Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 002601 22742146 na godz. na dobę w sumie
Diabeł woli świętych - ebook/pdf
Diabeł woli świętych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7906-212-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Najlepiej znają diabła najwięksi przyjaciele Boga”, jak twierdził Proboszcz z Ars. Diabeł nie interesuje się ludźmi przeciętnymi, zajmuje się wyłącznie wielkimi duchem. Każdy, kto zdecydował się wstąpić na drogę duchowego rozwoju, musi się spodziewać spotkania z diabłem, nikomu nie zostanie ono oszczędzone. Dobrze wiedzieli i wiedzą o tym eremici, mnisi, mistycy, atakowani przez niego i kuszeni. Ich siła tkwi w żarliwej modlitwie i umacnianiu cnoty pokory.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

cytat cytat NotaNota Jacqueline Kelen . Patronat medialny Patronat medialny e BOOK BOOK BOOK cena det. 31,00 zł cena det. 31,00 zł cena det. 31,00 zł ISBN 978-83-7906-102-0 ISBN 978-83-7906-102-0 www.wdrodze.pl www.wdrodze.pl H H C C Y Y T T Ę Ę I I W W Ś Ś I I L L O O W W Ł Ł E E B B A A I I D D nn ee ll eeee KKKKK ee nnn iii lll eee uu qqq cccc aaa JJ JJJJaaaacccqqqqquuuueeeelllliiiinnnneeee KKKeelleeenn DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH Jacqueline Kelen DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH Przełożyła Małgorzata Jarosiewicz BÓG W CIEMNOŚCIACH Tytuł oryginału Le diable préfère les saints © Copyright Les Éditions du Cerf, 2016 www.editionsducerf.fr 24, rue des Tanneries, 75013 Paris © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący Lidia Kozłowska Redaktor Agnieszka Olbrot Korekta Jolanta Czapczyk, Paulina Jeske-Choińska Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Opracowanie okładki i stron tytułowych Justyna Nowaczyk Fotografi a na okładce Duccio di Buoninsegna, Kuszenie Jezusa (1308–1311) Frick Collection, Nowy Jork ISBN 978-83-7906-212-6 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl 4 WPROWADZENIE Wprowadzenie To Bóg stworzył świat, ale to diabeł sprawia, że świat żyje. Tristan Bernard Jeżeli usuniecie to, co nadprzyrodzone, jego miejsce zajmą idole. Jeżeli zapomnicie o Bogu, nadbiegnie diabeł. Jeżeli odrzucicie z pogardą niebo, ziemia ludzi zamieni się w prawdziwe piekło. Uspokajająca byłaby myśl, że Szatan rezyduje tylko w piekle, całkowicie pochłonięty dręczeniem potępionych, a nie włóczy się wśród ludzi, aby ich kusić i zwodzić na tysiąc sposobów. A ogromnie niebezpieczne dla zbawienia duszy byłoby odwołujące się do chłodnego rozumowania i dogmatów pozytywizmu uznanie, że diabeł i jego świta po prostu nie istnieją, że narodzili się w czasach prehistorycz- nych z nieokiełznanej wyobraźni ludzkości nieoświeconej i przesądnej, albo że są wymysłem kleru troszczącego się o utrzymanie wpływu na swoje owieczki na tej samej za- sadzie, na jakiej, powołując się na istnienie wilka, zamyka się zwierzęta w zagrodzie. Zresztą, czy ktokolwiek widział Szatana, z jego roga- mi, kopytami, zaczerwienionymi oczami? Pewnie tylko 5 DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH nieliczna grupa eremitów wycieńczonych upałem, postem i brakiem snu. Kto stawiał czoło atakom demonów poza świętymi i mistykami, którzy byli wszyscy Bożymi szaleń- cami, inaczej mówiąc osobami pozbawionymi rozsądku? Dla większości śmiertelników – którzy głoszą dziś, że wszyscy są równi w ateizmie i laickości – złe duchy, potęgi ciemności i inne zjawiska diaboliczne rodzą się po prostu z chorobliwej wyobraźni albo zbyt obszernej i nieostrej nie- świadomości; są oznaką zaburzeń umysłowych, udręczonej psychiki. Tego, kto mówi o sobie, że jest prześladowany lub atakowany przez siły ciemności i zła, zachęcamy do poddania się psychoanalizie lub psychoterapii. Jeżeli to nie wystarczy, takie osoby uznaje się za chore psychicznie i za- myka w zakładzie psychiatrycznym. Szatan zaciera ręce, bo może teraz kontynuować swoje dzieło incognito. We współczesnym świecie nie ma już prawie miejsca dla świętości z jej drogą prób, liczą się tylko zdrowie ciała, szczę- ście dla wszystkich i włączenie w tkankę społeczną. Neguje się istnienie świata niewidzialnego, a wraz z nim wszystkich tych, którzy go w różnym stopniu zamieszkują: aniołów i demo- nów, duchów, istot zbawionych i Osób Boskich. Sam Kościół mówi raczej niewiele o atakach Złego i pomija milczeniem, jakby zawstydzony, ważną funkcję, jaką wypełnia kapłan egzorcysta kontynuujący świętą misję, którą Jezus powie- rzył swoim uczniom. Ewangelista Mateusz pisze: „Przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczysty- mi, aby mogli je wyrzucać i uzdrawiać wszystkie choroby oraz dolegliwości” (Mt 10,1)1. Potwierdza to Ewangelia 1 Wszystkie cytaty z Biblii, jeśli nie zaznaczono inaczej, za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicja- tywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Źródła pozostałych 6 WPROWADZENIE Marka: „I ustanowił Dwunastu, których nazwał Apostołami, aby z Nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i aby mieli władzę wyrzucać demony” (Mk 3,14–15). Triumfujący racjonalizm całkowicie zerwał z przeszło- ścią i jej wiarą w „diabelskie sztuczki” – nie trzeba już przepędzać demonów ani ich zwyciężać, bo po prostu nie istnieją. Szatan zrywa boki ze śmiechu. Może teraz konty- nuować, jak gdyby nigdy nic, rozprzestrzenianie swojego władztwa. Sardoniczny śmiech zastąpił po prostu przesło- dzonymi formułkami, a przerażającą maskę porzucił, chcąc wydawać się uwodzicielski. Diabeł stosuje wiele podstępów i sztuczek, aby rozsie- wać zło na wszystkie strony. Dlatego nazywa się go złym duchem. Wtapia się w tłum, naśladuje ludzi, przybiera naj- różniejsze formy i kolory. W rzeczywistości energicznie werbuje swoich stronników, rekrutując ich wszędzie, gdzie tylko może. Jego dworacy, zwolennicy, którzy w krótkim czasie stają się jego niewolnikami, to ci wszyscy, którzy radośnie akceptują, nie zachowując ostrożności i nie za- dając sobie pytań, dobra materialne i sowite gratyfi kacje, którymi ich kusi: władzę, bogactwo, popularność, sukces, przyjemności, wieczną młodość… Ponieważ większość istot ludzkich nie potrafi się oprzeć jego ofertom, zły duch nigdy nie miał się tak dobrze. Bo jest on księciem tego świata, jak określił go Jezus. Tytuł to niezbyt honorowy, a nawet gryząco ironiczny, po- nieważ ten świat jest ograniczony, przemijający i nigdy nie osiągnie progu niebieskiego Jeruzalem. Na razie jego książę cytatów – wzorem francuskiego oryginału – znajdują się w bibliografi i na s. 177–181 – przyp. tłum. 7 DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH tuczy się chciwością i egocentryzmem istot ludzkich, delek- tuje się ich kłamstwami i arogancją, a najbardziej gorliwym przekazuje swoją umiejętność szkodzenia. Nie oznacza to, że każda słabość, każdy błąd pochodzą od diabła. Istota ludzka jest wolna i może ulegać lub opie- rać się temu, co chasydzi nazywają „złymi skłonnościami”. W związku z tym warto przypomnieć anegdotę, jaką opo- wiada się o rabinie Pinhasie. Gdy przybył do domu studiów, zastał swoich studentów rozgorączkowanych ożywioną dyskusją. Zapytał o jej temat, a uczniowie powiedzieli, że dręczy ich obawa, iż prześladują ich złe skłonności. Rabin odrzekł im: „Nie martwcie się o to! Nie zaszliście jeszcze tak wysoko, żeby potrzebowały was prześladować. Na razie to wy uganiacie się za nimi”. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje myśli, słowa i czyny, choć jest także skory do wynajdowania wszelkie- go rodzaju usprawiedliwień i przywoływania okoliczności łagodzących. To on dokonuje wyboru, decydując się na pak- towanie z diabłem, bycie gościem lub krzewicielem jego imperium. Jeden z wybiegów inspirowanych przez Złego polega na „rozpuszczeniu” pojedynczego człowieka w zbio- rowości, na uwolnieniu go od winy w ramach kolektywu. To niebezpieczeństwo – ryzyko utraty własnej duszy – zostało precyzyjnie przeanalizowane przez Simone Weil2 w liście przesłanym swojemu przyjacielowi ojcu Perrin w styczniu 1942 roku: 2 Simone Weil (1909–1943) – francuska fi lozofka i pisarka, przed- stawicielka chrześcijańskiego mistycyzmu; pracowała jako robotnica w fabryce Renault (1934 r.), brała udział w hiszpańskiej wojnie domowej po stronie republikanów (1936 r.), a w 1942 r. włączyła się w działalność Wolnych Francuzów – przyp. tłum. 8 WPROWADZENIE Nigdy nie powiedziano ani nie napisano niczego, co szło- by tak daleko, jak słowa diabła skierowane do Chrystusa u św. Łukasza, a dotyczące królestw tego świata. (…) Wy- nika z nich, że kwestie socjalne są w sposób nieunikniony domeną diabła. Ciało popycha do mówienia „ja”, diabeł zaś popycha do mówienia „my”. Albo do mówienia, jak to czynią dyktatorzy, „ja” w znaczeniu kolektywu. I zgodnie ze swoją własną misją, diabeł fabrykuje fałszywą imitację boskości, ersatz boskości. Przez kwestie socjalne rozumiem nie to, co się odnosi do jakiejś wspólnoty politycznej, ale wyłącznie uczucia zbiorowe. Inna złośliwość Przeciwnika polega na minimalizowaniu znaczenia spraw poważnych, przedstawianiu błędów jako drobiazgów i redukowaniu do sfery zjawisk psychicznych wydarzeń należących do dziedziny duchowości. Tak więc, jeżeli chodzi o udręki i ataki pochodzące od diabła, mówi się o „wewnętrznych demonach” albo o „ciemnej stronie” istnie- jącej w każdym człowieku, o zjawisku wypierania i orszaku towarzyszących mu nerwic. Ostatecznie osoba narażona na działanie ciemnych mocy jest traktowana jak chory, którego trzeba leczyć za pomocą środków uspokajających, zanim zarazi zadowolone z siebie społeczeństwo, które wygnało Boga i rzeczywistość nadprzyrodzoną. Ponieważ diabeł czuje się zupełnie dobrze w systemie myślenia, który uznaje go za nieistniejącego, a więc niedzia- łającego, rozwija bez trudności swoje armie wśród strachu, zgiełku i brzydoty. Upodobał sobie – a jego zbiry wraz z nim – wszystko, co patologiczne, brudne, odrażające, obrzydli- we. Piękno jest dla niego nie do zniesienia, bo przypomina świat świętości. Z tej samej przyczyny szczególnie irytują 9 DIABEŁ WOLI ŚWIĘTYCH go ludzie służący dobru i umysły kontemplacyjne, istoty dyskretne i ciche, które bierze za cel. Niektórzy zaprotestują wobec tego mało pociągające- go obrazu świata. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nie „urządzać się” w ziemskim życiu na stałe, nie identyfi - kować się z kondycją człowieka – mieszkańca ziemi; do tego zachęcają zresztą starożytna mądrość i autentyczne postawy duchowe. Ten świat jest światem zamieszania i ilu- zji, skazanym na przemijanie i śmierć. Wojny, zbrodnie, gwałty i tortury, głód i niesprawiedliwość – niezliczone są rodzaje zła popełnianego przez ludzi ulegających Złe- mu. Czy tu, na ziemi, można się kiedykolwiek od niego uwolnić? Jest w naszej mocy przynajmniej zwalczać zło i spowodować, że wpływy Złego będą słabły. Ta trudna i szlachetna misja została powierzona uczniom Chrystusa, których zadaniem jest przepędzać demony. Jedną sprawą jest uciec od świata lub nie przywiązywać się do niego, a inną – dzielnie walczyć tu na ziemi, aby nie zatriumfowały armie Złego. We wszystkich bez wyjątku tradycjach religijnych Wschodu i Zachodu demony są rzeczywistą potęgą, której trzeba stawić czoło. Atakują najchętniej tego, kto aspiru- je do duchowej czystości, kto działa na rzecz dobra, albo też człowieka oświeconego, jak Budda atakowany przez Marę3. 3 Mara – w buddyzmie demon śmierci i przyjemności zmysłowej, kusiciel, który wizją pięknych kobiet usiłował odwieść Buddę Gautamę od osiągnięcia oświecenia; w ikonografi i przedstawiany pod postacią ohydnego demona, a niekiedy słonia lub kobry – przyp. tłum. 10 WPROWADZENIE Społeczeństwo, które odrzuca transcendencję, neguje istnienie świata niewidzialnego i zaprzecza powołaniu isto- ty ludzkiej do życia z Bogiem, jest idealną ofi arą tych sił destrukcji i dezintegracji, a przy tym ofi arą pozbawioną jakiejkolwiek możliwości obrony. Bo ekspansji imperium zła nie powstrzyma się środkami materialnymi ani technikami osiągania dobrostanu czy sloganami na temat szczęścia. Tylko moc Ducha Bożego jest zdolna zmylić i pokonać Sza- tana i jego oddziały. Dowodzi tego wyraźnie ziemskie życie Jezusa, ale też życie świętych i mistyków chrześcijańskich, których Przeciwnik nękał, ale nie zdołał pokonać. Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Jezus, niezmordowany łowca demonów . . . . . . . . . . . . . 13 2. Podstępy Złego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Złe spotkania i piekielne walki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. Vade retro Satanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5. Wielkie kłopoty wielkich dusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 6. Dokąd idzie diabeł, kiedy odchodzi? . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Diabeł woli świętych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: