Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00494 004042 22923346 na godz. na dobę w sumie
Do roboty! - książka
Do roboty! - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4878-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ta książka będzie Twoim sprzymierzeńcem zarówno podczas twórczej pracy, jak i w zwykłych, codziennych sytuacjach. Jasno opisuje kroki i zadania, które umożliwią Ci zrealizowanie upragnionego celu, bez względu na to, czy piszesz książkę, czy zakładasz firmę. Obowiązkowa książka dla tych, którzy chcą osiągnąć więcej i to na własnych zasadach.
Robert T. Kiyosaki

Do dzieła! I to już!

Masz w głowie wielki plan? Genialny pomysł? Wizję fantastycznego przedsięwzięcia? Czujesz, że to przedsięwzięcie, które może podbić świat, a jednak z jakiegoś powodu nie ruszasz do dzieła? Opór to Twój naturalny wróg, dlatego nadszedł wreszcie czas, żeby wypowiedzieć mu wojnę i pokonać w uczciwej bitwie.

Ta książka będzie Twoim przewodnikiem i mentorem na drodze do nowego, wspaniałego życia. Będzie przy Tobie, gdy przyjdzie Ci stawiać czoła lękowi, brakowi pewności siebie, odkładaniu czegoś na później, braku zaufania we własne możliwości i wszystkim innym dobrze znanym Ci demonom. Połechcze Twoją ambicję, a kiedy będzie trzeba wymierzy Ci solidnego kopniaka w cztery litery, byś wreszcie się ruszył i wziął to, co Ci się słusznie od życia należy.

Jeżeli chcesz sięgnąć gwiazd, nie możesz robić małych kroczków. Zacznij na pełnych obrotach. Na zwalnianie będziesz jeszcze mieć mnóstwo czasu.Steven Pressfield jest autorem takich bestsellerów jak: The Legend of Bagger Vance, Gates of Fire and The War of Art. Ukończył Duke University i chlubi się tym, że jest honorowym obywatelem greckiej Sparty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Do the Work Tłumaczenie: Przemysław i Karina Gancarczyk ISBN: 978-83-246-4878-8 © Steven Pressfield Domino Project Published by Do You Zoom, Inc. Originally published in the United States by Amazon Content Services LLC, 2011. This translation made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dorobo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Do roboty! 7 Przedmowa Na podjeědzie prowadzÈcym do Twojego domu stoi naprawdÚ szybki samochód. Nie jakieĂ tam dziwadïo w stylu hamptona czy efekciarska zabawka dla bogatych facetów taka jak ferrari, ale faktycznie dobry samochód powiedzmy, subaru WRX. A tutaj sÈ kluczyki. Teraz moĝesz siÚ nim przejechaÊ. A tam, na pasie startowym, czeka prywatny odrzutowiec, go- towy zawieěÊ CiÚ, gdziekolwiek zapragniesz. Oto pilot, który czeka na sygnaï do startu. Idě. LeÊ. Spójrz, w swoich rÚkach trzymasz mïotek Chicago Pneumatics 0651. Moĝesz nim wbijaÊ gwoědzie w cokolwiek chcesz, a potem kolejne, i tak bez koñca. Uĝyj go teraz. A za pomocÈ tej klawiatury moĝesz poïÈczyÊ siÚ z caïym Ăwia- tem. Oto darmowa platforma komunikacyjna, dziÚki której moĝesz skontaktowaÊ siÚ z kimkolwiek chcesz i kiedykolwiek chcesz. PragnÈïeĂ równoĂci szans, dziÚki której mógïbyĂ mieÊ takie same moĝliwoĂci jak wszyscy inni? Oto i ona. Do dzieïa. To jest coĂ, czego wszyscy od Ciebie oczekujemy. ByĂ podjÈï wysiïek. Steven Pressfield jest autorem najwaĝniejszej ksiÈĝki, której nigdy nie przeczytaïeĂ: The War of Art. Ona pomoĝe Ci zro- zumieÊ, dlaczego zatrzymaïeĂ siÚ na swojej drodze do celu, da Ci zastrzyk energii i sprawi, ĝe zabierzesz siÚ do pracy. PowinieneĂ, a wrÚcz musisz jÈ kupiÊ, gdy skoñczysz czytaÊ Do roboty!. Poleć książkęKup książkę 8 Steven Pressfield Steve w niniejszym manifeĂcie udziela praktycznych rad i zwra- ca siÚ bezpoĂrednio do Ciebie. Przeczytaj go szybko, nastÚpnie przeczytaj po raz kolejny i zrób notatki. A potem kup po eg- zemplarzu ksiÈĝki dla tych wszystkich znajomych, którzy utknÚli na swojej drodze, i równieĝ ich nakïoñ do podjÚcia wysiïku. PoĂpiesz siÚ. Seth Godin Hastings-on-Hudson, styczeń 2011 Poleć książkęKup książkę Do roboty! 9 Na polu Ja stojÈ rycerz i smok. JesteĂ rycerzem. Opór to smok. Poleć książkęKup książkę 10 Steven Pressfield Poleć książkęKup książkę Do roboty! 11 Kilka słów na temat tej książki Ta ksiÈĝka ma uczyÊ CiÚ i pomóc Ci rozwijaÊ Twoje umiejÚt- noĂci w oparciu o realizowany przez Ciebie projekt (ksiÈĝkÚ, balet, przedsiÚwziÚcie biznesowe, akcjÚ charytatywnÈ), po- czÈwszy od stworzenia koncepcji, aĝ do sfinalizowania pomysïu. Punktem wyjĂcia jest patrzenie na niego przez pryzmat Oporu. Zmierzymy siÚ ze wszystkimi moĝliwymi do przewidzenia przeszkodami, jakie Opór rzuca nam pod nogi — sÈ to te krytyczne momenty, w których stawimy czoïa lÚkowi, brakowi pewnoĂci siebie, odkïadaniu czegoĂ na póěniej, braku zaufania we wïasne moĝliwoĂci i wszystkim innym dobrze nam znanym demonom. Kiedy trzeba bÚdzie kopnÈÊ CiÚ w tyïek, zrobiÚ to. Gdy lepsze bÚdÈ bardziej delikatne i ïagodne metody, pogïaszczÚ CiÚ po gïówce. Maïa uwaga: ta ksiÈĝka zasadniczo skonstruowana jest jak poradnik dla pisarzy — zaprezentowany model odpowiada tworzeniu i pisaniu sztuk teatralnych, powieĂci czy scenariuszy. Ale zawarte w niej zasady mogÈ byÊ stosowane z równÈ efek- tywnoĂciÈ w przypadku kaĝdej innej formy twórczego wysiïku, wïÈczajÈc w to tak pozornie oddalone od pisarstwa przedsiÚ- wziÚcia jak trening fizyczny, leczenie zïamanego serca albo dÈĝenie do jakiegoĂ celu — emocjonalnego, intelektualnego albo duchowego — takiego, który zakïada przejĂcie z niĝszego lub mniej Ăwiadomego poziomu duchowego na wyĝszy. Poleć książkęKup książkę 12 Steven Pressfield Poleć książkęKup książkę ZORIENTUJ SIĘ W SYTUACJI Wrogowie i przyjaciele Poleć książkęKup książkę 14 Steven Pressfield Nasi wrogowie Oto siïy, które dziaïajÈ przeciwko nam, artystom i przedsiÚ- biorcom: 1. Opór (na przykïad lÚk, brak zaufania do siebie, odkïa- danie czegoĂ na póěniej, naïóg, roztargnienie, nieĂmia- ïoĂÊ, wïasne ego i narcyzm, brak samoakceptacji, perfek- cjonizm itp.). 2. Racjonalne myĂlenie. 3. Przyjaciele i rodzina. Opór Czym dokïadnie jest ta bestia? Kilka rozdziaïów zaczerpniÚtych z The War of Art szybko pomoĝe nam go poznaÊ: Kiedy pojawia się Opór Dziaïania, które najczÚĂciej generujÈ Opór: 1. DÈĝenie do jakiegokolwiek celu w literaturze, malarstwie, muzyce, tañcu albo innym twórczym dziaïaniu, nawet niezwykïym lub niekonwencjonalnym. 2. Rozpoczynanie jakiegoĂ przedsiÚwziÚcia czy inicjatywa nastawiona na zysk lub inny cel. 3. Dieta albo wprowadzanie zdrowego trybu ĝycia. 4. Jakikolwiek program duchowego rozwoju. Poleć książkęKup książkę Do roboty! 15 5. Kaĝda dziaïalnoĂÊ, której celem jest podniesienie spraw- noĂci fizycznej. 6. Kaĝdy kurs albo program zmierzajÈcy do zmiany nie- zdrowych przyzwyczajeñ czy pozbycia siÚ naïogu. 7. Wszystkie dziaïania majÈce na celu pogïÚbienie wiedzy. 8. Kaĝdy czyn politycznej, moralnej albo etycznej odwagi, wïÈczajÈc w to decyzjÚ o zmianie na lepsze jakiegoĂ zïego sposobu myĂlenia czy zachowania. 9. Jakiekolwiek przedsiÚwziÚcie czy inicjatywa, którego celem jest niesienie pomocy innym. 10. Kaĝdy czyn, w który angaĝujemy swoje emocje. Decyzja o zawarciu zwiÈzku maïĝeñskiego, posiadaniu dziecka, stawieniu czoïa problemom maïĝeñskim. 11. PrzyjÚcie twardego stanowiska w obliczu niepowodzeñ. Innymi sïowy, wszelkie dziaïania, które nie wiÈĝÈ siÚ z natychmiastowÈ nagrodÈ, a zakïadajÈ rozwój, poprawÚ stanu zdrowia albo pracÚ nad swoim charakterem w dïuĝszym czasie. Albo, ujmujÈc to jeszcze inaczej, kaĝdy czyn, którego ěródïem jest nasza wyĝsza natura. Wszystkie dziaïania tego typu zrodzÈ Opór. A teraz pytanie: jakie sÈ cechy charakterystyczne Oporu? Poleć książkęKup książkę 16 Steven Pressfield Opór jest niewidzialny Oporu nie moĝna zobaczyÊ, usïyszeÊ, dotknÈÊ czy powÈ- chaÊ. Ale moĝna go odczuwaÊ. DoĂwiadczamy go jako pola energii emitowanej przez nasze zamierzone dziaïanie. Opór to siïa odpychajÈca. Jest negatywny. Jego celem jest odsunÈÊ nas, oderwaÊ od dziaïania, przeszkodziÊ nam w wykonaniu naszej pracy. Opór jest podstępny Powie Ci wszystko, by powstrzymaÊ CiÚ od wykonywania Twojej pracy. Okïamie CiÚ, oszuka, zafaïszuje; uwiedzie CiÚ, bÚdzie siÚ nad TobÈ znÚcaÊ albo Ci schlebiaÊ. Potrafi przywdziewaÊ róĝne ma- ski. Przyjmie dowolnÈ formÚ, jeĝeli ona pozwoli CiÚ oszukaÊ. BÚdzie negocjowaï z TobÈ jak prawnik albo jak bandyta wyceluje broñ w TwojÈ twarz. Opór nie ma sumienia. Da Ci w zastaw wszystko, by tylko ubiÊ interes, a nastÚpnie wystawi CiÚ do wiatru, gdy tylko siÚ od- wrócisz. Jeĝeli wierzysz w jego sïowa, zasïugujesz na wszystko, co CiÚ spotyka. Poleć książkęKup książkę Do roboty! 17 Opór zawsze kïamie i nigdy nie ma dobrych intencji. Opór jest bezosobowy Nie moĝesz odbieraÊ go osobiĂcie, bo nie jest niczym ze- wnÚtrznym. Nie wie, kim jesteĂ, i nie obchodzi go to. Jest siïÈ natury. Dziaïa obiektywnie. Chociaĝ wydaje siÚ graÊ przeciwko Tobie, w rzeczywistoĂci dziaïa z obojÚtnoĂciÈ deszczu i rzÈdzÈ nim te same prawa co gwiazdami. Kiedy zbieramy siïy, by go zwalczyÊ, musimy o tym pamiÚtaÊ. Opór jest nieomylny Jak igïa magnetyczna poruszajÈca siÚ po powierzchni cieczy, tak i on na pewno wskaĝe póïnoc — oznaczajÈc skïonnoĂci lub dziaïanie, przed jakimi chce nas powstrzymaÊ. Moĝesz go uĝyÊ. Moĝesz go uĝyÊ jak kompasu. Moĝesz nawigowaÊ, wykorzystujÈc Opór i pozwalajÈc mu nas prowadziÊ do tego wyzwania lub celu, ku któremu powinieneĂ kierowaÊ siÚ przede wszystkim. Poleć książkęKup książkę 18 Steven Pressfield Oto prosta reguïa: im waĝniejsze wyzwanie lub dziaïanie prowadzÈce do rozwoju naszej duszy, tym wiÚkszy Opór poczujesz, zmierzajÈc do celu. Opór jest uniwersalny Nie masz racji, jeĝeli myĂlisz, ĝe jesteĂ jedyny, który walczy z Oporem. Kaĝdy, kto ma ciaïo, doĂwiadcza Oporu. Opór nigdy nie śpi Henry Fonda zawsze wymiotowaï przed wystÚpem na sce- nie, nawet w wieku siedemdziesiÚciu piÚciu lat. Innymi sïowy, lÚk nie znika. Wojownikiem i artystÈ kieruje to samo prawo koniecznoĂci, które kaĝe im staczaÊ bitwÚ codziennie od nowa. Opór jest śmiertelnie poważny Celem oporu nie jest zranienie CiÚ czy obezwïadnienie. Opór dÈĝy do tego, by CiÚ zabiÊ. Poleć książkęKup książkę Do roboty! 19 Jego celem jest zasadnicza czÚĂÊ Twojego istnienia: Twój geniusz, Twoja dusza, unikalny i bezcenny dar, dla którego zostaïeĂ zesïany na ziemiÚ i którego nie posiada nikt oprócz Ciebie. Opór powaĝnie podchodzi do tych kwestii. Walka z Oporem to wojna na ĂmierÊ i ĝycie. Racjonalne myślenie Drugim najwiÚkszym wrogiem artysty i biznesmena jest ra- cjonalne myĂlenie. Kiedy kierujesz siÚ racjonalnym myĂleniem, ponosisz poraĝkÚ, poniewaĝ ěródïem racjonalnego myĂlenia jest Twoje ego. Zamiast tego powinieneĂ dziaïaÊ na poziomie Ja, to znaczy wykorzystywaÊ swój instynkt i intuicjÚ, swojÈ podĂwiadomoĂÊ. Homer rozpoczÈï zarówno IliadÚ, jak i OdysejÚ modlitwÈ do muz. NajwiÚkszy poeta Greków wiedziaï, ĝe natchnienie nie rodzi siÚ w granicach jego omylnej, Ămiertelnej jaěni — ale po- chodzi z jakiegoĂ ěródïa, którego on nie moĝe kontrolowaÊ ani nad którym nie moĝe panowaÊ. Moĝe tylko prosiÊ je o pomoc. Powiedzenie: „Zaufaj zupie” oznacza pozwolenie sobie na brak kontroli (a przecieĝ i tak nie jesteĂ w stanie jej sprawo- waÊ) i zamiast tego zdanie siÚ na dziaïanie Siïy Wyĝszej, Ta- jemnicy, Kwantowej Zupy. Poleć książkęKup książkę 20 Steven Pressfield Im gïÚbsze ěródïo, z którego czerpiesz, tym lepsze bÚdÈ efekty Twojej pracy — i tym wiÚkszej przemiany doĂwiadczysz sam i ci, do których adresujesz swoje dzieïo. Przyjaciele i rodzina Problem z przyjacióïmi i rodzinÈ polega na tym, ĝe oni wiedzÈ, jaki jesteĂ. RobiÈ, co w ich mocy, abyĂ siÚ nie zmieniaï. OstatniÈ rzeczÈ, jakiej chcemy, to pozostaÊ takimi, jakimi jesteĂmy. Czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, poniewaĝ wyczuwasz wewnÈtrz siebie swoje drugie ja, zupeïnie innego Ciebie. Z kilkoma wyjÈtkami (niech Bóg ich bïogosïawi) przyjaciele i rodzina sÈ wrogami tego niezamanifestowanego Ciebie, tej nienarodzonej jaěni, tego przyszïego bytu. Przygotuj siÚ na nowe przyjaěnie. One siÚ pojawiÈ, uwierz mi. Nasi sojusznicy Wiesz juĝ wystarczajÈco duĝo na temat swoich przeciwników. Poznaj siïy stojÈce po Twojej stronie: 1. Gïupota 2. Upór 3. ¥lepa wiara Poleć książkęKup książkę Do roboty! 21 4. Pasja 5. Wsparcie (przeciwieñstwo Oporu) 6. Przyjaciele i rodzina Bądź głupi Oto trójka najgïupszych facetów, jacy przychodzÈ mi do gïowy: Charles Lindbergh, Steve Jobs i Winston Churchill. Dlaczego? Poniewaĝ kaĝdy rozsÈdnie myĂlÈcy czïowiek na ich miejscu, wiedzÈc, jak niezmiernie trudne zadania sobie wyznacza, zre- zygnowaïby z ich realizacji, nie robiÈc nawet jednego kroku na drodze do celu. Ignorancja i arogancja to niezbÚdni sprzymierzeñcy artysty i przedsiÚbiorcy. Musisz byÊ niezorientowany w temacie na tyle, by nie zdawaÊ sobie sprawy z tego, na co siÚ porywasz. Musisz byÊ teĝ na tyle próĝny, by wierzyÊ, ĝe niezaleĝnie od wszystkiego uda Ci siÚ zrealizowaÊ Twoje zamiary. Jak osiÈgnÈÊ ten stan umysïu? PielÚgnujÈc gïupotÚ. Nie po- zwalajÈc sobie na myĂlenie. Dziecko, geniusz i wariat nie majÈ ĝadnego problemu z uwierzeniem w nieprawdopodobne. Tylko Ty i ja tego nie potrafimy, z naszymi duĝymi mózgami i maïymi sercami, które wÈtpiÈ, zastanawiajÈ siÚ i wahajÈ. Poleć książkęKup książkę 22 Steven Pressfield Nie myĂl. Dziaïaj. Moĝesz zawsze zanalizowaÊ i poprawiÊ to, co zrobiïeĂ. Ale nie jesteĂ w stanie niczego dokonaÊ, dopóki nie zaczniesz dziaïaÊ. Bądź uparty Gdy zaczniesz dziaïaÊ, najgorsze, co moĝesz zrobiÊ, to zatrzymaÊ siÚ. Co CiÚ przed tym uchroni? Stary dobry upór. Podoba mi siÚ idea uporu, poniewaĝ jest mniej wzniosïa niĝ „nieustÚpliwoĂÊ” czy „wytrwaïoĂÊ”. Nie musimy byÊ bohate- rami, by kierowaÊ siÚ uporem. Moĝemy po prostu byÊ uparci jak osïy. Kiedy jesteĂmy uparci, nie ma w nas miejsca na rezygnacjÚ. JesteĂmy podli. Nie odpuszczamy. JesteĂmy wredni. Walczymy aĝ do koñca. Zatopimy nasze zÚbiska w cielsku Oporu i nie wypuĂcimy go, obojÚtne, jak mocno bÚdzie siÚ wyrywaï. Ślepa wiara Czy istnieje duchowy element kreacji? No pewnie. Poleć książkęKup książkę Do roboty! 23 Twoim najwiÚkszym sprzymierzeñcem (niezastÈpionym sprzymierzeñcem) jest wiara w coĂ, czego nie moĝesz zobaczyÊ, usïyszeÊ, dotknÈÊ, posmakowaÊ ani poczuÊ. Opór chce wstrzÈsnÈÊ tÈ wiarÈ. Chce jÈ zniszczyÊ. Patricia Ryan Madson opisuje w swojej cudownej ksiÈĝce Improv Wis- dom pewne Êwiczenie. (Panna Madson prowadziïa autorskie zajÚcia z improwizacji teatralnej w Stanford przez dwadzieĂcia lat). Oto ono: Wyobraě sobie pudeïko z wieczkiem. Weě je w rÚce. Teraz je otwórz. Co jest w Ărodku? To moĝe byÊ ĝaba, jedwabny szal, zïota moneta z Persji. Ale pamiÚtaj o jednej waĝnej zasadzie: ilekroÊ otworzysz pudeïko, zawsze coĂ musi byÊ w Ărodku. Chcesz poznaÊ mojÈ religiÚ? To wïaĂnie ona. GïÚboko wierzÚ w to, ĝe w pudeïku zawsze coĂ znajdÚ. Pasja Picasso malowaï z pasjÈ, Mozart komponowaï z pasjÈ. Dziecko z pasjÈ bawi siÚ przez caïy dzieñ. Poleć książkęKup książkę 24 Steven Pressfield Moĝesz pomyĂleÊ, ĝe straciïeĂ swojÈ pasjÚ albo nie wiesz, czym ona jest, albo masz jej w sobie tyle, ĝe niemal CiÚ ona przygniata. ¿adne z tych stwierdzeñ nie jest prawdÈ. Tym, co osïabia pasjÚ, jest lÚk. Kiedy pokonujesz lÚk, odkrywasz bezgraniczne, bezdenne, niewyczerpane ěródïo pasji. Wsparcie Wrócimy do tego póěniej. Teraz wystarczy powiedzieÊ jedynie, ĝe jeĂli Opór jest cieniem, jego przeciwieñstwo — wsparcie — to sïoñce. Przyjaciele i rodzina Sztuka i natchnienie, sukces, sïawa i pieniÈdze przychodzÈ i od- chodzÈ. Kto w tym czasie nieprzerwanie nas kocha — i kogo kochamy my? Tylko dwie rzeczy pozostanÈ z nami po drugiej stronie rzeki: nasz wrodzony talent i kochane serca. Innymi sïowy, to, co robimy, i ci, dla których to robimy. Poleć książkęKup książkę Do roboty! 25 Ale doĂÊ teorii. W nastÚpnym rozdziale zaczniemy naszÈ po- wieĂÊ, wystartujemy z naszym nowym biznesem, rozpoczniemy akcjÚ dobroczynnÈ. Pierwsze pytanie brzmi nastÚpujÈco: kiedy jest najlepszy czas na rozpoczÚcie? Poleć książkęKup książkę 26 Steven Pressfield Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Do roboty!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: