Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 004128 21314747 na godz. na dobę w sumie
Delphi 7. Kompendium programisty - książka
Delphi 7. Kompendium programisty - książka
Autor: Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-087-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Spośród wielu dostępnych środowisk programistycznych Delphi wyróżnia się łatwością i szybkością tworzenia aplikacji. Zastosowany język programowania ObjectPascal utrwala dobre nawyki programowania strukturalnego, wzbogacając je o nowe możliwości, jakie niesie za sobą programowanie zorientowane obiektowo. Wygodne środowisko RAD, możliwość łatwego uzyskiwania dostępu do relacyjnych baz danych oraz możliwość tworzenia aplikacji wieloplatformowych, to kolejne zalety Delphi, które przekonały doń rzesze programistów.

Książka 'Delphi 7. Kompendium programisty' to -- jak wskazuje jej tytuł -- kompletny przewodnik po Delphi, obejmujący zarówno opis zintegrowanego środowiska programistycznego, języka ObjectPascal, jak i najważniejszych funkcjonalności zawartych w dołączonych do Delphi bibliotekach. Jest to pozycja dla początkujących adeptów sztuki programistycznej, a także dla tych wszystkich, którzy chcą poszerzyć i wzbogacić swoją wiedzę o tym wygodnym narzędziu.

Książka przedstawia:

Do książki dołączony jest CD-ROM, na którym znajdziesz kody źródłowe wykorzystane w książce. Cennym uzupełnieniem jest także dodatek, przedstawiający przetestowane w praktyce zalecenia dotyczące pisania czytelnego kodu w Delphi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 7. Kompendium programisty Autor: Adam Boduch ISBN: 83-7361-087-1 Format: B5, stron: 686 Spoġród wielu dostêpnych ġrodowisk programistycznych Delphi wyró¿nia siê ³atwoġci¹ i szybkoġci¹ tworzenia aplikacji. Zastosowany jêzyk programowania ObjectPascal utrwala dobre nawyki programowania strukturalnego, wzbogacaj¹c je o nowe mo¿liwoġci, jakie niesie za sob¹ programowanie zorientowane obiektowo. Wygodne ġrodowisko RAD, mo¿liwoġæ ³atwego uzyskiwania dostêpu do relacyjnych baz danych oraz mo¿liwoġæ tworzenia aplikacji wieloplatformowych, to kolejne zalety Delphi, które przekona³y doñ rzesze programistów. Ksi¹¿ka „Delphi 7. Kompendium programisty” to — jak wskazuje jej tytu³ — kompletny przewodnik po Delphi, obejmuj¹cy zarówno opis zintegrowanego ġrodowiska programistycznego, jêzyka ObjectPascal, jak i najwa¿niejszych funkcjonalnoġci zawartych w do³¹czonych do Delphi bibliotekach. Jest to pozycja dla pocz¹tkuj¹cych adeptów sztuki programistycznej, a tak¿e dla tych wszystkich, którzy chc¹ poszerzyæ i wzbogaciæ swoj¹ wiedzê o tym wygodnym narzêdziu. Ksi¹¿ka przedstawia: • Podstawowe informacje o Delphi • Jêzyk ObjectPascal — jego strukturê i sk³adniê • Programowanie zorientowane obiektowo • Interfejs Delphi • Obs³ugê komunikatów w Delphi • Korzystanie z rejestru Windows i plików .ini • Dostêp do plików • Tworzenie aplikacji wielow¹tkowych • Multimedialne funkcje Delphi • Tworzenie aplikacji sieciowych • Pisanie w³asnych bibliotek DLL • Wykorzystanie oraz tworzenie w³asnych bibliotek VCL i CLX • Dostêp do relacyjnych baz danych • IntraWeb — Delphi i WWW Do ksi¹¿ki do³¹czony jest CD-ROM, na którym znajdziesz kody ĥród³owe wykorzystane w ksi¹¿ce. Cennym uzupe³nieniem jest tak¿e dodatek, przedstawiaj¹cy przetestowane w praktyce zalecenia dotycz¹ce pisania czytelnego kodu w Delphi. Spis treści Wstęp...................................................o...................................................o.................... Część I...................................................c...................................................c.................. .......................................17 .................... 19 Rozdział 1. Podstawy Delphi...................................................o.......................................................................................21 Czym jest programowanie?...................................................p............................................21 Przegląd języków programowania ...................................................p.................................22 Czym jest Delphi? ...................................................p...................................................p.......23 Co należy umieć? ...................................................p...................................................p..23 Historia Delphi ...................................................p...................................................p............24 Proces instalacji...................................................p...................................................p...........24 Korzystanie z polskich liter ...................................................p.....................................24 Wygląd Delphi ...................................................p...................................................p............25 Okno główne...................................................p...................................................p.........26 Projektant formularzy ...................................................p..............................................27 Inspektor obiektów...................................................p...................................................p28 Drzewo obiektów ...................................................p...................................................p..29 Edytor kodu...................................................p...................................................p...........30 Pierwszy projekt...................................................p...................................................p..........32 Tworzenie projektu ...................................................p..................................................32 Zapisywanie projektu...................................................p...............................................34 Otwieranie projektu ...................................................p.................................................34 Kompilacja projektu...................................................p...................................................p....35 Pliki projektu ...................................................p...................................................p...............35 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............36 Rozdział 2. Język Object Pascal ...................................................o.................................................................................37 Plik źródłowy projektu ...................................................p...................................................p37 Najprostszy program ...................................................p................................................38 Podstawowa składnia ...................................................p...................................................p..38 Wielkość liter ...................................................p...................................................p........39 Pamiętaj o średniku! ...................................................p................................................39 4 Delphi 7. Kompendium programisty Bloki begin i end ...................................................p...................................................p...39 Dyrektywa program ...................................................p.................................................40 Komentarze ...................................................p...................................................p.................40 Zmienne...................................................p...................................................p.................. .....41 Deklaracja zmiennych...................................................p..............................................42 Typy zmiennych...................................................p...................................................p....42 Deklaracja kilku zmiennych ...................................................p....................................44 Przydział danych ...................................................p...................................................p...44 Stałe...................................................p...................................................p.................... .........46 Domyślne typy stałych...................................................p.............................................46 Używanie stałych i zmiennych w programie ...................................................p.................47 Tablice danych ...................................................p...................................................p............48 Tablice jako stałe ...................................................p...................................................p..49 Tablice wielowymiarowe...................................................p.........................................50 Tablice dynamiczne ...................................................p.................................................51 Operatory...................................................p...................................................p.....................53 Aplikacje konsolowe ...................................................p...................................................p...54 Instrukcje warunkowe ...................................................p...................................................p.55 Instrukcja if..then ...................................................p...................................................p..55 Instrukcja case..of ...................................................p...................................................p.58 Instrukcja else ...................................................p...................................................p.......60 Procedury i funkcje ...................................................p...................................................p.....63 Procedury ...................................................p...................................................p..............63 Funkcje...................................................p...................................................p..................64 Zmienne lokalne...................................................p...................................................p....65 Parametry procedur i funkcji ...................................................p...................................66 Parametry domyślne...................................................p.................................................67 Przeciążanie funkcji i procedur...................................................p................................68 Typy parametrów przekazywanych do procedur i funkcji .........................................69 Procedury zagnieżdżone ...................................................p..........................................71 Własne typy danych ...................................................p...................................................p....71 Tablice jako nowy typ...................................................p..............................................72 Aliasy typów ...................................................p...................................................p............. ..73 Rekordy ...................................................p...................................................p.......................73 Przekazywanie rekordów jako parametr procedury...................................................p.73 Deklaracja rekordu jako zmienna ...................................................p............................75 Instrukcja packed ...................................................p...................................................p..75 Instrukcja wiążąca with...................................................p..................................................75 Moduły ...................................................p...................................................p................... .....76 Tworzenie nowego modułu...................................................p......................................76 Budowa modułu ...................................................p...................................................p....77 Włączanie modułu ...................................................p...................................................p78 Sekcja Initialization oraz Finalization ...................................................p.....................78 Konwersja typów...................................................p...................................................p.........79 Rzutowanie...................................................p...................................................p..................81 .........82 Pętle...................................................p...................................................p.................... Pętla for..do ...................................................p...................................................p...........82 Pętla while..do...................................................p...................................................p.......83 Pętla repeat..until ...................................................p...................................................p..85 Procedura Continue...................................................p..................................................85 Procedura Break...................................................p...................................................p....86 Spis treści 5 Rozdział 3. Zbiory ...................................................p...................................................p................... .......87 Przypisywanie elementów zbioru ...................................................p............................87 Odczytywanie elementów ze zbioru ...................................................p........................88 Dodawanie i odejmowanie elementów zbioru ...................................................p.........89 Wskaźniki...................................................p...................................................p....................90 Tworzenie wskaźnika...................................................p...............................................90 Przydział danych do wskaźników ...................................................p............................90 Do czego to służy? ...................................................p...................................................p91 Przydział i zwalnianie pamięci ...................................................p................................93 Wartość pusta...................................................p...................................................p........94 Pliki dołączane ...................................................p...................................................p............94 Etykiety ...................................................p...................................................p................. ......95 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............95 Programowanie obiektowe ...................................................o....................................................................97 VCL...................................................p...................................................p...................... .......97 Podstawowy kod modułu ...................................................p...............................................98 Plik DFM formularza ...................................................p...............................................99 Umieszczanie komponentów na formularzu ...................................................p................100 Umieszczanie komponentów ...................................................p.................................100 Zmiana właściwości komponentu...................................................p..........................100 Zdarzenia komponentów...................................................p........................................101 Kod generowany automatycznie ...................................................p..................................103 Klasy..............................................p...................................................p...............................104 Czym właściwie są klasy? ...................................................p.....................................105 Tworzenie klas ...................................................p...................................................p....105 Definicja metod...................................................p...................................................p...105 Tworzenie klasy ...................................................p...................................................p..106 Poziomy dostępu do klasy ...................................................p.....................................107 Dziedziczenie ...................................................p...................................................p......108 Typy metod ...................................................p...................................................p.........109 Przedefiniowanie metod...................................................p.........................................109 Konstruktory i destruktory ...................................................p.....................................112 Przykład użycia klas...................................................p...................................................p..112 Ogólne założenia...................................................p...................................................p.112 Tworzenie modułu Engine ...................................................p.....................................113 Interfejs programu...................................................p..................................................117 Kod źródłowy formularza głównego ...................................................p.....................118 Parametr Sender procedury zdarzeniowej...................................................p....................120 Przechwytywanie informacji o naciśniętym klawiszu ..............................................120 Obsługa parametru Sender ...................................................p.....................................122 Operatory is i as..................................p...................................................p..........................123 Parametr Self ...................................................p...................................................p.............123 Łańcuchy tekstowe...................................................p...................................................p....124 ShortString ...................................................p...................................................p..........125 AnsiString ...................................................p...................................................p...........125 WideString ...................................................p...................................................p..........126 Łańcuchy z zerowym ogranicznikiem ...................................................p...................126 Operacje na łańcuchach...................................................p................................................126 Łączenie łańcuchów...................................................p...............................................126 Wycinanie łańcucha ...................................................p...............................................127 Uzyskiwanie fragmentów łańcucha ...................................................p.......................127 Wstawianie danych do łańcucha ...................................................p............................128 6 Delphi 7. Kompendium programisty Rozdział 4. Wyszukiwanie danych w łańcuchu ...................................................p........................129 Pozostałe funkcje ...................................................p...................................................p129 Typ wariantowe...................................................p...................................................p.........131 Właściwości ...................................................p...................................................p..............132 Zdarzenia...................................................p...................................................p...................137 Wyjątki ...................................................p...................................................p.................. ....141 Słowa kluczowe try..except ...................................................p...................................141 Słowa kluczowe try..finally ...................................................p...................................142 Słowo kluczowe raise ...................................................p............................................143 Klasa Exception ...................................................p...................................................p..144 Selektywna obsługa wyjątków...................................................p...............................145 Zdarzenie OnException ...................................................p.........................................145 Klasa TApplication ...................................................p...................................................p...148 Właściwości klasy TApplication ...................................................p...........................148 Metody klasy TApplication ...................................................p...................................149 Zdarzenia klasy TApplication...................................................p................................151 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........152 IDE Delphi ...................................................o...................................................o.... Paski narzędziowe ...................................................p...................................................p.....154 Pasek Standard ...................................................p...................................................p....154 Pasek View...................................................p...................................................p..........154 Pasek Debug...................................................p...................................................p........155 Pasek Desktop...................................................p...................................................p.....156 Pasek Custom...................................................p...................................................p......156 Pasek Internet...................................................p...................................................p......156 .........................................153 Repozytorium ...................................................p...................................................p............157 Dodawanie projektu do Repozytorium ...................................................p..................157 Ustawienia Repozytorium...................................................p......................................158 Praca z paletą komponentów...................................................p........................................158 Umieszczanie kilku obiektów naraz ...................................................p......................159 Menu palety komponentów...................................................p....................................159 Projektant formularzy...................................................p...................................................p161 Menu projektanta formularzy ...................................................p................................162 Drzewo obiektów ...................................................p...................................................p......164 Inspektor obiektów...................................................p...................................................p....165 Menu podręczne Inspektora obiektów ...................................................p...................165 Właściwości Inspektora obiektów ...................................................p.........................166 Eksplorator kodu ...................................................p...................................................p.......168 Przeglądarka projektu...................................................p...................................................p169 Lista To-Do ...................................................p...................................................p...............169 Znaczniki to-do w kodzie...................................................p.......................................170 Diagramy...................................................p...................................................p...................171 Code Insight ...................................................p...................................................p............. .172 Code Completion ...................................................p...................................................p173 Ustawienia Code Insight ...................................................p........................................174 Projekty ...................................................p...................................................p................. ....174 Opcje projektu...................................................p...................................................p.....175 Pliki projektu...................................................p...................................................p.......182 Menedżer projektu...................................................p...................................................p.....183 Pasek narzędziowy...................................................p.................................................183 Praca z menedżerem projektu ...................................................p................................184 Menu podręczne menedżera projektów ...................................................p.................184 Spis treści 7 Kilka wersji językowych projektu...................................................p................................188 Tworzymy angielską wersję językową ...................................................p..................188 Tłumaczenie projektu...................................................p.............................................190 Kompilacja projektu...................................................p...............................................191 Kilka formularzy w jednym projekcie ...................................................p.........................191 Wyświetlenie drugiego formularza...................................................p........................192 Dynamiczne tworzenie formularza ...................................................p........................192 Aplikacje MDI...................................................p...................................................p...........194 Projektowanie interfejsu ...................................................p........................................194 Kod źródłowy przykładowej aplikacji ...................................................p...................197 Czy warto?.........................................p...................................................p...........................198 Delphi a C++Builder ...................................................p...................................................p.198 Rozmiar aplikacji wykonywalnej i czas kompilacji .................................................199 Pliki ...................................................p...................................................p.................... .199 Składnia...................................................p...................................................p...............199 Co nowego w Delphi 7? ...................................................p...............................................201 Zmiany w IDE...................................................p...................................................p.....202 Nowe komponenty ...................................................p.................................................203 Bazy danych...................................................p...................................................p........205 .NET...................................................p...................................................p....................205 Modyfikacje kompilatora...................................................p.......................................206 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........206 Podsumowanie części I ...................................................o...................................................o.... ..................207 Część II...................................................c...................................................c................. ................ 209 Rozdział 5. Obsługa komunikatów...................................................o..........................................................................211 Czym są komunikaty? ...................................................p..................................................211 Rodzaje komunikatów...................................................p..................................................212 Komunikaty okienkowe ...................................................p.........................................212 Komunikaty powiadamiające...................................................p.................................213 Komunikaty definiowane przez użytkownika ...................................................p.......213 Jak działają komunikaty? ...................................................p.............................................215 Obsługa komunikatów...................................................p..................................................215 Przechwytywanie komunikatów ...................................................p............................215 Struktura TMsg ...................................................p...................................................p...216 Struktura TMessage ...................................................p...............................................217 Specyficzne struktury typów...................................................p........................................219 Zdarzenie OnMessage ...................................................p..................................................220 Wysyłanie komunikatów...................................................p..............................................222 Perform ...................................................p...................................................p...............222 Funkcje SendMessage i PostMessage...................................................p....................224 Komunikaty rozgłaszające ...................................................p...........................................226 Deklarowanie własnych komunikatów ...................................................p........................226 Funkcje operujące na uchwytach ...................................................p.................................228 „Zahaczanie” okien ...................................................p...................................................p...233 Zakładanie globalnego hooka ...................................................p................................234 Funkcja obsługująca hooka...................................................p....................................235 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........238 8 Rozdział 6. Delphi 7. Kompendium programisty Rejestry i pliki INI ...................................................o............................................................................... 239 Czym jest Rejestr Windows? ...................................................p.......................................239 Podstawowe klucze ...................................................p................................................240 Podstawowe pojęcia...................................................p...............................................241 Pliki INI...................................................p...................................................p................ .....241 Budowa ...................................................p...................................................p...............241 Rejestr kontra plik INI...................................................p..................................................242 Klasa TRegistry...................................................p...................................................p.........242 Tworzenie nowych kluczy ...................................................p.....................................242 Otwieranie istniejących kluczy ...................................................p..............................243 Usuwanie kluczy ...................................................p...................................................p.244 Dodawanie wartości...................................................p...............................................244 Odczyt danych ...................................................p...................................................p....247 Inne funkcje operujące na Rejestrze ...................................................p......................249 Praktyczny przykład...................................................p...................................................p..253 Klasa TINIFile.........................................p...................................................p.....................255 Tworzenie nowego pliku INI ...................................................p.................................255 Zapisywanie danych...................................................p...............................................256 Odczyt danych ...................................................p...................................................p....256 Funkcje związane z operacjami na sekcjach...................................................p..........257 Przykładowy program ...................................................p............................................258 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........260 Rozdział 7. Obsługa plików ...................................................o...................................................o.................................... 261 Pliki tekstowe ...................................................p...................................................p............261 Inicjalizacja ...................................................p...................................................p.........262 Tworzenie nowego pliku...................................................p........................................262 Otwieranie istniejącego pliku ...................................................p................................263 Odczyt plików tekstowych...................................................p.....................................263 Zapis nowych danych w pliku ...................................................p...............................265 Zapis danych na końcu pliku ...................................................p.................................265 Pliki amorficzne ...................................................p...................................................p........266 Otwieranie i zamykanie plików ...................................................p.............................266 Tryb otwarcia pliku...................................................p................................................267 Zapis i odczyt danych ...................................................p............................................268 Przykład działania — kopiowanie plików ...................................................p.............269 Inne funkcje operujące na plikach...................................................p................................271 Funkcje operujące na katalogach ...................................................p.................................273 Pliki typowane...................................................p...................................................p...........274 Deklaracja ...................................................p...................................................p...........275 Tworzenie pliku i dodawanie danych ...................................................p....................275 Odczyt rekordu z pliku...................................................p...........................................276 Przykład działania — książka adresowa...................................................p................276 Kopiowanie i przenoszenie plików ...................................................p..............................283 Kopiowanie ...................................................p...................................................p.........283 Przenoszenie pliku ...................................................p.................................................283 Struktura TSHFileOpStruct ...................................................p...................................283 Strumienie ...................................................p...................................................p............... ..285 Podział strumieni ...................................................p...................................................p286 Prosty przykład na początek ...................................................p..................................286 Konstruktor klasy TFileStream...................................................p..............................288 Pozostałe metody i właściwości klasy TStream ...................................................p....288 Właściwości ...................................................p...................................................p........289 Spis treści 9 Rozdział 8. Metody ...................................................p...................................................p................289 Praktyczny przykład...................................................p...............................................290 Wyszukiwanie ...................................................p...................................................p...........297 Rekord TSearchRec ...................................................p...............................................297 Jak zrealizować wyszukiwanie? ...................................................p............................297 Rekurencja ...................................................p...................................................p..........299 Praktyczny przykład...................................................p...............................................299 Informacja o dyskach ...................................................p...................................................p303 Pobieranie listy dysków ...................................................p.........................................303 Pobieranie rozmiaru dysku ...................................................p....................................304 Pobieranie dodatkowych informacji ...................................................p......................304 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........307 Aplikacje wielowątkowe ...................................................o..................................................................... 309 Czym tak naprawdę są wątki?...................................................p......................................309 Klasa TThread ...................................................p...................................................p...........310 Deklaracja klasy TThread ...................................................p............................................310 Tworzenie nowej klasy wątku...................................................p......................................311 Kilka instancji wątku...................................................p...................................................p.313 Tworzenie klasy ...................................................p...................................................p..313 Kod klasy ...................................................p...................................................p............314 Wznawianie i wstrzymywanie wątków...................................................p........................316 Priorytet wątku ...................................................p...................................................p..........317 Synchronizacja ...................................................p...................................................p..........317 Treść komentarza ...................................................p...................................................p318 Zdarzenia klasy TThread...................................................p..............................................320 Przykład: wyszukiwanie wielowątkowe ...................................................p......................320 Jak to działa?...................................................p...................................................p.......320 Wyszukiwanie...................................................p...................................................p.....321 Obliczanie czasu przeszukiwania ...................................................p..........................322 Kod źródłowy modułu ...................................................p...........................................322 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........325 Rozdział 9. Multimedia...................................................o...................................................o.... ......................................... 327 Z czego będziemy korzystać? ...................................................p......................................327 OpenGL...................................................p...................................................p...............328 DirectX...................................................p...................................................p................330 Tworzenie bitmap...................................................p...................................................p......331 Korzystanie z komponentu TImage ...................................................p.......................331 Ładowanie obrazków w trakcie działania programu ................................................332 Klasa TBitmap ...................................................p...................................................p....332 Odczytywanie obrazka ze schowka ...................................................p.......................333 Pliki JPEG ...................................................p...................................................p............... ..337 Klasa TJPEGImage ...................................................p................................................337 Wyświetlanie obrazków w komponencie TImage ...................................................p.338 Przykład działania — kompresja plików ...................................................p...............338 Pliki GIF...................................................p...................................................p................ ....339 Zasoby ...................................................p...................................................p.......................339 Tworzenie zasobów ...................................................p...............................................339 Wykorzystanie zasobów ...................................................p........................................341 Ręczne tworzenie zasobów ...................................................p....................................344 Doklejanie plików EXE ...................................................p.........................................347 Klasa TCanvas...................................................p...................................................p...........347 10 Delphi 7. Kompendium programisty Pióra i pędzle...................................................p...................................................p.............348 Klasa TPen ...................................................p...................................................p..........348 Klasa TBrush ...................................................p...................................................p......350 Czcionki ...................................................p...................................................p................. ...351 Właściwości klasy TFont ...................................................p.......................................352 Metody klasy TCanvas...................................................p.................................................352 Draw...................................................p...................................................p....................353 FillRect...................................................p...................................................p................353 StretchDraw ...................................................p...................................................p........354 TextOut ...................................................p...................................................p...............354 TextRect ...................................................p...................................................p..............355 TextWidth, TextHeight ...................................................p..........................................355 TextExtent...................................................p...................................................p...........356 MoveTo...................................................p...................................................p...............356 LineTo...................................................p...................................................p.................356 Inne funkcje służące do rysowania kształtów ...................................................p........357 Proste animacje tekstowe ...................................................p.............................................360 Tekst trójwymiarowy (3D) ...................................................p....................................360 Efekt maszyny do pisania ...................................................p......................................361 Animacja na belce tytułowej...................................................p..................................362 Inne płynne animacje ...................................................p.............................................365 Odtwarzanie dźwięków ...................................................p................................................366 Funkcja PlaySound ...................................................p................................................366 Użycie komponentu TMediaPlayer ...................................................p.......................367 Odtwarzanie filmów...................................................p...................................................p..368 Kontrolka Flash ...................................................p...................................................p.........375 Instalacja kontrolki...................................................p.................................................375 Wykorzystanie komponentu ...................................................p..................................377 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........377 Biblioteki DLL ...................................................o....................................................................................... 379 Czym jest biblioteka DLL? ...................................................p..........................................379 Do czego mogą się przydać biblioteki DLL?...................................................p...............380 Zalety ...................................................p...................................................p..................380 Wady ...................................................p...................................................p...................380 Tworzenie bibliotek DLL...................................................p.............................................381 Budowa biblioteki ...................................................p..................................................382 Rozmiar biblioteki ...................................................p.................................................382 Eksportowanie procedur i funkcji ...................................................p................................382 Eksportowanie przez nazwę...................................................p...................................382 Eksport przez indeks ...................................................p..............................................383 Ładowanie bibliotek DLL ...................................................p............................................383 Ładowanie statyczne ...................................................p..............................................384 Ładowanie dynamiczne ...................................................p.........................................384 Konwersje wywołania ...................................................p..................................................386 Formularze w bibliotekach DLL ...................................................p..................................387 Tworzenie formularza ...................................................p............................................387 Eksportowanie formularza ...................................................p.....................................387 Przekazywanie rekordów do bibliotek ...................................................p.........................389 Budowa pliku mp3 ...................................................p.................................................389 Odczyt tagu z pliku mp3 ...................................................p........................................390 Demo...................................................p...................................................p...................392 Łańcuchy w bibliotekach DLL...................................................p.....................................394 Rozdział 10. Spis treści 11 Zasoby w bibliotece DLL...................................................p.............................................394 Przygotowanie zasobów...................................................p.........................................394 Ładowanie zasobów z biblioteki DLL ...................................................p...................395 Procedura inicjująco-kończąca...................................................p.....................................396 Blok begin biblioteki DLL...................................................p.....................................396 DLLProc ...................................................p...................................................p.............396 Kod biblioteki ...................................................p...................................................p.....397 Program wykorzystujący bibliotekę ...................................................p......................398 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........398 Rozdział 11. Aplikacje sieciowe...................................................o.................................................................................. 399 Z czego będziemy korzystać? ...................................................p......................................399 Odrobinę teorii ...................................................p...................................................p..........400 IP ...................................................p...................................................p....................... ..400 TCP ...................................................p...................................................p.....................401 Porty...................................................p...................................................p....................402 HTTP...................................................p...................................................p...................402 HTTPS ...................................................p...................................................p................402 FTP...................................................p...................................................p......................403 SMTP ...................................................p...................................................p..................403 Biblioteka WinInet.dll...................................................p..................................................403 Ustanawianie połączenia...................................................p........................................404 Otwieranie konkretnego adresu URL ...................................................p....................405 Odczyt pliku...................................................p...................................................p........405 Pobieranie rozmiaru pliku...................................................p......................................406 Sprawdzanie połączenia ...................................................p...............................................409 Sprawdzanie IP...................................................p...................................................p..........410 Zainicjowanie biblioteki ...................................................p........................................410 Pobieranie adresu IP ...................................................p..............................................411 Łączenie przy użyciu gniazd ...................................................p........................................412 Czego użyć? ...................................................p...................................................p........412 Łączenie pomiędzy komputerami ...................................................p..........................412 Wymiana danych ...................................................p...................................................p413 Jak działają „konie trojańskie”?...................................................p.............................416 Pingi ...................................................p...................................................p.................... ......418 Wysyłanie sygnału ping ...................................................p.........................................418 Odpowiedzi z serwera...................................................p............................................418 Kontrolka TWebBrowser ...................................................p.............................................420 Ładowanie strony...................................................p...................................................p422 Odświeżanie ...................................................p...................................................p........422 Następna i poprzednia strona ...................................................p.................................423 Pozostałe kody ...................................................p...................................................p....423 Protokół SMTP...................................................p...................................................p..........424 Interfejs programu...................................................p..................................................424 Działanie programu...................................................p................................................424 Protokół HTTP ...................................................p...................................................p..........428 Łączenie z serwerem...................................................p..............................................429 Wymiana danych ...................................................p...................................................p429 Pobieranie kodu strony WWW ...................................................p..............................430 Wysyłanie danych przez skrypt PHP ...................................................p.....................431 Praktyczne przykłady wykorzystania HTTP...................................................p................433 Sprawdzenie nowej wersji programu...................................................p.....................433 Korzystanie z zewnętrznej wyszukiwarki...................................................p..............436 Protokół FTP ...................................................p...................................................p.............442 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........442 12 Delphi 7. Kompendium programisty Rozdział 12. WinAPI...................................................o...................................................o....... ............................................443 Czym tak naprawdę jest WinAPI? ...................................................p...............................443 Zasady tworzenia programów za pomocą WinAPI ..................................................444 Brak zdarzeń ...................................................p...................................................p.......444 Brak komponentów ...................................................p................................................444 Zalety wykorzystania WinAPI ...................................................p.....................................444 Pierwszy program...................................................p...................................................p......445 Funkcja okienkowa ...................................................p...................................................p...445 Rejestracja klasy...................................................p...................................................p........446 Tworzenie formularza ...................................................p..................................................448 Komunikaty i uchwyty ...................................................p.................................................450 Łańcuchy ...................................................p...................................................p...................451 Konwersja łańcuchów ...................................................p............................................451 Funkcje operujące na łańcuchach ...................................................p..........................452 Tworzenie kontrolek ...................................................p...................................................p.454 Umieszczanie kontrolek przy starcie programu...................................................p.....454 Flagi kontrolek ...................................................p...................................................p....457 Obsługa zdarzeń ...................................................p...................................................p........459 Uchwyty do kontrolek...................................................p............................................460 Tworzenie bardziej zaawansowanych kontrolek...................................................p..........462 Pozostałe kontrolki...................................................p.................................................464 Wyświetlanie grafiki ...................................................p...................................................p.464 Rysowanie w WinAPI...................................................p............................................465 Kontekst urządzenia graficznego ...................................................p...........................465 Obsługa WM_PAINT ...................................................p............................................466 Ładowanie i wyświetlanie bitmapy ...................................................p.......................467 Ładowanie zasobów ...................................................p...................................................p..468 Skompilowane zasoby ...................................................p...........................................468 Wykorzystanie zasobów ...................................................p........................................469 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........473 Rozdział 13. COM i ActiveX...................................................o...................................................o...................................475 Czym jest COM?...................................................p...................................................p.......475 Kontrolka w rozumieniu COM ...................................................p..............................475 Odrobinę historii ...................................................p...................................................p.476 Tworzenie obiektów COM...................................................p...........................................476 Metody i właściwości...................................................p...................................................p478 Dodawanie metod ...................................................p..................................................478 Dodawanie właściwości...................................................p.........................................480 Kod źródłowy kontrolki ...................................................p...............................................481 Przykład działania: kodowanie tekstu ...................................................p..........................484 Budowa i rejestracja kontrolki ...................................................p.....................................486 Wykorzystanie obiektu COM...................................................p.......................................486 Interfejsy..........................................p...................................................p.............................488 GUID...................................................p...................................................p...................489 ActiveX ...................................................p...................................................p.....................489 Import kontrolek ActiveX ...................................................p............................................489 Wykorzystanie kontrolki TVText ...................................................p..........................491 Tworzenie kontrolek ActiveX...................................................p......................................492 Przykład: wyświetlanie napisów do filmu ...................................................p...................493 Tworzenie interfejsu COM ...................................................p....................................493 Tworzenie kontrolki ActiveX ...................................................p................................494 Budowa i rejestracja...................................................p...............................................506 Spis treści 13 ActiveX w Internecie ...................................................p...................................................p506 Względy bezpieczeństwa ...................................................p.......................................506 Przykładowa kontrolka ...................................................p..........................................506 Podsumowanie ...................................................p...................................................p..........509 Podsumowanie części II.................................o...........
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 7. Kompendium programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: