Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 007470 22951180 na godz. na dobę w sumie
Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych - ebook/pdf
Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7209-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W ebooku przedstawiono zadania, które spełniają systemy detekcji gazów. Opisano czynniki wpływające na dobór systemów do konkretnych warunków oraz zaprezentowano charakterystyki  stosowanych czujników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych eBook Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych Systemy detekcji umożliwiają wczesne wykrycie zagrożeń, zapobieganie powsta- waniu atmosfer wybuchowych i stężeń toksycznych. Decydujące znaczenie ma nie tylko wynik pomiaru, ale również umiejętność jego interpretacji przez pomiarowca ......................................1 Czujniki katalityczne Zasada działania czujnika katalityczne- go polega na utlenianiu (spalaniu) gazu palnego na powierzchni katalizatora ogrzewanego elektrycznie ..................4 Czujniki termokonduktometryczne Wykorzystują straty ciepła w wyniku przewodnictwa i niekiedy również konwekcji nagrzewanego elektrycznie elementu rezystancyjnego w strudze stale przepływającej próbki gazowej lub w ko- morze dyfuzyjnej. .............................7 Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) Bazują na absorpcji energii wiązki światła przez cząsteczki wykrywanego gazu .....9 Czujniki półprzewodnikowe Wykorzystują zmianę rezystywności w wyniku chemisorpcji na ogrzanej powierzchni elementu półprzewodniko- wego czujnika ................................ 11 Czujniki elektrochemiczne Opierają się na zmianie parametrów elek- trycznych elektrod w zetknięciu z elektroli- tem w obecności określonego gazu ...13 Detektor fotojonizacyjny PID Zasada pomiaru detektorów fotojoniza- cyjnych jest oparta na zjawisku fotojoni- zacji ................................................ 15 Detektor jonizacji w płomieniu FID .......................... 16 Czujniki mikroprocesorowe ...... 17 Jak uniknąć błędów w systemach detekcji gazów w pomieszczeniach do ładowania akumulatorów ..... 20 W publikacji przedstawiamy zagadnienia związane z pomiarami stę- żeń gazów i par palnych, opisujemy cechy i przeznaczenie poszcze- gólnych rodzajów detektorów. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Jeśli: P jesteś elektrykiem pracującym w zakładzie produkcyjnym P osobą odpowiedzialną za utrzymanie ruchu P elektroinstalatorem KLIKNIJ i pobierz bezpłatnie e-poradniki! DETEKTORY I POMIARY STĘŻEŃ GAZÓW ORAZ PAR PALNYCH Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych Podstawowym zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Systemy detekcji umożliwiają wczesne wykrycie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych i stężeń toksycznych – przekraczających stężenia dopuszczalne dla zdrowia (NDS) zarówno pracowników, jak i osób znajdujących się w pobliżu w przy- padku uszkodzenia urządzeń lub instalacji technologicznych, gazowych i podobnych. Przyrządy do detekcji gazów i par cieczy palnych mogą być stosowane zawsze, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub mienia w wyniku aku- mulacji gazu palnego lub par cieczy palnej w powie- trzu. Przyrządy te umożliwiają ograniczenie zagrożeń przez wykrycie palnych gazów lub par i emitowanie sygnałów ostrzegawczych świetlnych i akustycznych. Detektory gazów i par mogą być również wykorzy- stywane do działań zapobiegawczych jako urządze- nia sterujące, np. do załączenia wentylacji awaryjnej, odcięcia dopływu substancji palnej czy uaktywnie- nia systemu gaśniczego. Detektory mogą być stosowane do monitorowania stę- żeń czynnika palnego w atmosferze gazowej poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW) w sytuacji, gdy akumulacja gazu lub pary może doprowadzić do prze- kroczenia dolnej granicy wybuchowości i powstania atmosfery gazowej potencjalnie wybuchowej. Wyma- gania dotyczące parametrów pomiarowych przy- rządów detekcyjnych są podane w normie PN-EN 60079–29–1 Atmosfery wybuchowe – Część 29–1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funk- cjonalne detektorów gazów palnych. Dodatkowym zagrożeniem życia są właściwości tok- syczne niektórych gazów i wszystkich par cieczy z wyjątkiem wody. Wszystkie pary cieczy palnych są toksyczne na poziomie stężeń, które stanowią niewielki ułamek ich dolnych granic wybuchowo- ści. Detektory objęte normą PN-EN 60079–29–2 Atmosfery wybuchowe – Część 29–2: Detektory gazu – Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detek- torów gazów palnych i tlenu nie są przystosowane do pomiarów na poziomie stężeń toksycznych. Dlatego gdy personel może być narażony na zagrożenia tok- syczne, są zazwyczaj wymagane zabezpieczenia osobi- ste. Przyrządy przenośne mają przeważnie dodatkowe czujniki określonych substancji toksycznych i niedo- boru tlenu. Użytkownicy są informowani, że nawet niewielki niedobór tlenu może być spowodowany toksycznymi stężeniami innych gazów lub par, które mogą nie być wykrywane przez zastosowany przyrząd. 1 Skład kontrolowanej atmosfery Przyjmuje się, że standardowym składem atmosfery jest mieszanina gazów o proporcjach podanych na tablicy 1. Przyjmuje się również, że czujniki pracują w atmo- sferze o standardowym składzie. Gdy stężenia gazów w atmosferze różnią się znacznie od podanych w tab- licy 1, należy przeprowadzić analizę wpływu tych róż- nic na wynik pomiaru. Tablica 1. Standardowy skład powietrza atmosferycznego Składnik objętości tlen azot argon dwutlenek węgla neon hel metan krypton wodór 20,946 78,084 0,934 0,0360 0,00181 0,00052 0,00017 0,00011 0,00005 ksenon 0,000008 Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa Nie tylko właściwości metrologiczne mogą spowodować, że zastosowanie danego przyrządu będzie odpowiednio chronić życie lub mienie w miejscach spodziewanego pojawienia się gazów palnych. Poziom uzyskanego bez- pieczeństwa zależy również od odpowiedniego doboru, instalacji, kalibracji, okresowych zabiegów konserwacyj- nych detektorów i sposobu ich użytkowania w połącze- niu ze świadomością ograniczeń zastosowanej techniki pomiarowej. Możliwości przyrządów, ich przystosowanie do przewi- dywanego użycia i wiedza użytkownika o ich ogranicze- niach, odnosząca się zarówno do technologii czujnika, jak i zakresu jego działania, nie mogą samodzielnie zapewnić, że ich wskazania będą właściwie zabezpie- czać personel w miejscach, w których występują lub mogą występować substancje palne. POMIARY UZIEMIEŃ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: