Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00231 005017 21762367 na godz. na dobę w sumie
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce - ebook/pdf
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-496-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W tym zakresie pracodawca podejmuje swobodną decyzję i nie jest związany wnioskiem pracownika. Jeżeli jednak skieruje pracownika na naukę lub wyrazi zgodę na dokształcanie podjęte z inicjatywy zatrudnionego, powinien zagwarantować mu możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień urlopowych i zwolnić z całości lub części dnia pracy.

Aby potwierdzić prawo pracownika do świadczeń związanych z dokształcaniem, pracodawca może żądać od zatrudnionego poświadczenia kontynuowania nauki na każdym jej etapie. Uregulowania m.in. w tym zakresie powinna zawierać: umowa szkoleniowa, jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia.

Jednak nawet w przypadku, gdy taki obowiązek nie istnieje, zaleca się zawarcie takiej umowy choćby do celów dowodowych i ochrony uprawnień jej stron.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

bożena pęśko Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce 2 SPIS TREŚCI I. II. III. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uprawnienia pracowników dokształcających się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Urlop szkoleniowy i jego wymiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Egzamin eksternistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Egzamin maturalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Egzamin dyplomowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Procedura udzielania urlopu szkoleniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 V. Udzielanie i odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego . . . . . . . . . . . . 9 VI. Zwolnienia od pracy na udział w obowiązkowych zajęciach . . . . . . . . . 11 VII. Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy . . . . . . . . . 12 VIII. Dodatkowe świadczenia dla dokształcającego się pracownika IV. i składkowo-podatkowe skutki ich przyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 IX. Obowiązek odpracowania nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 X. Szkolenia a czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 XI. Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych . . . . . . . . . . 23 XII. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 wrzesień 2014 r. DofInanSowanIE koSzTów kSzTałCEnIa PRaCownIków w PRakTyCE 3 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W tym zakresie pracodawca po- dejmuje swobodną decyzję i nie jest związany wnioskiem pra- cownika. Jeżeli jednak skieruje pracownika na naukę lub wyrazi zgodę na dokształcanie podjęte z inicjatywy zatrudnionego, powi- nien zagwarantować mu możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień urlopowych i zwolnić z całości lub części dnia pracy. Aby potwierdzić prawo pracownika do świadczeń związanych z dokształca- niem, pracodawca może żądać od zatrudnionego poświadczenia kontynuowania nauki na każdym jej etapie. Uregulowania m.in. w tym zakresie powinna zawierać umowa szkoleniowa, jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia. Jednak nawet w przy- padku, gdy taki obowiązek nie istnieje, zaleca się zawarcie takiej umowy choćby do celów dowodowych i ochrony uprawnień jej stron. I. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest zdobywanie lub uzupełnianie wie- dzy oraz umiejętności z inicjatywy albo za zgodą pracodawcy. Jednocześnie pra- codawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawo- dowych (art. 1031 § 1, art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy). Obowiązek ten należy rozumieć jako zapewnienie pracownikom warunków sprzyjających dokształcaniu. Pracownik nie może bowiem domagać się od pracodawcy zorganizowania i prze- prowadzenia określonego rodzaju szkolenia (wyroki Sądu Najwyższego: z 25 maja 2000 r., I PKN 657/99, OSNP 2001/22/660 i z 20 kwietnia 2006 r., I UK 260/05, OSNP 2007/9–10/140). Decyzja pracodawcy o wysłaniu pracownika np. na szkolenie czy wyrażenie zgody na jego odbycie ma charakter uznaniowy. W piśmie z 25 sierpnia 2011 r. (SPS-023–23897/11) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stwierdziło, że: (…) podjęcie decyzji, czy celowe jest, by pracownik podnosił swoje kwalifikacje zawodowe czy nie – także z uwzględnieniem obowiąz- ków i kosztów pracodawcy z tym związanych – należy do swobodnej decyzji pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować pracownika (na swój koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 Kodeksu pracy) (…). wrzesień 2014 r. 4 DofInanSowanIE koSzTów kSzTałCEnIa PRaCownIków w PRakTyCE Podejmując decyzję o wsparciu zatrudnionych w zdobywaniu wykształcenia należy pamiętać o zakazie dyskryminacji. Pracownicy powinni być bowiem rów- no traktowani w zakresie m.in. dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwa- lifikacji zawodowych (art. 183a Kodeksu pracy). (…) Przepisy art. 1031–1036, regulujące kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, stanowią przepisy prawa pracy i ich przestrzeganie przez pracodawców – zgodnie z art. 1 ustawy o PIP – objęte jest zakresem działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (…) (sta- nowisko GIP wyrażone w piśmie nr: GPP-364–4560–56/10/PE/RP). II. Uprawnienia pracowników dokształcających się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą Pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe: ■■ z inicjatywy pracodawcy lub ■■ za jego zgodą są traktowani tak samo zarówno pod względem uprawnień do urlopu szkolenio- wego i zwolnień od pracy, jak też wynagrodzenia za ten czas. Wskazane wyodręb- nienie ma jednak znaczenie przy zaliczaniu czasu nauki do czasu pracy dokształ- cającego się pracownika. Umowa szkoleniowa powinna, co do zasady, zawierać wyraźne wskazania w tym zakresie, tj. czy dokształcanie jest podejmowane z ini- cjatywy pracodawcy, czy tylko za jego zgodą. Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie definiują określenia „za zgodą pracodaw- cy”, to w tym zakresie należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 Kodeksu pracy). Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, któ- re ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Uzewnętrznieniem zgody pracodawcy jest, co do zasady, umowa szkoleniowa, jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia z pra- cownikiem. W przypadku gdy nie ma obowiązku zawarcia umowy szkoleniowej (pracodawca nie zobowiąże pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakoń- czeniu dokształcania), decydujące jest zachowanie zatrudniającego wobec pracow- nika. W takim przypadku za wystarczające do przyjęcia istnienia zgody pracodawcy można uznać przyznanie pracownikowi przez pracodawcę świadczenia należnego w przypadku podnoszenia przez zatrudnionych kwalifikacji zawodowych, np. udzie- lenie urlopu szkoleniowego albo przyznanie świadczenia dodatkowego, np. sfinan- sowanie zakupu podręczników. Takie stanowisko prezentuje również MPiPS. PRZYKŁAD Załóżmy, że Marcin P. podpisał z pracodawcą we wrześniu br. umowę szkole- niową. Zgodnie z zawartą umową, pracodawca zobowiązał się do udzielania wrzesień 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: