Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 008385 24109802 na godz. na dobę w sumie
Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty - książka
Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: Liczba stron: 944
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-631-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Platforma .NET staje się coraz bardziej popularna. Powstaje coraz więcej aplikacji realizowanych właśnie pod jej kątem. Udostępniane przez platformę .NET mechanizmy pozwalają na szybkie tworzenie aplikacji, co przysparza jej wielu zwolenników. Do stworzenia aplikacji nie wystarczą jednak tylko mechanizmy, nawet najlepsze. Niezbędne jest wygodne i uniwersalne środowisko programowania, jakim niewątpliwie jest Delphi. Jego najnowsza wersja umożliwia pełne wykorzystanie potencjału platformy .NET.

'Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty' to podręcznik przedstawiający możliwości tworzenia aplikacji .NET za pomocą narzędzia programistycznego firmy Borland. W książce zamieszczono praktyczne przykłady, omówienie ciekawych technik oraz przydatne wskazówki na temat efektywnego korzystania z potencjału platformy .NET Framework. Książka zawiera dokładne omówienie języka programowania Delphi, zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem dla platformy .NET (w tym z zarządzaniem pamięcią), mechanizmów COM-Interop i Reflection, biblioteki GDI+, wytwarzania komponentów typu Windows Forms oraz Web Forms i wiele innych. Znajdziesz tu także solidną analizę kluczowych technologii platformy .NET, takich jak ADO.NET i ASP.NET, włącznie z mnóstwem przykładów demonstrujących ich możliwości.

Jeśli szukasz książki poświęconej technologii .NET i programowaniu w języku Delphi aplikacji zgodnych z tą technologią, trafiłeś najlepiej, jak tylko mogłeś.

O autorze:
Xavier Pacheco jest autorem bestsellerowych książek o środowisku Delphi, jest znanym na całym świecie programistą, autorem, konsultantem i wykładowcą. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty Autor: Xavier Pacheco T³umaczenie: Rafa³ Joñca, Szymon Kobalczyk, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7361-631-4 Tytu³ orygina³u: Delphi for .net Developers Guide Format: B5, stron: 944 Platforma .NET staje siê coraz bardziej popularna. Powstaje coraz wiêcej aplikacji realizowanych w³aġnie pod jej k¹tem. Udostêpniane przez platformê .NET mechanizmy pozwalaj¹ na szybkie tworzenie aplikacji, co przysparza jej wielu zwolenników. Do stworzenia aplikacji nie wystarcz¹ jednak tylko mechanizmy, nawet najlepsze. Niezbêdne jest wygodne i uniwersalne ġrodowisko programowania, jakim niew¹tpliwie jest Delphi. Jego najnowsza wersja umo¿liwia pe³ne wykorzystanie potencja³u platformy .NET. „Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty” to podrêcznik przedstawiaj¹cy mo¿liwoġci tworzenia aplikacji .NET za pomoc¹ narzêdzia programistycznego firmy Borland. W ksi¹¿ce zamieszczono praktyczne przyk³ady, omówienie ciekawych technik oraz przydatne wskazówki na temat efektywnego korzystania z potencja³u platformy .NET Framework. Ksi¹¿ka zawiera dok³adne omówienie jêzyka programowania Delphi, zaawansowanych zagadnieñ zwi¹zanych z programowaniem dla platformy .NET (w tym z zarz¹dzaniem pamiêci¹), mechanizmów COM-Interop i Reflection, biblioteki GDI+, wytwarzania komponentów typu Windows Forms oraz Web Forms i wiele innych. Znajdziesz tu tak¿e solidn¹ analizê kluczowych technologii platformy .NET, takich jak ADO.NET i ASP.NET, w³¹cznie z mnóstwem przyk³adów demonstruj¹cych ich mo¿liwoġci. • Podstawowe wiadomoġci o platformie .NET i rodzaje aplikacji .NET • Przegl¹d elementów platformy .NET • Delphi for .NET — ġrodowisko i jêzyk programowania • Biblioteka klas platformy .NET • Korzystanie z biblioteki GDI+ • Ďrodowisko Mono • Programowanie wielow¹tkowe • Us³ugi COM Interop i Platform Invocation Service • Programowanie aplikacji bazodanowych • Tworzenie stron WWW w technologii ASP.NET Jeġli szukasz ksi¹¿ki poġwiêconej technologii .NET i programowaniu w jêzyku Delphi aplikacji zgodnych z t¹ technologi¹, trafi³eġ najlepiej, jak tylko mog³eġ. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG 9RTQYCFGPKG úħè+ 2QFUVCY[VGEJPQNQIKK0 6 4QFKCđ 9RTQYCFGPKGFQVGEJPQNQIKK0 6 Koncepcja .NET.....................................................................................................................28 Wizja .NET......................................................................................................................28 Składniki platformy .NET Framework — środowisko Common Language Runtime (CLR) i biblioteki Class Libraries........31 Rodzaje aplikacji .NET...................................................................................................32 Czym jest biblioteka VCL for .NET? .............................................................................33 Rozproszone wytwarzanie oprogramowania za pośrednictwem usług Web Services..........34 Definicja usług Web Services.........................................................................................35 Klienty usług Web Services............................................................................................37 Narzędzia programowania usług Web Services..............................................................38 4QFKCđ 2TGINæFRNCVHQTO[0 6(TCOGYQTM Od tworzenia do uruchamiania .............................................................................................39 Środowisko Common Language Runtime (CLR) .................................................................40 Moduły zarządzane..........................................................................................................40 Podzespoły.......................................................................................................................41 Kod zarządzany i niezarządzany.....................................................................................42 Kompilowanie i uruchamianie kodu MSIL i JIT ............................................................42 System Common Type System (CTS) ..................................................................................45 Typy wartościowe............................................................................................................45 Typy referencyjne............................................................................................................46 Specyfikacja Common Language Specification (CLS).........................................................46 Platforma .NET Framework i biblioteka Base Class Library (BCL)....................................47 Przestrzenie nazw ............................................................................................................47 Przestrzeń nazw System..................................................................................................47 Główne podprzestrzenie przestrzeni nazw System .........................................................47 úħè++ ,ú[MRTQITCOQYCPKC GNRJKHQT0 6 4QFKCđ 9RTQYCFGPKGFQLú[MC GNRJKHQT0 6KPQYGIQħTQFQYKUMC+ Omówienie Delphi for .NET.................................................................................................55 Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska programowania (IDE) ...............................56 Strona powitalna ..............................................................................................................57 Obszar projektowania .....................................................................................................57 Formularze.......................................................................................................................60 6 Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty Paleta narzędzi i fragmenty kodu....................................................................................61 Inspektor obiektów ..........................................................................................................62 Edytor kodu .....................................................................................................................63 Menedżer projektu ...........................................................................................................65 Widok modelu .................................................................................................................66 Eksplorator danych ..........................................................................................................67 Repozytorium obiektów..................................................................................................67 Eksplorator kodu..............................................................................................................68 Lista zadań do wykonania...............................................................................................68 4QFKCđ 2TQITCO[OQFWđ[KRTGUVTGPKGPCY Struktury oparte na modułach zarządzanych.........................................................................71 Przestrzenie nazw ............................................................................................................71 Struktura modułu .............................................................................................................73 Składnia klauzuli uses.....................................................................................................75 Cykliczne odwołania do modułów..................................................................................76 Przestrzenie nazw...................................................................................................................77 Deklaracja przestrzeni nazw ...........................................................................................77 Stosowanie przestrzeni nazw ..........................................................................................79 Klauzula namespaces......................................................................................................79 Identyfikowanie ogólnych przestrzeni nazw...................................................................79 Aliasy modułów...............................................................................................................80 4QFKCđ ,ú[M GNRJK Wszystko o technologii .NET ...............................................................................................81 Komentarze............................................................................................................................82 Procedury i funkcje ................................................................................................................82 Nawiasy w wywołaniach ................................................................................................83 Przeciążanie .....................................................................................................................83 Domyślne wartości parametrów......................................................................................83 Zmienne .................................................................................................................................85 Stałe .......................................................................................................................................86 Operatory ...............................................................................................................................88 Operatory przypisania.....................................................................................................88 Operatory porównania ....................................................................................................89 Operatory logiczne...........................................................................................................89 Operatory arytmetyczne..................................................................................................90 Operatory bitowe .............................................................................................................91 Procedury zwiększania i zmniejszania............................................................................92 Operatory typu „zrób i przypisz” ....................................................................................92 Typy języka Delphi................................................................................................................93 Obiekty, wszędzie tylko obiekty!....................................................................................93 Zestawienie typów ...........................................................................................................94 Znaki................................................................................................................................95 Typy wariantowe .............................................................................................................95 Typy definiowane przez użytkownika ..................................................................................99 Tablice ...........................................................................................................................100 Tablice dynamiczne ......................................................................................................101 Rekordy .........................................................................................................................103 Zbiory ............................................................................................................................104 „Niebezpieczny” kod ....................................................................................................106 Wskaźniki ......................................................................................................................107 Klasy i obiekty...............................................................................................................110 Aliasy typów..................................................................................................................111 Rzutowanie i konwersja typów ...........................................................................................112 Zasoby łańcuchowe..............................................................................................................113 Spis treści 7 Testowanie warunków .........................................................................................................113 Instrukcja if....................................................................................................................114 Stosowanie instrukcji case ............................................................................................114 Pętle .....................................................................................................................................115 Pętla for .........................................................................................................................115 Pętla while .....................................................................................................................116 Pętla repeat-until............................................................................................................117 Instrukcja Break.............................................................................................................117 Instrukcja Continue........................................................................................................117 Procedury i funkcje ..............................................................................................................118 Przekazywanie parametrów ..........................................................................................119 Zakres ..................................................................................................................................122 Moduły i przestrzenie nazw ................................................................................................123 Klauzula uses.................................................................................................................124 Cykliczne odwołania do modułów................................................................................125 Pakiety i podzespoły ............................................................................................................125 Programowanie obiektowe..................................................................................................126 Stosowanie obiektów Delphi...............................................................................................127 Deklaracja i tworzenie egzemplarza .............................................................................128 Destrukcja......................................................................................................................129 Przodek wszystkich obiektów.......................................................................................129 Pola................................................................................................................................129 Metody...........................................................................................................................130 Typy metod....................................................................................................................131 Referencje do klas..........................................................................................................134 Właściwości...................................................................................................................135 Zdarzenia .......................................................................................................................136 Specyfikatory widoczności ...........................................................................................138 Klasy zaprzyjaźnione....................................................................................................140 Klasy pomocnicze..........................................................................................................140 Typy zagnieżdżone ........................................................................................................141 Przeciążanie operatorów ...............................................................................................142 Atrybuty.........................................................................................................................142 Interfejsy........................................................................................................................143 Ujednolicony mechanizm obsługi wyjątków ......................................................................147 Klasy wyjątków .............................................................................................................150 Przepływ sterowania działaniem...................................................................................151 Ponowne generowanie wyjątków..................................................................................153 úħè+++ 2TCECDKDNKQVGMæMNCURNCVHQTO[0 6(TCOGYQTM 4QFKCđ 2QFGURQđ[0 6DKDNKQVGMKKRCMKGV[ Podstawowe podzespoły .....................................................................................................157 Przeglądanie zawartości podzespołów i występujących między nimi zależności ..............158 Mechanizm GAC .................................................................................................................159 Konstruowanie podzespołów ..............................................................................................160 Dlaczego stosujemy podzespoły .NET?........................................................................161 Stosowanie pakietów do budowy podzespołów............................................................161 Stosowanie bibliotek do budowania podzespołów........................................................166 Stosowanie podzespołów w języku Delphi .........................................................................170 Stosowanie podzespołów z języka Delphi w programach C# ............................................171 Instalacja pakietów w środowisku Delphi...........................................................................171 Podzespoły ze ścisłą kontrolą nazw ....................................................................................172 Dynamicznie wczytywane podzespoły ...............................................................................173 8 Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKGRT[Wľ[EKW) + 4[UQYCPKGY0 6 Pojęcia podstawowe.............................................................................................................175 Przestrzenie nazw GDI+ ...............................................................................................175 Klasa Graphics...............................................................................................................176 Układ współrzędnych w systemie Windows.................................................................176 Rysowanie prostych .............................................................................................................178 Klasy Pen i Brush ..........................................................................................................178 Rysowanie prostych......................................................................................................179 Końcówki linii ...............................................................................................................181 Łączenie linii — klasa GraphicsPath ............................................................................183 Rysowanie krzywych ...........................................................................................................185 Krzywa sklejana typu cardinal......................................................................................185 Krzywa sklejana Beziera...............................................................................................185 Rysowanie figur ...................................................................................................................189 Rysowanie prostokątów................................................................................................189 Rysowanie elips.............................................................................................................190 Rysowanie wielokątów .................................................................................................191 Rysowanie wycinków elips...........................................................................................191 Więcej o „pędzlu” LinearGradientBrush ......................................................................193 Klasy GraphicsPath i Region ..............................................................................................193 Rysowanie za pomocą klasy GraphicsPath...................................................................194 Rysowanie za pomocą klasy Region.............................................................................195 Obszary przycinające....................................................................................................197 Praca z obrazami ..................................................................................................................199 Klasy Image...................................................................................................................200 Wczytywanie i tworzenie bitmap..................................................................................200 Zmiana rozdzielczości obrazu.......................................................................................201 Rysowanie obrazów......................................................................................................202 Interpolacja ....................................................................................................................203 Rysowanie efektu zwierciadła (lustra) ..........................................................................204 Stosowanie metod przekształcania obrazów .................................................................206 Tworzenie miniatur........................................................................................................210 Przegląd układów współrzędnych.......................................................................................211 Przykład animacji.................................................................................................................213 4QFKCđ /QPQ9KGNQRNCVHQTOQYGħTQFQYKUMQ0 6 Cechy środowiska Mono.....................................................................................................221 Historia Mono......................................................................................................................222 Po co stworzono Mono?......................................................................................................223 Mapa drogowa Mono...........................................................................................................224 Cele Mono 1.0 ...............................................................................................................224 Cele Mono 1.2 ...............................................................................................................225 Cele Mono 1.4 ...............................................................................................................225 Instalacja i ustawienia ..........................................................................................................226 Instalacja środowiska uruchomieniowego Mono — program Red Carpet...................226 Tworzenie naszego pierwszego programu Mono................................................................229 Uruchamianie w środowisku Mono (w systemie Linux) podzespołów wygenerowanych w Delphi........................................................................230 Wieloplatformowa technologia ASP.NET ..........................................................................234 Wdrażanie rozwiązań ASP.NET w środowisku Mono ................................................236 Konfiguracja XSP..........................................................................................................236 Parametry środowiska uruchomieniowego XSP ...........................................................236 Kilka uwag i możliwych kierunków rozwoju rozszerzeń zaprezentowanego przykładu...238 Mono i technologia ADO.NET ...........................................................................................239 Mono i serwer Apache .........................................................................................................243 Mono i przestrzeń nazw System.Windows.Forms ..............................................................245 Spis treści 9 4QFKCđ CTæFCPKGRCOKúEKæKQFħOKGECPKG Sposób działania mechanizmu odzyskiwania pamięci ........................................................247 Pokoleniowy algorytm odzyskiwania pamięci..............................................................249 Wywoływanie mechanizmu odzyskiwania pamięci......................................................252 Konstruktory ........................................................................................................................252 Finalizacja............................................................................................................................253 Metoda bezpośredniego zwalniania zasobów — interfejs IDisposable..............................255 Przykład implementacji interfejsu IDisposable.............................................................255 Automatyczne implementowanie interfejsu IDisposable.............................................257 Problemy z wydajnością w aspekcie finalizacji ..................................................................258 4QFKCđ -QNGMELG Interfejsy przestrzeni nazw System.Collections..................................................................261 Interfejs IEnumerable ...................................................................................................262 Interfejs ICollection ......................................................................................................263 Interfejs IList .................................................................................................................263 Interfejs IDictionary......................................................................................................263 Interfejs IEnumeration ..................................................................................................264 Klasy przestrzeni nazw System.Collections........................................................................264 Kolekcja typu Stack......................................................................................................265 Klasa Queue...................................................................................................................268 Klasa ArrayList..............................................................................................................271 Klasa HashTable............................................................................................................275 Tworzenie kolekcji ze ścisłą kontrolą typów ......................................................................278 Dziedziczenie po klasie bazowej CollectionBase .........................................................278 Stosowanie kolekcji ze ścisłą kontrolą typów...............................................................282 Tworzenie słowników ze ścisłą kontrolą typów..................................................................283 Dziedziczenie po klasie bazowej DictionaryBase.........................................................283 Stosowanie kolekcji ze ścisłą kontrolą typów...............................................................286 4QFKCđ 2TCECMNCUCOK5VTKPIK5VTKPI$WKNFGT Typ System.String................................................................................................................287 Niezmienność łańcuchów w środowisku .NET.............................................................288 Operacje na łańcuchach ................................................................................................290 Porównywanie łańcuchów ............................................................................................291 Klasa StringBuilder..............................................................................................................295 Metody klasy StringBuilder..........................................................................................296 Stosowanie obiektów klasy StringBuilder ....................................................................296 Formatowanie łańcuchów ...................................................................................................297 Specyfikatory formatu..........................................................................................................298 Specyfikatory formatów liczbowych ............................................................................299 Specyfikatory formatów daty i czasu............................................................................301 Specyfikatory formatów typów wyliczeniowych..........................................................304 4QFKCđ 1RGTCELGPCRNKMCEJKUVTWOKGPKCEJ Klasy przestrzeni nazw System.IO......................................................................................307 Praca z systemem katalogów ..............................................................................................309 Tworzenie i usuwanie katalogów..................................................................................309 Przenoszenie i kopiowanie katalogów ..........................................................................310 Analizowanie informacji o katalogach..........................................................................313 Praca z plikami.....................................................................................................................314 Tworzenie i usuwanie plików .......................................................................................314 Przenoszenie i kopiowanie plików................................................................................315 Analizowanie informacji o plikach ...............................................................................315 10 Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty Strumienie............................................................................................................................315 Praca ze strumieniami plików tekstowych ....................................................................316 Praca ze strumieniami plików binarnych ......................................................................319 Asynchroniczny dostęp do strumieni ..................................................................................321 Monitorowanie aktywności katalogów ...............................................................................324 Serializacja...........................................................................................................................326 Sposób działania serializacji .........................................................................................327 Formatery.......................................................................................................................328 Przykład serializacji i deserializacji..............................................................................328 4QFKCđ 6YQTGPKGYđCUP[EJMQPVTQNGM9KP(QTOU Podstawy budowy komponentów........................................................................................334 Kiedy należy tworzyć własne komponenty?.................................................................334 Etapy pisania komponentu............................................................................................335 Wybór klasy bazowej....................................................................................................335 Tworzenie modułów komponentów..............................................................................336 Tworzenie właściwości.................................................................................................339 Tworzenie zdarzeń.........................................................................................................350 Tworzenie metod ...........................................................................................................356 Konstruktory i destruktory............................................................................................356 Zachowanie w fazie projektowania...............................................................................358 Testowanie komponentu ...............................................................................................359 Dołączanie ikony komponentu .....................................................................................359 Przykładowe komponenty...................................................................................................360 ExplorerViewer — przykład komponentu dziedziczącego po klasie UserControl ......360 SimpleStatusBars — przykład użycia dostawców rozszerzeń .....................................368 Tworzenie komponentów użytkownika — kontrolka PlayingCard....................................373 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKGYKGNQYæVMQYGY GNRJK0 6 Procesy.................................................................................................................................381 Wątki....................................................................................................................................382 Wątki w stylu .NET .............................................................................................................383 Domeny aplikacji .................................................................................................................384 Przestrzeń nazw System.Threading.....................................................................................385 Klasa System.Threading.Thread ...................................................................................385 Typ wyliczeniowy System.Threading.ThreadPriority .................................................389 Typ wyliczeniowy System.Threading.ThreadState.......................................................390 Typ wyliczeniowy System.Threading.ApartmentState................................................391 Klasa System.Threading.ThreadPool............................................................................391 Klasa System.Threading.Timer.....................................................................................393 Delegacje .......................................................................................................................394 Tworzenie bezpiecznego kodu wielowątkowego w stylu .NET.........................................396 Mechanizmy blokujące .................................................................................................396 Zdarzenia .......................................................................................................................401 Lokalna pamięć wątków ...............................................................................................402 Komunikacja międzyprocesowa Win32 .......................................................................403 Bezpieczne wielowątkowe klasy i metody środowiska .NET......................................403 Kwestie dotyczące interfejsu użytkownika .........................................................................404 Metoda System.Windows.Forms.Control.Invoke() ......................................................405 Właściwość System.Windows.Forms.Control.InvokeRequired...................................405 Metoda System.Windows.Forms.Control.BeginInvoke() ............................................406 Metoda System.Windows.Forms.Control.EndInvoke() ...............................................406 Metoda System.Windows.Forms.Control.CreateCraphics() ........................................407 Spis treści 11 Wyjątki w programach wielowątkowych............................................................................409 System.Threading.ThreadAbortException....................................................................409 System.Threading.ThreadInterruptedException ...........................................................412 System.Threading.ThreadStateException .....................................................................412 System.Threading.SynchronizationLockException ......................................................412 Odzyskiwanie pamięci a wielowątkowość..........................................................................412 4QFKCđ /GEJCPKOQFYKGTEKGFNCPKC Odzwierciedlanie podzespołów...........................................................................................413 Odzwierciedlanie modułów ................................................................................................416 Odzwierciedlanie typów......................................................................................................417 Dostęp do składowych typu podczas wykonywania (późne wiązanie) ..............................419 Wydajny dostęp do składowych przez wywoływanie typów składowych ...................423 Kolejny przykład wywoływania składowych ...............................................................423 Emitowanie kodu MSIL przy użyciu odzwierciedlania ......................................................427 Narzędzia — klasy do emitowania MSIL.....................................................................427 Proces emitowania .........................................................................................................428 Przykład użycia przestrzeni nazw System.Reflection.Emit .........................................428 4QFKCđ 9URÎđRTCECKUVPKGLæE[OMQFGO 7UđWIK 1/+PVGTQRK2NCVHQTO+PXQECVKQP5GTXKEG Do czego służą mechanizmy współpracy z istniejącym kodem? .......................................433 Powszechne problemy przy współpracy .............................................................................434 Użycie obiektów COM w kodzie .NET ..............................................................................435 Automatyzacja z późnym dowiązywaniem...................................................................435 Parametry typów prostych, referencyjne i opcjonalne .................................................438 Wcześnie dowiązywane obiekty COM .........................................................................439 Podzespoły pośredniczące ............................................................................................442 Tworzenie podzespołu pośredniczącego.......................................................................443 Zawartość pośredniczącej biblioteki typów ..................................................................444 Użycie zdarzeń COM....................................................................................................445 Sterowanie długością życia obiektów COM .................................................................447 Obsługa błędów .............................................................................................................447 Podstawowe podzespoły pośredniczące........................................................................448 Dostosowywanie zwykłych i podstawowych podzespołów pośredniczących..............449 Użycie obiektów .NET w kodzie COM ..............................................................................451 Rejestrowanie podzespołu .NET dla automatyzacji......................................................451 Automatyzacja z późnym dowiązywaniem...................................................................452 Pośredniczące biblioteki typów ....................................................................................453 Co zawiera pośrednicząca biblioteka typów? ...............................................................454 Implementowanie interfejsów.......................................................................................455 Typy i szeregowanie parametrów .................................................................................457 Obsługa błędów .............................................................................................................459 Użycie procedur bibliotek Win32 w kodzie .NET ..............................................................460 Tradycyjna składnia Delphi ..........................................................................................461 Składnia wykorzystująca atrybuty ................................................................................462 Typy i szeregowanie parametrów .................................................................................464 Obsługa błędów .............................................................................................................466 Kody błędów Win32.....................................................................................................467 Kody błędów HResult...................................................................................................469 Kwestie związane z wydajnością..................................................................................471 Użycie procedur .NET w kodzie Win32 .............................................................................475 Tradycyjna składnia Delphi ..........................................................................................476 Typy i szeregowanie parametrów .................................................................................477 12 Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty úħè+8 2TQITCOQYCPKGCRNKMCELKDCQFCPQY[EJ Y[MQT[UVCPKGOVGEJPQNQIKK# 10 6 4QFKCđ 2TGINæF# 10 6 Założenia projektowe...........................................................................................................483 Architektura danych odłączonych od źródła danych.....................................................483 Integracja z XML-em....................................................................................................484 Jednolita reprezentacja danych .....................................................................................484 Oparcie na platformie .NET Framework.......................................................................484 Wykorzystanie wcześniejszych technologii..................................................................484 Obiekty ADO.NET ..............................................................................................................485 Klasy dostępu bezpośredniego......................................................................................486 Klasy dostępu rozłączalnego.........................................................................................487 Dostawcy danych w .NET...................................................................................................487 4QFKCđ 7ľ[EKGQDKGMVW QPPGEVKQP Funkcje obiektu Connection ...............................................................................................489 Konfiguracja właściwości ConnectionString ......................................................................490 Ustawienia SqIConnection.ConnectionString...............................................................490 Ustawienia OleDbConnection.ConnectionString..........................................................491 Ustawienia OdbcConnection.ConnectionString............................................................491 Ustawienia OracleConnection.ConnectionString..........................................................491 Otwieranie i zamykanie połączeń .......................................................................................492 Zdarzenia obiektu Connection ............................................................................................492 Buforowanie połączeń..........................................................................................................495 4QFKCđ 7ľ[EKGQDKGMVÎY QOOCPFK CVC4GCFGT Wykonywanie poleceń.........................................................................................................497 Interfejs IDbCommand .................................................................................................497 Polecenia niezwracające wyników......................................................................................498 Pobieranie pojedynczych wartości ......................................................................................500 Wykonywanie poleceń języka DDL....................................................................................501 Podawanie parametrów przy użyciu klasy IDbParameter ..................................................503 Wykonywanie procedur składowanych...............................................................................504 Odczytywanie parametrów..................................................................................................506 Pobieranie zbiorów wynikowych przy użyciu obiektu DataReader ...................................508 Interfejs IDataReader....................................................................................................508 Pobranie zbioru wynikowego..............................................................................................508 Pobranie wielu zbiorów wynikowych przy użyciu obiektu DataReader ............................509 Użycie obiektu DataReader do pobierania danych typu BLOB .........................................510 Użycie obiektu DataReader do pobierania informacji na temat schematu .........................512 4QFKCđ -NCU[ CVC#FCRVGTK CVC5GV Klasa DataAdapter ...............................................................................................................515 Struktura klasy DataAdapter.........................................................................................515 Tworzenie obiektu DataAdapter ...................................................................................517 Pobieranie wyników zapytania .....................................................................................518 Odwzorowywanie wyników zapytania .........................................................................520 Praca z obiektami DataSet ..................................................................................................523 Struktura klasy DataSet ................................................................................................523 Operacje klasy DataSet.................................................................................................525 Praca z obiektami DataTable ..............................................................................................526 Definiowanie kolumn ...................................................................................................526 Definiowanie kluczy głównych ....................................................................................528 Spis treści 13 Praca z ograniczeniami .................................................................................................528 Praca z obiektami DataRelation....................................................................................531 Manipulowanie danymi — praca z obiektem DataRow...............................................534 Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych ..........................................................536 4QFKCđ -QT[UVCPKGHQTOWNCT[9KP(QTOU ōQDKGMV[ CVC8KGYKFQYKæ[YCPKGFCP[EJ Wyświetlanie danych za pomocą DataView i DataViewManager .....................................539 Klasa DataView .............................................................................................................540 Klasa DataViewManager ..............................................................................................541 Przykładowe projekty wykorzystujące klasy DataView i DataViewManager .............541 Dowiązywanie danych .........................................................................................................552 Interfejsy dowiązywania danych...................................................................................552 Dowiązanie proste i złożone .........................................................................................553 Klasy dowiązań danych z formularza WinForm...........................................................553 Tworzenie formularzy Windows z dowiązaniami danych ...........................................554 4QFKCđ CRKUFCP[EJFQļTÎFđCFCP[EJ Aktualizacja źródła danych za pomocą klasy SQLCommandBuilder................................565 Aktualizacja źródła danych za pomocą własnej logiki aktualizacji....................................568 Korzystanie z klasy Command .....................................................................................568 Korzystanie z klasy SqlDataAdapter ............................................................................575 Aktualizacja za pomocą zapamiętanych procedur ........................................................580 Obsługa współbieżności ...............................................................................................586 Odświeżanie danych po ich aktualizacji .......................................................................590 4QFKCđ 6TCPUCMELGKQDKGMV[ CVC5GVGħEKUđæMQPVTQNæV[RÎY Przetwarzanie transakcyjne.................................................................................................593 Przykład prostego przetwarzania transakcyjnego .........................................................594 Transakcje wykorzystujące obiekt DataAdapter...........................................................597 Poziomy izolacji ............................................................................................................597 Znaczniki zapisu ............................................................................................................599 Zagnieżdżone transakcje...............................................................................................599 Obiekty DataSet ze ścisłą kontrolą typów...........................................................................600 Wady i zalety .................................................................................................................600 Tworzenie obiektów DataSet ze ścisłą kontrolą typów................................................601 Analiza pliku .pas dla obiektu DataSet ze ścisłą kontrolą typów .................................602 Korzystanie z obiektów DataSet ze ścisłą kontrolą typów...........................................609 4QFKCđ -NCU[FQUVCYE[FCP[EJ $QTNCPF CVC2TQXKFGT Przegląd architektury ...........................................................................................................611 Klasy Borland Data Provider ..............................................................................................612 Klasa BdpConnection ...................................................................................................613 Klasa BdpCommand.....................................................................................................614 Klasa BdpDataReader...................................................................................................615 Klasa BdpDataAdapter .................................................................................................616 Klasy BdpParameter i BdpParameterCollection ...........................................................617 Klasa BdpTransaction...................................................................................................618 Elementy projektowe w środowisku programistycznym.....................................................619 Edytor połączeń .............................................................................................................619 Edytor tekstów poleceń.................................................................................................620 Edytor kolekcji parametrów..........................................................................................620 Okno dialogowe konfiguracji łącznika danych.............................................................620 14 Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty úħè8 6YQTGPKGCRNKMCELKKPVGTPGVQY[EJY#520 6 4QFKCđ 2QFUVCY[#520 6 Technologie internetowe — jak one działają? ....................................................................625 Omówienie protokołu HTTP ........................................................................................625 Pakiet żadania protokołu HTTP....................................................................................626 Pakiet odpowiedzi protokołu HTTP .............................................................................627 ASP.NET — jak działa? .....................................................................................................628 Prosta aplikacja internetowa .........................................................................................629 Struktura strony ASP.NET............................................................................................630 Komunikacja sterowana zdarzeniami ...........................................................................632 VIEWSTATE i utrzymywanie stanu ............................................................................633 Kod poza sceną (CodeBehind)......................................................................................634 Klasy ASP.NET ...................................................................................................................635 Klasa HTTPResponse...................................................................................................635 Klasa HTTPRequest .....................................................................................................638 Klasa HTTPCookie........................................................................................................640 Obsługa wielokrotnego wysyłania danych....................................................................641 4QFKCđ 6YQTGPKGUVTQP999Y#520 6 Tworzenie stron WWW za pomocą kontrolek ASP.NET ..................................................643 Przykładowy formularz prośby o pobranie produktu....................................................644 Układ graficzny strony..................................................................................................645 Tworzenie formularza...................................................................................................645 Przetworzenie zdarzenia załadowania...........................................................................646 Zapis plików w aplikacjach ASP.NET..........................................................................647 Kolejność przetwarzania zdarzeń w formularzach WWW...........................................649 Wcześniejsze wypełnianie kontrolek list ............................................................................649 Przeprowadzanie walidacji formularzy ...............................................................................650 Walidacja po stronie klienta a walidacja po stronie serwera........................................651 Klasa BaseValidator .....................................................................................................651 Kontrolka RequiredFieldValidator ...............................................................................652 Kontrolka CompareValidator........................................................................................653 Kontrolka RegularExpressionValidator........................................................................654 Kontrolka RangeValidator............................................................................................656 Kontrolka CustomValidator..........................................................................................656 Kontrolka ValidationSummary .....................................................................................657 Formatowanie stron .............................................................................................................658 Właściwości WebControl z typami ścisłymi ................................................................658 Kaskadowe arkusze stylów ...........................................................................................659 Wykorzystanie klasy stylu ............................................................................................660 Przemieszczanie się między formularzami Web Forms ......................................................661 Przekazywanie danych dzięki mechanizmowi POST ..................................................662 Zastosowanie metody Response.Redirect() i tekstu zapytania.....................................662 Wykorzystanie metody Server.Transfer() .....................................................................663 Wykorzystanie zmiennych sesji....................................................................................664 Wskazówki i ciekawe sztuczki............................................................................................665 Użycie kontrolki Panel do symulacji wielu formularzy ...............................................665 Wysyłanie pliku przez klienta.......................................................................................667 Wysłanie listu e-mail z poziomu formularza ................................................................669 Wyświetlanie obrazów..................................................................................................670 Dynamiczne dodawanie kontrolek................................................................................671 Spis treści 15 4QFKCđ 6YQTGPKGCRNKMCELKDCQFCPQY[EJY#520 6 Dowiązywanie danych .........................................................................................................675 Proste dowiązywanie danych........................................................................................675 Złożone dowiązywanie danych.....................................................................................680 Dowiązywanie danych do kontrolek list .............................................................................680 Kontrolka CheckBoxList ..............................................................................................680 Kontrolka DropDownList .............................................................................................682 Kontrolka ListBox .........................................................................................................685 Kontrolka RadioButtonList...........................................................................................687 Dowiązywanie danych do kontrolek iteracyjnych...............................................................689 Kontrolka Repeater........................................................................................................689 Kontrolka DataList ........................................................................................................693 Korzystanie z elementu DataGrid .......................................................................................698 Stronicowanie kontrolki DataGrid ................................................................................700 Edycja za pomocą kontrolki DataGrid..........................................................................703 Dodanie elementów do kontrolki DataGrid ..................................................................709 Sortowanie kontrolki DataGrid.....................................................................................709 Formularz prośby o pobranie pliku oparty na bazie danych i administracja systemem ....... 710 4QFKCđ 7UđWIKUKGEKQYG Terminy związane z usługami sieciowymi..........................................................................715 Konstrukcja usług sieciowych.............................................................................................716 Atrybut [WebService]...................................................................................................721 Zwracanie danych z usługi sieciowej............................................................................722 Atrybut [WebMethod] ..................................................................................................723 Wykorzystywanie usług sieciowych ...................................................................................725 Odkrywanie usługi.........................................................................................................725 Tworzenie klasy pośredniczącej ...................................................................................725 Korzystanie z klasy pośredniczącej ..............................................................................727 Pobranie obiektu DataSet z usługi sieciowej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: