Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 002990 22414526 na godz. na dobę w sumie
Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe - ebook/pdf
Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1803-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia poświęcona jest budzącej w ostatnim okresie wiele kontrowersji instytucji opodatkowania dochodów nieujawnionych.

Autor analizuje kształt instytucji oraz sposób stosowania aktualnie obowiązujących regulacji. Wskazuje przy tym podstawowe, powstające w praktyce wątpliwości, dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, mających istotne znaczenie w toku postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz przedstawia własne propozycje ich rozstrzygania na podstawie obowiązujących przepisów. W pracy wykorzystano bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, a szczególny nacisk został położony na przedstawienie najnowszych wyroków. Opracowanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyka podatkowa, szczególnie do radców podatkowych, pracowników administracji podatkowej, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów sądów administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Strzelec Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Post´powanie podatkowe Strzelec 14/9/10 5:37 PM Page 1 Monografia poÊwi´cona jest budzàcej w ostatnim okresie wiele kontrowersji instytucji opodatkowania dochodów nieujawnionych. Autor analizuje kształt instytucji oraz sposób stosowania aktualnie obowiàzujàcych regulacji. Wska zuje przy tym podstawowe, pow- stajàce w praktyce wàtpliwoÊci, dotyczàce zarówno zagadnieƒ materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, majàcych istotne znaczenie w toku post´powania w sprawie opo- datkowania docho dów nieujawnionych oraz przedstawia własne propozycje ich rozstrzygania na podstawie obowiàzujàcych przepisów. W pracy wykorzystano bogate orzecznictwo sàdów administracyjnych, a szczególny nacisk został poło˝ony na przed- stawienie najnowszych wyroków. Opracowanie adresowane jest do osób zajmujàcych si´ zawodowo problematykà podatkowà, szczególnie do radców podatkowych, pracowników administracji podatkowej, adwokatów, radców prawnych oraz s´dziów sàdów administracyjnych. D o c h o d y n i e u j a w n i o n e Z a s a d y o p o d a t k o w a n i a | P o s t ´ p o w a n i e p o d a t k o w e Dr Dariusz Strzelec – adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat specjalizujàcy si´ w prawie podatkowym. Współ pra cownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w ¸odzi, czło - nek Mi´dzynaro dowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego w tym mono- grafii poÊwi´conej naruszeniom przepisów post´powania przez organy podatkowe; komentarza do ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych oraz o opłacie skarbowej; komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, praktycznego komentarza do post´powania podatkowego oraz leksykonu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. D a r i u s z S t r z e l e c www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel. 22 31 12 222, fax 22 33 77 601 Cena 79 z∏ strStrzelec 23/9/10 9:15 AM Page 1 Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Post´powanie podatkowe strStrzelec 23/9/10 9:15 AM Page 3 Dariusz Strzelec Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Post´powanie podatkowe Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania, Postêpowanie podatkowe Redakcja: Emilia Kasperowicz-Medyñska Projekt ok³adki i stron tytu³owych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowroc³aw ISBN 978-83-255-1803-5 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ............................................................................................. IX Bibliografia ................................................................................................... XI Wstêp ............................................................................................................. XXI Rozdzia³ I. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – instytucja, regulacje, cechy szczególne ................................................... 1. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – instytucja prawa podatkowego ............................................................................................ 2. Regulacje prawne maj¹ce zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów nieujawnionych........................................................................ 2.1. Przepisy stosowane w celu opodatkowania dochodów nieujawnionych .................................................................................. 2.2. Zmiany przepisów dotycz¹cych opodatkowania dochodów nieujawnionych .................................................................................. 2.3. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalaj¹cej zobowi¹zanie od dochodów nieujawnionych .................................... 3. Pojêcie dochodów nieujawnionych .......................................................... 4. Cechy szczególne instytucji oraz postêpowania w sprawie dochodów 1 1 5 5 7 19 24 nieujawnionych ......................................................................................... 29 5. Ocena wykorzystania instytucji opodatkowania dochodów nieujawnionych ......................................................................................... 34 6. Instytucje materialnoprawne zwi¹zane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych ......................................................................................... 37 6.1. Stawka sankcyjna w przypadku po¿yczki, depozytu nieprawid³owego oraz u¿ytkowania nieprawid³owego...................... 6.2. Stawka sankcyjna w przypadku darowizn ......................................... 39 46 Rozdzia³ II. Zakres podmiotowy opodatkowania dochodów nieujawnionych ............................................................................................. 49 1. Zakres podmiotowy opodatkowania dochodów nieujawnionych – elementy dyskusyjne .............................................................................. 2. Podmioty typowane jako mog¹ce posiadaæ dochody nieujawnione ........ 49 50 3. Nieograniczony i ograniczony obowi¹zek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych ........................................... 54 3.1. Nieograniczony obowi¹zek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych ................................................................ 54 3.2. Ograniczony obowi¹zek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych ................................................................................. 55 V Spis treœci 3.3. Dochody osi¹gniête poza terytorium RP a problem dochodów nieujawnionych ................................................................................. 56 4. Pozostawanie w zwi¹zku ma³¿eñskim a opodatkowanie dochodów nieujawnionych ......................................................................................... 57 4.1. Zasada oddzielnego opodatkowania dochodów nieujawnionych u ma³¿onków ...................................................................................... 57 4.2. Nowe zasady ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków a opodatkowanie dochodów nieujawnionych .................................... 60 4.3. Ustalenie maj¹tku, z którego pochodzi³y wydatkowane œrodki a opodatkowanie dochodów nieujawnionych .................................... 61 Rozdzia³ III. Gromadzenie informacji o dochodach nieujawnionych ... 63 1. ród³a pozyskiwania informacji o podmiotach typowanych do kontroli ................................................................................................ 63 2. Informacje podatkowe uzyskane w trybie okreœlonym przepisami OrdPU ........................................................................................................ 2.1. Informacje podatkowe przekazywane przez przedsiêbiorców .......... 2.2. Informacje podatkowe przekazywane przez organy administracji .... 65 65 66 2.3. Informacje podatkowe przekazywane przez s¹dy, komorników oraz notariuszy .................................................................................. 68 2.4. Informacje podatkowe przekazywane przez banki, kasy oszczêdnoœciowe, instytucje finansowe .................................... 3. Informacje uzyskane w wyniku wspó³pracy miêdzynarodowej ............. 4. Informacje znane administracji podatkowej z urzêdu .............................. 70 75 75 Rozdzia³ IV. Zasady ustalania dochodów nieujawnionych...................... 79 1. Dochody nieujawnione – ustalenia dotycz¹ce wydatków oraz mienia stanowi¹cego Ÿród³o ich finansowania ................................. 2. Ustalenia dotycz¹ce wydatków i zgromadzonego mienia........................ 2.1. Wydatki poniesione w danym roku podatkowym .............................. 2.2. W¹tpliwoœci dotycz¹ce ustalania wydatków podatnika ..................... 2.3. Mienie zgromadzone w danym roku podatkowym ............................ 3. Ustalenia dotycz¹ce zgromadzonego mienia stanowi¹cego Ÿród³o finansowania wydatków ................................................................ 3.1. Mienie stanowi¹ce Ÿród³o finansowania wydatków .......................... 79 82 82 84 94 96 97 3.2. Zasady ustalania mienia jako Ÿród³a finansowania wydatków........... 100 3.2.1. Chronologia wydarzeñ: poniesienie wydatku a zgromadzenie mienia ........................................................... 100 3.2.2. Granice czasowe gromadzenia mienia.................................... 101 3.2.3. Dane z zeznañ podatkowych a badanie przep³ywów pieniê¿nych ............................................................................. 102 3.3. Pochodzenie mienia jako Ÿród³a finansowania ponoszonych wydatków ........................................................................................... 104 3.3.1. Oszczêdnoœci na rachunkach bankowych ............................... 105 3.3.2. Darowizny otrzymane przez podatnika .................................. 106 3.3.3. Prezenty œlubne otrzymane przez podatnika ........................... 108 VI Spis treœci 3.3.4. Po¿yczki, depozyt nieprawid³owy, u¿ytkowanie nieprawid³owe ........................................................................ 109 3.3.5. Dochody z inwestowania w papiery wartoœciowe oraz œwiadectwa udzia³owe .................................................... 116 3.3.6. Dochody z pracy wykonywanej za granic¹ ............................. 121 3.3.7. Przychody z tytu³u czynnoœci, które nie mog¹ byæ przedmiotem prawnie skutecznej umowy............................... 129 3.3.8. Inne Ÿród³a – wygrane w kasynach, grach liczbowych, dochody z wymiany walut, sprzeda¿y kosztownoœci.............. 134 Rozdzia³ V. Kontrola i postêpowanie podatkowe dotycz¹ce dochodów nieujawnionych .......................................................................... 138 1. Problemy proceduralne – uwagi wstêpne ................................................ 138 2. Czynnoœci sprawdzaj¹ce a opodatkowanie dochodów nieujawnionych.. 139 3. Wszczêcie kontroli lub postêpowania w sprawie dochodów nieujawnionych ........................................................................................ 143 4. Postêpowanie dowodowe w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ........................................................................................ 147 4.1. Zasady postêpowania dowodowego .................................................. 148 4.2. Obowi¹zek wyjaœnienia stanu faktycznego w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ............................................ 150 4.3. Inicjatywa dowodowa strony w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ................................................................ 169 4.4. Formalna poprawnoœæ postêpowania dowodowego .......................... 172 4.5. Dowody wykorzystywane w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ................................................................ 177 4.5.1. Zasada równej mocy dowodowej a dowody z dokumentów i oœwiadczenia strony w postêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych ............................... 177 4.5.2. Oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym w postêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych ................................ 180 4.5.2.1. Rodzaje oœwiadczeñ wykorzystywanych w postêpowaniu ........................................................ 181 4.5.2.2. Sposób wykorzystania oœwiadczeñ w postêpowaniu .. 182 4.5.2.3. Odmowa wype³nienia oœwiadczenia a mo¿liwoœæ na³o¿enia kary porz¹dkowej ..................................... 189 4.5.3. Dowody z zeznañ œwiadków w postêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych ................................ 192 4.5.3.1. Wykorzystanie dowodów z zeznañ œwiadków .......... 192 4.5.3.2. Trudnoœci z przeprowadzeniem dowodów z zeznañ œwiadków.................................................... 195 4.5.3.3. Wymiana informacji miêdzynarodowych a mo¿liwoœæ przes³uchania zagranicznego œwiadka ...................... 197 4.6. Trudnoœci dowodowe w postêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych ................................................................ 200 4.6.1. Horyzont czasowy dla dzia³añ analitycznych ......................... 201 VII Spis treœci 4.6.2. Udowodnienie a uprawdopodobnienia Ÿród³a i wielkoœci przychodów ............................................................................ 206 4.6.3. Oszacowanie w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych....................................................................... 208 4.6.4. Bieg³y w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych....................................................................... 212 4.6.5. Dane statystyczne w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ..................................................... 214 4.7. Swobodna ocena dowodów w postêpowaniu dotycz¹cym dochodów nieujawnionych ................................................................ 219 5. Decyzja podatkowa w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych ......................................................................................... 227 6. Wybrane problemy postêpowania odwo³awczego dotycz¹cego dochodów nieujawnionych........................................................................ 234 6.1. Odmowa przeprowadzenia dowodu jako spóŸnionego ...................... 236 6.2. Zakres czynnoœci dowodowych w postêpowaniu odwo³awczym ...... 238 6.2. Wykorzystanie instytucji rozprawy w postêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych ........................................... 243 Podsumowanie ............................................................................................. 246 Indeks ............................................................................................................ 253 VIII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KontrSkU . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.960 r. – Kodeks postêpowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO. . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCzCywU . . . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnopraw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) PrBankU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PSpDarU . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) RachU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 2. Czasopisma AUL . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUW . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul.Skarb. . . . . . . . Biuletyn Skarbowy Dor.Pod.. . . . . . . . . . Doradca Podatkowy Jur.Pod. . . . . . . . . . . Jurysdykcja Podatkowa KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Podatkowego KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze IX Wykaz skrótów MoPod. . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego ONSAIWSA . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wo- OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich jewódzkich S¹dów Administracyjnych OSPIKA. . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo POP . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego PP. . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PrBank . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PriP . . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP. . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne TRP . . . . . . . . . . . . . Toruñski Rocznik Podatkowy ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZNU£ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego VDP . . . . . . . . . . . . . Vademecum Doradcy Podatkowego 3. Inne EOG . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci GUS . . . . . . . . . . . . G³ówny Urz¹d Statystyczny MF . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Finansów n. . . . . . . . . . . . . . . . nastêpne NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NFI . . . . . . . . . . . . . Narodowe Fundusze Inwestycyjne NIK . . . . . . . . . . . . . Najwy¿sza Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny NTA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Trybuna³ Administracyjny RP . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska red. . . . . . . . . . . . . . (redakcja) SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy t. . . . . . . . . . . . . . . . tom TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny UKS . . . . . . . . . . . . Urz¹d Kontroli Skarbowej WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny w zw. . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku X Bibliografia Adamiak B., Czy rozprawa uproœci postêpowanie odwo³awcze?, Jur. Pod. 1/2007. Bibliografia Bibliografia Adamiak B., Odwo³anie w polskim systemie postêpowania administracyjnego, AUW 1980, Prawo LXXXVIII. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowoadmi- nistracyjne, Warszawa 1996. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Ko- mentarz 2007, Wroc³aw 2007. Adaszkiewicz G., Œrodki dowodowe w polskim postêpowaniu podatkowym, To- ruñ 1997. Artymiak G., Zasada ciê¿aru dowodu w polskim procesie karnym a zasada prawdy materialnej, [w:] Zasada prawdy materialnej, Z. Sobolewski (red.), G. Arty- miak, Lublin 2006. Babiarz S., Ponowny obowi¹zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, cz. I, PriP 4/2008. Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2010. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyñski B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006. Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2000. Bernal A., Zjawisko uchylania siê od podatków dochodowych i metody jego ograniczenia, Warszawa 2008. Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie KPA, PiP 3/1960. Borkowski J., Normy prawa materialne i formalne a pojêcie procedury administra- cyjnej, SPE 1982, t. XXVIII. Boroszowski J., Podmiotowoœæ podatkowa ma³¿onków a dochód z nieujawnio- nych Ÿróde³ przychodów, Glosa 2/2004, s. 39–42. Brzeszczyñska S., Opodatkowanie obrotu nieruchomoœciami. Praktyczne porady i wzory pism, Warszawa 1997. Brzeszczyñska S., Podatek od spadków i darowizn, Warszawa 2009. Brzezicki T., Jêdrzejewski T., R¹czka P., Zasady postêpowania dowodowego wed³ug przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, [w:] Doctrina multiplex veritas una. Ksiêga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszo- wi Kulickiemu twórcy Katedry Kryminalistyki z okazji 35-lecia powo³ania Katedry Prawa i Administracji UKM, A. Bulsiewicz (red.), A. Marek, V. Kwiat- kowska-Darul, Toruñ 2004. XI Bibliografia Brzeziñski B., Glosa do uchwa³y SN z 21.3.1991 r., III AZP 14/90, POP 4/1992. Brzeziñski B. (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010. Brzeziñski B., O potrzebie sformu³owania s¹dowej strategii interpretacji ustaw podatkowych, [w:] S¹downictwo administracyjne gwarantem wolnoœci i praw obywatelskich 1980–2005, J. Góral (red.), R. Hauser, J. Trzciñski, Warszawa 2005. Brzeziñski B., O w¹tpliwoœciach zwi¹zanych z zasad¹ in dubio pro tributario, PriP 3/2008 (wyd. specjalne). Brzeziñski B., O zagadnieniu delimitacji norm materialnoprawnych i proceduralnych w prawie podatkowym, [w:] Ius suum quique. Studia prawnofinansowe. Ksiêga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wac³awowi Goronowskiemu, W. Ko- nieczny (red.), Warszawa 2004. Brzeziñski B., Prawo podatkowe, Toruñ 2000. Brzeziñski B., Podstawy wyk³adni prawa podatkowego, Gdañsk 2008. Brzeziñski B., Rozstrzyganie w¹tpliwoœci na korzyœæ podatnika jako zasada wy- k³adni prawa podatkowego. Próba analizy, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Ksiêga ku czci profesora Wojciecha £¹czkowskiego, Poznañ 2003. Brzeziñski B., Szkice z wyk³adni prawa podatkowego, Gdañsk 2002. Brzeziñski B., Wstêp do nauki prawa podatkowego, Toruñ 2003. Brzeziñski B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Gdañsk 2005. Brzeziñski B., Kalinowski M., Masternak M., Morawski W., Ordynacja podatko- wa. Komentarz praktyczny, Gdañsk 2006. Brzeziñski B., Kalinowski M., Olesiñska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruñ 2002. Brzeziñski B., Kalinowski M., Olesiñska A., Masternak M., Or³owski J., Ordyna- cja podatkowa. Komentarz, t. II, Toruñ 2007. Brzeziñski B., Masternak M., O tak zwanym ciê¿arze dowodu w postêpowaniu po- datkowym, PP 5/2004. Brzeziñski B., Nykiel W., Uwagi o treœci i zakresie pojêcia „procedura podatko- wa”, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwañ wspó³czesnoœci. Profeso- rowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, £ódŸ 2004. Brzeziñski B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, PP 3/2002. Buczek A., Dzwonkowski H., Etel L., Gliniecka J., Gumiñska-Pawlic J., Huchla A., Miemiec W., Ofiarski Z., Serwacki J., Zdebel M., Zgierski Z., Prawo Podat- kowe, Warszawa 2006. Chróœcielewski W., Nykiel W., Ordynacja a przepisy postêpowania administracyj- nego, [w:] Studia nad Ordynacj¹ podatkow¹, B. Brzeziñski (red.), C. Kosikow- ski, £ódŸ–Toruñ 1999. Chróœcielewski W., Nykiel W., Postêpowanie podatkowe w œwietle Ordynacji po- datkowej, Warszawa 2000. Czachórski W., Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1999. Daszkiewicz W., Proces karny. Czêœæ ogólna, Poznañ 1995. Dawidowicz W., Ogólne postêpowanie administracyjne, Warszawa 1962. XII Bibliografia Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989. Dêbowska-Romanowska T., Obliczanie podatku a gwarancje praw obywatelskich, PiP 7/1998. Dêbowska-Romanowska T., Prawo finansowe – charakterystyka ogólna, [w:] Pra- wo finansowe, praca zbiorowa, W. Wójtowicz (red.), Warszawa 2000. Dêbowska-Romanowska T., Tendencje orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawach podatkowych, SPE 1998, t. LVIII. Dêbowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podsta- wy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawid³owej (jednej i jedy- nej) kwoty podatku, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Apoloniu- sza Kosteckiego, Toruñ 1998. Dukiet-Nagórska T., Ujawnianie tajemnicy bankowej, PrBank 4/2005. Dybowski T. (red.), [w:] System prawa prywatnego, t. III. Prawo rzeczowe, War- szawa 2003. Dyoniak A., Pojêcie i wa¿noœæ ma³¿eñskiej umowy maj¹tkowej, SP 4/1983. Dyoniak A., Zakres swobody zawierania ma³¿eñskich umów maj¹tkowych, ich sku- tecznoœæ i funkcjonowanie w praktyce spo³ecznej, SP 1/1984. Dzwonkowski H., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wybrane zagad- nienia, MoPod 4/2005. Dzwonkowski H., Biskupski M., Bogucka M., Marusik J, Nowak T., Zbrojewska M., Zgierski Z., Opodakowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postêpo- wania i odpowidzialnoœæ karna skarbowa, Warszawa 2009. Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006. Etel L., Udzielanie przedsiêbiorcom ulg w sp³acie podatków, PriP 9/2007. Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, ZNUJ 5/1968, t. CLXXXVII, Prace prawnicze, z. 34. Firlej R., Podstawa faktyczna decyzji administracyjnej, AUW 1997, Nr 1973, Przegl¹d Prawa i Administracji, t. XXXVII. Gaberle A., Dowody w s¹dowym procesie karnym, Kraków 2007. Gajda J., Gawolik Z., Podstawy prawa cywilnego. Czêœæ ogólna, Warszawa 1999. Gajda J., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Pietrzykowski K., Winiarz J., Kodeks ro- dzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003. Gardocka T., Postêpowanie karne, podrêcznik akademicki, Warszawa 2005. Gliniecka J., Ochrona informacji bankowej a prawo podatkowe [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruñ 1998. G³uszczak K., Moment powstania obowi¹zku uiszczenia op³aty skarbowej – wy- brane zagadnienia, MoPod 2/1998. Goettel M., Goettel A., Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych. Komentarz, War- szawa 2007. Gomu³owicz A., Ma³ecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006. Gomu³owicz A., Ma³ecki J., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004. Grzybowski S. (red.), [w:] System prawa cywilnego, t. I. Czêœæ ogólna, Warszawa–Wroc³aw 1985. XIII Bibliografia Habuda A., Zasada prawdy obiektywnej w postêpowaniu administracyjnym w œwietle doktryny i orzecznictwa, AUW 2178/2000, Przegl¹d Prawa i Admi- nistracji, t. XLIV. Hamaekers H., Holmes K., G³uchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do miêdzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006. Hanusz A., Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu podatkowym, uwagi de lege lata, [w:] Polski system podatkowy. Za³o¿enia a praktyka, A. Pomorska (red.), Lu- blin 2004. Hanusz A., Dowód z dokumentu w postêpowaniu podatkowym, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Ksiêga ku czci profesora Wojciecha £¹czkowskiego, Poznañ 2003. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia podatkowego, Lublin 2004. Hanusz A., Strony postêpowania podatkowego a ciê¿ar dowodu, PP 9/2004 Hanusz A., Zasada prawdy materialnej w postêpowaniu podatkowym, PiP 6/2004. Hanusz A., Zasada swobodnej oceny dowodów w postêpowaniu podatkowym oraz jej granice, PiP 10/2001. Hofmañski P., Prawo do s¹du w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw cz³owieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich s¹dowa ochrona, L. Wiœ- niewski (red.), Warszawa 1997. Iserzon E., Postêpowanie administracyjne. Komentarz. Orzecznictwo – okólniki, Kraków 1937. Jaœkowska M., Zwi¹zanie administracji publicznej prawem, [w:] Ksiêga pa- mi¹tkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruñ 1999. Jendroœka J., Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Kolonia Limited 2003. Kêdzierska-Cieœlak A., Powiernictwo, PiP 8–9/1977. Klich-Rump J., Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia s¹dowego w procesie cywil- nym, Warszawa 1977. Klonowiecki W., Strona w postêpowaniu administracyjnym, Lublin 1938. Kmieciak Z., Idea sprawiedliwoœci proceduralnej w prawie administracyjnym (Za³o¿enia teoretyczne i doœwiadczenia praktyki), PiP 10/1994. Kmieciak Z., Postêpowanie administracyjne i postêpowanie s¹dowo-admini- stracyjne, Lublin 2003. Knopek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznañ 1993. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chróœcielewski W., Polskie prawo podatko- we, Warszawa 2003. Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja po- datkowa. Komentarz, Warszawa 2006. Kowalska I., Zasady odpowiedzialnoœci podatnika z tytu³u nieujawnionych do- chodów, PP 2/2006. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa 2010. Kulicki J., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych Ÿróde³ przychodów, Kan- celaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2005. Lapierre J. (red.), Postêpowanie przed organami pañstwa, Warszawa 1981. Lipowski T., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Sopot 1999. XIV Bibliografia Litwiñczuk H. (red.), Podatki bezpoœrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe. Implementacja dyrektyw. Orzecznictwo ETS, Warszawa 2009. Longchamp F., O pojêciu stosunku procesowego miêdzy organem pañstwa a jed- nostk¹, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy na- ukowej Kazimierza Przyby³owskiego, Kraków 1964. £aszczyñska G., Matan A., Dorêczenie w postêpowaniu administracyjnym ogól- nym i podatkowym, Kraków 1998. £êtowska E., Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1997. Mariañski A., Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu celnym. Glosa do wyroku NSA z 24.7.2002 r., SA/Sz 1508/01, Glosa 3/2003. Mariañski A., Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu podatkowym a tendencje orzeczni- cze, KPP 3/2004. Mariañski A., Nakaz rozstrzygania na korzyœæ podatnika – wyk³adnia prawa, Mo- Pod 5/2003. Mariañski A., Orzecznictwo NSA jako przyczyna przerzucania ciê¿aru dowodu na podatnika, MoPod 9/2005 (wk³adka). Mariañski A., Regu³y ciê¿aru dowodu w postêpowaniu podatkowym (polemika), PP 2/2005. Mariañski A., Rozstrzyganie w¹tpliwoœci na korzyœæ podatnika. Zasada prawa po- datkowego, Warszawa 2009. Mariañski A., Swobodna czy dowolna ocena dowodów – teoria a praktyka, PP 8/2008. Mariañski A., Wybrane zagadnienia dowodowe w postêpowaniu w sprawie opo- datkowania dochodów z nieujawnionych Ÿróde³ przychodów, PP 7/2007. Mariañski A., Strzelec D., Glosa do wyroku z NSA z 17.6.2003 r., I SA/£d 1653/02, MoPod 8/2004. Mariañski A., Strzelec D., Komentarz do ustawy o podatku od czynnoœci cywilno- prawnych oraz ustawy o op³acie skarbowej, Gdañsk 2007. Mariañski A., Strzelec D., Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy po¿yczki PP 8/2007. Mariañski A., Strzelec D., Uzasadnienie decyzji podatkowej a gwarancje ochrony praw podatnika, MoPod 2/2006. Mariañski A., Strzelec D., Wybrane aspekty kontroli podatkowej w aspekcie praw i obowi¹zków podatnika, PriP 7/2006. Mariañski A. (red.), Strzelec D., Mi³ek T., Kubiak S., Podatnik w postêpowaniu po- datkowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2006. Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego. ród³a prawa podatkowego i jego wyk³adnia, AUW 1223/1989, Prawo CXCIII. Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Zakres regulacji prawnej, PP 1/1996. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008. Masternak M., Rodzaje postêpowañ w sprawach podatkowych, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa, Toruñ 1998. Mayer O., Deutches Verwaltungsrecht, wyd. 3, Monachium – Lipsk 1924. M¹czyñski D., Miêdzynarodowa wspó³praca w sprawach podatkowych, Warsza- wa 2009. XV Bibliografia Morawska E., Klauzula Pañstwa Prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, Toruñ 2003. Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976. Nita A., Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowi¹zañ podatkowych, Gdañsk 2007. Nykiel W., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 1999. Nykiel W., O potrzebie równowagi miêdzy uprawnieniami i obowi¹zkami podatni- ka oraz organów podatkowych, PriP 12/2005. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002. Nykiel W., Koperkiewicz-Mordel K., Chróœcielewski W., Polskie prawo podatko- we, Warszawa 2006. Nykiel W., Mariañski A., Potrzeba zmian prawa podatkowego – reforma a bie¿¹ce udoskonalenia, PP 5/2008. Nykiel W., Mariañski A., Strzelec D., Waliñska E., Bojanowski W., Wencel A., Lek- sykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób praw- nych z uwzglêdnieniem regulacji prawa bilansowego, Gdañsk 2007. Ofiarski Z., Ustawy o op³acie skarbowej, o podatku od czynnoœci cywilnopraw- nych. Komentarz, Warszawa 2009. Olszowy W., Podejmowanie decyzji podatkowej i jej s¹dowa kontrola w Polsce, £ódŸ 1994. Piasecki K., Wyroki s¹dów pierwszej instancji, s¹dów apelacyjnych oraz s¹du najwy¿szego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych, Warszawa 2007. Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warszawa 2000. Pietrasz P., Czynnoœci sprawdzaj¹ce a opodatkowanie dochodów nieujawnio- nych, PriP 11/2008. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych a przedawnienie zobo- wi¹zania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, MoPod 1/2009. Pietrasz P., Opodatkowanie przychodów pasera. Glosa do wyroku NSA z 5.2.1999 r., SA/Gd 335/97, Glosa 5/2003. Pietrasz P., Przychody ze Ÿróde³ nieujawnionych, cz. I, PP, 2/2000. Pietrasz P., Przychody ze Ÿróde³ nieujawnionych, cz. II, Ciê¿ar dowodzenia, PP 2/2000. Pietrasz P., Sankcyjna stawka w podatku od spadków i darowizn a zasada niere- troakcji, PriP 7/2008. Pietrasz P., Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od dochodów nieujaw- nionych – problemy praktyczne, Glosa 3/2004. Pietrasz P., Wyjaœnienia strony a przes³uchanie strony w procedurze podatkowej, MoPod 5/2005. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004. XVI Bibliografia Presnarowicz S., Postêpowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatko- wego, Warszawa 2003. Radwañski Z. (red.), System prawa prywatnego, t. II. Prawo cywilne – czêœæ ogó- lna, Warszawa 2002. Radzikowski K., Opodatkowanie podatkiem dochodowym korzyœci uzyskanych z przestêpstwa, MoPod 8/2009. Rozmaryn S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w œwietle wyk³adni prawa, Lwów 1939. Rutkowski B., Dowody w postêpowaniu podatkowym, Warszawa 1999. Sawa W., Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu podatkowym, PP 3/2001. Siedlecki W., Prawo procesowe cywilne a praow cywilne materialne, KSP 3–4/1969. Siedlecki W., Rola s¹du w postêpowaniu cywilnym, PiP 2/1966. Siedlecki W., Zasada kontradyktoryjna i zasada œledcza w polskim procesie cywil- nym, PiP 6/1976. S³u¿ewski J., Postêpowanie administracyjne, Warszawa 1982. Sowiñski R., Metody oszacowania podstawy opodatkowania, PP 7/2003. Sowiñski R., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych Ÿróde³ przychodów lub nieznajduj¹cych pokrycia w ujawnionych Ÿród³ach, RPEiS 1/2005. Sowiñski R., Uchylanie siê od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapo- biegania zjawisku, Poznañ 2009. Sowiñski R., Zasada swobodnej oceny dowodów w postêpowaniu podatkowym na tle pozosta³ych dziedzin prawa procesowego, KPP 1/2005. Stanik K.J., Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu podatkowym, Jur.Pod. 4/2007. Staroœciak J., Podstawy prawne dzia³ania administracji (ród³a prawa administra- cyjnego), Warszawa 1973. Staszewski M., Ordynacja podatkowa dla studentów i praktyków, Poznañ 2002. Strzelec D., Dochód nieujawniony – w¹tpliwoœci wokó³ ustalania wydatków po- datnika, PriP 4/2010. Strzelec D., Dorêczenia w postêpowaniu podatkowym – najczêstsze nieprawi- d³owoœci, VDP Warszawa 2009. Strzelec D., Dowody sprzeczne z prawem w postêpowaniu podatkowym, PP 12/2008. Strzelec D., Eliminowanie nieprawid³owoœci proceduralnych przez organ odwo- ³awczy a zasada dwuinstancyjnoœci postêpowania, MoPod 5/2008. Strzelec D., Gromadzenie informacji mog¹cych pos³u¿yæ jako materia³ dowodo- wy, PriP 3/2010. Strzelec D., Inicjatywa dowodowa strony postêpowania. W¹tpliwoœci zwi¹zane z odmow¹ przeprowadzenia dowodu wnioskowanego przez stronê, MoPod 5/2007. Strzelec D., Jaki jest zakres czynnoœci dowodowych w postêpowaniu odwo³aw- czym, PriP 12/2006. Strzelec D., Kontrola i postêpowanie podatkowe w 2009 r., PriP 4/2009. Strzelec D., Naruszenia przepisów postêpowania podatkowego, KPP 1/2009. Strzelec D., Naruszenia przepisów postêpowania przez organy podatkowe, War- szawa 2009. XVII Bibliografia Strzelec D., Naruszenia przepisów postêpowania zwi¹zane z instytucj¹ rozprawy, PriP 10/2008. Strzelec D., Nieprawid³owoœci zwi¹zane z realizacj¹ zasady szybkoœci postêpo- wania, PriP 7/2008. Strzelec D., Obowi¹zek wyjaœnienia stanu faktycznego w postêpowaniu podatko- wym, MoPod 12/2008. Strzelec D., Obowi¹zki podatnika w trakcie kontroli, MoPod 9/2005 (wk³adka – Serwis MoPod 4/2005). Strzelec D., Odnowienie obowi¹zku podatkowego, VDP. Strzelec D., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – w¹tpliwoœci procedu- ralne, PriP 6/2010. Strzelec D., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych Ÿróde³. Podmioty, wzglêdem których prowadzone mog¹ byæ postêpowania, PriP 2/2010. Strzelec D., Pojêcie dokonania czynnoœci prawnej, VDP. Strzelec D., Pos³ugiwanie siê jako dowodami materia³ami zgromadzonymi w trakcie innych postêpowañ, MoPod 1/2008. Strzelec D., Postêpowanie podatkowe, przepisy proceduralne, stosowanie prawa podatkowego. Zagadnienia pojêciowo-terminologiczne, TRP 2009. Strzelec D., Powo³anie siê na fakt zawarcia umowy po¿yczki w toku postêpowa- nia podatkowego (kontroli podatkowej) – w¹tpliwoœci wokó³ stawki w podat- ku od czynnoœci cywilnoprawnych, MoPod 9/2007. Strzelec D., Rola zasad ogólnych w procesie wyk³adni przepisów normuj¹cych po- stêpowanie podatkowe i ochronê praw podatnika, PriP 4/2008 (wyd. specjalne). Strzelec D., Rozprawa jako sposób wyjaœnienia okolicznoœci sprawy w po- datkowym postêpowaniu odwo³awczym, MoPod 2/2007. Strzelec D., Szacowanie podstawy opodatkowania – analiza zmian wprowadzo- nych w ustawie Ordynacja podatkowa nowel¹ z 12.9.2002 r., KPP 1/2003. Strzelec D., Wady uzasadnienia decyzji podatkowej jako przyk³ad naruszenia pr- zepisów postêpowania mog¹cego mieæ wp³yw na wynik sprawy, MoPod 11/2009. Strzelec D., Wezwania jako czynnoœci porz¹dkuj¹ce postêpowanie podatkowe – standardy stosowania, najczêstsze nieprawid³owoœci, MoPod 10/2006. Strzelec D., W¹tpliwoœci zwi¹zane z oœwiadczeniami o stanie maj¹tkowym w po- stêpowaniach dotycz¹cych dochodów nieujawnionych, MoPod 4/2010. Strzelec D., Wysokoœæ dochodu nieujawnionego – w¹tpliwoœci dotycz¹ce ustala- nia wysokoœci mienia zgromadzonego przez podatnika, PriP 5/2010. Strzelec D., Zakaz pogarszania sytuacji strony w postêpowaniu odwo³awczym, VDP, Warszawa 2009. Szpunar A., O powierniczych czynnoœciach prawnych, AUL 57/1993. Szpunar A., O umowie po¿yczki, PiP 12/1992. Tarno J.P., Stosowanie kodeksu postêpowania administracyjnego jako sterowanie spo³eczne, SPE 1983, t. XXXI. Tarno J.P., Przep³yw informacji w organach administracji a przepis art. 1 KPA, AUL 25/1979. XVIII Bibliografia Trybuchowska E., Ukszta³towanie kontradyktoryjnoœci w polskim procesie kar- nym, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogun (red.), AUW 2469/2003, t. XII. Turek J., Czynnoœci dowodowe s¹du w procesie cywilnym, Lublin 2003. Wajnes I., Ochrona praw i interesów jednostki w postêpowaniu administracyj- nym, Wilno 1939. Waltoœ S., Problem kontradyktoryjnoœci w procesie karnym, Pal. 10/1964. Wierzbowski M. (red.), Postêpowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egze- kucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2007. Winiarz J., Ma³¿eñskie stosunki maj¹tkowe, Warszawa 1967. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, War- szawa 1999. Wróblewski J., Obiektywnoœæ decyzji prawnych, SPE 1972, t. IX. Wróblewski J., S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988. Wróblewski J., Zagadnienia teorii wyk³adni prawa ludowego, Warszawa 1959. Zagrobelny K., Op³ata skarbowa od po¿yczek udzielanych spó³ce. Glosa do wyro- ku NSA z 19.4.1995 r., SA/Wr 2136/94, Glosa 5/1997. Zdanowicz J., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych Ÿróde³ przychodu, MoPod 5/2000. Zieliñski A., Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006. Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981. Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postêpowanie podatkowe, Toruñ 1998. ¯ukowski L., Instytucje kontroli rozstrzygniêæ w ogólnym postêpowaniu admini- stracyjnym, Lublin 1985. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: