Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 008749 22999200 na godz. na dobę w sumie
Docenić siebie i własną wartość - książka
Docenić siebie i własną wartość - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1319-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ty w nowym kontekście

Bezkrytycznie podziwiasz innych ludzi i zastanawiasz się, jak dorosnąć do wymarzonej wizji siebie? Widzisz w sobie głównie braki i nie dostrzegasz zalet? Wszystko tkwi w Twojej głowie. Wiem, dlaczego czujesz się niczym niedokończony rysunek. Wiem też, że naprawdę jesteś arcydziełem, które tylko czeka, aż pojawi się ktoś odpowiedni i dokona wielkiej odsłony. Koniec czekania! Nikt nie zrobi tego lepiej od Ciebie. Daję Ci dwadzieścia jeden dni na rozwinięcie skrzydeł. I Ty, i ja wiemy, że trzy tygodnie w zupełności wystarczą, by pokazać, na co naprawdę Cię stać.

A oto, co stanie się w tym czasie. Umocnisz w sobie poczucie własnej wartości. Doświadczysz szczęścia, które dotąd wydawało Ci się niedostępne. Uwolnisz się od negatywnego nastawienia. Znajdziesz w życiu cel i zaczniesz się realizować. Zrozumiesz, jak wyjątkowym uczuciem jest bycie sobą. Pozwolisz innym ludziom dostrzec swoją wyjątkowość.

Wreszcie zdaj sobie sprawę, jak bardzo szacunek do siebie wpływa na Twoje życie osobiste i zawodowe. Zmiany, które nastąpią w ciągu kolejnego miesiąca, mogą wprawić Cię w osłupienie. Zapnij pasy i w drogę!

Stopniowe podkręcanie poczucia własnej wartości poprzez:

Ty -- najważniejsza część w układance Twojego życia


'Zmiana sposobu, w jaki ludzie myślą o sobie, niejednokrotnie pozwala im więcej osiągnąć. To aż tak proste... a ta książka zdradzi Ci, jak tego dokonać. Oto odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć większe sukcesy w pracy i życiu osobistym.'
Kevin Hogan
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Doceni(cid:230) siebie i w‡asn„ warto(cid:156)(cid:230) Autor: Adam Eason T‡umaczenie: Olga Kwiecieæ-Maniewska ISBN: 978-83-246-1319-9 Tytu‡ orygina‡u: Secrets of High Self Esteem Format: A5, stron: 248 Ty w nowym kontek(cid:156)cie (cid:149) bez kompleks(cid:243)w i zahamowaæ (cid:149) z odwag„ i pewno(cid:156)ci„ siebie (cid:149) z now„ wizj„ przysz‡o(cid:156)ci Bezkrytycznie podziwiasz innych ludzi i zastanawiasz siŒ, jak dorosn„(cid:230) do wymarzonej wizji siebie? Widzisz w sobie g‡(cid:243)wnie braki i nie dostrzegasz zalet? Wszystko tkwi w Twojej g‡owie. Wiem, dlaczego czujesz siŒ niczym niedokoæczony rysunek. Wiem te¿, ¿e naprawdŒ jeste(cid:156) arcydzie‡em, kt(cid:243)re tylko czeka, a¿ pojawi siŒ kto(cid:156) odpowiedni i dokona wielkiej ods‡ony. Koniec czekania! Nikt nie zrobi tego lepiej od Ciebie. DajŒ Ci dwadzie(cid:156)cia jeden dni na rozwiniŒcie skrzyde‡. I Ty, i ja wiemy, ¿e trzy tygodnie w zupe‡no(cid:156)ci wystarcz„, by pokaza(cid:230), na co naprawdŒ CiŒ sta(cid:230). A oto, co stanie siŒ w tym czasie. Umocnisz w sobie poczucie w‡asnej warto(cid:156)ci. Do(cid:156)wiadczysz szczŒ(cid:156)cia, kt(cid:243)re dot„d wydawa‡o Ci siŒ niedostŒpne. Uwolnisz siŒ od negatywnego nastawienia. Znajdziesz w ¿yciu cel i zaczniesz siŒ realizowa(cid:230). Zrozumiesz, jak wyj„tkowym uczuciem jest bycie sob„. Pozwolisz innym ludziom dostrzec swoj„ wyj„tkowo(cid:156)(cid:230). Wreszcie zdaj sobie sprawŒ, jak bardzo szacunek do siebie wp‡ywa na Twoje ¿ycie osobiste i zawodowe. Zmiany, kt(cid:243)re nast„pi„ w ci„gu kolejnego miesi„ca, mog„ wprawi(cid:230) CiŒ w os‡upienie. Zapnij pasy i w drogŒ! Stopniowe podkrŒcanie poczucia w‡asnej warto(cid:156)ci poprzez: (cid:149) analizŒ w‡asnych zachowaæ, zdolno(cid:156)ci i to¿samo(cid:156)ci, (cid:149) uczenie siŒ akceptacji i mi‡o(cid:156)ci w‡asnej, (cid:149) u(cid:156)wiadomienie sobie swoich cel(cid:243)w i pragnieæ, (cid:149) ochronŒ przed tym, co obni¿a nasz„ pewno(cid:156)(cid:230) siebie, (cid:149) planowanie przysz‡o(cid:156)ci na nowych zasadach. Ty (cid:150) najwa¿niejsza czŒ(cid:156)(cid:230) w uk‡adance Twojego ¿ycia (cid:132)Zmiana sposobu, w jaki ludzie my(cid:156)l„ o sobie, niejednokrotnie pozwala im wiŒcej osi„gn„(cid:230). To a¿ tak proste(cid:133) a ta ksi„¿ka zdradzi Ci, jak tego dokona(cid:230). Oto odpowied(cid:159) na pytanie, jak osi„gn„(cid:230) wiŒksze sukcesy w pracy i ¿yciu osobistym.(cid:148) Kevin Hogan Spis treści Wstęp Jak czytać tę książkę Czym jest poczucie własnej wartości? Dzień pierwszy Dzień drugi Dzień trzeci Dzień czwarty Dzień piąty Dzień szósty Dzień siódmy Dzień ósmy Dzień dziewiąty Dzień dziesiąty Dzień jedenasty Dzień dwunasty Dzień trzynasty Dzień czternasty Dzień piętnasty 7 15 21 33 43 55 61 69 81 93 101 111 119 129 139 151 165 181 D O C E N I Ć S I E B I E I W Ł A S N Ą W A R T O Ś Ć Dzień szesnasty Dzień siedemnasty Dzień osiemnasty Dzień dziewiętnasty Dzień dwudziesty Dzień dwudziesty pierwszy Bibliografia O autorze 191 203 217 223 231 239 243 245 6 Dzień trzeci Gdyby trójkąty stworzyły sobie Boga, dałyby mu trzy boki. Monteskiusz, Listy perskie (1721) W porównaniu z poprzednimi dzisiejszy dzień to łatwizna. Kiedy myślisz o poczuciu własnej wartości, które chciałbyś mieć, pomyśl również o konkretnych wynikach, jakie chciałbyś osiąg- nąć. To jest właśnie nasz temat na dziś. Jeden z podstawowych aspektów poczucia własnej wartości dotyczy precyzyjnie określonego wyniku, który chciałbyś uzyskać w swoim życiu. Będę to wielokrotnie podkreślał, ponieważ ma to ogromne znaczenie dla Twojego poczucia wartości. Po prostu dostajesz to, na czym się najbardziej koncentrujesz. Wiele napisano już o precyzyjnym określaniu rezultatów działań, jednak tak naprawdę niewiele osób potrafi to wyko- rzystać, a jeszcze mniej potrafi je właściwie tworzyć, w taki sposób, by były użyteczne dla rozwoju ich poczucia wartości. Dobrze określone wyniki pozwalają osiągnąć powodzenie w interesach, życiu osobistym, związkach z innymi i wielu innych dziedzinach, w których chciałbyś podnieść poziom poczucia własnej wartości. Oznacza to rosnące poczucie D O C E N I Ć S I E B I E I W Ł A S N Ą W A R T O Ś Ć tożsamości. Postaraj się o jak największą elastyczność, gdy będziesz się tego uczył. I nie chodzi mi o to, byś czytając, robił szpagat! Abyś mógł rozwijać swój umysł i stworzyć odpowied- nie nastawienie dla rozwoju poczucia własnej wartości, bardzo ważna jest umiejętność precyzyjnego określenia wyników. Korzystam z niej w interesach i w kontaktach międzyludz- kich. W poprzednim roku wygłaszałem wykład w National Exhibition Centre w Birmingham i dzięki umiejętności precy- zyjnego formułowania wyników, wyobraziłem sobie, jak chciał- bym, żeby to spotkanie przebiegło (robię tak przed każdym wystąpieniem). Pod wieczór dnia poprzedzającego to wyda- rzenie, siedząc w hotelowym pokoju, wyobraziłem sobie, że wygłaszam wykład w sposób profesjonalny i zarazem szalenie zabawny, a moi słuchacze doświadczają całej gamy emocji, obserwując mnie i że są w pełni na mnie skoncentrowani w czasie, gdy jestem na scenie. Wyobraziłem też sobie pełen zachwytu aplauz, gdy skończę. Oczywiście, byłem znacznie bardziej szczegółowy, niż to opisuję i następnego dnia rze- czywiście usłyszałem upragniony, gorący aplauz. Ponieważ pierwsze trzy zadania, które Ci wyznaczyłem, były wyczerpujące, dzisiaj będę nieco mniej wymagający (jednak przygotuj się na większy wysiłek podczas kolejnych dni). Zanim jednak powiem, co jest Twoim dzisiejszym za- daniem, pozwól, że wyjaśnię, co rozumiem przez „precyzyjnie określony wynik”. Od dzisiaj, od tej chwili chcę, by przez resztę Twojego życia wyznaczanie celów było czymś więcej niż tylko zwykłym wy- znaczaniem celów. Musisz pójść dalej i wkroczyć w dziedzinę osiągania upragnionych wyników. Spraw, by Twoja przy- szłość była bardziej pożądana, ponętna i seksowniejsza. Cóż, 56 D Z I E Ń T R Z E C I jeśli nie chcesz, by Twoja przyszłość była bardziej seksowna, w porządku, to ma być coś, czego Ty pragniesz. Ja po prostu lubię widzieć swoją przyszłość jako seksowniejszą i czasami pochopnie zakładam, że wszyscy inni też. Dość o tym. Wy- kraczasz poza wyznaczanie celów i przechodzisz do wyzna- czania wyników. Jeśli w jakiejkolwiek dziedzinie życia chciałbyś wprowadzić jakieś zmiany, poprawki, ulepszenia (czy też sprawić, by była bardziej seksowna) albo jeśli masz jakieś niespełnione ma- rzenie, coś, ku czemu dążysz, to odpowiednie sformułowanie upragnionego wyniku może sprawić, że Twój nieświadomy umysł i zachodzące w nim procesy zaczną działać na Twoją korzyść, przybliżając Cię do osiągnięcia celu i nawet nie musisz wiedzieć, jak tego dokonać. Mówiłem już, że chciałbym, byś zaczął myśleć w kategorii wyników zamiast celów, niemniej cele również powinieneś uwzględniać w swoich planach. Będziemy pracować nad osią- ganiem celów w dalszej części tej książki, teraz skup się na wynikach. W jaki sposób cele i wyniki różnią się od siebie? Mówiąc najprościej, cele są ogólne, a wyniki szczegółowe. Wy- nik to cel, który został doprecyzowany, dzięki czemu łatwo Ci zrozumieć, co konkretnie musisz zrobić, żeby go osiągnąć. Kiedy już Twoja głowa będzie wypełniona tymi cudownymi, precyzyjnie sformułowanymi wynikami, to będziesz w stanie stworzyć szczegółowe obrazy, usłyszeć dźwięki, wewnętrzne dialogi. Ta wizja, wypełniona obrazami, wrażeniami i innymi elementami składającymi się na Twój upragniony wynik, bę- dzie stymulować Twoje umiejętności i wewnętrzne zasoby, które pomogą Ci osiągnąć cel. Wynik należy sformułować pozytywnie — musi to być coś, czego chcesz. Ludzki umysł 57 D O C E N I Ć S I E B I E I W Ł A S N Ą W A R T O Ś Ć niezbyt dobrze radzi sobie z przetwarzaniem negacji, o czym powiem jednak później. Warto, i będę na to nalegał, byś podczas kolejnych dni opisywał wynik językiem odwołującym się do wrażeń zmysło- wych (wzroku, słuchu, dotyku, uczuć). Co będziesz widział, słyszał i czuł, kiedy uda Ci się osiągnąć upragniony rezultat? Widzisz, jak Twój cel nabiera formy, jak go tworzysz? Po- myśl o tym, jaki wynik chcesz osiągnąć, czytając tę książkę. Pomyśl o tym, jak będziesz się czuł, mając głęboką, wciąż wzrastającą wiarę w siebie. Postaraj się to zobaczyć w swoim umyśle i pozwól się poprowadzić we właściwym kierunku. Upewnij się, że wynik jest czymś, co tworzysz i kontrolu- jesz. Zasiej w swoim umyśle przekonanie, że poczucie własnej wartości jest czymś zupełnie niezależnym od innych. Zmie- nianie innych w bezpośredni sposób leży poza Twoją władzą. Większość ludzi i firm, z którymi się spotykam i pracuję, działa na zasadzie bodźca i reakcji. W swojej wspaniałej, świetnie się sprzedającej książce Psychologia perswazji1 Kevin Hogan omawia ten mechanizm bardzo szczegółowo i to wła- śnie tam po raz pierwszy zetknąłem się z tym zagadnieniem. Mechanizm bodziec — reakcja polega na tym, że kiedy coś się wydarza, Ty na to reagujesz. Wydarza się coś innego, a Ty znowu reagujesz. Od dzisiaj, zamiast bezustannie reagować na różnorakie bodźce w Twoim codziennym życiu, możesz zacząć kontrolować swoje życie poprzez tworzenie upragnio- nych wyników. Posiadanie odpowiednich, precyzyjnie sformu- łowanych wyników pomoże Ci zadecydować, czego chcesz i pokaże, jak to osiągnąć. Właściwe sformułowanie wyników 1 Kevin Hogan, Psychologia perswazji, Santorski CO, 2005. 58 D Z I E Ń T R Z E C I oznacza umiejętność wyobrażenia sobie dokładnego rezulta- tu danego działania, procesu, zanim jeszcze go zainicjujesz. Określ, jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy wzrośnie Twoje poczucie wartości. Światowej sławy sportowcy korzystają z tej techniki, by osiągnąć najlepsze rezultaty w swojej dziedzinie. Najlepsi gracze w golfa wizualizują uderzenie, zanim je rzeczywiście wykonają, piłkarze wyobrażają sobie strzelenie bramki, zanim to się wydarzy. Słyszałem historię (być może to jeden ze współczesnych mitów) o mężczyźnie, który przez długie lata siedział w więzieniu i przez ten czas wizualizował sobie grę w golfa. Kiedy wyszedł na wolność, okazał się świetnym graczem. W związku z poczuciem własnej wartości, które chcesz osiągnąć, powinieneś zwiększyć swoją świadomość sukcesu w tej dziedzinie, zanim jeszcze uda Ci się zrealizować to pragnienie. Ustalenie, jaki konkretnie wynik powinienem osiągnąć, ma wielką siłę. Zacznij więc projektować swoją przyszłość, dbając o możliwie jak największe bogactwo szczegółów zmysłowych. Pozwól, by Twój nieświadomy umysł zaczął ją realizować. Dzisiejszy dzień był zupełnie łatwy, prawda? Zadanie na dziś: zrelaksuj się, oddychaj swobodnie i poświęć trochę czasu na to, by naprawdę wyobrazić sobie takie wyniki, które przekonają Cię, że rzeczywiście udało Ci się osiągnąć większe poczucie własnej wartości. 59
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Docenić siebie i własną wartość
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: