Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01276 005894 21332403 na godz. na dobę w sumie
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko - książka
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1637-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Zestaw dodatków do MS Office znacznie ułatwi Ci życie!

Każdy, kto kiedykolwiek pracował z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office, wie, że aplikacja ta w ogromnym stopniu ułatwia wykonywanie wszelkich prac biurowych, takich jak tworzenie dokumentów, tabel, list, zestawień, faktur i grafików. Czy znajdzie się jednak ktoś, kto przyzna, że nigdy nie brakowało mu w Excelu lub Wordzie określonych funkcji czy szablonów, które wydatnie przyspieszyłyby i ułatwiły proces radzenia sobie ze żmudnymi, powtarzalnymi czynnościami?

Książka 'Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko' z dołączoną do niej płytą CD odpowiada właśnie na te potrzeby, podpowiadając i wskazując, jak skutecznie oszczędzić cenny czas. Dowiesz się z niej, jak zainstalować proponowane dodatki i szablony do różnych wersji pakietu Office oraz jak używać ich w Twojej codziennej pracy: do tworzenia harmonogramu prac, budowania katalogów i kartotek, obsługi kalkulatorów z wartościami ekonomicznymi oraz zaawansowanych funkcji kalendarza. Dzięki temu podręcznikowi Twoja praca z aplikacjami biurowymi MS Office stanie się szybsza i przyjemniejsza!

Odkryj, jak prosta i przyjemna może się stać Twoja praca!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-246-1637-3 Format: 158x235, stron: 288 Zawiera CD-ROM Zestaw dodatk(cid:243)w do MS Office znacznie u‡atwi Ci ¿ycie! (cid:149) Instalacja i obs‡uga plik(cid:243)w z p‡yty CD (cid:151) od dodatk(cid:243)w do szablon(cid:243)w (cid:149) Propozycje u‡atwieæ w Excelu (cid:151) od za(cid:156)wiadczeæ po listy obecno(cid:156)ci (cid:149) Nowe funkcje w Wordzie (cid:151) od listy do sumatora Ka¿dy, kto kiedykolwiek pracowa‡ z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office, wie, ¿e aplikacja ta w ogromnym stopniu u‡atwia wykonywanie wszelkich prac biurowych, takich jak tworzenie dokument(cid:243)w, tabel, list, zestawieæ, faktur i grafik(cid:243)w. Czy znajdzie siŒ jednak kto(cid:156), kto przyzna, ¿e nigdy nie brakowa‡o mu w Excelu lub Wordzie okre(cid:156)lonych funkcji czy szablon(cid:243)w, kt(cid:243)re wydatnie przyspieszy‡yby i u‡atwi‡y proces radzenia sobie ze ¿mudnymi, powtarzalnymi czynno(cid:156)ciami? Ksi„¿ka (cid:132)Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko(cid:148) z do‡„czon„ do niej p‡yt„ CD odpowiada w‡a(cid:156)nie na te potrzeby, podpowiadaj„c i wskazuj„c, jak skutecznie oszczŒdzi(cid:230) cenny czas. Dowiesz siŒ z niej, jak zainstalowa(cid:230) proponowane dodatki i szablony do r(cid:243)¿nych wersji pakietu Office oraz jak u¿ywa(cid:230) ich w Twojej codziennej pracy: do tworzenia harmonogramu prac, budowania katalog(cid:243)w i kartotek, obs‡ugi kalkulator(cid:243)w z warto(cid:156)ciami ekonomicznymi oraz zaawansowanych funkcji kalendarza. DziŒki temu podrŒcznikowi Twoja praca z aplikacjami biurowymi MS Office stanie siŒ szybsza i przyjemniejsza! (cid:149) Kalendarz i wyznaczanie dat (cid:156)wi„t ruchomych (cid:149) Zmiana zapisu cyfrowego na s‡owny (cid:149) Podpisy i dane do podpis(cid:243)w (cid:149) Kalkulatory podatkowe i godzin (cid:149) Aktualizacja kurs(cid:243)w walut NBP (cid:149) Procedury wykonywane na arkuszu i kom(cid:243)rkach (cid:149) Katalogi (cid:151) tworzenie, obs‡uga, aktualizacja (cid:149) Szablony skoroszyt(cid:243)w, dokument(cid:243)w i faktur VAT (cid:149) Datowanie dokument(cid:243)w (cid:149) Listy, tabele i liczby rzymskie (cid:149) Sumator Odkryj, jak prosta i przyjemna mo¿e siŒ sta(cid:230) Twoja praca! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĈci Rozdziaä 1. Instalacja dodatków w aplikacji Excel ............................................... 7 1.1. Instalowanie dodatku w wersji Excel 2000/XP/2003 ........................................... 10 1.2. Uruchomienie menu dodatku Helion_EXp2003.xla ............................................. 13 1.3. Uruchomienie paska narzĊdzi dodatku Helion_EXp2003.xla ............................... 14 1.4. Odinstalowanie dodatku ....................................................................................... 15 1.5. Instalowanie dodatku w wersji Excel 2007 ........................................................... 16 1.6. Uruchomienie menu dodatku Helion_EX2007.xla ............................................... 18 1.7. Uruchomienie paska narzĊdzi dodatku Helion_EX2007.xla ................................ 23 Rozdziaä 2. Funkcje zaimplementowane w dodatku ........................................... 25 2.1. Funkcja Wielkanoc() — wyznaczanie daty Ğwiąt Wielkanocnych ....................... 26 2.2. Funkcja Slox() — zamiana dodatniej wartoĞci liczbowej na zapis sáowny ........... 29 2.2.1. Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox() .............................................. 29 2.3. Funkcja Slox_m() — zamiana ujemnej wartoĞci liczbowej na zapis sáowny ....... 30 2.3.1. Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox_m() ......................................... 31 Rozdziaä 3. Kalendarz — wprowadzanie dat do arkusza ..................................... 33 3.1. Obsáuga formularzy .............................................................................................. 34 3.2. Uwagi dotyczące obsáugi okien dialogowych kalendarza ..................................... 37 Rozdziaä 4. Podpis i dane do podpisu ................................................................ 41 4.1. Podpis ................................................................................................................... 41 4.1.1. Modyfikacja podpisu ................................................................................. 43 4.2. Dane do podpisu ................................................................................................... 46 4.2.1. Wprowadzenie nowego lub modyfikacja istniejącego zapisu w polu listy wyboru ................................................................................... 48 4.2.2. Zmiana bieĪącego ustawienia .................................................................... 49 4.2.3. Zapis w pozycji daty .................................................................................. 50 4.2.4. Parametry podpisu jako dane do wizytówki firmy .................................... 50 Rozdziaä 5. Kalkulatory .................................................................................... 55 5.1. Kalkulator podatku VAT ...................................................................................... 56 5.1.1. Obsáuga kalkulatora podatku VAT ............................................................ 57 5.1.2. Modyfikacja stawki podatku VAT ............................................................ 60 5.2. Kalkulator godzin ................................................................................................. 62 5.2.1. Obsáuga kalkulatora godzin ....................................................................... 64 5.2.2. Uwagi do obsáugi kalkulatora godzin ........................................................ 69 5.3. Kursy walut NBP .................................................................................................. 69 4 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko 5.3.1. Obsáuga okna dialogowego “Kursy walut NBP” ....................................... 73 5.3.2. Obsáuga kalkulatora dla tabeli A oraz tabeli B .......................................... 76 5.3.3. Obsáuga kalkulatora dla tabeli C ................................................................ 80 Rozdziaä 6. Procedury wykonywane na arkuszu ................................................. 81 6.1. Komentarze .......................................................................................................... 82 6.1.1. Obsáuga okna dialogowego „Komentarze” ................................................ 82 6.2. Wstawianie arkuszy .............................................................................................. 86 6.2.1. Obsáuga procedury wstawiania arkuszy .................................................... 87 6.3. Usuwanie arkuszy ................................................................................................. 92 Rozdziaä 7. Procedury wykonywane na komórkach ............................................ 95 7.1. Usuwanie wierszy ................................................................................................. 96 7.1.1. Obsáuga procedury usuwania wierszy z arkusza ........................................ 98 7.2. WyróĪnienie komórek kolorem .......................................................................... 101 7.2.1. Obsáuga okna dialogowego „WyróĪnienie komórek wg wybranej zawartoĞci” .................................. 103 7.3. Zmiana wielkoĞci liter ........................................................................................ 105 7.3.1. Obsáuga okna dialogowego „Zmiana wielkoĞci liter” ............................. 107 7.4. Podziaá zawartoĞci komórek ............................................................................... 109 7.4.1. Obsáuga okna dialogowego „Podziaá zawartoĞci komórek” .................... 110 7.5. Kopiowanie wierszy ........................................................................................... 115 7.5.1. Obsáuga okna dialogowego „Kopiowanie wierszy” ................................ 116 Rozdziaä 8. Katalogi ....................................................................................... 119 8.1. Obsáuga okien dialogowych dodatków typu katalog na przykáadzie katalogu adresów ......................................................................... 121 8.1.1. Wstawianie informacji z katalogu do arkusza kalkulacyjnego ................ 123 8.1.2. Tworzenie danych katalogu ..................................................................... 128 8.1.3. Aktualizacja istniejącego katalogu adresów ............................................ 130 8.1.4. Praca z formularzem standardowym ........................................................ 131 8.2. Uwagi do katalogów ........................................................................................... 136 8.2.1. Katalog pracowników .............................................................................. 136 8.2.2. Katalog towarów ..................................................................................... 136 8.2.3. Katalog adresów ...................................................................................... 138 Rozdziaä 9. Szablony skoroszytów ................................................................... 141 9.1. Lista obecnoĞci ................................................................................................... 142 9.1.1. Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................ 142 9.1.2. Dane o pracownikach .............................................................................. 144 9.1.3. CzĊĞü nagáówkowa listy .......................................................................... 145 9.1.4. CzĊĞü specyfikacji dni miesiąca dla listy obecnoĞci ................................ 146 9.1.5. CzĊĞü specyfikacji dni Ğwiątecznych dla listy obecnoĞci ......................... 148 9.1.6. Formatowanie warunkowe ...................................................................... 150 9.1.7. Ustawienia wstĊpne skoroszytu „Lista obecnoĞci” .................................. 152 9.2. Kartoteka obecnoĞci ........................................................................................... 153 9.2.1. Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................ 153 9.2.2. Arkusz „Ewrok” ...................................................................................... 154 9.2.3. Formatowanie warunkowe komórek zawierających nazwy dni tygodnia .......................................................... 156 9.2.4. Wyznaczenie dni Ğwiątecznych w kartotece ............................................ 159 9.2.5. Formatowanie warunkowe komórek zawierających oznaczenia dni Ğwiątecznych ........................................... 162 9.2.6. Obszar komórek tworzących zestawienie nieobecnoĞci .......................... 163 Spis treĈci 5 9.2.7. Obsáuga arkusza „Ewrok” ....................................................................... 164 9.2.8. Ustawienia wstĊpne skoroszytu „Rok” .................................................... 165 9.3. Kalendarz UNI .................................................................................................... 167 9.4. ZaĞwiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ......................................................... 172 9.4.1. Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................ 172 9.4.2. Arkusz „ZaĞwiadczenie” ......................................................................... 173 9.4.3. Aktualizacja obszaru danych dokumentu za pomocą dodatku „Katalog pracowników” .......................................................................... 176 9.4.4. Wydruk zaĞwiadczenia ............................................................................ 178 9.5. Faktura VAT ....................................................................................................... 179 9.5.1. Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................ 179 9.5.2. CzĊĞü nagáówkowa faktury ...................................................................... 179 9.5.3. Tworzenie czĊĞci specyfikacji towarów .................................................. 185 9.5.4. CzĊĞü sumująca faktury ........................................................................... 189 9.5.5. Inne rozwiązania arkusza „Faktura” ........................................................ 190 9.5.6. Ustawienia wstĊpne skoroszytu „Faktura” .............................................. 190 9.6. Dowód dostawy .................................................................................................. 192 9.6.1. Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................ 192 9.6.2. Arkusz „Dowód” ..................................................................................... 193 9.6.3. Obsáuga arkusza „Dowód” ...................................................................... 195 9.6.4. Tworzenie czĊĞci specyfikacji towarów — „Dowód dostawy” ............... 198 Rozdziaä 10. Instalacja dodatków w aplikacji Word ........................................... 203 10.1. Instalowanie dodatku w wersji Word 2000/XP/2003 ......................................... 205 10.2. Uruchomienie menu dodatku Helion_Word ....................................................... 207 10.3. Uruchomienie paska narzĊdzi dodatku Helion_Word ......................................... 208 10.4. Odinstalowanie dodatku ..................................................................................... 210 10.5. Instalowanie dodatku w wersji Word 2007 ......................................................... 210 10.6. Uruchomienie menu dodatku Helion_Word2007 ............................................... 212 10.7. Uruchomienie paska narzĊdzi dodatku Helion_Word2007 ................................. 216 Rozdziaä 11. Zapis säowny ................................................................................ 219 11.1. Obsáuga procedury zamiany wartoĞci numerycznej na zapis sáowny ................. 220 11.2. Uwagi do konwersji zapisów .............................................................................. 221 Rozdziaä 12. Wprowadzanie dat do dokumentu ................................................. 223 12.1. Okno dialogowe kalendarza ............................................................................... 223 12.1.1. Obsáuga okna dialogowego kalendarza ................................................. 225 12.2. Okno dialogowe „Kalkulator dat” ...................................................................... 227 12.2.1. Obsáuga okna dialogowego „Kalkulator dat” ........................................ 228 12.3. Okno dialogowe „Wykaz Ğwiąt” ......................................................................... 230 12.3.1. Obsáuga okna dialogowego „Wykaz Ğwiąt ruchomych” ........................ 231 Rozdziaä 13. Podpis i dane do podpisu .............................................................. 233 13.1. Podpis ................................................................................................................. 234 13.2. Dane do podpisu ................................................................................................. 235 13.2.1. Wprowadzanie nowego lub modyfikacja istniejącego zapisu w polu listy wyboru ............................................................................... 237 13.2.2. Zmiana bieĪącego ustawienia ................................................................ 238 13.2.3. Zapis w sekcji daty ................................................................................ 238 Rozdziaä 14. Lista ............................................................................................ 241 14.1. Obsáuga okna dialogowego „Lista” .................................................................... 242 Rozdziaä 11. Zapis säowny W rozdziale 2. przedstawiono rozwiązanie umoĪliwiające zamianĊ zapisu wyraĪenia liczbowego na zapis sáowny, które moĪna stosowaü jedynie w aplikacji Excel. Jed- nakĪe z koniecznoĞcią zamiany liczba na tekst spotkamy siĊ równieĪ, pracując w apli- kacji Word. Z sytuacją taką mają do czynienia na przykáad osoby pracujące w dziaáach odpowiedzialnych za przygotowanie wszelkiego rodzaju umów, w których wymagane jest okreĞlenie wartoĞci zawieranych transakcji równieĪ w formie tekstowej. Natomiast rozmaite listy páac są podstawowym przykáadem koniecznoĞci wyraĪania wartoĞci licz- bowej w formie „sáownej”. Dlatego w niniejszym rozdziale omówimy procedurĊ, która wykorzystuje w tym celu specjalnie zaprojektowane okno dialogowe. Aktywuje je pole- cenie Zapis sáowny (rysunek 11.1, oznaczenie 1), umoĪliwiające zamianĊ zapisu nume- rycznej wartoĞci dodatniej na wyraĪenie tekstowe. Rysunek 11.1. Polecenia aktywujące procedurĊ zamiany numerycznego zapisu liczb na sáowny Po wybraniu z menu Dodatki — Helion lub z paska narzĊdzi Word — dodatki polecenia Zapis sáowny zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Sáowo, pokazane na rysunku 11.2, w którym dostĊpne są nastĊpujące formanty:  przycisk z etykietą Pobierz (rysunek 11.2, oznaczenie 1) — uruchamia procedurĊ wprowadzenia,  pole tekstowe (rysunek 11.2, oznaczenie 2) — umoĪliwia wprowadzenie wartoĞci, dla której zostanie wykonana procedura zamiany, 220 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Rysunek 11.2. Okno dialogowe „Sáowo”  przycisk z etykietą Zwróü (rysunek 11.2, oznaczenie 3) — uruchamia procedurĊ zamiany i wyprowadzenia zapisu sáownego. 11.1. Obsäuga procedury zamiany wartoĈci numerycznej na zapis säowny Zamiana wartoĞci numerycznej na zapis sáowny zostanie szczegóáowo omówiona na przykáadzie rozwiązania poniĪszego zadania. Zadanie 11.1 ZamieĔ wartoĞü 6574, 89 (rysunek 11.3, oznaczenie 1) na zapis sáowny — wstawiony w miejscu kursora (rysunek 11.3, oznaczenie 2), tj. bezpoĞrednio za wyraĪeniem sáownie:. Rysunek 11.3. Dane w zadaniu 11.1 Rozwiązanie 1. Zaznaczyü zadaną wartoĞü numeryczną (rysunek 11.4, oznaczenie 1). Rysunek 11.4. RozpoczĊcie procedury zamiany wartoĞci numerycznej na zapis sáowny Rozdziaä 11. ii Zapis säowny 221 2. Z menu Dodatki — Helion (lub z paska narzĊdzi Word — dodatki) wybraü polecenie Zapis sáowny. 3. Po aktywacji okna dialogowego Sáowo kliknąü na przycisk Pobierz (rysunek 11.4, oznaczenie 2), wprowadzając tym samym do pola tekstowego zaznaczoną w dokumencie wartoĞü (rysunek 11.4, oznaczenie 3). 4. Postawiü kursor w tym miejscu dokumentu, które okreĞlono w zadaniu, czyli po znaku dwukropka (rysunek 11.5, oznaczenie 1). Rysunek 11.5. ZakoĔczenie procedury zamiany wartoĞci numerycznej na zapis sáowny 5. W oknie dialogowym Sáowo kliknąü na przycisk Zwróü (rysunek 11.5, oznaczenie 2). 6. Po wykonaniu dziaáania z punktu 5. zobaczymy wstawiony i zaznaczony ciąg tekstowy bĊdący wynikiem wykonania procedury zamiany (rysunek 11.6) Rysunek 11.6. Wygląd wstawionego zapisu sáownego 7. Zamknąü okno dialogowe Sáowo, klikając na przycisk ze znakiem x, znajdujący siĊ w prawym górnym rogu okna dialogowego. 8. Po powrocie do dokumentu gáównego kliknąü w dowolnym jego miejscu. WartoĈè numerycznñ, która ma zostaè zamieniona na zapis säowny, moĔna wpro- wadziè bezpoĈrednio do pola tekstowego, klikajñc w jego obszarze lewym klawiszem myszy, a nastöpnie wpisujñc wartoĈè z klawiatury. 11.2. Uwagi do konwersji zapisów Wykonując procedurĊ zamiany zapisu liczbowego na sáowny, naleĪy pamiĊtaü, Īe: 1. JeĞli zaznaczona (lub wprowadzona) wartoĞü bĊdzie ujemna, funkcja podaje báĊdną interpretacjĊ tekstową (rysunek 11.7). 2. JeĞli po lewej lub prawej stronie zaznaczonej wartoĞci znajdą siĊ znaki spacji, procedura poda prawidáową interpretacjĊ tekstową (rysunek 11.8). 222 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Rysunek 11.7. BáĊdna interpretacja ujemnej wartoĞci liczbowej Rysunek 11.8. Konwersja zapisów przy zaznaczonych spacjach z lewej i (lub) prawej strony konwertowanej liczby 3. JeĪeli zaznaczona wartoĞü numeryczna jest liczbą caákowitą, procedura poda ciąg tekstowy uzupeániony zapisem: *zerogr* (rysunek 11.9). Rysunek 11.9. Konwersja zapisów przy zamianie liczby caákowitej 4. JeĪeli w zaznaczonej wartoĞci numerycznej znajdują siĊ znaki rozdzielające jednoĞci, tysiące, miliony itp., procedura przeprowadzi prawidáową konwersjĊ zapisów (rysunek 11.10). Rysunek 11.10. Konwersja zapisów 5. JeĞli w zaznaczonej wartoĞci:  po jej lewej lub prawej stronie znajdą siĊ inne znaki niĪ spacja (rysunek 11.11) — procedura nie podaje Īadnej interpretacji tekstowej,  znakiem rozdzielającym czĊĞü caákowitą od czĊĞci dziesiĊtnej bĊdzie kropka — procedura nie podaje Īadnej interpretacji tekstowej. Rysunek 11.11. Efekt konwersji zapisu przy báĊdnie zaznaczonych znakach Rozdziaä 12. Wprowadzanie dat do dokumentu Podobnie jak w przypadku aplikacji Excel, dodatek dla programu Word zawiera okna dialogowe pozwalające na przetwarzanie i szybkie wprowadzanie do dokumentu daty (w okreĞlonym formacie). Polecenia aktywujące okna dialogowe, dostĊpne w menu Dodatki — Helion lub na pasku narzĊdzi Word — dodatki, to:  polecenie Kalendarz (rysunek 12.1, oznaczenie 1),  polecenie Kalkulator dat (rysunek 12.1, oznaczenie 2),  polecenie Wykaz Ğwiąt (rysunek 12.1, oznaczenie 3). Rysunek 12.1. Polecenia uruchamiające kalendarz 12.1. Okno dialogowe kalendarza Po wydaniu polecenia Kalendarz zostanie wyĞwietlone okno dialogowe pokazane na rysunku 12.2, w którym moĪemy wyróĪniü nastĊpujące elementy funkcjonalne:  pasek tytuáu okna dialogowego (rysunek 12.2, oznaczenie 1) — wyĞwietla wybraną przez uĪytkownika datĊ, 224 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Rysunek 12.2. Okno dialogowe kalendarza  pole tekstowe (rysunek 12.2, oznaczenie 2) — przechowuje wartoĞü numeryczną roku (modyfikacja pola — wpisanie Īądanej wartoĞci lub wybranie jej za pomocą przycisku pokrĊtáa),  przycisk pokrĊtáa (rysunek 12.2, oznaczenie 3) — umoĪliwia ustawienie odpowiedniego roku w polu tekstowym. Ustawienie wartoĞci polega na manipulacji przyciskiem oznaczonym strzaáką do góry lub strzaáką w dóá,  pole kombi (rysunek 12.2, oznaczenie 4) — przechowuje nazwy wszystkich miesiĊcy w roku (modyfikacja pola przez klikniĊcie na przycisk oznaczony jako 5, a nastĊpnie na wáaĞciwą pozycjĊ z rozwiniĊtej listy miesiĊcy,  przyciski z etykietami liczbowymi (rysunek 12.2, oznaczenie 6) — umoĪliwiają wybór dnia w okreĞlonej dacie,  sekcja przycisków opcji (rysunek 12.2, oznaczenie 7) — wybranie jednej z opcji powoduje wyprowadzenie do dokumentu okreĞlonej daty w okreĞlonym formacie,  przycisk z etykietą DziĞ (rysunek 12.2, oznaczenie 8) — wprowadza bieĪącą datĊ systemową (wyĞwietloną w obszarze przycisku) w wybranym formacie zapisu,  przycisk z logo Wydawnictwa Helion (rysunek 12.2, oznaczenie 9) — wprowadza datĊ okreĞloną przez uĪytkownika (wyĞwietloną w pasku tytuáowym okna dialogowego kalendarza) w wybranym formacie zapisu. Rozdziaä 12. ii Wprowadzanie dat do dokumentu 225 12.1.1. Obsäuga okna dialogowego kalendarza Aby wprowadziü datĊ do dokumentu programu Word za pomocą okna dialogowego kalendarza, naleĪy: 1. Kliknąü w Īądanym miejscu dokumentu. 2. Wywoáaü okno dialogowe kalendarza (kliknąü na polecenie Kalendarz — w menu lub na pasku narzĊdzi). 3. Dziaáanie z punktu 2. spowoduje wyĞwietlenie okna dialogowego przedstawionego na rysunku 12.2. Po aktywacji kalendarza w formantach zostanñ wyĈwietlone informacje dotyczñce bieĔñcej daty. 4. Zmieniü ustawienia parametrów:  rok — klikając na jeden z przycisków opisanych znakami strzaáek w formancie przycisku pokrĊtáa (rysunek 12.3, oznaczenie 1),  miesiąc — wybierając z listy rozwijanej wybranej nazwy miesiąca (rysunek 12.3, oznaczenie 2). Rysunek 12.3. Procedura ustawiania parametrów rok i miesiąc 5. OkreĞlenie peánej daty nastąpi po klikniĊciu na jeden z formantów bĊdących prezentacją kolejnych dni w wybranym przedziale czasowym, okreĞlonym przez rok i miesiąc (na przykáad formantu oznaczonego symbolem 1 na rysunku 12.4). 6. Wykonanie dziaáania z punku 5. spowoduje wyĞwietlenie na pasku okna dialogowego kalendarza (rysunek 12.4, oznaczenie 2) wybranej daty w formacie okreĞlonym w sekcji Format daty (rysunek 12.4, oznaczenie 3). 7. DatĊ wyĞwietloną na pasku kalendarza wprowadzamy do dokumentu przez naciĞniĊcie przycisku oznaczonego symbolem 4 na rysunku 12.4. 226 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Rysunek 12.4. Procedura ustawiania peánej daty Data w dokumencie gáównym zostanie wstawiona zgodnie z okreĞlonym formatem za- pisu oraz parametrami formatowania tekstu w punkcie wstawienia (w miejscu kursora), jak zostaáo to pokazane na rysunku 12.5. Rysunek 12.5. Przykáadowy wygląd daty wstawionej do dokumentu przy róĪnych opcjach formatu zapisu daty Zakoþczenie pracy z oknem dialogowym kalendarza odbywa siö przez klikniöcie na ikonö ze znakiem X, umieszczonñ w prawym górnym rogu okna. Rozdziaä 12. ii Wprowadzanie dat do dokumentu 227 Klikniöcie na przycisk z etykietñ DziĈ powoduje wprowadzenie do dokumentu daty systemowej, tj. wyĈwietlonej w obszarze przycisku (rysunek 12.6), w formacie okre- Ĉlonym przez wybranñ opcjö w sekcji Format daty. Rysunek 12.6. Procedura wprowadzania bieĪącej daty do dokumentu 12.2. Okno dialogowe „Kalkulator dat” Po wydaniu polecenia Kalkulator dat zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Kalkulator dat (rysunku 12.7), w którym moĪemy wyróĪniü nastĊpujące elementy funkcjonalne:  przycisk z etykietą Pobierz (rysunek 12.7, oznaczenie 1) — umoĪliwia pobranie daty zapisanej w sposób numeryczny z dokumentu gáównego,  pole tekstowe (rysunek 12.7, oznaczenie 2) — przechowuje pobraną lub wpisaną datĊ,  przycisk z etykietą DziĞ (rysunek 12.7, oznaczenie 3) — wprowadza bieĪącą datĊ systemową do pola tekstowego znajdującego siĊ z lewej strony przycisku,  pole tekstowe (rysunek 12.7, oznaczenie 4) — sáuĪy do wprowadzenia liczby dni (wartoĞü dodatnia lub ujemna) wyznaczających przedziaá czasowy, którego jeden z parametrów tworzy pobrana lub wprowadzona data,  przycisk z etykietą Zwróü (rysunek 12.7, oznaczenie 5) — wprowadza nowo obliczoną datĊ do dokumentu gáównego,  sekcja Format nowej daty (rysunek 12.7, oznaczenie 6) — wybranie jednej z opcji powoduje wprowadzenie do dokumentu daty w okreĞlonym formacie. Rysunek 12.7. Okno dialogowe „Kalkulator dat” 228 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko 12.2.1. Obsäuga okna dialogowego „Kalkulator dat” Obsáuga okna dialogowego Kalkulator dat zostanie szczegóáowo opisana w rozwiązaniu poniĪszego zadania. Zadanie 12.1 Uzupeánij miejsca oznaczone wielokropkiem. 1. Po upáywie 35 dni od daty 2008-07-21 (to jest w dniu: …). 2. Wypadek nastąpiá 47 dni przed datą 2008-05-21 (data wypadku: …). Przy czym:  w zdaniu przedstawionym w punkcie 1. zastosuj format daty: DD MMMM RRRR,  w zdaniu przedstawionym w punkcie 1. zastosuj format daty: DDDD, MMMM RRRR. Rozwiązanie Dla punktu 1. 1. Zaznaczyü w zdaniu zapis numeryczny zapis daty (rysunek 12.8, oznaczenie 1). Rysunek 12.8. Okno dialogowe „Kalkulator dat” 2. Kliknąü na polecenie Kalkulator dat w menu Dodatki — Helion lub na pasku narzĊdzi Word — dodatki. 3. Dziaáanie z punktu 2. spowoduje wyĞwietlenie okna dialogowego Kalkulator dat, w którym naleĪy: a) kliknąü na przycisk z etykietą Pobierz (rysunek 12.8, oznaczenie 2), b) przy prawidáowym zaznaczeniu daty w dokumencie gáównym dziaáanie z punku 3a spowoduje wyĞwietlenie okreĞlonej daty w polu tekstowym oznaczonym symbolem 3 na rysunku 12.8, Rozdziaä 12. ii Wprowadzanie dat do dokumentu 229 c) kliknąü na polu tekstowym oznaczonym symbolem 4 na rysunku 12.8, po czym wpisaü liczbĊ 35, d) w sekcji Format nowej daty wybraü opcjĊ: 23 grudnia 2007 (rysunek 12.8, oznaczenie 5). 4. Kliknąü w Īądanym miejscu dokumentu (za tekstem …w dniu:). 5. W oknie dialogowym Kalkulator dat kliknąü na przycisk Zwróü. 6. W wyniku dziaáania z punktu 5. w tekĞcie gáównym zostanie wstawiona i zaznaczona data (rysunek 12.9). Rysunek 12.9. Data wstawiona do dokumentu gáównego dla punktu 1 w zadaniu 12.1 7. Zamknąü okno dialogowe Kalkulator dat, po czym kliknąü w dowolnym miejscu dokumentu, powodując tym samym odznaczenie wstawionego tekstu. Dla punktu 2. Rozwiązanie zadania polega na wykonaniu tych samych dziaáaĔ jak w przypadku punktu 1., z tą tylko róĪnicą, Īe:  w polu tekstowym oznaczonym symbolem 1 na rysunku 12.10 naleĪy wpisaü liczbĊ -47,  w sekcji Format nowej daty wybraü opcjĊ: wtorek, 25 grudnia 2007 (rysunek 12.10, oznaczenie 2). Rysunek 12.10. Daty wstawiona do dokumentu gáównego dla punktu 2 w zadaniu 12.1 230 Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko 12.3. Okno dialogowe „Wykaz Ĉwiñt” Po wydaniu polecenia Wykaz Ğwiąt zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Wykaz Ğwiąt ruchomych (rysunek 12.11), w którym moĪna wyróĪniü nastĊpujące elementy funkcjo- nalne:  pole tekstowe (rysunek 12.11, oznaczenie 1) — przechowuje wartoĞü numeryczną roku (modyfikacja pola — wpisanie Īądanej wartoĞci lub wprowadzenie za pomocą przycisku pokrĊtáa), Rysunek 12.11. Okno dialogowe „Wykaz Ğwiąt ruchomych”  przycisk pokrĊtáa (rysunek 12.11, oznaczenie 2) — umoĪliwia ustawienie wartoĞci w polu tekstowym przechowującym numeryczną wartoĞü roku. Polega to na manipulacji przyciskiem oznaczonym strzaáką do góry lub strzaáką w dóá,  sekcja przycisków opcji (rysunek 12.11, oznaczenie 3) — wybranie jednej z opcji powoduje wyprowadzenie do dokumentu wybranej daty w okreĞlonym formacie,  pola tekstowe (rysunek 12.11, oznaczenie 4) — wyĞwietlają nazwy Ğwiąt ruchomych: Wielkanoc oraz BoĪe Ciaáo,  pola tekstowe (rysunek 12.11, oznaczenie 5) — wyĞwietla datĊ pierwszego dnia Ğwiąt wielkanocnych,  pola tekstowe (rysunek 12.11, oznaczenie 6) — wyĞwietla datĊ drugiego dnia Ğwiąt wielkanocnych,  pola tekstowe (rysunek 12.11, oznaczenie 7) — wyĞwietla datĊ BoĪego Ciaáa,  przycisk (rysunek 12.11, oznaczenie 8) — wyprowadza datĊ pierwszego dnia Wielkanocy do dokumentu gáównego,  przycisk (rysunek 12.11, oznaczenie 9) — wyprowadza datĊ drugiego dnia Wielkanocy do dokumentu gáównego,  przycisk (rysunek 12.11, oznaczenie 10) — wyprowadza datĊ BoĪego Ciaáa do dokumentu gáównego. Rozdziaä 12. ii Wprowadzanie dat do dokumentu 231 12.3.1. Obsäuga okna dialogowego „Wykaz Ĉwiñt ruchomych” Aby wprowadziü datĊ ĞwiĊta ruchomego do dokumentu programu Word za pomocą okna dialogowego kalendarza, naleĪy: 1. Ustawiü kursor w Īądanym miejscu dokumentu. 2. Wywoáaü okno dialogowe Wykaz Ğwiąt ruchomych, tj. kliknąü na polecenie Wykaz Ğwiąt w menu lub na pasku narzĊdzi. 3. Dziaáanie z punktu 2. spowoduje wyĞwietlenie okna dialogowego przedstawionego na rysunku 12.12. Rysunek 12.12. Procedura wstawiania daty drugiego dnia Ğwiąt wielkanocnych do dokumentu Po aktywacji kalendarza w formantach zostanñ wyĈwietlone informacje dotyczñce bieĔñcej daty. 4. Zmieniü ustawienia parametru „rok”, klikając na jeden z przycisków opisanych znakami strzaáek w formancie przycisku pokrĊtáa (rysunek 12.10, oznaczenie 1). 5. W sekcji Format daty w dokumencie wybraü Īądaną opcjĊ (rysunek 12.10, oznaczenie 2). 6. Kliknąü na okreĞlony przycisk wstawiania daty, w naszym przypadku jest to przycisk oznaczony symbolem 3 na rysunku12.12. 7. W wyniku klikniĊcia na wspomniany przycisk w tekĞcie gáównym zostanie wstawiona i zaznaczona okreĞlona data (rysunek 12.12). Daty Ĉwiñt ruchomych generowane sñ w sposób prawidäowy do roku 2199.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: