Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 006084 21335929 na godz. na dobę w sumie
Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe - książka
Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe - książka
Autor: , Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-661-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz aplikacje sieciowe,
wykorzystując uniwersalne mechanizmy wymiany danych

Aplikacje rozproszone są coraz częściej uruchamiane nie tylko w sieciach lokalnych, ale także w sieci WWW. Wymiana danych w tak rozległym środowisku sieciowym wymagała opracowania technologii, które zapewniałyby jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Na rynku pojawiły się mechanizmy COM i COM+, SOAP oraz kilka innych. Coraz większą popularność zyskuje język XML pozwalający na unifikację struktur danych w aplikacjach. W oparciu o takie mechanizmy powstają rozproszone aplikacje biznesowe i obliczeniowe, zwane usługami sieciowymi lub usługami WWW.

Książka 'Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe' opisuje możliwości tworzenia aplikacji sieciowych za pomocą środowiska Delphi z wykorzystaniem różnych technologii. Przedstawia kolejno najpopularniejsze z nich oraz możliwości ich zastosowania w projektach realizowanych w Delphi. Zawiera informacje poświęcone przetwarzaniu danych z wykorzystaniem języka XML oraz protokołu SOAP, a także tworzeniu usług WWW opartych na tych technologiach. W książce opisano również zagadnienia związane z korzystaniem z baz danych - systemy lokalne, mechanizmy klient-serwer oraz rozproszone, a także technologie dostępu do danych, od ADO do dbExpress.

Wykorzystaj najpopularniejsze środowisko programistyczne
do stworzenia aplikacji rozproszonych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe Autorzy: Peter Darakhvelidze, Eugene Markov T³umaczenie: Jan Ostrowski, Grzegorz Werner ISBN: 83-7361-661-6 Tytu³ orygina³u: Web Services Development with Delphi Format: B5, stron: 592 Stwórz aplikacje sieciowe, wykorzystuj¹c uniwersalne mechanizmy wymiany danych • Wykorzystaj technologie COM, SOAP i ActiveX • Zaimplementuj z³o¿one mechanizmy dostêpu do baz danych • Napisz bezpieczne aplikacje, stosuj¹c szyfrowanie przesy³anych danych • U¿yj w aplikacjach jêzyka XML Aplikacje rozproszone s¹ coraz czêġciej uruchamiane nie tylko w sieciach lokalnych, ale tak¿e w sieci WWW. Wymiana danych w tak rozleg³ym ġrodowisku sieciowym wymaga³a opracowania technologii, które zapewnia³yby jednoznacznoġæ i bezpieczeñstwo przesy³anych danych. Na rynku pojawi³y siê mechanizmy COM i COM+, SOAP oraz kilka innych. Coraz wiêksz¹ popularnoġæ zyskuje jêzyk XML pozwalaj¹cy na unifikacjê struktur danych w aplikacjach. W oparciu o takie mechanizmy powstaj¹ rozproszone aplikacje biznesowe i obliczeniowe, zwane us³ugami sieciowymi lub us³ugami WWW. Ksi¹¿ka „Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe” opisuje mo¿liwoġci tworzenia aplikacji sieciowych za pomoc¹ ġrodowiska Delphi z wykorzystaniem ró¿nych technologii. Przedstawia kolejno najpopularniejsze z nich oraz mo¿liwoġci ich zastosowania w projektach realizowanych w Delphi. Zawiera informacje poġwiêcone przetwarzaniu danych z wykorzystaniem jêzyka XML oraz protoko³u SOAP, a tak¿e tworzeniu us³ug WWW opartych na tych technologiach. W ksi¹¿ce opisano równie¿ zagadnienia zwi¹zane z korzystaniem z baz danych — systemy lokalne, mechanizmy klient-serwer oraz rozproszone, a tak¿e technologie dostêpu do danych, od ADO do dbExpress. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Mechanizmy COM i COM+ • Kontrolki ActiveX • Architektura aplikacji bazodanowych • Technologia DataSnap • Aplikacje internetowe • Obs³uga gniazd w Delphi • Kryptografia i ochrona przesy³anych danych • Korzystanie z danych w formacie XML • Protokó³ SOAP • Stosowanie mechanizmów WebSnap Spis treści Wstęp ............................................................................................... 7 Część I Aplikacje COM i COM+...................................................11 Rozdział 1. Mechanizmy COM w Delphi .............................................................. 13 Podstawowe pojęcia ........................................................................................................ 14 Obiekty COM w Delphi .................................................................................................. 22 Serwery COM w Delphi.................................................................................................. 30 Biblioteki typów w Delphi .............................................................................................. 32 Proste obiekty COM w serwerach wewnątrzprocesowych.............................................. 34 Używanie interfejsów wewnątrzprocesowego serwera COM ......................................... 46 Podsumowanie ................................................................................................................ 48 Rozdział 2. Automatyzacja................................................................................. 49 Podstawowe pojęcia Automatyzacji................................................................................ 49 Implementacja Automatyzacji w Delphi ......................................................................... 53 Obiekt Automatyzacji...................................................................................................... 55 Przykładowa aplikacja Automatyzacji ............................................................................ 65 Podsumowanie ................................................................................................................ 69 Rozdział 3. Komponenty ActiveX........................................................................ 71 Jak działają formanty ActiveX? ...................................................................................... 72 Implementowanie komponentów ActiveX w Delphi....................................................... 76 Używanie gotowych komponentów ActiveX.................................................................. 79 Tworzenie własnych komponentów ActiveX.................................................................. 83 Podsumowanie ................................................................................................................ 90 Rozdział 4. Technologia COM+ (Microsoft Transaction Server) ........................... 91 Jak działa MTS?.............................................................................................................. 92 Tworzenie aplikacji MTS w Delphi ................................................................................ 98 Testowanie i instalowanie komponentów MTS............................................................. 106 Optymalizacja działania MTS ....................................................................................... 108 Przykład prostego obiektu transakcyjnego .................................................................... 109 Podsumowanie .............................................................................................................. 114 4 Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe Część II Technologie dostępu do danych ....................................115 Rozdział 5. Architektura aplikacji bazodanowych.............................................. 117 Ogólna struktura aplikacji bazodanowej ....................................................................... 119 Zestawy danych............................................................................................................. 125 Indeksy .......................................................................................................................... 139 Parametry kwerend i procedur składowanych ............................................................... 143 Mechanizmy zarządzania danymi ................................................................................. 148 Wyszukiwanie danych................................................................................................... 149 Filtrowanie danych........................................................................................................ 150 Korzystanie z zakładek.................................................................................................. 152 Pola ............................................................................................................................... 153 Obiekty pól.................................................................................................................... 153 Podsumowanie .............................................................................................................. 166 Rozdział 6. Technologia dbExpress .................................................................. 167 Dostęp do danych za pomocą dbExpress....................................................................... 169 Sterowniki dostępu do danych....................................................................................... 170 Połączenie z serwerem bazy danych.............................................................................. 170 Zarządzanie zestawami danych ..................................................................................... 174 Transakcje ..................................................................................................................... 177 Używanie komponentów obsługujących zestawy danych ............................................. 178 Metody edycji danych ................................................................................................... 189 Interfejsy dbExpress...................................................................................................... 192 Debugowanie aplikacji opartych na technologii dbExpress .......................................... 195 Dystrybuowanie aplikacji dbExpress ............................................................................ 198 Podsumowanie .............................................................................................................. 198 Rozdział 7. Korzystanie z ADO w Delphi............................................................ 199 Podstawowe informacje o ADO.................................................................................... 199 Dostawcy ADO ............................................................................................................. 205 Obsługa ADO w Delphi ................................................................................................ 206 Komponent TADOConnection...................................................................................... 207 Zestawy danych ADO ................................................................................................... 218 Polecenia ADO.............................................................................................................. 233 Obiekt błędu ADO ........................................................................................................ 235 Tworzenie przykładowej aplikacji ADO ....................................................................... 236 Podsumowanie .............................................................................................................. 240 Część III Rozproszone aplikacje bazodanowe...............................241 Rozdział 8. Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu ................... 243 Struktura wielowarstwowej aplikacji Delphi................................................................. 244 Trójwarstwowa aplikacja Delphi................................................................................... 246 Serwery aplikacji........................................................................................................... 247 Mechanizm zdalnego dostępu DataSnap....................................................................... 249 Dodatkowe komponenty — brokery połączeń .............................................................. 256 Podsumowanie .............................................................................................................. 259 Rozdział 9. Serwer aplikacji............................................................................. 261 Architektura serwera aplikacji....................................................................................... 262 Interfejs IAppServer...................................................................................................... 263 Zdalne moduły danych .................................................................................................. 264 Spis treści 5 Dostawcy danych .......................................................................................................... 271 Interfejs IProviderSupport............................................................................................. 275 Rejestrowanie serwerów aplikacji................................................................................. 275 Tworzenie przykładowego serwera aplikacji................................................................. 276 Podsumowanie .............................................................................................................. 279 Rozdział 10. Klient wielowarstwowej aplikacji rozproszonej ................................ 281 Architektura aplikacji klienta ........................................................................................ 282 Klienckie zestawy danych ............................................................................................. 283 Komponent TClientDataSet .......................................................................................... 284 Agregaty........................................................................................................................ 293 Zagnieżdżone zestawy danych ...................................................................................... 297 Dodatkowe właściwości pól klienckiego zestawu danych............................................. 298 Obsługa błędów............................................................................................................. 299 Tworzenie przykładowego uproszczonego klienta........................................................ 302 Podsumowanie .............................................................................................................. 305 Część IV Tworzenie aplikacji internetowych.................................307 Rozdział 11. Gniazda ......................................................................................... 309 Wprowadzenie do architektury sieciowej...................................................................... 310 Obsługa gniazd w Delphi .............................................................................................. 323 Podsumowanie .............................................................................................................. 331 Rozdział 12. Kryptograficzna ochrona w internecie ............................................. 333 Podstawowe terminy i pojęcia kryptograficzne............................................................. 334 Podpisy cyfrowe, certyfikaty i sposób ich użycia.......................................................... 338 Wprowadzenie do CryptoAPI ....................................................................................... 343 Nawiązywanie zabezpieczonego połączenia sieciowego za pomocą protokołów internetowych ............................................................................................................. 351 Podsumowanie .............................................................................................................. 357 Rozdział 13. Wątki i procesy ............................................................................. 359 Podstawowe informacje o wątkach ............................................................................... 359 Klasa TThread............................................................................................................... 365 Przykład wielowątkowej aplikacji Delphi ..................................................................... 368 Problemy z synchronizacją wątków .............................................................................. 372 Sposoby synchronizacji wątków ................................................................................... 373 Lokalne dane wątku....................................................................................................... 380 Unikanie jednoczesnego uruchomienia dwóch egzemplarzy aplikacji.......................... 380 Podsumowanie .............................................................................................................. 381 Część V Dane XML w aplikacjach rozproszonych ........................383 Rozdział 14. Dokumenty XML ............................................................................ 385 Podstawowe wiadomości o XML-u .............................................................................. 385 Podstawy składni XML-a.............................................................................................. 388 Obiektowy model dokumentu ....................................................................................... 393 Implementacja DOM w Delphi ..................................................................................... 401 Podsumowanie .............................................................................................................. 418 Rozdział 15. Korzystanie z danych XML.............................................................. 419 Konwertowanie danych XML ....................................................................................... 420 XML Mapper ................................................................................................................ 423 Konwertowanie danych XML w aplikacjach rozproszonych ........................................ 427 6 Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe Wykorzystanie danych XML w aplikacjach rozproszonych ......................................... 429 Przykład aplikacji wykorzystującej dane XML............................................................. 435 Podsumowanie .............................................................................................................. 437 Część VI Aplikacje rozproszone i usługi WWW .............................439 Rozdział 16. Aplikacje serwera WWW. Technologia WebBroker .......................... 441 Publikacja danych w internecie. Serwery WWW.......................................................... 442 Rodzaje aplikacji serwerów WWW .............................................................................. 443 Podstawowe wiadomości o interfejsach CGI i ISAPI ................................................... 444 Struktura aplikacji serwera WWW w Delphi ................................................................ 445 Strony WWW w aplikacjach serwera WWW................................................................ 455 Cookies.......................................................................................................................... 460 Korzystanie z baz danych.............................................................................................. 461 Przykład aplikacji serwera WWW ................................................................................ 469 Podsumowanie .............................................................................................................. 474 Rozdział 17. Usługi WWW i protokół SOAP. Strona klienta ................................. 475 Czemu SOAP?............................................................................................................... 476 Zasady funkcjonowania protokołu SOAP ..................................................................... 478 Architektura usług WWW w Delphi ............................................................................. 485 Klient usług WWW....................................................................................................... 486 Podsumowanie .............................................................................................................. 498 Rozdział 18. Serwer usług WWW. Współdziałanie aplikacji pracujących na różnych platformach .......... 499 Przykład realizacji usługi — SimpleEchoService ......................................................... 500 Przeznaczenie i właściwości komponentów strony serwera.......................................... 502 Narzędzia związane z tworzeniem aplikacji SOAP — podejście firmy Microsoft........ 510 Narzędzie SOAP Trace ................................................................................................. 517 Podsumowanie .............................................................................................................. 519 Rozdział 19. Technologia WebSnap ................................................................... 521 Struktura aplikacji WebSnap......................................................................................... 521 Projektowanie aplikacji WebSnap................................................................................. 538 Projektowanie interfejsu i obsługa danych .................................................................... 541 Uwierzytelnianie użytkowników................................................................................... 550 Korzystanie z XML-a i XSL-a ...................................................................................... 554 Podsumowanie .............................................................................................................. 558 Dodatki .......................................................................................561 Dodatek A Zawartość CD ............................................................................... 563 Skorowidz...................................................................................... 565 Rozdział 8. Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu W poprzedniej części książki omówiliśmy zagadnienia związane z tworzeniem trady- cyjnych aplikacji bazodanowych, które korzystają z baz danych w lokalnym komputerze albo sieci. Nie zajmowaliśmy się jednak aplikacjami, które muszą być równie dobrze przygotowane do współpracy z komputerami w sieci lokalnej oraz z wieloma maszy- nami zdalnymi. Oczywiście, w takim przypadku model dostępu do danych musi być rozszerzony, po- nieważ tradycyjne sposoby tworzenia aplikacji bazodanowych są nieefektywne, kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą zdalnych komputerów. W tym rozdziale omówimy model rozproszonej aplikacji bazodanowej, tak zwaną aplikację wielowarstwową, a ściślej — jej najprostszą wersję, trójwarstwową aplikację rozproszoną. Składa się ona z następujących części: (cid:141) serwera bazy danych, (cid:141) serwera aplikacji (oprogramowanie pośrednie), (cid:141) aplikacji klienta. Wszystkie trzy części są połączone przez mechanizm transakcji (poziom transportu) oraz mechanizm przetwarzania danych (poziom logiki biznesowej). Jeśli uogólnimy model trójwarstwowy, zauważymy, że zwiększanie liczby warstw nie wpływa na serwer bazy danych ani na klienta aplikacji. Dodatkowe warstwy komplikują tylko oprogramowanie pośrednie, które może na przykład zawierać serwer transakcji, serwer zabezpieczeń itp. Wszystkie komponenty i obiekty Delphi, które umożliwiają tworzenie aplikacji wielo- warstwowych określa się wspólnym mianem DataSnap. 244 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe W starszych wersjach Delphi (3, 4 i 5) komponenty te nosiły nazwę MIDAS (od ang. Multi-tier Distributed Application Services). Większość komponentów omówionych w następnych rozdziałach jest dostępna na specjalnej karcie DataSnap palety komponentów Delphi. Do projektowania aplikacji rozproszonych potrzebnych jest jednak kilka dodatkowych komponentów, którym rów- nież poświęcimy należytą uwagę. W tym rozdziale opiszemy następujące zagadnienia: (cid:141) strukturę aplikacji wielowarstwowych, (cid:141) strategię dostępu do zdalnych baz danych w technologii DataSnap, (cid:141) zdalne moduły danych, (cid:141) komponenty dostawcze, (cid:141) komponenty transakcyjne zdalnych połączeń DataSnap, (cid:141) dodatkowe komponenty — brokery połączeń. Struktura wielowarstwowej aplikacji Delphi Wielowarstwowa architektura aplikacji bazodanowych wzięła się z konieczności przetwa- rzania w serwerze żądań wielu zdalnych klientów. Na pozór zadanie to można zrealizo- wać za pomocą tradycyjnych aplikacji typu klient-serwer, których kluczowe elementy opisaliśmy w poprzednich rozdziałach. Jeśli jednak liczba zdalnych klientów jest duża, cały ciężar przetwarzania spada na serwer bazy danych, który dysponuje dość skrom- nymi środkami implementowania zaawansowanej logiki biznesowej (procedury skła- dowane, wyzwalacze, widoki itp.). Programiści są zmuszeni znacznie komplikować kod klientów, co jest wysoce niepożądane, jeśli wiele zdalnych komputerów korzysta z tego samego serwera. Kiedy oprogramowanie klienckie staje się bardziej skompliko- wane, rośnie prawdopodobieństwo błędu, a świadczenie usług jest trudniejsze. Architekturę wielowarstwową wymyślono w celu rozwiązania powyższych problemów. Wielowarstwowa aplikacja bazodanowa (zobacz rysunek 8.1) składa się z: (cid:141) „cienkich” (uproszczonych) aplikacji klienta, które zapewniają tylko usługi transmisji, prezentacji i edycji, a także podstawowego przetwarzania danych, (cid:141) jednej lub wielu warstw oprogramowania pośredniego (serwera aplikacji), które może działać w jednym komputerze albo być rozproszone w sieci lokalnej, (cid:141) serwera baz danych (Oracle, Sybase, MS SQL, InterBase itp.), który zapewnia obsługę danych i przetwarza żądania. Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 245 Rysunek 8.1. Wielowarstwowa architektura aplikacji bazodanowej Zatem w tej architekturze klienty są bardzo prostymi aplikacjami, które zajmują się tylko transmisją danych, lokalnym buforowaniem, prezentowaniem danych za pomocą interfejsu użytkownika, edycją i podstawowym przetwarzaniem danych, stąd też często spotyka się nazwę „cienki klient” dla tego typu aplikacji. Aplikacje klienta nigdy nie korzystają bezpośrednio z serwera bazy danych; robią to za pomocą oprogramowania pośredniego. Oprogramowanie pośrednie może składać się z jednej warstwy (w najprostszym modelu trójwarstwowym) albo mieć bardziej skom- plikowaną strukturę. Oprogramowanie pośrednie odbiera żądania klientów, przetwarza je zgodnie z zapro- gramowanymi regułami logiki biznesowej, w razie potrzeby przekształca je w format odpowiedni dla serwera bazy danych, a następnie wysyła do serwera. Serwery baz danych realizują otrzymane żądania i wysyłają wyniki do serwera aplikacji, który przekazuje je klientom. Prostszy, trójwarstwowy model składa się z następujących elementów: (cid:141) uproszczonego klienta, (cid:141) serwera aplikacji, (cid:141) serwera bazy danych. W naszych rozważaniach skupimy się na modelu trójwarstwowym. W środowisku pro- gramistycznym Delphi znajduje się zbiór narzędzi i komponentów do budowania klien- tów oraz oprogramowania pośredniego. W rozdziale 9. — „Serwer aplikacji” zajmiemy się oprogramowaniem pośrednim, a w rozdziale 10. — „Klient wielowarstwowej apli- kacji rozproszonej” opiszemy kwestie projektowania klienta. Serwer aplikacji współ- pracuje z serwerem bazy danych, korzystając z jednej spośród technologii dostępowych obsługiwanych przez Delphi (zobacz część II — „Technologie dostępu do danych”). Są to technologie ADO, BDE, InterBase Express i dbExpress. Programista może wybrać najodpowiedniejszą technologię w zależności od konkretnego zadania i od parametrów serwera bazy danych. Aby serwer aplikacji mógł współpracować z klientami, musi obsługiwać jeden spośród poniższych standardów rozproszonego dostępu do danych: 246 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe (cid:141) Automatyzacja, (cid:141) WEB, (cid:141) CORBA, (cid:141) MTS, (cid:141) SOAP. Aplikacje zdalnego klienta tworzy się za pomocą specjalnego zbioru komponentów, określanych wspólną nazwą DataSnap. Komponenty te zawierają standardowe mecha- nizmy transportu danych (DCOM, HTTP, CORBA i gniazda) i nawiązują połączenia między klientem a serwerem aplikacji. Ponadto komponenty DataSnap zapewniają klientowi dostęp do funkcji serwera aplikacji za pośrednictwem interfejsu IAppServer (zobacz rozdział 9. — „Serwer aplikacji”). Podczas tworzenia aplikacji klienta ważną rolę odgrywają komponenty, które zawie- rają zestawy danych. To również zależy od technologii dostępu do danych, co zostanie omówione w rozdziale 10. — „Klient wielowarstwowej aplikacji rozproszonej”. Oprócz wymienionych wyżej korzyści, poziom pośredni — serwer aplikacji — zapew- nia dodatkowe udogodnienia, które mają duże znaczenie, jeśli chodzi o zwiększenie niezawodności i wydajności aplikacji. Ponieważ komputery, w których działają klienty, są dość powolnymi maszynami, prze- niesienie skomplikowanej logiki biznesowej na stronę serwera znacznie zwiększa ogól- ną wydajność rozwiązania. Nie chodzi tylko o szybszy sprzęt, ale także o optymaliza- cję wykonywania podobnych żądań klientów. Jeśli na przykład serwer bazy danych jest przeciążony, serwer aplikacji może samodzielnie przetwarzać żądania (kolejkować je lub anulować), nie nakładając dodatkowego obciążenia na serwer bazy danych. Korzystanie z serwera aplikacji zwiększa bezpieczeństwo systemu, ponieważ możesz zorganizować autoryzację użytkowników i inne środki bezpieczeństwa, nie oferując bezpośredniego dostępu do danych. Możesz również używać chronionych kanałów komunikacji danych — na przykład protokołu HTTPS. Trójwarstwowa aplikacja Delphi Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym częściom trójwarstwowej aplikacji Delphi (zobacz rysunek 8.2). Jak już wspomniano, za pomocą Delphi można napisać zarówno część kliencką aplikacji trójwarstwowej, jak i oprogramowanie pośrednie, czyli serwer aplikacji. Części aplikacji trójwarstwowej buduje się z komponentów DataSnap, a także innych specjalnych komponentów, które odpowiadają przede wszystkim za funkcjonowanie klienta. Dostęp do danych uzyskuje się za pomocą jednej spośród technologii obsługi- wanych przez Delphi (zobacz część II — „Technologie dostępu do danych”). Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 247 Rysunek 8.2. Diagram wielowarstwowej aplikacji rozproszonej Podczas pisania aplikacji trójwarstwowej lepiej skorzystać ze zbioru projektów niż z pojedynczego projektu. Właśnie do tego służy narzędzie Project Manager (View Project Manager). Dane są transmitowane między serwerem aplikacji a klientami poprzez interfejs IApp (cid:166)Server, zapewniany przez serwer aplikacji. Interfejsu tego używają komponenty działające zarówno po stronie serwera (TDataSetProvider), jak i po stronie klienta (TClientDataSet). Zbadajmy teraz szczegółowo poszczególne części aplikacji trójwarstwowej. Serwery aplikacji Serwer aplikacji realizuje logikę biznesową aplikacji rozproszonej i zapewnia klientom dostęp do bazy danych. Z punktu widzenia programisty najważniejszą częścią każdego serwera aplikacji jest jego zdalny moduł danych (ang. remote data module). Wyjaśnijmy, dlaczego. Po pierwsze, w zależności od implementacji, zdalny moduł danych zawiera gotowy do użycia serwer, który wystarczy tylko zarejestrować i skonfigurować. Aby utworzyć moduł danych, użyj jednej z kart Multi-tier, WebSnap lub WebServices magazynu Delphi (zobacz rysunek 8.3). (cid:141) Remote Data Module — zdalny moduł danych, który zawiera serwer Automatyzacji. Używa się go do nawiązywania połączeń za pośrednictwem DCOM, HTTP i gniazd. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 9. — „Serwer aplikacji”; (cid:141) Transactional Data Module — zdalny moduł danych, który zawiera Microsoft Transaction Server (MTS); (cid:141) CORBA Data Module — zdalny moduł danych, który zawiera serwer CORBA; (cid:141) Soap Server Data Module — zdalny moduł danych, który zawiera serwer SOAP (ang. Simple Object Access Protocol); (cid:141) WebSnap Data Module — zdalny moduł danych, który jako serwera używa usług WWW i przeglądarki WWW. Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe 248 Rysunek 8.3. Wybieranie zdalnego modułu danych z magazynu obiektów Delphi Po drugie, zdalny moduł danych umożliwia interakcję z klientami. Moduł udostępnia klientowi metody specjalnego interfejsu IAppServer (albo interfejsu wywiedzionego z IAppServer). Metody tego interfejsu pomagają zorganizować proces transmisji i od- bierania pakietów danych z aplikacji klienta. Po trzecie, podobnie jak tradycyjny moduł danych (zobacz rozdział 5. — „Architektura aplikacji bazodanowych”), zdalny moduł danych zawiera komponenty niewizualne oraz komponenty dostawcze. Wszystkie komponenty do obsługi połączeń i transakcji, a także komponenty, które zawierają zestawy danych zapewniają połączenie między aplikacją trójwarstwową a serwerem bazy danych. Mogą to być zbiory komponentów dla różnych technologii dostępu do danych. Oprócz zdalnego modułu danych integralną częścią każdego serwera aplikacji są kom- ponenty dostawcze, TDataSetProvider. Każdy komponent, który zawiera zestaw danych przeznaczony do przekazania klientowi musi być związany z komponentem dostawczym w zdalnym module danych. W tym celu zdalny moduł danych musi zawierać odpowiednią liczbę komponentów TDataSetProvider. Komponenty te przekazują pakiety danych do klientów, a ściślej — do komponentów TClientDataSet. Zapewniają także dostęp do metod swojego interfej- su IProviderSupport. Za pomocą metod tego interfejsu można zarządzać przesyłaniem pakietów danych na niskim poziomie. Programista zwykle nie musi tego robić. Wystarczy wiedzieć, że wszystkie komponenty obsługujące dane — zarówno po stronie klienta, jak i serwera — używają tego inter- fejsu. Jeśli jednak zamierzasz utworzyć własną wersję DataSnap, opis tego interfejsu będzie bardzo użyteczny (zobacz rozdział 9. — „Serwer aplikacji”). Aplikacje klienta Aplikacja klienta w modelu trójwarstwowym powinna zawierać minimalny zbiór funk- cji, a większość operacji związanych z przetwarzaniem danych powinien wykonywać serwer aplikacji. Aplikacja zdalnego klienta musi przede wszystkim zapewnić połączenie z serwerem aplikacji. W tym celu używa się następujących komponentów DataSnap: Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 249 (cid:141) TDCOMConnection — używa technologii DCOM, (cid:141) TSocketConnection — używa gniazd Windows, (cid:141) TWebConnection — używa protokołu HTTP, (cid:141) TCORBAConnection — używa połączenia w ramach architektury CORBA (niedostępny w wersji 7) (cid:141) TSOAPConnection — używa połączenia poprzez WebServices Komponent TSOAPConnection zostanie omówiony oddzielnie. Komponenty połączeniowe DataSnap używają interfejsu IAppServer, który korzysta z komponentów dostawczych działających po stronie serwera, oraz klienckich kompo- nentów TClientDataSet do przekazywania pakietów danych. Dane są obsługiwane przez komponenty TClientDataSet, które działają w trybie buforo- wania danych. Do prezentacji danych i tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacji klienta służą standardowe formanty z karty Data Controls palety komponentów Delphi. Więcej informacji o projektowaniu klientów w wielowarstwowych aplikacjach bazoda- nowych znajdziesz w rozdziale 10. — „Klient wielowarstwowej aplikacji rozproszonej”. Mechanizm zdalnego dostępu DataSnap Do przekazywania danych między komponentem dostawczym a klienckim zestawem danych (zobacz rysunek 8.2) niezbędne jest utworzenie łącza transportowego między klientem a serwerem, które zapewnia fizyczną transmisję danych. Można to zrobić za pomocą różnych protokołów transportowych obsługiwanych przez system operacyjny. Różne typy połączeń, które umożliwiają skonfigurowanie kanału komunikacyjnego i rozpoczęcie wysyłania i odbierania informacji, są zawarte w kilku komponentach DataSnap. Aby utworzyć po stronie klienta połączenie korzystające z konkretnego protokołu transportowego, wystarczy umieścić na formularzu odpowiedni komponent i prawidłowo ustawić kilka jego właściwości. Komponent ten będzie współpracował ze zdalnym modułem danych, który stanowi część serwera aplikacji. Poniżej opiszemy komponenty połączeniowe, które obsługują takie protokoły jak DCOM, gniazda TCP/IP, HTTP i CORBA. Komponent TDCOMConnection Komponent TDCOMConnection obsługuje transmisję danych z wykorzystaniem technolo- gii Distributed COM lub COM+ i służy przede wszystkim do nawiązywania połączeń w obrębie sieci lokalnej. 250 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe Aby skonfigurować połączenie DCOM, musisz najpierw podać nazwę komputera, w którym zainstalowany jest serwer aplikacji. W przypadku komponentów TDCOMConn (cid:166)ection musi to być zarejestrowany serwer Automatyzacji. Nazwę komputera określa właściwość: property ComputerName: String; Jeśli nazwa jest prawidłowa, właściwość property ServerName: String; umożliwia wybór jednego spośród dostępnych serwerów w oknie Object Inspector. Po wybraniu serwera właściwość property ServerGUID: String; jest wypełniana automatycznie globalnym identyfikatorem zarejestrowanego serwera Automatyzacji. Aby klient mógł pomyślnie połączyć się z serwerem aplikacji, trzeba ustawić obie właściwości w opisanej wyżej kolejności. Sama nazwa serwera albo sam identyfikator GUID nie zagwarantuje dostępu do zdalnego obiektu COM. Do otwierania i zamykania połączenia służy właściwość property Connected: Boolean; albo metody procedure Open; procedure Close; Transmisją danych między klientem a serwerem zarządza interfejs IAppServer kompo- nentu TDCOMConnection: property AppServer: Variant; Dostęp do tego interfejsu można uzyskać również za pomocą metody: function GetServer: IAppServer; override; Właściwość property ObjectBroker: TCustomObjectBroker; pozwala skorzystać z instancji komponentu TSimpleObjectBroker, aby uzyskać listę dostępnych serwerów w czasie wykonywania aplikacji. Metody obsługi zdarzeń komponentu TDCOMConnection są wymienione w tabeli 8.1. Komponent TSocketConnection Komponent TSocketConnection zapewnia połączenie między klientem a serwerem z wy- korzystaniem gniazd TCP/IP. Aby połączenie zostało pomyślnie otwarte, serwerowa część aplikacji musi być wyposażona w serwer gniazd (aplikacja ScktSrvr.exe; zobacz rysunek 8.4). Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 251 Rysunek 8.4. Serwer gniazd ScktSrvr.exe Tabela 8.1. Metody obsługi zdarzeń komponentu TDCOMConnection Opis Deklaracja property AfterConnect: TNotifyEvent; Wywoływana po nawiązaniu połączenia. property AfterDisconnect: TNotifyEvent; Wywoływana po zamknięciu połączenia. property BeforeConnect: TNotifyEvent; Wywoływana przed nawiązaniem połączenia. property BeforeDisconnect: TNotifyEvent; Wywoływana przed zamknięciem połączenia. type TGetUsernameEvent = procedure(Sender: TObject); var Username: String) of object; property OnGetUserName: TGetUsernameEvent; type TLoginEvent = procedure(Sender: TObject; Username, Password: String) of object; property OnLogin: TLoginEvent; Wywoływana tuż przed wyświetleniem okna logowania, które służy do autoryzacji zdalnego użytkownika. Dzieje się tak, kiedy właściwość LoginPrompt jest ustawiona na True. Parametr Username może zawierać domyślną nazwę użytkownika, która pojawi się w oknie logowania. Wywoływana po nawiązaniu połączenia, jeśli właściwość LoginPrompt jest ustawiona na True. Parametry Username i Password zawierają nazwę użytkownika i hasło wprowadzone podczas autoryzacji. Właściwość property Host: String; musi zawierać nazwę komputera z serwerem. Ponadto właściwość property Address: String; musi zawierać adres serwera. W celu otwarcia połączenia trzeba ustawić obie powyższe właściwości. Właściwość property Port: Integer; 252 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe określa numer portu. Domyślny numer portu to 211, ale programista może zmienić port, na przykład po to, aby umożliwić używanie go przez różne kategorie użytkowników albo utworzyć chroniony kanał komunikacji. Jeśli nazwa komputera została określona prawidłowo, obok właściwości property ServerName: String; w oknie Object Inspector pojawi się lista dostępnych serwerów Automatyzacji. Po wybraniu serwera zostanie automatycznie ustawiona właściwość property ServerGUID: String; która zawiera identyfikator GUID zarejestrowanego serwera. Można również ustawić ją ręcznie. Metoda function GetServerList: OleVariant; virtual; zwraca listę zarejestrowanych serwerów Automatyzacji. Do otwierania i zamykania połączenia służy właściwość property Connected: Boolean; albo jedna z metod procedure Open; procedure Close; Kanał gniazda TCP/IP można szyfrować za pomocą właściwości property InterceptName: String; która zawiera identyfikator obiektu COM obsługującego szyfrowanie-deszyfrowanie kanału. Identyfikator GUID tego obiektu jest określony przez właściwość: property InterceptGUID: String; Wskazany obiekt COM przechwytuje dane przechodzące przez kanał i przetwarza je zgodnie z własnym kodem. Może to być szyfrowanie, kompresja, manipulowanie szu- mem itp. Obiekt COM, który zapewnia dodatkowe przetwarzanie danych przechodzących przez kanał, musi zostać utworzony przez programistę. Obiekt przechwytujący dane musi obsługiwać standardowy interfejs IDataIntercept. Oczywiście, po stronie serwera musi znajdować się zarejestrowany obiekt COM, który wykonuje odwrotną operację. W tym celu używa się serwera gniazd (zobacz rysunek 8.5). Łańcuch Intercept GUID musi zawierać identyfikator GUID obiektu przechwytującego dane. Metoda function GetInterceptorList: OleVariant; virtual; zwraca listę obiektów przechwytujących zarejestrowanych w serwerze. Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 253 Rysunek 8.5. Rejestrowanie przechwytującego obiektu COM w serwerze gniazd Komponent TSocketConnection udostępnia interfejs IAppServer, który organizuje proces transmisji danych między klientem a serwerem: property AppServer: Variant; Dostęp do tego interfejsu można również uzyskać za pomocą metody: function GetServer: IAppServer; override; Właściwość property ObjectBroker: TCustomObjectBroker; pozwala skorzystać z instancji komponentu TSimpleObjectBroker, aby uzyskać listę dostępnych serwerów w czasie wykonywania aplikacji. Metody obsługi zdarzeń komponentu TSocketConnection są takie same jak metody komponentu TDCOMConnection (zobacz tabela 8.1). Komponent TWebConnection Komponent TWebConnection łączy klienta z serwerem za pomocą protokołu transpor- towego HTTP. W celu zarządzania tym komponentem trzeba zarejestrować bibliotekę wininet.dll w komputerze z klientem. Zwykle nie wymaga to dodatkowej pracy, po- nieważ plik ten znajduje się w systemowym folderze Windows, jeśli w komputerze zainstalowany jest Internet Explorer. W komputerze z serwerem musi być zainstalowane oprogramowanie Internet Informa- tion Server 4.0 (lub nowsza wersja) albo Netscape Enterprise 3.6 (lub nowsza wersja). Oprogramowanie to zapewnia komponentowi TWebConnection dostęp do biblioteki dyna- micznej HTTPsrvr.dll (znajdziesz tę bibliotekę w katalogu BIN Delphi), która również powinna być umieszczona w serwerze. Jeśli na przykład plik HTTPsrvr.dll jest umiesz- czony w folderze Scripts programu IIS 4.0 w serwerze www.someserver.com, to wła- ściwość property URL: String; powinna zawierać następującą wartość: http://someserver.com/scripts/httpsrvr.dll Jeśli adres URL jest prawidłowy i serwer jest odpowiednio skonfigurowany, to przy właściwości property ServerName: String; 254 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe w oknie Object Inspector pojawi się lista wszystkich nazw zarejestrowanych serwerów aplikacji. Jedną z tych nazw trzeba przypisać właściwości ServerName. Po ustawieniu nazwy serwera jego identyfikator GUID zostanie automatycznie przypisany właściwości: property ServerGUID: String; Właściwości property UserName: String; oraz property Password: String; w razie potrzeby mogą zawierać nazwę i hasło użytkownika, które zostaną użyte podczas autoryzacji. Właściwość property Proxy: String; zawiera nazwę serwera pośredniczącego (proxy). Możesz dołączyć nazwę aplikacji do nagłówka komunikatu HTTP, korzystając z wła- ściwości: property Agent: String; Do otwierania i zamykania połączenia służy właściwość: property Connected: Boolean; Podobne funkcje pełnią metody: procedure Open; procedure Close; Dostęp do interfejsu IAppServer można uzyskać za pomocą właściwości property AppServer: Variant; albo metody function GetServer: IAppServer; override; Listę dostępnych serwerów aplikacji zwraca metoda: function GetServerList: OleVariant; virtual; Właściwość property ObjectBroker: TCustomObjectBroker; pozwala skorzystać z instancji komponentu TSimpleObjectBroker, aby uzyskać listę dostępnych serwerów w czasie wykonywania aplikacji. Metody obsługi zdarzeń komponentu TWebConnection są takie same jak metody kom- ponentu TDCOMConnection (zobacz tabela 8.1). Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 255 Komponent TCORBAConnection Komponent TCORBAConnection zapewnia aplikacji klienta dostęp do serwera CORBA. W celu skonfigurowania połączenia z serwerem wystarczy ustawić jedną właściwość: type TRepositoryId = type string; property RepositoryId: TRepositoryId; Musimy podać nazwę serwera i zdalnego modułu danych, oddzielając je ukośnikiem. Jeśli na przykład nazwa serwera to CORBAServer, a nazwa modułu to CORBAModule, wła- ściwość ta powinna mieć wartość: CORBAServer/CORBAModule Adres serwera można również podać w notacji IDL (od ang. Interface Definition Lan- guage): IDL: CORBAServer/CORBAModule:1.0 Właściwość property HostName: String; powinna zawierać nazwę komputera z serwerem albo jego adres IP. Jeśli nie ustawisz tej właściwości, komponent TCORBAConnection połączy się z pierwszym znalezionym serwerem, który ma parametry określone przez właściwość RepositoryId. Nazwa ser- wera CORBA jest zawarta we właściwości: property ObjectName: String; Do otwierania i zamykania połączenia służy właściwość: property Connected: Boolean; Podobne funkcje pełnią metody: procedure Open; procedure Close; Jeśli z jakiegoś powodu połączenie nie zostanie otwarte, można zapobiec zawieszeniu aplikacji za pomocą poniższej właściwości: property Cancelable: Boolean; Kiedy ta właściwość jest ustawiona na True, połączenie zostanie anulowane, jeśli nie uda się go nawiązać w czasie jednej sekundy. Możesz również ustawić metodę obsługi zdarzenia: type TCancelEvent = procedure(Sender: TObject; var Cancel: Boolean; var DialogMessage: String) of object; property OnCancel: TCancelEvent; która jest wywoływana przed anulowaniem połączenia. Kiedy połączenie zostanie otwarte, klient może uzyskać dostęp do interfejsu IAppServer za pomocą właściwości property AppServer: Variant; 256 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe albo metody function GetServer: IAppServer; override; Metody obsługi zdarzenia komponentu TCORBAConnection są dziedziczone (z wyjątkiem opisanej wyżej metody Cancel) po klasie TCustomConnection. Metody te opisano w ta- beli 8.1. TCORBAConnection nie jest dostępny w Delphi 7. Korzystanie z technologii CORBA jest możliwe w Delphi 7, ale nie w połączeniu z technologią DataSnap. Dodatkowe komponenty — brokery połączeń Kolekcja DataSnap zawiera zestaw dodatkowych komponentów, które ułatwiają zarzą- dzanie połączeniami między zdalnymi klientami a serwerami aplikacji. Wyjaśnijmy, jak się ich używa. Komponent TSimpleObjectBroker Komponent TSimpleObjectBroker zawiera listę serwerów, z których mogą korzystać klienty wielowarstwowej aplikacji rozproszonej. Listę tę tworzy się w fazie projektowa- nia aplikacji. W razie potrzeby (na przykład jeśli serwer będzie nieczynny lub przeciążo- ny), komponent połączeniowy aplikacji klienta może użyć jednego spośród dodatkowych serwerów z listy komponentu TSimpleObjectBroker w czasie działania aplikacji. Aby włączyć tę funkcję, podaj listę serwerów w komponencie TSimpleObjectBroker i zdefiniuj wskaźnik do niego we właściwości ObjectBroker swojego komponentu po- łączeniowego (zobacz wyżej). Jeśli połączenie zostanie ponownie nawiązane, nazwę serwera będzie można pobrać z listy komponentu TSimpleObjectBroker. Lista serwerów jest zdefiniowana przez właściwość: property Server: TServerCollection; W fazie projektowania aplikacji listę serwerów tworzy się za pomocą specjalnego edy- tora (zobacz rysunek 8.6), który można wywołać przez kliknięcie przycisku właściwości w oknie Object Inspector. Rysunek 8.6. Edytor listy serwerów przechowywanej w komponencie TSimpleObjectBroker Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 257 Właściwość Servers to kolekcja obiektów TServerItem. Klasa ta ma kilka właściwości, które umożliwiają opisanie kluczowych parametrów serwera. Właściwość property ComputerName: String; definiuje nazwę komputera, w którym działa serwer aplikacji. Możesz też ustawić nazwę serwera, która będzie wyświetlana na liście serwerów: property DisplayName: String; Za pomocą poniższej właściwości możesz określić, czy rekord serwera będzie dostępny, czy niedostępny: property Enabled: Boolean; Kiedy próba użycia rekordu z listy nie powiedzie się, właściwość property HasFailed: Boolean; przybierze wartość True i od tego momentu rekord będzie ignorowany. Właściwość property Port: Integer; zawiera numer portu, którego użyto w celu połączenia się z serwerem. Kiedy połączenie jest nawiązywane, wartości powyższych właściwości są podstawiane w miejsce odpowiednich właściwości komponentu połączeniowego: DCOMConnection.ComputerName := TSimpleObjectBroker(DCOMConnection.ObjectBroker).Servers[0].ComputerName; Oprócz listy serwerów komponent TSimpleObjectBroker zawiera tylko kilka dodatkowych właściwości i metod. Metoda function GetComputerForGUID(GUID: TGUID): String; override; zwraca nazwę komputera, w którym zarejestrowany jest serwer z identyfikatorem GUID określonym przez parametr GUID. Metoda function GetComputerForProgID(const ProgID): String; override; zwraca nazwę komputera, w którym zarejestrowany jest serwer o nazwie określonej przez parametr ProgID. Właściwość property LoadBalance: Boolean; służy do wybierania serwera z listy. Jeśli ma wartość True, serwer jest wybierany losowo; w przeciwnym razie sugerowana jest pierwsza dostępna nazwa serwera. 258 Część III ♦ Rozproszone aplikacje bazodanowe Komponent TLocalConnection Komponentu TLocalConnection używa się lokalnie w celu uzyskania dostępu do istnie- jących komponentów dostawczych. Właściwość property Providers[const ProviderName: String]: TCustomerProvider; zawiera wskaźniki do wszystkich komponentów dostawczych, które znajdują się w tym samym module co dany komponent TLocalConnection. Poszczególne pozycje tej listy są indeksowane według nazw komponentów dostawczych. Łączną liczbę komponentów dostawczych na liście zwraca właściwość: property ProviderCount: Integer; Ponadto, stosując komponent TLocalConnection, możemy uzyskać lokalny dostęp do interfejsu IAppServer. Użyj właściwości property AppServer: IAppServer; albo metody function GetServer: IAppServer; override; Komponent TSharedConnection Jeśli interfejs IAppServer zdalnego modułu danych używa metody, która zwraca wskaź- nik do analogicznego interfejsu innego zdalnego modułu danych, to pierwszy moduł nazywamy macierzystym, a drugi — potomnym (zobacz rozdział 9. — „Serwer apli- kacji”). Komponent TSharedConnection łączy aplikację klienta z potomnym modułem danych serwera aplikacji. Właściwość property ParentConnection: TDispatchConnection; powinna zawierać wskaźnik do komponentu połączeniowego z macierzystym zdalnym modułem danych serwera aplikacji. Nazwę modułu potomnego określa właściwość: property ChildName: String; Jeśli interfejs macierzystego zdalnego modułu danych został skonfigurowany prawi- dłowo, lista w oknie Object Inspector będzie pokazywać nazwy wszystkich modułów potomnych. Interfejs IAppServer potomnego zdalnego modułu danych jest zwracany przez właściwość property AppServer: Variant; albo metodę function GetServer: IAppServer; override; Metody obsługi zdarzenia komponentu TSharedConnection są dziedziczone po klasie TCustomConnection. (zobacz tabela 8.1). Rozdział 8. ♦ Technologia DataSnap. Mechanizmy zdalnego dostępu 259 Komponent TConnectionBroker Komponent TConnectionBroker zapewnia scentralizowaną kontrolę nad połączeniem między klienckimi zestawami danych a serwerem aplikacji. Właściwość Connection (cid:166)Broker we wszystkich klienckich zestawach danych musi wskazywać instancję kom- ponentu TConnectionBroker. Dzięki temu zmiana rodzaju połączenia (na przykład z HTTP na gniazda TCP/IP) nie wymaga modyfikowania właściwości RemoteServer we wszyst- kich komponentach TClientDataSet — wystarczy zmienić właściwość: property Connection: TCustomRemoteServer; Dostęp do interfejsu IAppServer można uzyskać za pomocą właściwości property AppServer: Variant; albo metody function GetServer: IAppServer; override; Metody obsługi zdarzeń komponentu TConnectionBroker opisano w tabeli 8.1. Podsumowanie Wielowarstwowe aplikacje rozproszone zapewniają efektywną interakcję między wieloma zdalnymi, uproszczonymi klientami a serwerami aplikacji za pomocą oprogramowania pośredniego. W aplikacjach wielowarstwowych najczęściej używa się modelu trójwar- stwowego, w którym oprogramowanie pośrednie składa się tylko z serwera aplikacji. W Delphi do tworzenia aplikacji trójwarstwowych używa się komponentów DataSnap i zdalnych modułów danych. Wszystkie te narzędzia są dostępne w wersjach obsługują- cych różne protokoły transportowe. Trójwarstwowe aplikacje rozproszone korzystają też z komponentów TDataSetProvider oraz TClientDataSet, które obsługują zestawy danych po stronie klienta.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: