Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 008890 22995937 na godz. na dobę w sumie
Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski/Polsko-angielski - ebook/pdf
Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski/Polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7364-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ponad 22 000 terminów używanych w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

Trzecie wydanie Słownika rachunkowości, audytu i podatków uzupełniono o nowy załącznik zawierający wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w układzie dwujęzycznym. Ponadto, dwa załączniki dotyczące akronimów, skrótów oraz korespondencji finansowej, zostały znacznie rozszerzone i uzupełnione.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków Roman Kozierkiewicz 3. wydanie angielsko-polski polsko-angielski S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms English-Polish Polish-English S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski Roman Kozierkiewicz Wydanie trzecie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms English-Polish Polish-English Roman Kozierkiewicz Third Edition Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków 3. wydanie Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms rd edition 3 Product Manager-Wydawca: Anna Wieczorek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Typesetting/Sk³ad i ³amanie: Printing and binding/Druk i oprawa: Wydawnictwo C.H.Beck Totem, Inowroc³aw ISBN 978-83-255-7363-8 ISBN e-book 978-83-255-7364-5 Spis treści Contents Przedmowa do trzeciego wydania ............................................................................ Preface to Third Edition ............................................................................................ Część I angielsko-polska Part I English-Polish ................................................................................................. Część II polsko-angielska Part II Polish-English ................................................................................................ Załączniki Annexes ..................................................................................................................... Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Annex 1. Information provided in the financial statement ................................ Załącznik 2. Układ bilansu według Czwartej Dyrektywy Rady EWG Annex 2. Layout of the balance sheet based on the Fourth Council Directive ... Załącznik 3. Przykłady opinii niezależnego biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Annex 3. Examples of independent auditor’s opinion on consolidated statement . Załącznik 4. Przykład opinii z audytu Annex 4. Example of an audit opinion .............................................................. Załącznik 5. O korespondencji finansowej Annex 5. On financial correspondence .............................................................. Załącznik 6. Wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSRF) i interpretacji międzynarodowych standardów rachunkowości (SKI) Annex 6. List of International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Auditing Standards (IAS) and Interpretation of International Accounting (SIC) ......................... Załącznik 7. Wykaz skrótów i akronimów Annex 7. List of abbreviations and accronyms ................................................. VII IX 1 235 449 450 470 490 496 497 503 509 V Przedmowa do trzeciego wydania Trzecie wydanie Słownika rachunkowości, audytu i podatków zawiera dwa nowe za- łączniki i uzupełnienia do jednego załącznika. Pierwszy nowy załącznik dotyczy wykazu międzynarodowych standardów rachunko- wości (MSR), międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSRF) oraz interpretacji międzyna- rodowych standardów rachunkowości (SKI). Standardy zostały zaprezentowane w formie dwujęzycznej, co stanowi dodatkowe uzupełnienie części słownikowej. Drugi nowy załącznik jest poświęcony korespondencji finansowej; zawiera on wska- zówki ogólne dotyczące korespondencji jak również przykłady użytecznych zwrotów i zdań w korespondencji podatkowej. Gotowe zwroty i przykłady zdań mogą okazać się pomocne dla osób prowadzących korespondencję w sprawach finansowych, zaś podatko- wych w szczególności. I wreszcie, znacznie został uzupełniony załącznik skrótów i akronimów. Doświadczenie pokazuje, że stosowane w literaturze finansowej skróty i akronimy niejednokrotnie spra- wiają trudności w ich rozszyfrowaniu, co więcej, zdarza się, że dany skrót posiada kilka znaczeń. Zarówno Autor jak i Wydawnictwo, mają nadzieję, że kolejne wydanie niniejszego słownika spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony tych, którzy z racji zainteresowań lub obowiązków stykają się z anglojęzycznymi tekstami w zakresie rachunkowości, audy- tu i podatków. Warszawa, luty 2015 r. Roman Kozierkiewicz VII Preface to the Third Edition The third edition of the Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms has been supple- mented by two new annexes and one extensively expanded. The first new annex refers to the list of International Accounting Standards (ISA), Inter- national Financial Reporting Standards (IFRS), International Auditing Standards (IAS) and Interpretations of International Accounting Standards (SIC). Standards have been presen- ted in bilingual version which constitutes an additional supplement to the linguistic part of the present publication. The second new annex is devoted to the financial correspondence; it contains general in- structions on correspondence as well as examples of useful phrases and sentences pertain- ing to the tax correspondence. These ready-made phrases and templates may appear to be helpful for those persons who are engaged in writing financial correspondence, especially on tax matters. Finally, the annex referring to abbreviations and acronyms has been extensively sup- plemented. Experience shows that abbreviations and acronyms used in financial literature pose practical difficulties in their unveiling. What is more, it happens that a given abbrevi- ation or acronym shows a variety of meanings. Both, the Author and the Publisher, do hope that the following edition of this Dictionary will be favorably received by the Readers and those who, by their position or duties, are in touch with documents and literature in English language on accounting, audit and taxes. Warsaw, February 2015 Roman Kozierkiewicz IX Część I angielsko-polska Part I English-Polish A abandonment costs koszty likwidacji (np. abridged accounts skrócone sprawozdanie above par powyżej wartości netto; powyżej wartości nominalnej above the line nad kreską (księg.) cyjna firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona (np. ra- abbreviated tax return skrócona deklaracja portu z audytu) podatkowa ability of state to collect the taxes zdolność państwa do pobierania podatków ability to pay zdolność płatnicza ability to pay a tax zdolność do płacenia po- ability to pay dividends zdolność do wypła- datku ty dywidend ability to work zdolność do pracy abnormal amount wielkość nietypowa abnormal burden nadzwyczajne obciążenie abnormal expense nadzwyczajne obciążenie abnormal gain zysk nietypowy abnormal loss strata nietypowa abolish a tax znieść podatek abolished taxes podatki zniesione abolishing the imposition of tax zniesienie nakładania podatku abolishing the imposition of tax on the im- portation zniesienie nakładania podatku importowego abolition of double taxation zniesienie po- dwójnego opodatkowania abolition of fiscal control zniesienie kontro- abolition of fiscal frontiers zniesienie barier li podatkowej fiskalnych finansowe abridged note informacja skrócona abridged statement sprawozdanie skrócone absolute number liczba bezwzględna absolute risk ryzyko absolutne absolute suretyship agreement umowa po- ręczenia solidarnego absolute value wartość bezwzględna absorbency of the market chłonność rynku absorbing capacity zdolność absorpcyjna absorption costs koszty pełne abstract of register wypis z rejestru abstract of title wyciąg z ksiąg wieczystych abundance of money nadmiar pieniądza abuse nadużycie (np. prawa) abuse of dominant position nadużycie pozy- cji dominującej abuse of law nadużycie prawa accelerated amortization przyspieszona amor- tyzacja tyzacja accelerated cost recovery system system przyspieszonej windykacji kosztów accelerated depreciation przyspieszona amor- accelerated depreciation method metoda amortyzacji przyspieszonej accept a check przyjąć czek accept a specific variant of account przyjąć określony wariant rachunku acceptable error błąd dopuszczalny acceptable level of audit risk dopuszczalny poziom ryzyka audytu acceptable level of detection risk dopusz- czalny poziom ryzyka przeoczenia acceptance akcept; przyjęcie (np. zlecenia) acceptance account rachunek akceptów acceptance bill trata akceptowana acceptance commission prowizja akcepta- 3 acceptance credit accountancy acceptance credit kredyt akceptacyjny acceptance guaranty gwarancja bankowa acceptance into storage facility przyjęcie do ków magazynu acceptance of a payment order przyjęcie likwidacji transakcji account rachunek; konto account acquisition cost koszt pozyskania kontami account classification klasyfikacja rachun- account code symbol konta; numer konta account day dzień płatności (giełd.); termin account divisibility podzielność kont account document dokument rozliczeniowy account due rachunek do zapłaty account error błąd księgowy; błąd rachun- account executive osoba ds. kontaktu z klien- kowy tami account files dokumentacja konta account gap deficyt obrotów bieżących account holder posiadacz rachunku account ID identyfikator konta account identifier identyfikator rachunku account in arrears rachunek przeterminowa- ny; rachunek zaległości płatniczych account in the red rachunek przekroczony (pot.) account in trust konto powiernicze account ledger rejestr księgowy account limit limit rachunku account maintenance charge opłata za pro- wadzenie rachunku account management prowadzenie rachun- ków nie rachunkami account management fee opłata za zarządza- account movement przesunięcie między account movements zmiany na kontach account name nazwa konta account note nota księgowa; polecenie księ- gowania chunku account number numer konta; numer ra- account of expenses rachunek wydatków account of results rachunek wyników account of settlement konto rozliczeń account owner posiadacz rachunku account reconciliation uzgadnianie kont account report raport finansowy; raport księ- gowy account segmentation segmentacja klientów account servicing obsługa rachunków account status status konta account turnover obroty na koncie accountancy rachunkowość; księgowość acceptance of deposits przyjmowanie wkła- zlecenia płatniczego dów pieniężnych accepted export letter of credit akredytywa eksportowa potwierdzona accepting commission prowizja akceptacyjna access control kontrola dostępu access method metoda dostępu access path ścieżka dostępu access to credit dostęp do kredytu access to information dostęp do informacji accessibility dostępność accessory cost koszt dodatkowy accessory expense koszt dodatkowy accommodation bill weksel grzecznościowy accommodation maker wystawca weksla accommodation party wystawca weksla grzecznościowego grzecznościowego accompanying administrative document administracyjny dokument towarzyszący accompanying document dokument towa- according to tax law zgodnie z przepisami rzyszący podatkowymi nowego klienta account administration charge opłata za prowadzenie rachunku account administrator administrator kont account agreed upon rachunek uzgodniony account analysis method metoda analizy ra- chunków account assignment dekretowanie account audit weryfikacja rachunku account balance saldo rachunku; saldo konta account balancing order zlecenie zbilanso- wania konta account book księga rachunkowa account card karta konta account category rodzaj konta; rodzaj ra- chunku account class kategoria klientów 4 accountancy body accounting par value accounting equation równanie księgowe accounting error błąd księgowy accounting estimate szacunek księgowy; sza- cunek rachunkowy; wartość szacunkowa accounting event zdarzenie księgowe accounting evidence dowód księgowy accounting figures dane księgowe accounting file ewidencja księgowa accounting firm biuro rachunkowości accounting for acquisitions księgowanie prze- jęć (np. firm) accounting for deferred taxes uwzględnie- nie odroczonych podatków accounting for fair value stosowanie warto- ści godziwej accounting for inflation uwzględnienie in- flacji okres accounting for the period rozliczenie za accounting identity równanie księgowe accounting income zysk księgowy accounting income dochód księgowy; wy- nik finansowy brutto formacji księgowej accounting change zmiana zasad rachunko- accounting information system system in- accountancy body instytucja (organizacja) księgowa accountancy data dane rachunkowe accountancy management analiza bieżącej działalności gospodarczej accountancy profession branża księgowości accountant księgowy accountants’ report sprawozdanie księgo- wych jako załącznik do prospektu emisyj- nego (br.) accountant’s lien zastaw księgowy accountant’s rate of return księgowa stopa zwrotu wego accountant’s report sprawozdanie księgo- accounting rachunkowość; księgowość Accounting Act ustawa o rachunkowości accounting adjustment korekta księgowa accounting base podstawowe zasady i meto- dy rachunkowości accounting basis podstawa wymiaru accounting book księga rachunkowa accounting center centrum rozliczeniowe; centrum rozrachunkowe wości accounting check kontrola danych księgowych accounting concept koncepcja rachunkowo- ści; pojęcie rachunkowości accounting consultant doradca księgowy; konsultant ds. księgowości accounting control kontrola księgowa accounting control system system kontroli rachunkowej accounting cost koszt prowadzenia rachunku accounting currency waluta rozliczeniowa accounting cycle cykl księgowy accounting data dokumentacja księgowa (dzienniki, księgi główne i inne rejestry, jak np. arkusze kalkulacyjne); dane rachun- kowe accounting date termin rozliczenia accounting day dzień rozliczeniowy accounting department departament księgo- wości; dział księgowości accounting directive dyrektywa księgowa accounting document dokument księgowy; dowód księgowy; dokument rachunkowy accounting entity podmiot rachunkowy accounting entry zapis księgowy nia chunkowością tości księgowych metoda rozliczeń gowe Accounting Law ustawa o rachunkowości accounting links powiązani rachunkowe accounting loss strata rachunkowa accounting machine maszyna do księgowa- accounting management zarządzanie ra- accounting manual podręcznik księgowości accounting measurement kwantyfikacja war- accounting method metoda rachunkowości; accounting mismatch niedopasowanie księ- accounting model model rachunkowości accounting note nota księgowa accounting office biuro rachunkowe accounting officer księgowy accounting on accrual basis rachunkowość memoriałowa accounting operation operacja księgowa accounting par value księgowa wartość no- minalna 5 accounting period accounts receivable insurance accounting period okres objęty deklaracją podatkową; okres rozliczeniowy; okres ob- rachunkowy; okres sprawozdawczy accounting plan plan księgowości; szczegó- łowe wytyczne dla księgowości; system ra- chunkowości accounting policy zasady (polityka) rachun- kowości accounting practice praktyka rachunkowo- ści; metoda rachunkowości accounting price cena rozliczeniowa; cena rozrachunkowa accounting principle zasada rachunkowości accounting procedure procedura księgowo- ści; procedura rachunkowości accounting process proces księgowania accounting profession środowisko księgo- wych accounting profit wynik finansowy; zysk księgowy; zysk rachunkowy accounting program program księgowy accounting provision rezerwa księgowa accounting provision for depreciation re- zerwa księgowa na amortyzację accounting rate kurs walutowy dla celów ewidencji rachunkowej accounting rate of return księgowa stopa zwrotu accounting ratio wskaźnik rachunkowości accounting records dokumenty księgowe; zapisy księgowe accounting reference date data księgowania accounting regulations and standards prze- pisy i normy regulujące rachunkowość Accounting Regulatory Committee Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowości accounting report sprawozdanie księgowe accounting result dochód księgowy accounting risk ryzyko księgowe accounting rule zasada rachunkowości accounting scheme plan kont accounting services usługi księgowe accounting sheet arkusz rozliczeniowy accounting software oprogramowanie księ- gowe (metody, procedury, standardy) accounting staff personel działu rachunko- wości rachunkowości 6 accounting standardization standaryzacja accounts receivable insurance ubezpiecze- accounting standards standardy rachunko- wości accounting surplus nadwyżka księgowa accounting system system rachunkowości accounting trail ścieżka księgowa; ścieżka księgowania accounting transaction operacja księgowa accounting treatment ujęcie księgowe; uję- cie rachunkowe accounting treatment of portfolio hedge ujęcie rachunkowe zabezpieczenia portfe- lowego accounting unbundling rozłączność księgowa accounting unit jednostka rozrachunkowa accounting unit of pension funds jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych accounting unit value wartość jednostki roz- accounting valuation wycena księgowa (np. rachunkowej aktywów) accounting value wartość księgowa accounting year rok obrachunkowy account-only check czek wyłącznie dla rozli- czeń bezgotówkowych accounts sprawozdanie finansowe accounts analysis analiza pozycji bilansu; analiza sprawozdania finansowego accounts division dział księgowości accounts of general government rachunki instytucji rządowych i samorządowych accounts of other institutional sectors ra- chunki pozostałych sektorów instytucjo- nalnych accounts payable zobowiązania accounts payable balance saldo zobowiązań accounts payable cycle cykl zobowiązań accounts payable ledger konto księgi zobo- wiązań; rejestr rachunku zobowiązań accounts receivable należności accounts receivable ageing chronologiczny wykaz należności accounts receivable balance saldo należno- accounts receivable cycle cykl należności accounts receivable factoring faktoring na- accounts receivable financing finansowanie ści leżności należności nie należności accounts receivable ledger acquired unit accounts receivable ledger konto księgi na- leżności; rejestr rachunku należności accounts receivable turnover rotacja należ- ności nych należności accrued interest payable narosłe odsetki do accrued interest receivable odsetki memo- riałowe do otrzymania zapłaty we bierne accounts uncollectible rachunki nieściągal- accrued liabilities rozliczenia międzyokreso- accounts with depositors konta deponentów accreditation akredytacja (formalne, oficjal- ne zatwierdzenie osoby lub systemu) accretion przyrost wartości księgowej w cza- accrued revenue kwota naliczonych przy- chodów; przychody memoriałowe accrued tax zadłużenie z tytułu podatków accumulated capital kapitał zakumulowany; accretion of capital przyrost wartości kapi- accretion of demand wzrost popytu accrual account konto rozliczeń międzyokre- amortyzacja kapitał zgromadzony accumulated debt dług nagromadzony accumulated deficit skumulowany deficyt accumulated depreciation skumulowana sowych biernych accumulated dividend skumulowana dywi- accrual accounting rachunkowość memoria- denda accumulated earnings and profits skumulo- accrual basis metoda memoriałowa; metoda wane dochody i zyski naliczania; podstawa naliczania accumulated earnings tax podatek od zaku- accrual basis of accounting zasada memo- mulowanego zysku sie tału łowa riału accrual concept zasada naliczania accrual method of accounting metoda ra- chunkowości memoriałowej (rejestrowanie dochodu w momencie dokonania sprzeda- ży, a niekoniecznie w momencie otrzyma- nia płatności) accrual of interest przyrost odsetek accrual-basis income statement rachunek wyników oparty na zasadzie memoriało- wej accruals przychody przyszłych okresów; roz- liczenia międzyokresowe bierne accruals and deferred income rozliczenia międzyokresowe kosztów; koszty i przy- chody rozliczane w czasie accruals concept koncepcja memoriałowa accruals on dividend rozliczenia między- okresowe dywidendy accrue narastać accrued depreciation zakumulowany odpis amortyzacyjny accrued expense rozliczenie międzyokreso- we bierne; kwota naliczonych kosztów accrued income przychód do otrzymania accrued interest odsetki naliczone; odsetki accrued interest on bonds narosłe odsetki od zarobione obligacji accumulated income skumulowany dochód accumulated loss skumulowana strata accumulated profit skumulowany zysk accumulated profits tax podatek od zysków nierozdzielonych accumulated translation difference skumu- lowana różnica kursowa accumulation account rachunek akumulacji accumulation fund fundusz akumulacji accumulation of capital akumulacja kapitału accuracy poprawność; dokładność; prawid- łowość accuracy of tax accounting prawidłowość rozliczenia podatku achievable level of audit risk możliwy do osiągnięcia poziom ryzyka audytu achievable level of detection risk osiągalny poziom ryzyka przeoczenia acid-test ratio wskaźnik bieżącej płynności; wskaźnik bieżącej wypłacalności acquire a holding in the capital of another company nabywać udziały w kapitale in- nej firmy acquire fully paid shares nabywać opłacone acquired assets held for resale przejęte ak- w całości akcje tywa do zbycia acquired company spółka nabywana acquired unit jednostka przejmowana 7 acquiree activity-based accounting acquiree firma przejęta; jednostka nabywana acquirer firma nabywająca; nabywca; jed- nostka przejmująca acquiring company spółka nabywająca acquiring unit jednostka przejmująca acquisition nabycie; przejęcie (np. przedsię- biorstwa); uzyskanie; zakup acquisition accounting rozliczanie transakcji nabycia; rachunkowość zakupów acquisition and disposal nabycie i sprzedaż acquisition commission prowizja od umowy ubezpieczenia; prowizja pośrednika od za- warcia umowy ubezpieczenia acquisition contract umowa nabycia (np. spółki) acquisition cost koszt nabycia; koszt akwi- zycji; koszt pozyskania środków finanso- wych; koszt pozyskiwania nowych klien- tów lub odnowienia istniejących umów ubezpieczeniowych acquisition date dzień nabycia; dzień prze- jęcia nagrodzeniem acquisition for consideration nabycie za wy- acquisition method metoda nabycia acquisition of an entity for sale of its assets nabycie jednostki w celu sprzedaży jej ak- tywów acquisition of assets nabycie aktywów (np. w drodze fuzji lub konsolidacji) acquisition of controlling interest nabycie kontrolnego pakietu akcji acquisition of controlling share nabycie kontrolnego pakietu akcji acquisition of holdings nabycie udziałów acquisition of movables nabycie rzeczy ru- acquisition of property nabywanie własno- acquisition of property right nabycie prawa chomych ści majątkowego acquisition of shares nabycie udziałów acquisition of state-owned assets under pri- vatization process nabycie majątku pań- stwowego w procesie prywatyzacji acquisition of stock nabycie akcji acquisition of subsidiary przejęcie jednost- ki zależnej 8 acquisition of the right to dispose as own- er nabycie uprawnienia do rozporządzania jako właściciel acquisition price cena nabycia acquisition value wartość nabycia acquisitions and disposals of subsidiaries nabycie i sprzedaż jednostek zależnych act of protest protest wekslowy Act on the Goods and Services Tax ustawa o podatku od towarów i usług acting capital kapitał obrotowy action działanie; powództwo; roszczenie action plan plan działania active account konto aktywne active assets środki w obrocie active balance of payments aktywny bilans płatniczy active capital kapitał pracujący active claim roszczenie aktywne active debt dług niespłacony active income dochód aktywny (płace, wyna- grodzenia, prowizje) active market aktywny rynek active money pieniądz w obiegu active participation udział aktywny active VAT taxable person podatnik VAT activity accounting rachunkowość funkcjo- czynny nalna activity charge koszty obsługi rachunków z tytułu dokonywanych operacji activity code kod operacji activity level poziom wykorzystania zdolno- ści produkcyjnych activity limit limit autoryzacyjny activity of free professions działalność osób wykonujących wolne zawody activity performed personally działalność wykonywana osobiście activity ratio wskaźnik aktywności; wskaź- nik operacyjności; wskaźnik szybkości ob- rotu activity report sprawozdanie z działalności activity resulting from managing of trust funds czynności wynikające z zarządzania funduszami powierniczymi activity subject to penalty czynność zagro- activity-based accounting rachunek kosztów żona karą działalności activity-based costing adjusted data activity-based costing kalkulacja kosztów według rodzajów działalności; rachunek kosztów działań actual acquisition cost faktyczny koszt na- actual balance saldo bieżące; saldo faktyczne actual cost koszt faktyczny; koszt rzeczywi- actual costing rachunek kosztów rzeczywi- bycia sty stych actual data dane faktyczne actual economic situation bieżąca sytuacja nie gospodarcza actual income rzeczywisty dochód actual interest faktyczne odsetki actual loss faktyczna strata actual price cena rzeczywista actual tax load faktyczne obciążenie podat- actual tax payment faktyczne płatności po- kowe datkowe z VAT rialna i straty actual value wartość rzeczywista actual VAT receipts rzeczywiste wpływy actual wage rzeczywisty zarobek actuals wartości rzeczywiste actuarial accounting rachunkowość aktua- actuarial assumption założenie aktuarialne actuarial gains and losses aktuarialne zyski actuarial valuation wycena aktuarialna actuarial valuation method metoda wyceny aktuarialnej zja finansowa ad hoc audit audyt doraźny; doraźna rewi- ad valorem od wartości ad valorem property tax podatek katastralny ad valorem tax podatek ad valorem; podatek od wartości add-back costs and losses not allowable for tax purposes koszty i straty nieuznane przez przepisy podatkowe za koszty uzy- skania przychodu added value wartość dodana addition zwiększenie stanu additional appropriations in the budget do- datkowe środki w budżecie additional assessment dodatkowa podstawa opodatkowania; dodatkowa wycena additional consideration dodatkowe wyna- grodzenie additional contribution składka dodatkowa additional cost koszt dodatkowy additional deduction odliczenie dodatkowe additional equity contribution dopłata do kapitału własnego additional expense koszt dodatkowy additional financial resources dodatkowe środki pieniężne additional financing dodatkowe finansowa- additional mark-up marża dodatkowa additional paid-in capital to a company do- płata do kapitału spółki additional payment to share capital dopłata do kapitału akcyjnego additional provision rezerwa dodatkowa additional reserve rezerwa dodatkowa additional tax domiar podatku; podatek do- additional tax allowance dodatkowa premia additionally paid-in capital dodatkowo wpła- add-on sales sprzedaż dodatkowa adequacy of control adekwatność kontroli adequacy of evidence adekwatność dowodu adequate internal control system właściwy system kontroli wewnętrznej adjunct account rachunek pomocniczy adjust downward skorygować w dół adjust to a common basis sprowadzić do wspólnej podstawy adjust upward skorygować w górę adjustable rate zmienna stopa adjusted account rachunek skorygowany adjusted balance skorygowane saldo adjusted book value skorygowana wartość adjusted business income skorygowany do- chód przedsiębiorstwa adjusted cost amount skorygowana wielkość datkowy podatkowa cony kapitał adjusted cost base skorygowana baza kosz- adjusted current earnings skorygowane do- chody bieżące adjusted data dane skorygowane 9 księgowa kosztów tów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski/Polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: