Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 003599 20878780 na godz. na dobę w sumie
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chcą mieć dobrego szefa, niegrzeczne są szefami - książka
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chcą mieć dobrego szefa, niegrzeczne są szefami - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1670-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook (-88%), audiobook).
Kręgi piekielne czy szczeble kariery?
Bycie szefową lub świetną specjalistką to nie konkurs popularności ...bycie TOBĄ również nie!

Kariera córy Belzebuba

Jak bardzo pasujesz do tego wizerunku: kobieta z grzecznym uśmiechem, niepewna w kontaktach ze współpracownikami (że o szefie nie wspomnę), unikająca otwartego wyrażania swoich poglądów? A może jesteś nadgorliwą mróweczką? Taką, której wszystko można powierzyć, cynicznie uznając, że liczba jej godzin nadliczbowych i tak jest z gumy? Czy też pozostajesz ciągle małą dziewczynką, zadającą tysiące pytań, bojącą się podjąć ryzyko i karnie wykonującą nawet najbardziej irracjonalne polecenia? Nie, nie mów! Zostaw to dla siebie, ale powiedz, kiedy ostatni raz słyszałaś, że ktoś taki awansował i był świetnym szefem?

Przypatrz się dobrze miejscu, w którym teraz pracujesz. Obejrzyj biurko, dziesiątki samoprzylepnych karteczek, średniej jakości komputer. Nawet jeśli jesteś fantastyczna w swojej pracy, ale do Twoich cech należy Toksyczna Grzeczność, spędzisz w tym miejscu jeszcze długie lata. Toksyczna Grzeczność sprawia, że wszyscy w Twoim otoczeniu czerpią więcej korzyści z Twojej pracy niż Ty sama. Toksyczna Grzeczność każe Ci mówić 'tak', gdy naprawdę chcesz wykrzyczeć 'nie'. To przez nią przepraszasz za rzeczy, za które nie ponosisz żadnej winy. Jeśli akurat nie bierzesz udziału w wyborach na Koleżankę Sympatyczną, po co właściwie starasz się wszystkim przypodobać? Zamień przykładne czółenka na diabelskie kopyta i pokaż innym, co znaczy awansować jak szatan!

Poznaj swoją Wewnętrzną Diablicę. Nawiąż z nią kontakt. I razem zjadajcie na śniadanie wszystkie Grzeczne Dziewczynki, popijając przy tym czarną jak smoła kawę.

O książce możesz przeczytać także tutaj.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chc„ dobrego szefa, niegrzeczne s„ szefami Autor: Elizabeth Hilts ISBN: 978-83-246-1670-1 Tytu‡ orygina‡u: The Bitch at Work Format: 122x194, stron: 152 KrŒgi piekielne czy szczeble kariery? (cid:149) Sama okre(cid:156)l, czym jest dla Ciebie sukces (cid:149) Daj sobie prawo do oczekiwania perfekcji od innych (cid:149) Nie b„d(cid:159) miŒczakiem i stawiaj czo‡a konfliktom (cid:149) Nie tch(cid:243)rz przed przyznaniem siŒ do wpadki Bycie szefow„ lub (cid:156)wietn„ specjalistk„ to nie konkurs popularno(cid:156)ci (cid:133)bycie TOB¥ r(cid:243)wnie¿ nie! Kariera c(cid:243)ry Belzebuba Jak bardzo pasujesz do tego wizerunku: kobieta z grzecznym u(cid:156)miechem, niepewna w kontaktach ze wsp(cid:243)‡pracownikami (¿e o szefie nie wspomnŒ), unikaj„ca otwartego wyra¿ania swoich pogl„d(cid:243)w? A mo¿e jeste(cid:156) nadgorliw„ mr(cid:243)weczk„? Tak„, kt(cid:243)rej wszystko mo¿na powierzy(cid:230), cynicznie uznaj„c, ¿e liczba jej godzin nadliczbowych i tak jest z gumy? Czy te¿ pozostajesz ci„gle ma‡„ dziewczynk„, zadaj„c„ tysi„ce pytaæ, boj„c„ siŒ podj„(cid:230) ryzyko i karnie wykonuj„c„ nawet najbardziej irracjonalne polecenia? Nie, nie m(cid:243)w! Zostaw to dla siebie, ale powiedz, kiedy ostatni raz s‡ysza‡a(cid:156), ¿e kto(cid:156) taki awansowa‡ i by‡ (cid:156)wietnym szefem? Przypatrz siŒ dobrze miejscu, w kt(cid:243)rym teraz pracujesz. Obejrzyj biurko, dziesi„tki samoprzylepnych karteczek, (cid:156)redniej jako(cid:156)ci komputer. Nawet je(cid:156)li jeste(cid:156) fantastyczna w swojej pracy, ale do Twoich cech nale¿y Toksyczna Grzeczno(cid:156)(cid:230), spŒdzisz w tym miejscu jeszcze d‡ugie lata. Toksyczna Grzeczno(cid:156)(cid:230) sprawia, ¿e wszyscy w Twoim otoczeniu czerpi„ wiŒcej korzy(cid:156)ci z Twojej pracy ni¿ Ty sama. Toksyczna Grzeczno(cid:156)(cid:230) ka¿e Ci m(cid:243)wi(cid:230) (cid:132)tak(cid:148), gdy naprawdŒ chcesz wykrzycze(cid:230) (cid:132)nie(cid:148). To przez ni„ przepraszasz za rzeczy, za kt(cid:243)re nie ponosisz ¿adnej winy. Je(cid:156)li akurat nie bierzesz udzia‡u w wyborach na Kole¿ankŒ Sympatyczn„, po co w‡a(cid:156)ciwie starasz siŒ wszystkim przypodoba(cid:230)? Zamieæ przyk‡adne cz(cid:243)‡enka na diabelskie kopyta i poka¿ innym, co znaczy awansowa(cid:230) jak szatan! Poznaj swoj„ WewnŒtrzn„ DiablicŒ. Nawi„¿ z ni„ kontakt. I razem zjadajcie na (cid:156)niadanie wszystkie Grzeczne Dziewczynki, popijaj„c przy tym czarn„ jak smo‡a kawŒ. (cid:149) Nazywaj rzeczy po imieniu, m(cid:243)w wprost, w nic nie owijaj i niczego nie pomijaj. (cid:149) B„d(cid:159) sob„ i ciesz siŒ z tego, co Ty nazywasz sukcesem. (cid:149) Nie marnuj si‡ i czasu na bezsensowne obowi„zki. (cid:149) Poka¿ (cid:156)wiatu now„, pewn„ siebie i budz„c„ szacunek innych Ciebie. Spis treści Wstęp ............................................................................................11 Rozdział pierwszy: Czym jest sukces? ...............................................17 Rozdział drugi: „Pomyślę o tym” .......................................................31 Rozdział trzeci: Planuj swoją pracę, pracuj zgodnie z planem ................39 Rozdział czwarty: Twój zespół, Twoja praca ........................................47 Rozdział piąty: Walcz o swoje ...........................................................57 Rozdział szósty: Błędna ocena sytuacji, czyli wielkie ups! ......................69 Rozdział siódmy: Jak działać skutecznie? ............................................83 Rozdział ósmy: Czas na zasłużony wypoczynek ....................................93 Rozdział dziewiąty: Opłaca się być diablicą .......................................105 Rozdział dziesiąty: Jeśli jesteś szefową, jesteś diablicą ......................115 Rozdział jedenasty: Samotne zmagania ............................................127 Dodatek A: 10 wskazówek, jak pokierować swoją karierą ....................139 Dodatek B: Pismo na ścianie ...........................................................143 O autorce .....................................................................................147 Droga Wewnętrznej Zdziry | 5 5 Rozdział trzeci Planuj swoją pracę, pracuj zgodnie z planem Z ważywszy, że większą część dnia spędzamy w pracy, w idealnym świecie powinnyśmy lubić to, co robimy w ciągu tych długich godzin. Twoja Wew- nętrzna Diablica oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że nie żyjemy w idealnym świecie. Jednocześnie jed- nak wie też, że ten prosty fakt wcale nie oznacza, że powinnaś zadowalać się pracą, która choć w najmniej- szym stopniu nie sprawia Ci satysfakcji. Mierz wysoko Gdy byłam małą dziewczynką, około dziesięcioletnią, moja przyjaciółka Peggy postanowiła zostać astronaut- ką — głównie dlatego, że w tamtych czasach nie było kobiet astronautów, więc wszyscy powtarzali jej, że to Diablica w pracy niemożliwe. Peggy zdobyła trochę informacji na ten temat i dowiedziała się, że astronauta powinien być do- bry z przyrody i matematyki, a poza tym dobrze byłoby, gdyby potrafił latać. Zaczęła zatem poświęcać mnó- stwo czasu na wszystko, co miało związek z kosmosem, a „dla rozrywki” robiła skomplikowane przekształcenia algebraiczne. Na szczęście ciężka praca Peggy nie poszła na marne. Dzięki dużej wiedzy i świetnym ocenom z przyrody i matematyki dostała pełne stypendium na jednym z renomowanych uniwersytetów. Jej rodzice w końcu przekonali się, że naprawdę stara się spełnić swoje marzenie, i od kiedy skończyła szesnaście lat, zaczęli fundować jej lekcje latania na każde urodziny i święta Bożego Narodzenia. Jak to jest być astronautką? Nie dowiesz się tego od Peggy. Na drugim roku studiów dostała pracę w gos- podarstwie ekologicznym i stwierdziła, że to właśnie jest jej prawdziwą pasją. Zmieniła swój przedmiot kie- runkowy na ochronę środowiska i dziś ma własne gos- podarstwo ekologiczne, gdzie uprawia różnego rodzaju zdrową żywność. Ostatnio postanowiła nauczyć się robić ser. „To trochę paradoks — mówi — sądziłam, że moim przeznaczeniem jest przestrzeń kosmiczna, a teraz naprawdę mocno stąpam po Ziemi. Ale przynajmniej wykorzystuję całą swoją wiedzę z przyrody!” Czy w związku z tym można powiedzieć, że Peggy w pewnym sensie poniosła porażkę? Nie sądzę. Prze- cież robi to, co kocha — i bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, jak dużo czasu poświęca na pracę. Mieszka w pięknym miejscu, poza tym mimo wszystko od czasu do czasu udaje się jej polatać. Oczywiście nie każdy ma tyle szczęścia co Peggy. Przede wszystkim niewielu z nas udaje się w tak mło- dym wieku stwierdzić, co jest naszą prawdziwą pasją. Tak naprawdę to, jaką pracę lub zawód wykonujemy, bardzo często jest dziełem przypadku: musimy z czegoś żyć, ktoś proponuje nam jakąś posadę, a my ją przyj- mujemy. Czasem lubimy swoją pracę, czasem nie — no, ale co zrobić? Cóż, Twoja Wewnętrzna Diablica chce, byś to prze- myślała i zastanowiła się, jakie masz możliwości wyboru. Zastanów się, jakie masz możliwości Gdy w końcu zdałam sobie sprawę, że posada asystentki prawnika nie jest pracą moich marzeń (nawiasem mó- wiąc, dotarło to do mnie po siedmiu latach pracy), po prostu wzięłam nogi za pas. Tak, po prostu rzuciłam doskonałą, dobrze płatną pracę z pakietem świadczeń socjalnych, by zostać (uwaga, uwaga!) pisarką. Ostatecz- nie moja decyzja okazała się trafiona, niemniej jednak gdybym działała w zgodzie z moją Wewnętrzną Diablicą, załatwiłabym parę spraw inaczej — tak jak to zrobiła Joan. Planuj swoją pracę | 41 Diablica w pracy Zaraz po ukończeniu szkoły średniej Joan dostała posadę recepcjonistki w dość dużej lokalnej firmie. Nie- nawidziła szkoły i nawet nie myślała o pójściu do col- lege’u, więc taka sytuacja w zupełności jej odpowiadała. W końcu Joan została asystentką prezesa firmy i to też w zupełności jej odpowiadało — dobrze zarabiała, lubiła prezesa, a praca w większości była stosunkowo prosta. Odbierała telefony, umawiała szefa na spotkania, zama- wiała lunch, czasami organizowała jego podróże służ- bowe. W rzeczywistości Joan trochę się nudziła. „Cza- sami brałam ze sobą książkę albo pół dnia »wisiałam« na telefonie, rozmawiając z asystentką innego z człon- ków ścisłego kierownictwa, która właśnie miała trudny okres w życiu osobistym” — przyznaje. Joan zawsze była osobą, do której przyjaciele zwracali się z prośbą o radę, ponieważ żyła w zgodzie ze swoją Wewnętrzną Diablicą i nigdy tego nie ukrywała. Podczas jednej z tych rozmów telefonicznych Joan doznała olśnienia. „Koleżanka powiedziała mi, że udzie- lam jej lepszych rad niż jej terapeutka, i wtedy w mojej głowie zrodził się pewien pomysł — opowiada. — Zaw- sze lubiłam pomagać innym w rozwiązywaniu ich pro- blemów i najwidoczniej byłam w tym dobra. Prezes kiedyś w końcu przejdzie na emeryturę i co będzie, jeśli nie polubię jego następcy? Nie wiadomo, czy w ogóle uda mi się utrzymać pracę. Stwierdziłam, że czas prze- myśleć sytuację. Po skończeniu rozmowy z koleżanką zatelefonowałam na miejscowy uniwersytet i poprosi- łam o przesłanie mi katalogu”. Joan dokładnie przejrzała katalog. Okazało się, że uniwersytet ma w swojej ofercie program studiów dla starszych studentów. Już następnego dnia skontakto- wała się z działem kadr z zapytaniem o politykę firmy dotyczącą zwrotu kosztów czesnego. „Zwracali 100 pro- cent kosztów czesnego studentom, którym uda się ukoń- czyć studia z bardzo dobrym wynikiem” — opowiada. Jeszcze tego samego dnia Joan złożyła podanie o przy- jęcie na studia i poświęciła kolejne pięć lat na zdobycie dyplomu ich ukończenia. Zwykle uczyła się w pracy i udało się jej ukończyć studia z wyróżnieniem, ze śred- nią ocen 4.0. Potem zapisała się na studia podyplomowe dla magistrów chcących pracować w opiece społecznej, które również ukończyła, ciągle pracując jako asystentka prezesa. Po pierwszym roku studiów podyplomowych prezes oświadczył, że za rok zamierza przejść na eme- ryturę. Joan zrezygnowała z pracy tego samego dnia co on i założyła własny gabinet, w którym pracowała jako terapeutka. „W porządku — powiesz. — Wszystkie te kobiety ko- chają swoją pracę; co druga z nich wie, co naprawdę chce robić w życiu. Natomiast ja po prostu chcę utrzy- mać dotychczasową posadę i dostatni poziom życia. Wcale nie muszę lubić swojej pracy. Co mam zrobić w tej sytuacji?” Planuj swoją pracę | 43 Diablica w pracy Dobre pytanie. Twoja Wewnętrzna Diablica zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkim udaje się zdo- być pracę marzeń. Wie również, że nie każda z nas jest gotowa poświęcić karierze tak wiele energii, ponieważ woli spożytkować ją w innych dziedzinach swojego życia. Nie zmienia to jednak faktu, że Twojej Wewnętrz- nej Diablicy zależy, byś była jak najbardziej zadowo- lona ze swojej pracy. Dlatego chciałaby, byś przemy- ślała, czego oczekujesz od życia. Czego oczekujesz od życia? Moja przyjaciółka Dawn przez większość swojego doro- słego życia robiła rzeczy, które, z braku lepszego okre- ślenia, po prostu się jej „przytrafiały”. Pracowała w han- dlu detalicznym, sprzedawała powierzchnię reklamową w gazecie, potem wróciła do handlu, następnie przenio- sła się do Kalifornii, przypadkiem została wizażystką i pracowała przy programach telewizyjnych, sesjach zdjęciowych i tym podobnych przedsięwzięciach. Uwielbiała to zajęcie, była to praca jej marzeń, jednak wtedy jej życie osobiste było… cóż, mniej udane. Wró- ciła więc na wschód, gdzie zaczęła pracować jako spe- cjalistka ds. rekrutacji. Dzięki tej posadzie, jak to okre- śliła, była w stanie zarobić na chleb, podczas gdy sama skoncentrowała się na budowaniu życia osobistego, jakiego pragnęła, co w praktyce oznaczało wyjście za mąż i urodzenie dziecka. Wyobraź sobie jej zaskoczenie, gdy niedługo po powrocie z urlopu macierzyńskiego Dawn stwierdziła, że pełnoetatowa praca od ósmej do czwartej przestała jej odpowiadać. Była to klasyczna sytuacja typu „masz dobrą i złą wiadomość” — jej szef doszedł do podobnego wniosku co ona i wręczył jej wypowiedzenie. Dobra wiadomość jest taka, że Dawn nie musiała już starać się pogodzić pracę zawodową i macierzyństwo. Złą wiado- mością był (oczywiście) brak pracy. Dawn jest zaradna, więc wkrótce znalazła pracę asy- stentki nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej. „Nie zarabiam kokosów, ale ta praca ma też swoje za- lety — powiedziała mi. — Co najważniejsze, odpowiada mi i mojej rodzinie. Zwlekałam z urodzeniem dziecka do czterdziestki i teraz chcę przede wszystkim spędzać z moją córeczką jak najwięcej czasu”. Twoja Wewnętrzna Diablica wie, jak ważne jest spoj- rzenie na pracę z właściwej perspektywy — przecież mierząc wysoko powinnyśmy zadbać, by wszystkie dzie- dziny życia były jak najbliższe ideału. Zatem nie ma nic złego w pracy, która pozwala nam skupić się na innych dziedzinach życia. Czasem to właśnie może być dla Cie- bie idealnym rozwiązaniem. Przecież każdy z nas sam określa własną definicję sukcesu. Planuj swoją pracę | 45 Diablica w pracy Twoja Wewnętrzna Diablica wie, że Twoja zdolność skutecznego wykonywania pracy w dużej mierze zależy od innych, dlatego warto żyć z nimi w dobrych stosunkach. Czy to oznacza, że Toksyczna Grzeczność jest czasem dopuszczalna? Ależ skąd. Pamiętaj jednak, że czasem warto iść na drobne ustępstwa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chcą mieć dobrego szefa, niegrzeczne są szefami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: