Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01049 004077 22743755 na godz. na dobę w sumie
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów - ebook/pdf
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2569-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> logopedia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z  terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów i D a g n o z a i t e r a p a i z a b u r z e ń r e a l i z a c j i f o n e m ó w 46 8012-569-8 5 Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów NR 3331 Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów pod redakcją Danuty Pluty-Wojciechowskiej przy współpracy Anny Płonki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzent Urszula Mirecka Spis treści Wstęp 9 Z problematyki diagnozy systemu fonetyczno-fonologicznego Część pierwsza Barbara Ostapiuk Dźwiękowe realizacje polskiego fonemu /l/ w badaniu logopedycznym 15 Lilianna Konopska Parametr VOT i typy realizacji dźwięczności w nagłosowych realizacjach fo- nemów zwarto-wybuchowych 41 Maria Hortis-Dzierzbicka Diagnostyka kliniczna zaburzeń rezonansu mowy u dzieci z rozszczepem pod- niebienia przy użyciu technik endoskopowych 91 Ewa Czaplewska Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) a dyslalia wieloraka i złożona — problem diagnozy różnicowej 97 Mirosław Michalik Błędy i wady wymowy uczestników śląskich konkursów recytatorskich (na przy- kładzie młodych adeptów sztuki słowa z Jastrzębia-Zdroju) 107 Katarzyna Węsierska Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 131 6 Spis treści Część druga Uwarunkowania rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego Ewa Gacka Wczesne uwarunkowania zaburzeń fonetyczno-fonologicznych u dzieci uro- dzonych przed 37 tygodniem ciąży 145 Barbara Sambor Mówienie z tak zwanym szczękościskiem Fakty i mity 157 Agnieszka Rożek, Dawid Larysz Zaburzenia funkcji językowych u pacjentów leczonych z powodu pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego 175 Część trzecia Terapia zaburzeń realizacji fonemów Danuta Pluta-Wojciechowska „Od głoski wadliwej do głoski normatywnej” Analiza metod i strategii postę- powania 191 Anita Lorenc Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z uszkodzenia- mi słuchu 209 Ewa Kaptur, Jolanta Sławek Wpływ dysfunkcji rozwojowych na komunikację językową (studium przypadku bliźniąt) 229 Agnieszka Wilk Dyslalia złożona — studium przypadku 9-letniego chłopca z prognatyzmem i ankyloglosją 245 Część czwarta Recenzje Agnieszka Wilk Recenzja książki Barbary Ostapiuk Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzi- dełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Szczecin, Wydawnic- two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 267 Spis treści 7 Barbara Sambor Recenzja książki Danuty Pluty-Wojciechowskiej Zaburzenia czynności prymar- nych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego Bytom, Wydawnic- two Ergo-Sum, 2013 271 Krzysztof Polok Recenzja książki Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń Red naukowa Ewa Ko- chanowska, Justyna Wojciechowska Bielsko-Biała, Wydawnictwo Akademii Tech- niczno-Humanistycznej, 2013 277 Izabela Malicka Recenzja książki Barbary Ostapiuk Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logo- pedii. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 283 Część piąta Sprawozdania Justyna Wojciechowska Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej — konteksty zmian na temat Nauczy- ciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Profilaktyka, diagnoza, terapia 289 Anna Płonka Logopedyczne Seminarium Naukowe jako miejsce wymiany poglądów i dyskusji naukowej 293 Noty o Autorach 297 Wstęp i Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Czytelnikom monografię do- tyczącą diagnozy terapii zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego Problematyka opracowań zawarta w przygotowanym zbiorze obejmuje teksty przygotowane przez logopedów — naukowców i praktyków, a także lekarzy Wpisują się one w różnym zakresie w nowoczesną wizję opisu, interpretacji i terapii zaburzeń realizacji fonemów, jaką odnajdujemy w najnowszych opra- cowaniach tego zagadnienia w literaturze logopedycznej Przyjmuję, że mowa to układ w różnym zakresie wzajemnie od siebie za- leżnych kompetencji i sprawności1, a jednym z istotnych elementów efektywnej komunikacji z użyciem języka jest realizacja fonemów Wszak komunikacja z użyciem języka umożliwia człowiekowi najprecyzyjniejsze wyrażenie swych intencji, racji, opinii, chęci i życzeń Realizacja fonemów jest jednym z waż- nych elementów sprawności w posługiwaniu się językiem Ma to związek z teorią znaku językowego w ujęciu Ferdinanda de Saussure’a2 Znak językowy obejmuje bowiem pojęcie i obraz akustyczny (utożsamiany z wyrazem, słowem) Signifié (czyli pojęcie) i signifiant (czyli obraz akustyczny), a więc element oznaczany i element znaczący. Są one ściśle z sobą połączone i wywołują się wzajemnie Autor pisze bowiem: „Znakiem nazywamy połączenie pojęcia i ob- razu akustycznego; lecz w powszechnym użyciu termin ten oznacza na ogół sam obraz akustyczny, na przykład jakiś wyraz”3 Jak pokazują badania, odstępstwa od formy akustycznej mogą rodzić rozmaite konsekwencje: różnego stopnia 1 S. GrabiaS: Mowa i jej zaburzenia „Audiofonologia” 1997, t 10, s 3—20 2 F. SauSSure: Kurs językoznawstwa ogólnego. Tłum K KaSprzyK Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 3 Ibidem, s 90—91 10 Wstęp niezrozumiałość mowy4, a także zainteresowanie słuchającego formą dźwiękową zamiast skupienie się na przekazywanej treści Mały człowiek nie rodzi się z ukształtowanymi fonemami i umiejętnościami tworzenia głosek danego języka Droga, jaką przebywa dziecko do spotkania z głoską i fonemem jest strukturą niezwykle uporządkowaną, zgodną z „roz- wojowym programem, jaki zgotowała mu natura”, jeśli możemy ją w tym miejscu spersonifikować Droga ta zależy od czynników biologicznych i psy- chologiczno-społecznych, wśród których można wymienić procesy percepcyjne i procesy realizacyjne Jednakże ontogeneza rozwoju fonetyczno-fonologicznego nie u wszystkich osób przebiega prawidłowo Badania i praktyka logopedyczna pozwalają na wskazanie, że niedostatki związane z podstawami mowy, do jakich należy zaliczyć procesy percepcyjne (słuch fizyczny, słuch fonemowy, słuch fonetyczny, słuch prozodyczny) oraz procesy realizacyjne (budowa i motoryka narządów mowy, a szerzej — także przebieg czynności prymarnych5 (Pluta- -Wojciechowska 2013), do których należą przede wszystkim oddychanie, jedze- nie, picie) mogą w różnym zakresie powodować zaburzenia realizacji fonemów Wielu małym ludziom, a także dorosłym, potrzebna jest pomoc w drodze do głoski i fonemu Dlatego przygotowana monografia podejmuje z jednej strony zagadnienia dotyczące najnowszych badań związanych z diagnozą systemu fo- netyczno-fonologicznego, z drugiej zaś odnosi się do działań mających na celu pomoc osobom z zaburzeniami fonemów lub z ryzykiem zaburzeń ontogenezy rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego Przedstawiona Czytelnikom książka nie jest jednak poradnikiem dotyczącym działań praktycznych, lecz zbiorem teksów, których nadrzędny cel to zapoznanie z najnowszymi wynikami badań systemu fonetyczno-fonologicznego, ich anali- zą, a także współczesnymi tendencjami w terapii w odniesieniu do wybranych zaburzeń Mam głębokie przekonanie, że przyczyni się to do rozwoju teorii zaburzeń wymowy, a także przełoży się na lepszą diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego Całość tekstów złożonych przez zaproszonych Autorów została podzielona na pięć części Z problematyki diagnozy systemu fonetyczno-fonologicznego; Uwarunkowania rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego; Terapia zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Kolejne dwie części obejmują recenzje najnowszych książek dotyczących postępowania w przypadku zaburzeń realiza- cji fonemów, w tym jednej dotyczącej interesującego zagadnienia związanego 4 u. MirecKa: Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmen- talna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013; D. pluta-WojciechoWSKa: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011 postępowania logopedycznego. Bytom, Wydawnictwo Ergo-Sum, 2013 5 D. pluta-WojciechoWSKa: Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy Wstęp 11 z przestrzenią słów i znaczeń, a ostatnia część zawiera sprawozdania z dwóch  konferencji. Pierwszą  część  zatytułowaną  Z  problematyki  diagnozy  systemu  fonetycz- no-fonologicznego  otwiera  tekst  Barbary  Ostapiuk  pt.  Dźwiękowe  realizacje  polskiego  fonemu  /l/  w  badaniu  logopedycznym.  Autorka  przedstawia  w    nim  podstawy logopedycznej diagnozy fonemu /l/, uznawanego przez niektórych za  łatwy w realizacji. Kolejny tekst autorstwa Lilianny Konopskiej przedstawia uni- katowe badania parametru VOT i typy realizacji dźwięczności w nagłosowych  realizacjach fonemów zwarto-wybuchowych. To niezwykle cenne opracowanie  z uwagi na metodę badania i sposób jej analizy. Maria Hortis-Dzierzbicka po- dejmuje zagadnienie diagnostyki klinicznej zaburzeń rezonansu mowy u dzieci  z rozszczepem podniebienia, prowadzonej przy użyciu technik endoskopowych,  przybliżając w ten sposób logopedom problematykę rezonansu w ujęciu fonia- trycznym. Ułatwia to diagnozę logopedyczną. Z kolei Ewa Czaplewska prowa- dzi rozważania na temat specyficznych zaburzeń językowych SLI w kontekście  dyslalii wielorakiej i złożonej podejmując problem diagnozy różnicowej. Błędy  i  wady  wymowy  uczestników  śląskich  konkursów  recytatorskich  (na  przykła- dzie młodych adeptów sztuki słowa z Jastrzębia-Zdroju) przedstawia Mirosław  Michalik,  a  Katarzyna Węsierska  zwraca  uwagę  na  współwystępowanie  zabu- rzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejną część Uwarunkowania rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego  otwiera artykuł Ewy Gackiej na temat wczesnych uwarunkowań zaburzeń fone- tyczno-fonologicznych u dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży. Barbara  Sambor  przedstawia  w  swym  tekście  wyniki  najnowszych  badań  dotyczących  mówienia  z  tzw.  szczękościskiem.  Z  kolei  Agnieszka  Rożek  i  Dawid  Larysz  analizują  zaburzenia  funkcji  językowych  u  pacjentów  leczonych  z  powodu  pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Zagadnienia związane z terapią zaburzeń systemu fonetyczno-fonologiczne- go są zawarte w części trzeciej. Otwiera ją tekst Danuty Pluty-Wojciechowskiej  pt.  Od  głoski  wadliwej  do  głoski  normatywnej.  Analiza  metod  i  strategii  po- stępowania,  w  którym  Autorka  przedstawia  ścieżkę  usprawniania  realizacji  fonemów w analizie poznawczej. Ciekawy artykuł przygotowała Anita Lorenc.  Przedstawia  w  nim  zasady  programowania  wczesnych  etapów  rozwoju  języ- kowego  dzieci  z  uszkodzeniami  słuchu. Tę  część  zbioru  zamykają  dwa  teksty  związane  z  analizą  przypadków,  a  mianowicie  artykuł  Ewy  Kaptur  i  Jolanty  Sławek  Wpływ  dysfunkcji  rozwojowych  na  komunikację  językową  (studium  przypadku bliźniąt) oraz Agnieszki Wilk Dyslalia złożona — studium przypadku  9-letniego chłopca z prognatyzmem i ankyloglosją. Kolejna  część  zbioru  zawiera  recenzje  z  najnowszych  książek  związanych  z  postępowaniem  logopedycznym  dotyczącym  zaburzeń  systemu  fonetyczno-  -fonologicznego  (B.  Ostapiuk:  Dyslalia  ankyloglosyjna.  O  krótkim  wędzidełku  języka,  wadliwej  wymowie  i  skuteczności  terapii;  Dyslalia.  O  badaniu  jakości  12 Wstęp wymowy w logopedii; D Pluta-Wojciechowska: Zaburzenia czynności prymar- nych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego) oraz recenzję książ- ki pt Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń pod redakcją Ewy Kochanowskiej i Justyny Wojciechowskiej Całość zbioru zamykają sprawozdania z dwóch konferencji (pedagogicznej i logopedycznej), które odbyły się w Katowicach i w Bielsku-Białej Składam serdeczne podziękowania Recenzentce monografii dr hab Urszuli Mireckiej, której cenne uwagi przyczyniły się do wzbogacenia przygotowanych tekstów Dziękuję także mgr Annie Płonce, bez której trudno wyobrazić mi sobie przygotowanie tak obszernej pracy Mam nadzieję, że prezentowana monografia, skupiająca się na postępowa- niu logopedycznym, które dotyczy zaburzeń realizacji fonemów, stanie się dla Czytelników nie tylko interesującą lekturą, lecz także przyczyni się do podnie- sienia własnych kompetencji związanych z diagnozą i terapią zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego Życzę udanej lektury Danuta Pluta-Wojciechowska Noty o Autorach Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab. (językoznawstwo stosowane, specjal- ność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwisty- ki i Społecznych Praktyk Komunikowania, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii. Jej główne zainteresowania naukowe do- tyczą zaburzeń mowy dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym, wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką, w szczególności zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjo- nalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Barbara Ostapiuk, dr hab. n. hum., językoznawca i logopeda, członek Zarzą- du Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się teorią i praktyką zaburzeń wymowy. Przedmiotem jej badań są dźwiękowe realizacje fonemów języka polskiego oraz teoretyczne podstawy oceny ich jakości, szczególnie w odnie- sieniu do zasad (dys)kwalifikacji do logopedycznej terapii. Jest autorką dwóch monografii Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii oraz Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii. Maria Hortis-Dzierzbicka, laryngolog i foniatra, w latach 1996—2013 członek i okresowo koordynator wielospecjalistycznego zespołu, zajmującego się lecze- niem dzieci z wadą rozszczepową twarzy, kierownik Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, współtwórczyni Eurocran Speech Project, członek Clispi Project, Eurocleft Researchnet, European Cleft Organisation, obecnie profesor Uniwer- sytetu Warmińsko-Mazurskiego i kierownik nowotworzonego Ośrodka Diagno- 298 Noty o Autorach styki i Leczenia Wad Twarzoczaszki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Wprowadziła w Polsce wideoendoskopię jako podstawę oceny anatomicznej i czynnościowej zaburzeń rezonansu mowy pacjentów urodzonych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Jest autorką kilkudziesięciu prac z tej dziedziny, publikowanych w renomowanych pismach anglo- i polskojęzycz- nych, także w publikacjach książkowych oraz około 150 doniesień i wykładów z dziedziny wad twarzoczaszki, wygłaszanych na zaproszenie na konferencjach ogólnokrajowych, europejskich i światowych. Ewa Czaplewska, dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego, psycholingwista, psycholog, logopeda. Współautorka podręcznika akademickiego Diagnoza lo- gopedyczna. Autorka monografii Rozumienie pragmatycznych aspektów wypo- wiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) oraz innych publikacji związanych z rozwojem typowym i atypowym. Mirosław Michalik, dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Zakładu Neurolingwistyki, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzy- stwa Logopedycznego, redaktor naczelny serii Studia Logopaedica, zastępca redaktora naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”, członek Rady Naukowej „Forum Logopedycznego” oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Logopedycz- nego Seminarium Naukowego, logopeda w ZSS nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Katarzyna Węsierska, dr, logopeda, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej praca naukowa i działania terapeutyczne związane są przede wszystkim z zaburzeniami płynności mowy. Lilianna Konopska, dr n. hum., adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii, glottodydaktyki i terapii pedagogicznej oraz emisji głosu. Rozległe zawodowe doświadczenie zdobywała, pracując jako logopeda w placówkach medycznych i oświatowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki zaburzeń mowy, diagnozy i terapii wymowy osób z wadami zgryzu, zaburzeń w realizacji dźwięczności, fonetyki akustycznej. Ewa Gacka, dr n. hum., wieloletni logopeda w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Zain- teresowania naukowe: opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii, wczesna interwencja logopedyczna. Barbara Sambor, aktorka (PWSFTviT w Łodzi), logopeda medialny, neuro- logopeda, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Noty o Autorach 299 w Katowicach, wykładowca wymowy scenicznej na Wydziale Aktorskim Pań- stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Agnieszka Rożek, mgr, filolog klasyczny, logopeda, neurologopeda. Zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów z dysfunkcjami OUN, z wadami mózgo- i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi, oraz terapią opóźnionego rozwoju mowy i dyslalii. Dawid Larysz, dr hab. n. med., prof. nadzw. Instytutu Onkologii im. Skło- dowskiej-Curie, neurochirurg, neuropsycholog, nauczyciel akademicki. Obsza- rem jego zainteresowań naukowych są: leczenie chirurgiczne wad wrodzonych mózgo- i twarzoczaszki, diagnostyka oraz terapia zaburzeń neuropsychologicz- nych u dzieci i dorosłych oraz nowoczesne metody planowania 3D zabiegów neurochirurgicznych. Anita Lorenc, dr nauk humanistycznych, fonetyk i surdologopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym dzieci z uszkodzeniami słuchu. Ewa Kaptur, dr, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziec- ka, nauczyciel emisji głosu, językoznawca, adiunkt na Wydziale Filologii Pol- skiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaj- muje się przede wszystkim wczesną interwencją logopedyczną, a także diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest nauka prawidłowego karmienia i jedzenia na różnych etapach rozwoju dziecka (w normie i w patologii). Agnieszka Wilk, mgr, neurologopeda i oligofrenopedagog. Pracuje w Radlinie, otaczając profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci z tamtejszych przedszkoli publicznych. Wykorzystując założenia różnych metod terapeutycznych, pro- wadzi terapię w Gabinecie Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śląskim z dziećmi z rozszczepem podniebienia, jąkającymi się, niedosłyszącymi, au- tystycznymi, z Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z alalią, z afazją dziecięcą i z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest wykładowcą podyplomo- wych studiów z zakresu logopedii na Uniwersytecie Opolskim oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bilsku-Białej. Krzysztof Polok, dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, autor 9 książek oraz ponad 90 artykułów naukowych, głównie z zakresu językoznawstwa stoso- wanego, publikowanych w kraju i za granicą. Jego zainteresowania naukowe 300 Noty o Autorach koncentrują się na problematyce nauczania języka funkcjonalnego, globaliza- cji językowej oraz na wielu aspektach pracy nauczyciela języka docelowego w klasie szkolnej. Izabela Malicka, mgr, logopeda, filolog polski, doktoranka na Uniwersytecie Śląskim, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obecnie pracuje w krakowskim przedszkolu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz w In- ternational School of Krakow, w której zajmuje się opieką logopedyczną nad dziećmi anglojęzycznymi. W prywatnym gabinecie Izabela Malicka prowadzi między innymi terapię w zakresie zaburzeń mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Justyna Wojciechowska, dr, językoznawca, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowe- go obrazu świata dziecka, analizuje narrację dzieci i młodzieży, ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego. Przedmiotem badań są: narracja dzieci i młodzieży, językowy obraz świata. Fundamentem analiz prowadzonych badań językowych jest przekonanie, że język, głęboko zakorzeniony w ludzkim umy- śle, pośredniczy w przekazywaniu znaczeń oraz pozwala na nadanie kształtu i wyrazu myślom. Anna Płonka, logopeda, oligofrenopedagog. Pracuje w Zespole Szkół Specjal- nych w Chorzowie, w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Jolanta Sławek, dr, językoznawca, neurologopeda, terapeuta AAC; członek zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej; adiunkt w Pracowni Lek- sykologii w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół takich zagadnień, jak: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej, analiza tekstologiczna tekstów religijnych, a także: problemy diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące zaburzeń mowy dzieci do lat 3, wyni- kających z uszkodzeń OUN (między innymi afazja dziecięca), diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysfunkcje połykania u dzieci i dorosłych, alternatywne i wspomagające metody komunikowania. Redaktor    Małgorzata  Pogłódek Projektant  okładki  i  stron  działowych    Aleksandra  Gaździcka Redaktor  techniczy    Barbara Arenhövel Korektor    Lidia  Szumigała Łamanie    Edward  Wilk Copyright  ©  2015  by Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego Wszelkie  prawa  zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-568-1 (wersja  drukowana) ISBN 978-83-8012-569-8 (wersja  elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail:  wydawus@us.edu.pl Wydanie  I. Ark.  druk.  19,0. Ark.  wyd.  23,0. Papier  offset.  kl.  III,  90  g          Cena  46  zł  (+ VAT) Druk  i  oprawa:  EXPOL,  P.  Rybiński,  J.  Dąbek,  Spółka  Jawna  ul.  Brzeska  4,  87-800  Włocławek Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów i D a g n o z a i t e r a p a i z a b u r z e ń r e a l i z a c j i f o n e m ó w 46 8012-569-8 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: