/ (cid:180)dtds/propertylist.dtd. 306 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Analiza dokumentów XML Istnieją dwie popularne techniki przetwarzania dokumentów XML: SAX — Simple API for XML — prosty interfejs API dla XML oraz DOM — Document Object Model — obiektowy model dokumentu. Warto wspomnieć o powstałym niedawno formacie Open XML utworzonym przez firmę Microsoft. Format ten z założenia ma służyć głównie do obsługi pakietu MS Office (stąd również nazwa Open Office XML). Zainteresowanych tym kierunkiem rozwoju odsyłam do stron poświęconych temu formatowi, na przykład: http://www.microsoft.com/ (cid:180)poland/developer/openxml/default.mspx. Dalej skoncentruję się na opisie interfejsu DOM. Obiektowy model dokumentu znany pod nazwą DOM oferuje mechanizmy, które umoż- liwiają dostęp do elementów dokumentu XML w oparciu o strukturę, która odwzoro- wuje strukturę tego dokumentu. Struktura ma w tej interpretacji budowę drzewiastą. Po wczytaniu dokumentu XML element główny zostaje ustawiony jako korzeń drzewa, a kolejne węzły stają się gałęziami (elementami) drzewa. Z grubsza rzecz biorąc, analiza dokumentu XML polega na odczytywaniu kolejnych elementów (węzłów) drzewa i skojarzonych z nimi wartości. Aby z kolei zmodyfiko- wać dokument, trzeba wprowadzić zmianę w ramach węzła drzewa, usunąć węzeł lub dodać nowy. Interfejs DOM pozwala na pominięcie nieistotnych fragmentów doku- mentu XML, a w razie potrzeby — na szybki powrót do tych fragmentów. W ramach systemu Windows mamy do dyspozycji wersję DOM w postaci MSXML firmy Micro- soft (wykorzystywanej między innymi przez Internet Explorer). Delphi a XML Środowisko Delphi na zakładce Internet (Tool Palette/Internet) oferuje komponent o nazwie TXMLDocument. Na rysunku 11.1 widzimy właściwości tego komponentu. Komponent XMLDocument stanowi obudowę dla interfejsu DOM, a jego głównym za- daniem jest tworzenie w pamięci odpowiedniej struktury dokumentu XML wraz z jego weryfikacją. Aby wyświetlić całą zawartość pliku XML w komponencie Memo, wystar- czy kilka instrukcji. Rozdział 11. ♦ XML i DOM 307 Rysunek 11.1. Okno Object Inspector — właściwości komponentu XMLDocument Przykład w XMLXMLBasic01 procedure TMainForm.btnLoad1Click(Sender: TObject); var fn : String; begin Memo1.Clear(); fn := ; fn := ExtractFilePath(Application.ExeName) + customers.xml ; XMLDocument.FileName := fn; XMLDocument.Active := True; Memo1.Lines.Add(XMLDocument.XML.Text); XMLDocument.Active := False; end; Jak widać na przykładzie, należy wskazać nazwę pliku XML (zmienna fn), sprawić, by stał się aktywny, pobrać jego zawartość, korzystając z właściwości komponentu XMLDocument o nazwie XML, a na koniec wstawić uzyskaną zawartość do Memo oraz za- mknąć komponent XMLDocument. Oczywiście, takie działanie nie zawsze będzie nam na rękę. Plik XML może być zbyt duży, może posiadać określoną strukturę, w ramach której będzie nas interesować wybrany fragment tego pliku. Aby uzyskać efekt w posta- ci fragmentu pliku XML, wykorzystamy następujące cechy komponentu XMLDocument: (cid:141) nazwę węzła NodeName, (cid:141) typ węzła NodeType, (cid:141) wartość węzła NodeValue, (cid:141) atrybuty AttributeNodes. 308 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych NodeType jest typem wyliczeniowym, zadeklarowanym jako: TNodeType = ( ntReserved, ntElement, ntAttribute, ntText, ntCData, ntEntityRef, ntEntity, ntProcessingInstr, ntComment, ntDocument, ntDocType, ntDocFragment, ntNotation); NodeType identyfikuje typ węzła w dokumencie XML. Poniższe zestawienie demon- struje listę możliwych wartości. ntReserved ntElement ntReserved ntAttribute ntText Nieużywane. Węzeł reprezentuje element. Element reprezentuje zwykły znacznik, który posiada węzły-dzieci. Należy zauważyć, że czasami węzły-dzieci nie są widoczne, gdy używamy IXMLNode. Na przykład węzły-dzieci typu ntText są typowo ukryte przez IXMLNode i pojawiają się tylko jako wartość właściwości Text. Węzły-dzieci węzła elementu mogą przyjmować następujące typy: ntElement, ntText, ntCData, ntEntityRef, ntProcessingInstr, i ntComment. Elementy- węzły mogą również posiadać atrybuty (ntAttribute). Mogą być dzieckiem węzła typu ntDocument, ntDocFragment, ntEntityRef i ntElement Nieużywane. Węzeł reprezentuje atrybut elementu. Nie jest dzieckiem innego węzła, ale jego wartość może być dostępna poprzez użycie właściwości Attribute węzła elementu dla interfejsu IXMLNode. Węzeł atrybutu może mieć węzeł-dziecko typu ntText i ntEntityRef. Węzeł reprezentuje tekst zawierający znacznik. Węzeł tego typu nie może mieć innych węzłów-dzieci, ale może się pojawić jako węzeł-dziecko węzła typu ntAttribute, ntDocFragment, ntElement lub ntEntityRef. Węzeł ntCData reprezentuje sekcję CDATA w dokumencie XML. Sekcja CDATA identyfikuje bloki tekstu. Węzeł ntCData nie może mieć węzłów-dzieci. Może się pojawiać jako węzły-dzieci dla ntDocFragment, ntEntityRef lub węzła ntElement. Rozdział 11. ♦ XML i DOM ntEntityRef ntEntity 309 Węzeł reprezentuje referencję do jednostki w dokumencie XML. Może być dowolnym typem jednostki, zawierającym referencję znakowej jednostki. Dzieci-jednostki reprezentowane przez węzły mogą być następującego typu: ntElement, ntProcessingInstr, ntComment, ntText, ntCData i ntEntityRef. Może pojawiać się jako dziecko węzłów typu ntAttribute, ntDocFragment, ntElement lub ntEntityRef. Węzeł reprezentuje rozszerzoną jednostkę. Węzły- -jednostki mogą mieć węzły-dzieci, które reprezentują rozszerzone jednostki (na przykład ntText, ntEntityRef). Węzły te pojawiają się wyłącznie jako dzieci węzła ntDocType. ntProcessingInstr Węzeł reprezentuje instrukcję przetwarzania (ang. Processing instruction) PI z dokumentu XML. Węzeł PI nie może mieć żadnych węzłów-dzieci, ale może pojawiać się jako dziecko węzła typu ntDocument, ntDocFragment, ntElement lub ntEntityRef. Węzeł reprezentuje komentarz w dokumencie XML. Węzeł tego typu nie może posiadać węzłów potomnych (węzłów-dzieci). Pojawia się jako węzeł-dziecko dla typów węzłów ntDocument, ntDocFragment, ntElement lub ntEntityRef. Węzeł reprezentuje obiekt dokumentu, który jest korzeniem (ang. root) całego dokumentu XML. Węzeł ntDocument posiada pojedynczy węzeł ntElement jako węzeł potomny. Dodatkowo węzeł taki może posiadać węzły typu ntProcessingInstr, ntComment i ntDocType. Ponieważ węzeł ten jest korzeniem dokumentu XML, nigdy nie pojawia się jako węzeł potomny. Węzeł reprezentuje deklarację typu dokumentu wyróżnionego przez znacznik !DOCTYPE . Węzeł reprezentuje fragment dokumentu. Kojarzy węzeł lub poddrzewo z dokumentem niezawartym aktualnie w dokumencie. Może mieć potomne węzły typu ntElement, ntProcessingInstr, ntComment, ntText, ntCData oraz ntEntityRef. Nie pojawia się nigdy jako węzeł potomny innego węzła. Węzeł reprezentuje zapis w deklaracji typu dokumentu. Zawsze pojawia się jako dziecko węzła ntDocType i sam nigdy nie posiada węzłów potomnych. ntComment ntDocument ntDocType ntDocFragment ntNotation 310 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych Wiemy już, w jaki sposób wczytać zawartość pliku XML do komponentu Memo. Na- stępny fragment kodu prezentuje uzyskanie efektu identycznego z efektem uzyskanym przed chwilą: procedure TMainForm.btnLoad2Click(Sender: TObject); var fn : String; element : IXMLNode; begin Memo2.Clear(); Memo2.Visible := False; fn := ExtractFilePath(Application.ExeName) + customers.xml ; XMLDocument.FileName := fn; XMLDocument.Active := True; element := XMLDocument.DocumentElement; Narysuj(element); XMLDocument.Active := False; Memo2.Visible := True; end; Tym razem jednak do umieszczenia zawartości pliku XML w Memo2 wykorzystamy metodę Narysuj: procedure TMainForm.Narysuj(wezel: IXMLNode); var nazwa_wezla : String; lp : Integer; begin if wezel.NodeType ntElement then begin exit; end; nazwa_wezla := wezel.NodeName; if wezel.IsTextElement then begin nazwa_wezla := nazwa_wezla + = + wezel.NodeValue; end; if wezel.HasChildNodes then begin for lp := 0 to wezel.ChildNodes.Count-1 do begin Narysuj(wezel.ChildNodes.Nodes[lp]); end; end; Memo2.Lines.Add(nazwa_wezla); end; Rozdział 11. ♦ XML i DOM 311 Jest to typowa procedura wykorzystująca rekurencję. Szukając węzła, wędrujemy po zawartości każdego węzła. Niestety, oba podane sposoby niewiele dają, poza zwykłym wrzuceniem zawartości pliku XML do komponentu Memo. Nie widać na ekranie struk- tury pliku XML, jego węzłów ani elementów. Kolejna procedura pomoże rozwiązać ten problem. Tym razem do wizualizacji zawartości pliku XML wykorzystamy komponent TreeView, który w znacznym stopniu ułatwi prezentację budowy wewnętrznej pliku XML. Do wskazania pliku XML przyda się również komponent OpenDialog: procedure TMainForm.Start(); begin OpenDialog.InitialDir := ExtractFilePath(Application.ExeName); if OpenDialog.Execute() then begin TreeView.Items.Clear(); XMLDocument.LoadFromFile(OpenDialog.FileName); DoTreeView(XMLDocument.DocumentElement, Nil); TreeView.FullExpand(); end; end; Zadanie umieszczenia zawartości pliku XML w komponencie TreeView wykonuje rów- nież metoda rekurencyjna o nazwie DoTreeView: procedure TMainForm.DoTreeView(ixmlNode: IXMLNode; TreeNode: TTreeNode); var NewTreeNode : TTreeNode; lp : Integer; NodeText : String; txt : String; begin // przeskocz węzły tekstu i inne specjalne przypadki if ixmlNode.NodeType ntElement then begin exit; end; // dodaj sam węzeł NodeText := ixmlNode.NodeName; if ixmlNode.IsTextElement then begin NodeText := NodeText + = + ixmlNode.NodeValue; end; NewTreeNode := TreeView.Items.AddChild(TreeNode, NodeText); // dodaj atrybuty for lp := 0 to ixmlNode.AttributeNodes.Count-1 do begin AttrNode := ixmlNode.AttributeNodes.Nodes[lp]; txt := Trim(AttrNode.Text); txt := + txt; TreeView.Items.AddChild(NewTreeNode, AttrNode.NodeName + txt); end; 312 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych // dodaj każdy węzeł podrzędny if ixmlNode.HasChildNodes then begin for lp := 0 to ixmlNode.ChildNodes.Count-1 do begin DoTreeView(ixmlNode.ChildNodes.Nodes[lp], NewTreeNode); end; end; end; Po wskazaniu na przykład pliku rodzina.xml na ekranie uzyskamy widok, taki jak na rysunku 11.2. Rysunek 11.2. Budowa pliku rodzina.xml zaprezentowana w postaci drzewa Teraz dla porównania możemy uruchomić przeglądarkę, przykładowo Internet Explo- rer, i otworzyć ten sam plik rodzina.xml, aby się przekonać, jak poradzi sobie z wyświe- tlaniem zawartości pliku XML. Na rysunku 11.3 przedstawiam efekt wczytania wymie- nionego pliku do przeglądarki. Zbudujemy teraz następny przykładowy program (projekt o nazwie XMLBasic02), który zademonstruje dalsze możliwości komponentu XMLDocument. W tym celu po utwo- rzeniu nowego projektu kładziemy na nim dwa komponenty — Memo oraz XMLDocument — następnie wybieramy File/New Other, w Item Categories wskazujemy XML i wy- bieramy XML Data Binding. Pojawi się okno XML Data Binding Wizard, takie jak na rysunku 11.4. W linii Schema or XML Data File wskazujemy dowolny plik — na przykład rodzina.xml. Klikamy przycisk Next i przechodzimy do kolejnego okna, takiego jak na rysunku 11.5. Rozdział 11. ♦ XML i DOM 313 Rysunek 11.3. Plik rodzina.xml wyświetlony w oknie przeglądarki Internet Explorer Rysunek 11.4. Okno XML Data Binding Wizard Na rysunku 11.5 z lewej strony w oknie Schema Components widzimy strukturę pliku XML w postaci drzewa. Poszczególne gałęzie można rozwinąć, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz całości. Klikamy kolejne przyciski Next, aż do pojawienia się przy- cisku Finish. Po wybraniu przycisku Finish środowisko Delphi utworzy moduł rodzi- na.pas. Co właściwie uzyskaliśmy? Otóż kreator XML Data Binding Wizard utworzył zbiór interfejsów do operowania na pliku rodzina.xml. Proponuję teraz przynajmniej pobieżne przyjrzenie się zawartości pliku rodzina.pas. Mamy tam do dyspozycji mię- dzy innymi globalne funkcje: 314 Rysunek 11.5. Okno XML Data Binding Wizard — 2. okno Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych function Getrodzina(Doc: IXMLDocument): IXMLRodzinaType; function Loadrodzina(const FileName: WideString): IXMLRodzinaType; function Newrodzina: IXMLRodzinaType; Przyjrzyjmy się na przykład mechanizmom dostępu do klasy związanej z ojcem: IXMLOjciecType = interface(IXMLNode) [ {D0BEC75B-4A30-4DBB-BF9B-DA03C07A4A4A} ] { Property Accessors } function Get_Pali: WideString; function Get_Pracuje: WideString; function Get_Uczy_sie: WideString; function Get_Posiada_prawo_jazdy: WideString; function Get_Imie: WideString; procedure Set_Pali(Value: WideString); procedure Set_Pracuje(Value: WideString); procedure Set_Uczy_sie(Value: WideString); procedure Set_Posiada_prawo_jazdy(Value: WideString); procedure Set_Imie(Value: WideString); { Methods Properties } property Pali: WideString read Get_Pali write Set_Pali; property Pracuje: WideString read Get_Pracuje write Set_Pracuje; property Uczy_sie: WideString read Get_Uczy_sie write Set_Uczy_sie; property Posiada_prawo_jazdy: WideString read Get_Posiada_prawo_jazdy write (cid:180)Set_Posiada_prawo_jazdy; property Imie: WideString read Get_Imie write Set_Imie; end; W pliku rodzina.xml węzeł ojciec wygląda następująco: ojciec pali tak /pali pracuje tak /pracuje uczy_sie nie /uczy_sie posiada_prawo_jazdy tak /posiada_prawo_jazdy imie Piotr /imie /ojciec Rozdział 11. ♦ XML i DOM 315 Spróbujemy teraz wykorzystać oferowane mechanizmy do wyciągnięcia z pliku infor- macji wyłącznie z tego węzła. Czyścimy zawartość bufora komponentu XMLDocument: XMLDocument.XML.Clear(); Przygotowujemy zmienne do przechowywania informacji o rodzinie i ojcu: var rodzina : IXMLRodzinaType; ojciec : IXMLOjciecType; Wczytujemy zawartość węzła rodzina: rodzina := Getrodzina(XMLDocument); oraz umieszczamy ją w buforze komponentu XMLDocument: XMLDocument.Active := True; Pobieramy dane związane z ojcem: ojciec := rodzina.Get_ojciec(); Teraz możemy wyciągnąć na przykład tylko informację w postaci jego imienia: var kom : String; kom := ojciec.Get_imie(); kom := Ojciec imie: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); Aby natomiast zmienić wartość elementu imię, wywołujemy: ojciec.Set_imie( Wacek ); Oto cała procedura wykonująca wczytanie węzła ojciec oraz dokonująca zmiany wszystkich elementów na inne. Przykład w XMLXMLBasic02 procedure TMainForm.btnSTARTClick(Sender: TObject); var rodzina : IXMLRodzinaType; ojciec : IXMLOjciecType; kom : String; begin XMLDocument.XML.Clear(); rodzina := Getrodzina(XMLDocument); XMLDocument.Active := True; ojciec := rodzina.Get_ojciec(); kom := ; 316 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych kom := ojciec.Get_imie(); kom := Ojciec imie: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); kom := ojciec.Get_pali(); kom := Ojciec pali: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); kom := ojciec.Get_posiada_prawo_jazdy(); kom := Ojciec posiada prawo jazdy: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); kom := ojciec.Get_pracuje(); kom := Ojciec pracuje: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); kom := ojciec.Get_uczy_sie(); kom := Ojciec uczy się: + kom; Memo1.Lines.Add(kom); // zmieniamy zawartość ojciec.Set_imie( Wacek ); ojciec.Set_pali( Nie ); ojciec.Set_posiada_prawo_jazdy( Nie ); ojciec.Set_pracuje( Nie ); ojciec.Set_uczy_sie( Nie ); Memo1.Lines.Add( ); Memo2.Lines.Add( ----- 2 ----- ); Memo2.Lines.Add(ojciec.GetXML()); end; XML jak plik INI Przykład w XMLXML_AS_INI Na koniec rozdziału związanego z przetwarzaniem pliku XML utworzymy prosty, mały program umożliwiający traktowanie pliku XML jak pliku INI (projekt XML_AS_INI). W tym celu zdefiniujemy następującą klasę: MXML = class(TObject) public XMLFileName : String; Wiersze : TStringList; procedure ReadSections(var Lista : TStringList); function SectionIndex(const Section : String) : Integer; procedure DeleteKey(const Section : String; const Name : String); function ValueExist(const Section : String; const Name : String) : Boolean; procedure WriteString(const Section : String; const Name : String; const Value : (cid:180)String); Rozdział 11. ♦ XML i DOM 317 procedure AddSection(const Section : String); function SectionExist(const Section : String) : Boolean; procedure EraseSection(const Section : String); constructor Create(const FileName : String); virtual; destructor Destroy(); override; end; Zmienna Wiersze typu TStringList posłuży do przechowywania zawartości pliku XML. Będziemy mogli sprawdzić, czy sekcja istnieje, dodać ją i usunąć. A tak należy zreali- zować podstawowe operacje. Na początek tworzymy pusty plik: procedure TMainForm.btnPUSTY_PLIKClick(Sender: TObject); var ini : MXML; begin fn := ExtractFilePath(Application.ExeName) + nowy.xml ; if FileExists(fn) then begin DeleteFile(fn); end; try ini := MXML.Create(fn); finally FreeAndNil(ini); end; // pokaż zawartość w Memo Wczytaj(); end; Tworzeniem pustego pliku XML zajmuje się konstruktor klasy MXML: constructor MXML.Create(const FileName : String); begin XMLFileName := FileName; Wiersze := TStringList.Create(); if FileExists(FileName) then begin Wiersze.LoadFromFile(XMLFileName); end else begin Wiersze.Add( ?xml version = 1.0 encoding = Windows-1250 ? ); Wiersze.Add( xmlini ); // root Wiersze.Add( info ); Wiersze.Add( program + Version + /program ); Wiersze.Add( /info ); Wiersze.Add( /xmlini ); Wiersze.SaveToFile(XMLFileName); end; 318 Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych // jeżeli plik był pusty if Wiersze.Count = 0 then begin Wiersze.Add( ?xml version = 1.0 encoding = Windows-1250 ? ); Wiersze.Add( xmlini ); Wiersze.Add( info ); Wiersze.Add( program + Version + /program ); Wiersze.Add( /info ); Wiersze.Add( /xmlini ); Wiersze.SaveToFile(XMLFileName); end; end; Po utworzeniu plik nowy.xml ma postać zaprezentowaną poniżej. ?xml version = 1.0 encoding = Windows-1250 ? xmlini info program XMLINI 1.0 /program /info /xmlini Występuje w nim węzeł główny xmlini: xmlini /xmlini oraz węzły info i program. Dodajemy do pliku przykładową sekcję adres: procedure TMainForm.btnADD_ADRESClick(Sender: TObject); var ini : MXML; begin Memo.Lines.Clear(); fn := Extra
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: