Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 019333 23379315 na godz. na dobę w sumie
Delphi 8 .NET. Kompendium programisty - książka
Delphi 8 .NET. Kompendium programisty - książka
Autor: Liczba stron: 840
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-485-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowszą wersję Delphi
i twórz aplikacje dla platformy .NET

W dobie tak dynamicznego rozwoju technologii informatycznych możliwość szybkiego stworzenia aplikacji jest dużym atutem. Dlatego powstają coraz bardziej rozbudowane środowiska programistyczne, umożliwiające skonstruowanie aplikacji z 'cegiełek', które można wykorzystywać wielokrotnie. Wśród tych środowisk programistycznych zasłużoną popularność zyskało Delphi, dostępne obecnie w wersji 8. Wygodny i czytelny interfejs, język programowania oparty na znanym i popularnym Pascalu, możliwość łatwego połączenia się z dowolną bazą danych oraz rozbudowany mechanizm tworzenia aplikacji wieloplatformowych to główne zalety tego środowiska.

Książka 'Delphi 8 .NET. Kompendium programisty' to przewodnik po najnowszej wersji środowiska Delphi, uwzględniający jego nowe możliwości związane z tworzeniem aplikacji dla platformy .NET. Zawiera opis środowiska programistycznego i języka ObjectPascal. Przedstawia sposoby pisania aplikacji połączonych z bazami danych i korzystających z technologii XML. Opisuje również podstawowe zasady wykorzystywania w tworzonych programach protokołów sieciowych, takich jak HTTP i SMTP. Książka jest doskonała zarówno dla początkujących programistów Delphi, jak i dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o zasady tworzenia aplikacji dla platformy .NET.

Cennym źródłem informacji jest dodatek, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące zasad pisania czytelnego i przejrzystego kodu.

Przekonasz się, że wizualne projektowanie aplikacji zdecydowanie przyspieszy Twoją pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 8 .NET. Kompendium programisty Autor: Adam Boduch ISBN: 83-7361-485-0 Format: B5, stron: 840 Poznaj najnowsz¹ wersjê Delphi i stwórz aplikacjê dla platformy .NET W dobie tak dynamicznego rozwoju technologii informatycznych mo¿liwoġæ szybkiego stworzenia aplikacji jest du¿ym atutem. Dlatego powstaj¹ coraz bardziej rozbudowane ġrodowiska programistyczne, umo¿liwiaj¹ce skonstruowanie aplikacji z „cegie³ek”, które mo¿na wykorzystywaæ wielokrotnie. Wġród tych ġrodowisk programistycznych zas³u¿on¹ popularnoġæ zyska³o Delphi, dostêpne obecnie w wersji 8. Wygodny i czytelny interfejs, jêzyk programowania oparty na znanym i popularnym Pascalu, mo¿liwoġæ ³atwego po³¹czenia siê z dowoln¹ baz¹ danych oraz rozbudowany mechanizm tworzenia aplikacji wieloplatformowych to g³ówne zalety tego ġrodowiska. Ksi¹¿ka „Delphi 8 .NET. Kompendium programisty” to przewodnik po najnowszej wersji ġrodowiska Delphi, uwzglêdniaj¹cy jego nowe mo¿liwoġci zwi¹zane z tworzeniem aplikacji dla platformy .NET. Zawiera opis ġrodowiska programistycznego i jêzyka ObjectPascal. Przedstawia sposoby pisania aplikacji po³¹czonych z bazami danych i korzystaj¹cych z technologii XML. Opisuje równie¿ podstawowe zasady wykorzystywania w tworzonych programach protoko³ów sieciowych, takich jak HTTP i SMTP. Ksi¹¿ka jest doskona³a zarówno dla pocz¹tkuj¹cych programistów Delphi, jak i dla tych, którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê o zasady tworzenia aplikacji dla platformy .NET. • Zasady tworzenia aplikacji dla platformy .NET • Wizualne projektowanie aplikacji • Mechanizm komponentów • Projektowanie interfejsu u¿ytkownika i menu • Programowanie w jêzyku ObjectPascal • Korzystanie z procedur i funkcji • Zasady projektowania obiektowego • Programowanie oparte na zdarzeniach • Wykrywanie i usuwanie b³êdów w aplikacjach • Korzystanie z baz danych • Jêzyk SQL • Wykorzystywanie technologii XML w aplikacjach • Programowanie sieciowe i ASP.NET • Us³ugi sieciowe Cennym ĥród³em informacji jest dodatek, zawieraj¹cy praktyczne wskazówki dotycz¹ce zasad pisania czytelnego i przejrzystego kodu. Spis treści Tematyka książki...................................................i...................................................i...................................19 Część I ...................................................c...................................................c.................. ................... 21 Rozdział 1. Wstęp do programowania...................................................i......................................................................23 Dawno, dawno temu…...................................................e...................................................e23 Czym jest programowanie?...................................................e............................................24 Języki programowania...................................................e...................................................e.25 Asembler ...................................................e...................................................e...............26 Fortran...................................................e...................................................e...................27 C ...................................................e...................................................e...........................27 C++ ...................................................e...................................................e.......................27 Perl ...................................................e...................................................e........................27 PHP ...................................................e...................................................e.......................28 Turbo Pascal...................................................e...................................................e..........28 Java ...................................................e...................................................e.......................28 C# ...................................................e...................................................e.........................29 Kilka słów o kompilatorach ...................................................e...........................................29 Działanie kompilatorów...................................................e...........................................30 Który kompilator wybrać? ...................................................e.......................................31 Dzień programisty ...................................................e...................................................e.......31 Delphi ...................................................e...................................................e..........................31 Object Pascal...................................................e...................................................e.........32 Delphi — czy warto? ...................................................e...............................................32 Czego wymagamy od Czytelnika?...................................................e.................................33 Delphi 8 .NET ...................................................e...................................................e.............33 .NET ...................................................e...................................................e............................34 .NET Framework ...................................................e...................................................e..34 Produkty dla programistów...................................................e......................................35 Integracja językowa ...................................................e.................................................35 Język pośredni IL...................................................e...................................................e..37 Wspólna specyfikacja języka...................................................e...................................38 6 Delphi 8 .NET. Kompendium programisty Rozdział 2. Wspólny system typów ...................................................e............................................38 Wspólny język wykonywania ...................................................e..................................38 Metadane...................................................e...................................................e...............39 Działanie CLR ...................................................e...................................................e......39 Zarządzanie aplikacją...................................................e...............................................40 Podzespoły ...................................................e...................................................e............41 Biblioteka klas ...................................................e...................................................e......41 Usługi sieciowe...................................................e...................................................e.....41 Konkluzja...................................................e...................................................e..............43 Instalacja Delphi...................................................e...................................................e..........43 Wersje Delphi ...................................................e...................................................e.......44 Cennik ...................................................e...................................................e...................44 Wymagania Delphi ...................................................e..................................................45 Instalacja ...................................................e...................................................e...............45 Polskie znaki ...................................................e...................................................e.........45 Jak się uczyć? ...................................................e...................................................e..............46 FAQ...................................................e...................................................e.............................47 Przydatne odnośniki ...................................................e...................................................e....49 Podsumowanie ...................................................e...................................................e............49 Projektowanie wizualne...................................................i.......................................................................... 51 Podstawowe okna Delphi ...................................................e...............................................51 Welcome Page ...................................................e...................................................e......52 Okno główne...................................................e...................................................e.........53 Projektant formularzy ...................................................e..............................................54 Paleta narzędzi ...................................................e...................................................e......54 Inspektor obiektów...................................................e...................................................e56 Menedżer projektu ...................................................e...................................................e57 Edytor kodu...................................................e...................................................e...........59 Ukrywanie okna ...................................................e...................................................e....60 Pierwszy projekt...................................................e...................................................e..........61 Tworzenie projektu ...................................................e..................................................61 Zapisywanie projektu...................................................e...............................................61 Uruchamianie programu ...................................................e..........................................62 Zamykanie programu ...................................................e...............................................63 Otwieranie projektu ...................................................e.................................................63 Kompilacja projektu...................................................e...................................................e....63 Pliki projektu ...................................................e...................................................e...............64 Podstawowe paski narzędzi...................................................e............................................65 Pasek Standard ...................................................e...................................................e......65 Pasek View...................................................e...................................................e............66 Pasek Debug...................................................e...................................................e..........66 Pasek Desktop...................................................e...................................................e.......67 Pasek Custom...................................................e...................................................e........68 Pozostałe paski narzędzi ...................................................e..........................................68 Repozytorium obiektów ...................................................e.................................................68 Dodawanie projektu do repozytorium ...................................................e.....................69 Ustawienia repozytorium ...................................................e.........................................70 Praca z paletą narzędzi ...................................................e...................................................e71 Umieszczanie komponentów na formularzu...................................................e............71 Umieszczanie kilku komponentów naraz ...................................................e................72 Przycisk Categories...................................................e..................................................72 Szukanie obiektu...................................................e...................................................e...72 Spis treści 7 Przemieszczanie ikon...................................................e...............................................73 Menu palety narzędzi...................................................e...............................................73 Praca z komponentami ...................................................e...................................................e75 .NET...................................................e...................................................e......................76 Windows Forms i VCL.NET ...................................................e...................................76 Komponent...................................................e...................................................e............78 Sterowanie komponentem...................................................e........................................79 Praca z inspektorem obiektów...................................................e........................................79 Edycja właściwości...................................................e..................................................80 Zdarzenia...................................................e...................................................e...............82 Menu inspektora obiektów...................................................e.......................................82 Opcje inspektora obiektów ...................................................e......................................83 Projektant formularzy...................................................e...................................................e..83 Siatka pomocnicza ...................................................e...................................................e84 Usuwanie, kopiowanie i wklejanie ...................................................e..........................85 Zaznaczanie wielu komponentów...................................................e............................85 Menu projektanta formularzy ...................................................e..................................87 Pasek narzędziowy Align...................................................e.........................................87 Pasek narzędziowy Spacing...................................................e.....................................88 Pasek narzędziowy Position...................................................e.....................................89 Opcje projektanta formularzy ...................................................e..................................89 Projekty ...................................................e...................................................e.......................90 Opcje projektu...................................................e...................................................e.......90 Edytor WYSIWYG ...................................................e...................................................e.....97 Projektant strony WWW...................................................e..........................................98 Inspektor obiektów...................................................e...................................................e98 Dodatkowe paski narzędzi ...................................................e.......................................98 Edycja pozostałych plików...................................................e.....................................100 Opcje HTML w Delphi...................................................e..........................................100 Projektowanie interfejsu...................................................e...............................................101 Paski narzędziowe...................................................e..................................................101 Ikony dla paska narzędzi...................................................e........................................103 Menu narzędzi...................................................e...................................................e.....104 Menu podręczne...................................................e...................................................e..106 Pozostałe elementy interfejsu ...................................................e................................106 Kilka wersji językowych programu ...................................................e.............................110 Tworzenie angielskiej wersji językowej...................................................e................110 Tłumaczenie projektu...................................................e.............................................112 Kompilacja projektu...................................................e...............................................113 Opcje Translation Manager...................................................e....................................114 Opcje środowiska ...................................................e...................................................e......115 FAQ...................................................e...................................................e...........................116 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........117 Język Delphi...................................................i...................................................i..........................................119 Aplikacje konsolowe ...................................................e...................................................e.120 Zapisywanie projektu...................................................e.............................................120 Po kompilacji… ...................................................e...................................................e..121 Najprostszy program ...................................................e...................................................e.122 Podstawowa składnia ...................................................e...................................................e122 Czytanie kodu ...................................................e...................................................e.....122 Wielkość liter ...................................................e...................................................e......123 Pamiętaj o średniku! ...................................................e..............................................123 Rozdział 3. 8 Delphi 8 .NET. Kompendium programisty Bloki begin i end...................................................e...................................................e.123 Dyrektywa program ...................................................e...............................................124 Komentarze ...................................................e...................................................e...............125 Umiejętne komentowanie ...................................................e......................................126 Wypisywanie tekstu ...................................................e...................................................e..126 Położenie instrukcji...................................................e................................................128 Instrukcja Writeln ...................................................e..................................................128 Zmienne...................................................e...................................................e.....................129 Deklaracja zmiennych...................................................e............................................129 Typy zmiennych...................................................e...................................................e..130 Deklaracja kilku zmiennych ...................................................e..................................131 Przydział danych...................................................e...................................................e.132 Deklaracja zakresu danych ...................................................e....................................134 Restrykcje w nazewnictwie...................................................e....................................135 Stałe...................................................e...................................................e...........................135 Domyślne typy stałych...................................................e...........................................135 Używanie zmiennych ...................................................e...................................................e136 Łączenie danych...................................................e...................................................e..137 Tablice danych ...................................................e...................................................e..........138 Tablice jako stałe ...................................................e...................................................e139 Tablice wielowymiarowe...................................................e.......................................140 Tablice dynamiczne ...................................................e...............................................142 Polecenia Low i High...................................................e.............................................143 Operatory...................................................e...................................................e...................144 Operatory przypisania...................................................e............................................144 Operatory porównania ...................................................e...........................................144 Operatory logiczne...................................................e.................................................145 Operatory arytmetyczne...................................................e.........................................146 Operatory bitowe ...................................................e...................................................e148 Pozostałe operatory...................................................e................................................148 Instrukcje warunkowe ...................................................e..................................................149 Instrukcja if..then...................................................e...................................................e.149 Instrukcja case..of ...................................................e..................................................152 Instrukcja else ...................................................e...................................................e.....155 Programowanie proceduralne...................................................e.......................................158 Procedury i funkcje ...................................................e...................................................e...158 Procedury ...................................................e...................................................e............158 Funkcje...................................................e...................................................e................161 Zmienne lokalne...................................................e...................................................e..162 Parametry procedur i funkcji ...................................................e.................................163 Parametry domyślne...................................................e...............................................165 Przeciążanie funkcji i procedur...................................................e..............................166 Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji...................................................e.167 Procedury zagnieżdżone ...................................................e........................................169 Własne typy danych ...................................................e...................................................e..169 Tablice jako nowy typ...................................................e............................................170 Aliasy typów ...................................................e...................................................e.............171 Rekordy ...................................................e...................................................e.....................171 Przekazywanie rekordów jako parametrów procedury.............................................172 Deklarowanie rekordu jako zmiennej ...................................................e....................173 Instrukcja packed ...................................................e...................................................e173 Deklarowanie tablic rekordowych ...................................................e.........................174 Deklarowanie dynamicznych tablic rekordowych...................................................e.174 Spis treści 9 Instrukcja wiążąca with...................................................e................................................175 Programowanie strukturalne ...................................................e........................................176 Moduły ...................................................e...................................................e......................176 Tworzenie nowego modułu...................................................e....................................176 Budowa modułu ...................................................e...................................................e..177 Włączanie modułu ...................................................e.................................................178 Funkcje wbudowane ...................................................e..............................................178 Sekcje Initialization oraz Finalization ...................................................e...................179 Dyrektywa forward ...................................................e................................................180 Konwersja typów...................................................e...................................................e.......182 Rzutowanie...................................................e...................................................e................182 Parametry nieokreślone...................................................e..........................................184 Pętle...................................................e...................................................e...........................184 Pętla for..do...................................................e...................................................e.........185 Pętla while..do...................................................e...................................................e.....187 Pętla repeat..until ...................................................e...................................................e188 Procedura Continue...................................................e................................................189 Procedura Break...................................................e...................................................e..189 Zbiory ...................................................e...................................................e........................190 Przypisywanie elementów zbioru ...................................................e..........................191 Odczytywanie elementów ze zbioru ...................................................e......................192 Dodawanie i odejmowanie elementów zbioru...................................................e.......193 Typy wariantowe...................................................e...................................................e.......193 VarType, VarTypeAsText ...................................................e.....................................194 VarToStr ...................................................e...................................................e.............195 VarIs*...................................................e...................................................e..................195 Pliki dołączane ...................................................e...................................................e..........195 Etykiety ...................................................e...................................................e.....................196 Dyrektywy ostrzegawcze ...................................................e.............................................197 Wstęp do algorytmiki ...................................................e...................................................e198 Schematy blokowe ...................................................e.................................................198 Przykład — obliczanie silni ...................................................e...................................200 Funkcje konsolowe w .NET ...................................................e.........................................203 Przykład — odczyt zawartości pliku ...................................................e.....................204 Efektywny kod ...................................................e...................................................e..........206 Instrukcje warunkowe...................................................e............................................206 Typ Boolean w tablicach ...................................................e.......................................207 Zbiory...................................................e...................................................e..................209 Łączenie znaków w łańcuchach...................................................e.............................209 FAQ...................................................e...................................................e...........................210 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........211 Delphi bardziej zaawansowane...................................................i..........................................................213 Na czym polega programowanie obiektowe? ...................................................e..............214 Biblioteki wizualne ...................................................e...................................................e...214 Podstawowy kod formularza...................................................e........................................215 Formularz w VCL.NET...................................................e................................................217 Sekcja uses ...................................................e...................................................e..........217 Klasa ...................................................e...................................................e...................218 Zmienna wskazująca na klasę...................................................e................................218 Plik *.nfm...................................................e...................................................e............218 Generowanie kodu ...................................................e.................................................219 Nazwy komponentów ...................................................e............................................219 Rozdział 4. 10 Delphi 8 .NET. Kompendium programisty Programowanie zdarzeniowe ...................................................e.......................................220 Generowanie zdarzeń...................................................e.............................................220 Lista zdarzeń w inspektorze obiektów...................................................e...................222 Jedno zdarzenie dla kilku obiektów...................................................e.......................223 Edytor kodu ...................................................e...................................................e...............224 Ukrywanie kodu...................................................e...................................................e..225 Makra ...................................................e...................................................e..................225 Code Insight ...................................................e...................................................e........226 Code Completion ...................................................e...................................................e227 Menu podręczne edytora kodu...................................................e...............................227 Opcje edytora kodu ...................................................e................................................229 Skrawki kodu ...................................................e...................................................e......234 To-Do List ...................................................e...................................................e.................235 Generowanie komentarza TODO ...................................................e..........................236 Menu podręczne okna ...................................................e............................................237 Szablony kodu ...................................................e...................................................e...........237 Klasy...............................................e...................................................e..............................238 Składnia klasy ...................................................e...................................................e.....239 Do czego służą klasy?...................................................e............................................239 Hermetyzacja ...................................................e...................................................e......240 Dziedziczenie...................................................e...................................................e......240 Polimorfizm ...................................................e...................................................e........241 Instancja klasy...................................................e...................................................e.....241 Konstruktor ...................................................e...................................................e.........241 Destruktor ...................................................e...................................................e...........242 Pola ...................................................e...................................................e.....................242 Metody ...................................................e...................................................e................243 Tworzenie konstruktorów i destruktorów...................................................e..............244 Destruktory w .NET...................................................e...............................................247 Poziomy dostępu do klasy ...................................................e.....................................251 Dziedziczenie...................................................e...................................................e......253 Przeciążanie metod ...................................................e................................................254 Typy metod ...................................................e...................................................e.........254 Przedefiniowanie metod...................................................e.........................................256 Typy zagnieżdżone ...................................................e................................................260 Parametr Self...................................................e...................................................e.......261 Brak konstruktora...................................................e...................................................e261 Brak instancji klasy...................................................e................................................263 Class helpers ...................................................e...................................................e.......264 Klasy zaplombowane ...................................................e.............................................265 Słowo kluczowe static...................................................e............................................266 Właściwości ...................................................e...................................................e........267 Parametr Sender procedury zdarzeniowej...................................................e....................270 Przechwytywanie informacji o naciśniętym klawiszu..............................................270 Obsługa parametru Sender...................................................e.....................................272 Operatory is i as..................................e...................................................e..........................273 Metody w rekordach...................................................e...................................................e..274 Interfejsy..........................................e...................................................e.............................275 Przeładowanie operatorów ...................................................e...........................................277 Jakie operatory można przeładować? ...................................................e....................277 Deklaracja operatorów ...................................................e...........................................279 Binary i Unary...................................................e...................................................e.....279 Spis treści 11 Wyjątki ...................................................e...................................................e......................280 Słowo kluczowe try..except ...................................................e...................................280 Słowo kluczowe try..finally ...................................................e...................................281 Słowo kluczowe raise ...................................................e............................................282 Klasa Exception ...................................................e...................................................e..283 Selektywna obsługa wyjątków...................................................e...............................284 Zdarzenie OnException ...................................................e.........................................284 Menedżer projektu...................................................e...................................................e.....287 Model View ...................................................e...................................................e........288 Data Explorer ...................................................e...................................................e......288 Programowanie w .NET...................................................e...............................................288 Wspólny model programowania ...................................................e............................288 Klasa System.Object ...................................................e..............................................288 Główne przestrzenie nazw ...................................................e.....................................290 Komponenty .NET...................................................e.................................................291 Atrybuty podzespołu...................................................e..............................................294 Mechanizm Reflection ...................................................e...........................................297 Identyfikatory ...................................................e...................................................e............310 Aplikacje .NET...................................................e...................................................e..........311 Deasembler .NET...................................................e...................................................e311 Global Assembly Cache Tool ...................................................e................................312 WinCV ...................................................e...................................................e................314 Narzędzie konfiguracji .NET Framework...................................................e..............315 PEVerify — narzędzie weryfikacji...................................................e........................315 Eksplorator modułów ...................................................e...................................................e316 Opcje eksploratora ...................................................e.................................................317 FAQ...................................................e...................................................e...........................318 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........319 Rozdział 5. Wykrywanie błędów w aplikacjach...................................................i...............................................321 Rodzaje błędów ...................................................e...................................................e.........322 Opcje kompilatora ...................................................e...................................................e.....323 Częste błędy programisty ...................................................e.............................................325 Niezainicjowane zmienne obiektowe ...................................................e....................325 Zwalnianie obiektów...................................................e..............................................326 Tablice...................................................e...................................................e.................326 Wskaźniki a .NET ...................................................e...................................................e.....327 Rejestry ...................................................e...................................................e...............328 Stos...................................................e...................................................e......................328 Sterta ...................................................e...................................................e...................329 Do czego służą wskaźniki? ...................................................e....................................329 Debuger Delphi ...................................................e...................................................e.........329 Interfejs Debug...................................................e...................................................e....330 Opcje projektu...................................................e...................................................e.....330 Punkty przerwań ...................................................e...................................................e.332 Polecenie Run to Cursor ...................................................e........................................337 Podgląd zmiennych...................................................e................................................337 Inspektor śledzenia...................................................e.................................................340 Evaluate/Modify ...................................................e...................................................e.341 Okno Call Stack ...................................................e...................................................e..342 Okno Local Variables ...................................................e............................................343 Okno Thread Status...................................................e................................................344 Okno Event Log...................................................e...................................................e..345 12 Delphi 8 .NET. Kompendium programisty Okno modułów...................................................e...................................................e....346 Okno deasemblacji...................................................e.................................................346 Polecenie Go to Address...................................................e........................................347 Okno Message View ...................................................e..............................................347 Praca krokowa ...................................................e...................................................e...........348 Ikony na gutterze...................................................e...................................................e.348 Przekraczanie i wkraczanie...................................................e....................................349 Opcje debugera...................................................e...................................................e..........350 Strona Borland .NET Debugger...................................................e.............................351 Zakładka Language Exceptions ...................................................e.............................351 Zakładka Event Log...................................................e...............................................352 Menu związane z debugerem ...................................................e.......................................352 FAQ...................................................e...................................................e...........................354 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........354 Rozdział 6. Migracja do .NET...................................................i...................................................................................355 Czy warto przechodzić do .NET? ...................................................e................................356 Ewolucja platform programistycznych ...................................................e........................356 WinFX...................................................e...................................................e.................357 Brakujące komponenty...................................................e.................................................357 Zmiany we właściwościach ...................................................e...................................358 Elementy języka ...................................................e...................................................e........358 Wszystko jest klasą!...................................................e...............................................358 Przestrzenie nazw...................................................e...................................................e361 Kompilacja warunkowa ...................................................e.........................................363 Brakujące elementy...................................................e................................................364 Łańcuchy w Delphi ...................................................e................................................373 Komunikaty...................................................e...................................................e.........378 Destruktory ...................................................e...................................................e.........379 WinForms...................................................e...................................................e..................380 Brak pliku *.dfm/*.nfm...................................................e..........................................380 VCL i WinForms ...................................................e...................................................e385 Platform Invoke...................................................e...................................................e.........386 Wywołanie tradycyjne ...................................................e...........................................387 Użycie atrybutu DLLImport ...................................................e..................................388 Parametry wyjściowe ...................................................e.............................................388 Dane wskaźnikowe ...................................................e................................................390 Pobieranie danych z bufora...................................................e....................................391 Kod zarządzany i niezarządzany...................................................e............................392 Używanie funkcji Win32 ...................................................e.......................................393 Marshaling ...................................................e...................................................e..........394 Wady PInvoke...................................................e...................................................e.....406 .NET a obiekty COM ...................................................e...................................................e406 Terminologia COM...................................................e................................................406 Mechanizm COM Callable Wrappers...................................................e....................408 Przykładowy podzespół ...................................................e.........................................408 Utworzenie biblioteki typu ...................................................e....................................411 Użycie biblioteki typu...................................................e............................................412 Korzystanie z klasy COM...................................................e......................................414 Kontrolki COM w aplikacjach .NET ...................................................e.....................417 Aplikacje sieciowe ...................................................e...................................................e....418 Bazy danych ...................................................e...................................................e..............419 FAQ...................................................e...................................................e...........................419 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........420 Spis treści 13 Część II ...................................................c...................................................c................. ................421 Rozdział 7. Bazodanowa architektura Delphi...................................................i....................................................423 Czym jest baza danych? ...................................................e...............................................423 Działanie baz danych ...................................................e...................................................e424 Rozwiązania alternatywne...................................................e............................................425 Baza danych kontra własny mechanizm ...................................................e......................426 Rodzaje baz danych...................................................e...................................................e...427 Bazy proste...................................................e...................................................e..........427 Relacyjne bazy danych ...................................................e..........................................427 Bazy danych typu klient-serwer...................................................e.............................428 Wielowarstwowa architektura baz danych ...................................................e............429 Borland Database Engine ...................................................e.............................................429 Sterowniki bazy danych...................................................e.........................................430 Zbiory danych ...................................................e...................................................e.....430 Komponenty bazodanowe...................................................e......................................431 Praca z komponentami ...................................................e.................................................435 Otwieranie i zamykanie zbioru danych...................................................e..................435 Przemieszczanie się wśród rekordów ...................................................e....................435 Modyfikacja zawartości ...................................................e.........................................437 Pola rekordu bazy danych...................................................e......................................439 Edytor pól...................................................e...................................................e..................442 Pola obliczeniowe ...................................................e..................................................443 Pola przeglądowe ...................................................e...................................................e445 BDE Administrator ...................................................e...................................................e...445 Tworzenie aliasu ...................................................e...................................................e.446 Praca z tabelami ...................................................e...................................................e........447 Tworzenie tabel...................................................e...................................................e...447 Tworzenie kolumn w kodzie programu ...................................................e.................447 Filtrowanie tabel...................................................e...................................................e........449 Wykorzystanie właściwości Filter ...................................................e.........................450 Zdarzenie OnFilterRecord ...................................................e.....................................451 Wyszukiwanie rekordów...................................................e..............................................452 Metoda Locate ...................................................e...................................................e....453 Metoda FindKey ...................................................e...................................................e.454 Przykładowa aplikacja...................................................e..................................................454 Założenia...................................................e...................................................e.............455 Tworzenie interfejsu ...................................................e..............................................455 Kod źródłowy aplikacji...................................................e..........................................460 Ćwiczenia dodatkowe ...................................................e............................................471 Zakładki...................................................e...................................................e.....................471 Pozostałe komponenty bazodanowe...................................................e.............................472 Komponent TDbGrid ...................................................e.............................................472 Komponent TDbNavigator ...................................................e....................................473 Komponent TDbText ...................................................e.............................................473 Komponent TDbEdit...................................................e..............................................474 Komponent TDbMemo...................................................e..........................................474 Komponent TDbRichEdit ...................................................e......................................474 Komponent TDbImage ...................................................e..........................................475 Komponent TDbCheckBox ...................................................e...................................475 FAQ...................................................e...................................................e...........................475 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........477 14 Rozdział 8. Rozdział 9. Delphi 8 .NET. Kompendium programisty dbExpress ...................................................i...................................................i...............................................479 Architektura klient-serwer...................................................e............................................479 Klient...................................................e...................................................e...................480 Serwer ...................................................e...................................................e.................480 Klient-serwer oraz bazy lokalne ...................................................e............................481 Język SQL ...................................................e...................................................e.................481 Baza MySQL ...................................................e...................................................e......482 InterBase ...................................................e...................................................e.............482 Schemat tworzenia aplikacji klient-serwer ...................................................e..................483 Analiza ...................................................e...................................................e................483 Projekt ...................................................e...................................................e.................483 Budowa ...................................................e...................................................e...............483 Programowanie w SQL-u...................................................e.............................................484 Klient MySQL ...................................................e...................................................e....484 Tworzenie bazy danych ...................................................e.........................................486 Tworzenie tabel...................................................e...................................................e...487 Zmiana struktury tabeli ...................................................e..........................................493 Indeksy...................................................e...................................................e................495 Dodawanie rekordów ...................................................e.............................................498 Wyświetlanie informacji...................................................e........................................500 Uaktualnianie zawartości ...................................................e.......................................505 Usuwanie danych z tabeli ...................................................e......................................506 Eksport i import bazy...................................................e.............................................506 Aplikacja zarządzająca MySQL...................................................e...................................507 Praca z programem MySQL Control Center ...................................................e.........508 Praca z tabelami ...................................................e...................................................e..509 InterBase...........................................e...................................................e............................511 Uruchomienie...................................................e...................................................e......512 Program IBConsole...................................................e................................................512 MySQL a InterBase ...................................................e...............................................516 Tworzenie tabel InterBase ...................................................e.....................................525 dbExpress ...................................................e...................................................e..................526 dbExpress kontra BDE...................................................e...........................................527 Połączenie z bazą danych...................................................e.......................................527 Komponent TSQLDataSet ...................................................e.....................................533 Komponent TSQLMonitor...................................................e.....................................537 Pozostałe komponenty dbExpress...................................................e..........................540 Dystrybucja aplikacji dbExpress...................................................e............................540 Okno Data Explorer ...................................................e...................................................e..540 Wprowadzanie zmian w tabeli...................................................e...............................541 Edytor połączeń ...................................................e...................................................e..541 FAQ...................................................e...................................................e...........................542 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........543 IBX...................................................i...................................................i............................................................ 545 Dlaczego IBX? ...................................................e...................................................e..........545 Zalety IBX ...................................................e...................................................e..........546 Komponenty IBX ...................................................e...................................................e......546 Komponent TIBDatabase...................................................e.......................................547 TIBDataSet ...................................................e...................................................e.........550 Komponenty reprezentujące dane...................................................e..........................553
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 8 .NET. Kompendium programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: