Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 005036 23473613 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym - ebook/pdf
Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 228
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326966514 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zatrudnienie kierowcy wiąże się z wieloma formalnościami, a wątpliwości mogą pojawić się w każdej chwili – jakie dokumenty powinien dostarczyć nowo zatrudniony kierowca, kiedy powinien przejść wstępne szkolenie, jak rozliczać podróże służbowe kierowcy z zagranicy. Odpowiedzi znajdziesz w tej książce! Podpowiadamy, jakie dokumenty skontrolują inspektorzy PIP oraz ZUS. Oprócz tego znajdziesz 15 najważniejszych wzorów dokumentów dotyczących zatrudniania kierowców ze wskazówkami, jak je wypełniać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

D o k u m e n t a c j a p r a c o w n i c z a w t r a n s p o r c i e d r o g o w y m . 4 0 p r a k t y c z n y c h p o r a d i , j a k u n k a ć n a j c z ę ś c i e j p o p e ł n i a n y c h b ł ę d ó w ISBN 978-83-269-6563-0 6 3 Z O U Cena: 89,00 zł brutto Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym 40 praktycznych porad, jak unikać najczęściej popełnianych błędów plus wzory dokumentów DOKUMENT KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA, KWESTIONARIUSZ OSOBOWCY DLA PRACOWNIKA xxxxxx Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1. Imię (imiona) i nazwisko: 1 Maria Adamczyk 2. Imiona rodziców: Anna, Jerzy 3. Data urodzenia: 5 maja 1971 r. 4. Obywatelstwo: polskie 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): 2 ul. Słowikowa 8 m. 5, 02 – 451 Warszawa 6. Wykształcenie: 3 1996 r. – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Warszawie, magister 7. Wykształcenie uzupełniające: 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 2000 r. – Podyplomowe Studium Sekretarskie w Radomiu 2001 r. – kurs specjalistyczny j. angielskiego w Londynie – wrzesień 1996 r. – grudzień 1998 r. – firma „Rotex” w Warszawie, sekretariat, – styczeń 1999 r. – marzec 2006 r. – firma „Instal – med.” w Radomiu, sekretariat prezesa, – kwiecień 2006 r. – luty 2014 r. – Kancelaria Adwokacka w Warszawie, kierownik sekretariatu – prawo jazdy kat. B, – zawodowy j. angielski i niemiecki, dobra znajomość języka francuskiego Prezydenta Miasta Radomia. 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–4 są zgodne z dowodem osobistym seria AAG nr 567438 wydanym przez Z D A N I E M S N r ó z W r ó z W 1. Istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem w treści umowy o pracę, wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 Kodeksu pracy) lub porozumienia stron (wyrok Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 559/97, OSNP 1999/6/205). 2. Wynagrodzenie za pracę jest istotnym składnikiem umowy o pracę. Jego zmiana wymaga albo dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, albo zgodnej woli obu stron, czyli porozumienia zmie- niającego (wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r., sygn. akt I PK 512/02, OSNP 2004/22/380). 6 marca 2014 r. Maria Adamczyk Kwestionariusz osobowy dla pracownika xxxxxx W A Ż N E 6 marca 2014 r. Maria Adamczyk 1. Imię (imiona) i nazwisko: Maria Adamczyk 2. Numer ewidencyjny PESEL: 71050504597 3. Stan rodzinny: Agnieszka Adamczyk, urodzona 18 czerwca 2000 r. 4. Powszechny obowiązek obrony: 4 nie dotyczy 5. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: Jerzy Adamczyk, ul. Słowikowa 8 m. 5, 02-451 Warszawa, 6. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria AAG nr 567438 wydanym przez Pre- tel. 502 987 674. zydenta Miasta Radomia. Zmiana nazwy stanowiska nie zawsze wymaga porozumienia Przyjmuje się, że modyfikacja warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zacho- waniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w warunkach pracowniczego podporządkowania. W związku z czym, zgodnie z prawem, nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego bądź porozumienia zmieniającego. Przy czym nazwa stanowiska ma czasami charakter prestiżowy. Jej zmiana może mieć wówczas dla pracownika tak istotne znaczenie, że wymaga to zastosowania wypowiedzenia bądź porozumienia zmieniającego. Warto przyjąć zasadę, że wszystkich zmian w umowie o pracę dokonuje się za pomocą porozumienia zmienia- jącego. Może się bowiem okazać trudne do określenia w praktyce, które z tych zmian należy uznać za istotne, a które mieszczą się w granicach podporządkowania pracowniczego. 1 Wypełnienia kwestionariuszy osobowych, których wzory zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i po- Warto zaznaczyć, że pozostałe warunki umowy się nie zmieniają lityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (dalej rozporządzenie 6 W treści porozumienia warto umieścić zapis: „Pozostałe warunki łączącej Strony umowy o pracę nie ulegają w sprawie akt osobowych), pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie w danej firmie oraz zmianie”. Oczywiście jego brak nie spowoduje wadliwości zawartego porozumienia, ale wynika z niego jasno, że poza wprowadzanymi w porozumieniu zapisami nic innego się w umowie nie zmienia. Natomiast pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych od osób niebędących pracownikami, np. od: od pracowników tej firmy. Trzeba zadbać o podpisy stron na dokumencie ■ zleceniobiorców czy podlega przede wszystkim przepisom ustawy Kodeks cywilny – odpowiednie stosownie do konkretnej umowy, ■ wykonawców dzieła, 8 Dokument porozumienia zmieniającego powinien zostać podpisany przez obydwie strony stosunku pracy, aby a także przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej konieczne nie było wątpliwości, że została osiągnięta zgoda co do wszystkich elementów porozumienia. Pracownik powinien jest określenie stron takiej umowy i danych niezbędnych do realizacji tej umowy. wpisać również datę podpisania przez siebie dokumentu. Nie będzie wówczas wątpliwości, w którym momencie wyraził swoją zgodę na dokonanie zmian w umowie. Data wpisana przez pracownika obok jego podpisu jest potwierdzeniem tego, w którym momencie zostało osiągnięte porozumienie stron zmieniające umowę o pracę. Vademecum dokumentacji kadrowej W A Ż N E 7 Powinna zostać zachowana forma pisemna Porozumienie zmieniające umowę o pracę powinno być zawarte na piśmie (art. 29 § 4 kp). Przepis wymaga bo- wiem formy pisemnej dla zmiany warunków umowy o pracę. Do uznania, że forma pisemna została zachowana, wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie aneksu. Obejmuje on bowiem treść zgodnego oświad- czenia stron umowy o pracę co do wprowadzanych zmian. Możliwa jest również wymiana między pracownikiem i pracodawcą dokumentów obejmujących treść ich oświadczeń dotyczących zmian umowy o pracę, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. To rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, ale trzeba uważać Jeśli obie strony (pracodawca i pracownik) uzgodnią wspólne stanowisko dotyczące zmian dokonywanych w umo- wie o pracę, to małe jest prawdopodobieństwo powstania konfliktu dotyczącego zakresu wprowadzanych zmian. Porozumienie jest ponadto najszybszym sposobem wprowadzania modyfikacji do umowy o pracę. Nie ma tu okresu wypowiedzenia – zmiany można wprowadzić natychmiast, w dniu zawarcia porozumienia. Vademecum dokumentacji kadrowej 35 W publikacji znajdziesz wskazówki, które pomogą ci w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej kierowców oraz wzory przydatnych dokumentów. Dzięki temu: • bezbłędnieprzygotujeszumowęopracę, • będzieszwiedział,czyprzyzatrudnianiu kierowcynaniepełnyetatwumowie trzebazapisaćdodatkowylimit, • przekonaszsię,czyprzewoźnikmoże wymagać,abykierowcanazleceniuodbył szkoleniebhp, • dowieszsię,jakprawidłowookreślićporę nocnądlakierowcy. Zarządzanie transportem WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Jeśli:   jesteśwłaścicielemfirmytransportowej,kierownikiemdziału transportulubspecjalistąds.transportu,   chceszpoznaćwskazówkidotycząceczasupracykierowców, dowiedzsię,jakuniknąćkarITD,   chceszbyćnabieżącozewszystkimizmianamiwprzepisach transportowychinowymiwytycznymiGITD WEJDŹ NA STRONĘ www.pobierzebook.wip.pl/transport i pobierz bezpłatne e-poradniki! issn 2450-3681 Grudzień 2015 | nr 17 (88) w w w . c z a s p r a c y k i e r o w c o w . w i p . p l W t y m n u m e r z e m . i n . : O tym się mówi Zatrzymanie prawa jazdy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego ....................... 2 Zmiany do licencji można złożyć przez Internet ..... 3 Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku ... 3 Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje  wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu  lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie  zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo   że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji. Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, w któ- rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę w godzi- nach 7.00–15.00. ciąg dalszy na stronie 4 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego  kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale  także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie  zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz  nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy  problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku  najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków  osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny  nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy  mają czujniki nacisku osi. Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa się przy drogach o niskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi o zwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie zezwolenie, a to kosztuje i jest czasochłonne. Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia i przytrafi się kontrola, może być nałożona kara. Przy czym w przypadku przekroczenia wyłącznie nacisku osi odpowiedzialność poniesie w zasadzie tylko firma transportowa, wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji. ciąg dalszy na stronie 14 DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KIEROWCA W FIRMIE” Chcesz zadać pytanie naszym autorom? Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 22 318 07 44 i podasz PIN. Terminy i tematy dyżurów na str. 2 Czas pracy kierowcy Zmienią się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S ..................................................... 4 Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku ............................................. 4 Ewidencja czasu pracy pracownika, który sporadycznie wykonuje przewozy ................... 5 Należy precyzyjnie dokumentować aktywności kierowcy ..................................................... 6 Dowóz pracowników do firmy i praca biurowa a czas pracy kierowcy .................................. 7 Indywidualny rozkład czasu pracy uchroni od powstania nadgodzin ................................ 8 Kilku pracodawców a zaświadczenie o działalności dla kierowcy ................................................ 8 Prawa i obowiązki kierowcy Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej ...................................................... 9 Urlop na żądanie pracownika – kierowcy ............. 9 Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze ............................ 10 Dokumentacja Zmiana formy działalności nie wpływa na termin ważności licencji ........................................ 11 Przejazd pojazdem z miejsca zakupu do firmy ..... 11 Kto ma obowiązek rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru, a także sprawdzenia jego prawidłowości ............................................ 12 Przewóz prywatnych rzeczy firmowym pojazdem ... 12 Warunki wykonywania transportu Kto ma obowiązek usunąć zabrudzenia pojazdu powstałe w czasie załadunku ....................... 13 Kabotaż – różne przepisy państw przyjmujących .... 13 Instytucje kontrolne Wysokość opłat drogowych w Wielkiej Brytanii .... 14 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność ....................................... 14 Za brak legalizacji tachografu odpowie i kierowca, i zarządzający transportem ......... 15 Wykresówka wystarczy, aby dostać karę za zbyt szybką jazdę ................................... 15 Pracownicy starosty mogą przeprowadzić kontrolę drogową w zakresie przewozu osób ............. 16 Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z prawem! 18.11.2015 16:41 ACZ 88.indd 1 16-stronicowy miesięcznik, w którym znajdziesz najświeższe wytyczne Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie z którymi inspektorzy przeprowadzają kontrole! issn 2450-3681 Grudzień 2015 | nr 17 (88) w w w . c z a s p r a c y k i e r o w c o w . w i p . p l Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje  wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu  lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie  zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo   że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji. Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, w któ- rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę w godzi- nach 7.00–15.00. ciąg dalszy na stronie 4 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego  kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale  także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie  zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz  nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy  problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku  najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków  osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny  nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy  mają czujniki nacisku osi. Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa się przy drogach o niskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi o zwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie zezwolenie, a to kosztuje i jest czasochłonne. Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia i przytrafi się kontrola, może być nałożona kara. Przy czym w przypadku przekroczenia wyłącznie nacisku osi odpowiedzialność poniesie w zasadzie tylko firma transportowa, wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji. ciąg dalszy na stronie 14 DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KIEROWCA W FIRMIE” Chcesz zadać pytanie naszym autorom? Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 22 318 07 44 i podasz PIN. Terminy i tematy dyżurów na str. 2 W t y m n u m e r z e m . i n . : O tym się mówi Zatrzymanie prawa jazdy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego ....................... 2 Zmiany do licencji można złożyć przez Internet ..... 3 Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku ... 3 Czas pracy kierowcy Zmienią się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S ..................................................... 4 Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku ............................................. 4 Ewidencja czasu pracy pracownika, który sporadycznie wykonuje przewozy ................... 5 Należy precyzyjnie dokumentować aktywności kierowcy ..................................................... 6 Dowóz pracowników do firmy i praca biurowa a czas pracy kierowcy .................................. 7 Indywidualny rozkład czasu pracy uchroni od powstania nadgodzin ................................ 8 Kilku pracodawców a zaświadczenie o działalności dla kierowcy ................................................ 8 Prawa i obowiązki kierowcy Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej ...................................................... 9 Urlop na żądanie pracownika – kierowcy ............. 9 Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze ............................ 10 Dokumentacja Zmiana formy działalności nie wpływa na termin ważności licencji ........................................ 11 Przejazd pojazdem z miejsca zakupu do firmy ..... 11 Kto ma obowiązek rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru, a także sprawdzenia jego prawidłowości ............................................ 12 Przewóz prywatnych rzeczy firmowym pojazdem ... 12 Warunki wykonywania transportu Kto ma obowiązek usunąć zabrudzenia pojazdu powstałe w czasie załadunku ....................... 13 Kabotaż – różne przepisy państw przyjmujących .... 13 Instytucje kontrolne Wysokość opłat drogowych w Wielkiej Brytanii .... 14 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność ....................................... 14 Za brak legalizacji tachografu odpowie i kierowca, i zarządzający transportem ......... 15 Wykresówka wystarczy, aby dostać karę za zbyt szybką jazdę ................................... 15 Pracownicy starosty mogą przeprowadzić kontrolę drogową w zakresie przewozu osób ............. 16 ACZ 88.indd 1 18.11.2015 16:41 Telefoniczny dyżur eksperta raz na tydzień ekspert udziela indywidualnych odpowiedzi na pytania Czytelników „Kierowca w firmie” to jedyna publikacja na rynku, która:  •  dostarcza konkretnych przykładów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców,  •  zawiera fachowe wskazówki dotyczące zatrudniania kierowców i wykonywania transportu,  •  zapewnia jednoznaczną interpretację przepisów dotyczących wszystkich aspektów rozliczania kierowców i kontroli przez ITD oraz PIP. Bonusy prenumeratora! Dwa razy w tygodniu otrzymasz newsletter z najnowszymi poradami prosto na swoją skrzynkę e-mailową Nielimitowany dostęp do wzorów gotowych do wydruku dokumentów Dostęp do archiwum online wszystkich archiwalnych wydań miesięcznika Zamów prenumeratę magazynu „Kierowca w firmie. Czas pracy kierowcy – Zatrudnienie– Kontrole ITD i PIP” I ODBIERZ PREZENT: zawieszkę Normy Czasu Jazdy Kierowców dla załogi 1- i 2-osobowej Zamów prenumeratę już dziś na www.czaspracykierowcow.wip.pl lub przez Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl W tym numerze m.in.:DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓWMAGAZYNU „KIEROWCA W FIRMIE”Chcesz zadać pytanie naszym autorom?Wystarczy, że zadzwonisz pod numer:22 318 07 44 i podasz PIN.Służby kontrolne ITD – rozróżnienie i kompetencje ............................................2Pracownicy GITD ..............................................2Inspektorzy z WITD ...........................................2Nakładanie kar .................................................3Przekroczenie uprawnień przez służby .................3Kiedy inspektor może użyć broni i środków przymusu bezpośredniego ..........................4Jedna inspekcja – różne służby ..........................4Broń palna tylko dla WITD .................................5Usprawiedliwione użycie broni palnej ...................5Środki przymusu bezpośredniego .......................5Jakie są skutki uniemożliwienia kontroli na drodze ...................................................6Skutki niezatrzymania się do kontroli ..................6Nieumyślne zignorowanie sygnału .......................7Kontrola trzeźwości kierowcy ............................8Ucieczka kierowcy z miejsca kontroli ...................8Nieprawdziwe dokumenty i fakty ........................8Konsekwencje unikania lub utrudniania kontroli w firmie ........................................9Nieodbieranie zawiadomienia o kontroli ...............9Próba niewpuszczenia inspektora do firmy .........10Niewyznaczenie reprezentanta firmy ................10Nieobecność potrzebnych osób ........................10Nieokazanie wymaganych dokumentów .............11Okazywanie podrobionych dokumentów .............11Jakie znaczenie mają dla przewoźnika dowody zbierane przez ITD .......................12Przechowywanie dowodów do innych postępowań ..............................................13Dwa podmioty, jedno naruszenie przepisów .......13Zwrot dowodów – bez wykresówek ..................14Dostęp do dowodów – prawa przewoźnika ........14Uprawnienie do wglądu do akt .........................14Prawa przewoźnika w związku z kontrolą ITD ...14Oświadczenia przedsiębiorcy ............................15Skarga na inspektorów ITD ..............................15Kontrola na skutek kontroli .............................15Kara za nieprawidłowe operowanie selektorem ....16Czas pracy kierowcy, a nie pojazdu ...................16Jakie są skutki uniemożliwienia kontroli na drodzePrzewoźnikom i kierowcom zależy na tym, żeby przyjęte zlecenia były wykonywane terminowo. Różnymi sposobami mogą chcieć zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień i nieplanowanych przestojów. Takim przestojem, często uwa-żanym przez nich za niepotrzebny, może być kontrola drogowa Inspekcji Transportu Drogowego lub innych służb. Szczegółowa kontrola czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdu lub innych regulacji związanych z wykonywaniem przewozu drogo-wego często zajmuje sporo czasu. Unikanie kontroli może się jednak okazać kosztowne.Każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek stosować się do pole-ceń i sygnałów wydawanych przez osoby uprawnione do kontroli. Jeżeli kierowca zignoruje sygnał, że ma się zatrzymać w wyznaczonym miejscu, funkcjonariusze dogonią go i ponownie wydadzą mu polecenie.Jest to tzw. zatrzymanie dynamiczne. Jeśli kierowca nadal nie będzie chciał się podporządkować poleceniom, wówczas o pomoc w zatrzyma-niu go zostanie poproszona policja.ciąg dalszy na stronie 6Konsekwencje unikania lub utrudniania kontroli w firmieZa niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części Inspekcja Transportu Drogowego nakłada karę w wysokości 10.000 zł. Do rzadkości należą sytuacje, w których przedsiębiorca oświadcza, że nie podda się kontroli. Zwykle do takiego naruszenia dochodzi w wyniku mniej oczywistych zachowań kontrolowanego. Jednakże również w takim przypadku mogą grozić wysokie kary.Kiedy zatem grożą tak wysoki kary? Dla kontrolowanego kosztowne może się okazać nieokazanie wymaganych dokumentów – rejestru kie-rowców czy pojazdów albo innych dokumentów związanych z wykony-waniem przewozu, jak również okazywanie podrobionych dokumentów, sporządzonych wyłącznie na potrzeby kontroli ITD.Organ kontrolny ma obowiązek powiadomić pisemnie przedsiębiorcę o tym, że zamierza przeprowadzić kontrolę co najmniej siedem dni przed jej podjęciem. Zawiadomienia najczęściej są rozsyłane pocztą, ale zdarza się, że rozwożą je inspektorzy.ciąg dalszy na stronie 9www.czaspracykierowcow.wip.plissn 2450-3681Grudzień 2015 | nr 6 (27)wydanie specjalneSCZ27.indd 118.11.2015 16:42 DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PRACOWNICZA W TRANSPORCIE W TRANSPORCIE DROGOWYM DROGOWYM 40 praktycznych porad, 40 praktycznych porad, jak uniknąć najczęstszych błędów jak uniknąć najczęstszych błędów plus wzory dokumentów plus wzory dokumentów (cid:70)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:280)(cid:3) (cid:38)(cid:75)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:253)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:280)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3) w prawie transportowym? Zobacz nasze fachowe (cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:29) (cid:58)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:199)(cid:318)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:86)(cid:260)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:29) @ 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl (cid:58)(cid:918)(cid:218)(cid:38)(cid:40)(cid:45)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:29) FABRYKAWIEDZY.com (cid:50)(cid:53)(cid:36)(cid:61)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:41)(cid:36)(cid:38)(cid:40)(cid:37)(cid:50)(cid:50)(cid:46)(cid:17)(cid:38)(cid:50)(cid:48)(cid:18)WIEDZAIPRAKTYKA (cid:45)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:8)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)kategorii Transport Drogowy (cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:219)(cid:83)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:80) http://fabrykawiedzy.com/transport-drogowy.html (cid:51)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:181)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:29)(cid:3)(cid:53)(cid:36)(cid:37)(cid:36)(cid:55)(cid:20)(cid:19) Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści .................................................................................................. Wstęp ......................................................................................................... WSKAZÓWKA 1. JAKIE DOKUMENTY MUSI DOSTARCZYĆ KIEROWCA NOWEMU PRACODAWCY ............................................ WSKAZÓWKA 2. CZY PRZY ZATRUDNIANIU KIEROWCY NA NIEPEŁNY ETAT W UMOWIE TRZEBA ZAPISAĆ DODATKOWY LIMIT .............................................................................. WSKAZÓWKA 3. CZY WYKROCZENIA DROGOWE I PUNKTY KARNE KIEROWCY MOGĄ BYĆ PRZESZKODĄ W ZATRUDNIENIU .................................................................................. WSKAZÓWKA 4. JAKIE SĄ SKUTKI ZATRUDNIENIA KIEROWCY Z ZAKAZEM WYKONYWANIA ZAWODU.................. WSKAZÓWKA 5. KIEDY KIEROWCA POWINIEN PRZEJŚĆ WSTĘPNE SZKOLENIE ........................................................................... WSKAZÓWKA 6. CZY PRZEWOŹNIK MOŻE WYMAGAĆ, ABY KIEROWCA NA ZLECENIU ODBYŁ SZKOLENIE BHP ........... WSKAZÓWKA 7. KIEROWCY PO WYPADKU PRZY PRACY PRZYSŁUGUJĄ DWA ODSZKODOWANIA ...................................... WSKAZÓWKA 8. KIEDY PRACODAWCA MUSI WYPŁACIĆ PRACOWNIKOWI ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY ............................................................... WSKAZÓWKA 9. W JAKI SPOSÓB KIEROWCA MOŻE UZYSKAĆ WCZEŚNIEJSZĄ EMERYTURĘ ......................................... WSKAZÓWKA 10. JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ KIEROWCY W ZWIĄZKU Z DYSCYPLINARNYM ZWOLNIENIEM Z PRACY .................................................................................................... WSKAZÓWKA 11. CZY KIEROWCY ZAWSZE PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE ZA DYŻUR ........................................................... 3 7 9 11 15 20 24 27 29 31 34 36 39 3 Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym WSKAZÓWKA 12. CZY MOŻNA POTRĄCAĆ KARY UMOWNE KIEROWCOM, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STAWKĘ MINIMALNĄ .... WSKAZÓWKA 13. JAK ROZLICZAĆ I JAK WYPŁACAĆ RYCZAŁTY ZA CZAS SPĘDZONY W ZAŁODZE .............................. WSKAZÓWKA 14. JAK ROZLICZAĆ PODRÓŻE SŁUŻBOWE KIEROWCY Z UKRAINY ......................................................................... WSKAZÓWKA 15. CZY MOŻNA UZALEŻNIĆ STAWKĘ DIETY OD RODZAJU POJAZDU...................................................................... WSKAZÓWKA 16. JAKIE KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ TRZEBA ZWRÓCIĆ KIEROWCY ........................................................... WSKAZÓWKA 17. JAKI WYMIAR URLOPU PRZYSŁUGUJE KIEROWCY ................................................................................................ WSKAZÓWKA 18. KIEDY JEST MOŻLIWE ODWOŁANIE KIEROWCY Z URLOPU I JAKIE BĘDZIE MIAŁO KONSEKWENCJE .................................................................................... WSKAZÓWKA 19. JAK OBLICZYĆ URLOP WYPOCZYNKOWY KIEROWCY, KTÓRY ODCHODZI Z PRACY W TRAKCIE ROKU ... WSKAZÓWKA 20. JAK EWIDENCJONOWAĆ CZAS PRACY MAGAZYNIERA-KIEROWCY ................................................................ WSKAZÓWKA 21. CZYM SIĘ RÓŻNI PRACA W GODZINACH PONADWYMIAROWYCH OD PRACY W NADGODZINACH ...... WSKAZÓWKA 22. JAKIE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ PRZYSŁUGUJE KIEROWCY ............................. WSKAZÓWKA 23. JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ PORĘ NOCNĄ DLA KIEROWCY ...................................................................... WSKAZÓWKA 24. DO KTÓREJ CZĘŚCI AKT OSOBOWYCH DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA OD KIEROWCÓW ........................... WSKAZÓWKA 25. KTÓRE DOKUMENTY KIEROWCY MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W AKTACH PRACOWNICZYCH TYLKO W FORMIE KOPII ..................................................................................... 43 46 52 54 56 60 62 65 68 71 76 79 82 85 4 Spis treści WSKAZÓWKA 26. CZY DO ODDELEGOWANIA KIEROWCY WYSTARCZY USTNE ZAWIADOMIENIE ........................................... WSKAZÓWKA 27. CZY WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ PONAD WYMIAR NIEPEŁNOETATOWCA TRZEBA ZAPISAĆ W UMOWIE O PRACĘ ............................................................................ WSKAZÓWKA 28. CZY PRZEWOŹNIK POWINIEN PRZECHOWYWAĆ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH KIEROWCY ................................................................................................ WSKAZÓWKA 29. JAKIE OBOWIĄZKI WIĄŻĄ SIĘ Z WPROWADZENIEM STAWKI MINIMALNEJ DLA KIEROWCÓW NA UMOWIE ZLECENIA ................................... WSKAZÓWKA 30. CZY PRACODAWCA MOŻE UKARAĆ KIEROWCĘ ZA NIEPOWIADOMIENIE W TERMINIE O CHOROBIE ............................................................................................ WSKAZÓWKA 31. KIEDY KIEROWCA ULEGA WYPADKOWI PRZY PRACY ............................................................................................. WSKAZÓWKA 32. JAK POSTĄPIĆ, JEŻELI OKAŻE SIĘ, ŻE KIEROWCA JEST NA DOPALACZACH ........................................ WSKAZÓWKA 33. O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ PRZY WYSTAWIANIU ŚWIADECTWA PRACY ............................................ WSKAZÓWKA 34. JAK PRZEBIEGA KONTROLA ZUS W FIRMIE TRANSPORTOWEJ .............................................................. WSKAZÓWKA 35. CO SPRAWDZĄ INSPEKTORZY ZUS PODCZAS KONTROLI W FIRMIE TRANSPORTOWEJ ................... WSKAZÓWKA 36. JAK PRZEBIEGA KONTROLA PIP W FIRMIE TRANSPORTOWEJ .............................................................. WSKAZÓWKA 37. CO SKONTROLUJE PIP W RAMACH KONTROLI BHP W FIRMIE TRANSPORTOWEJ ............................... WSKAZÓWKA 38. CO MOŻE SPRAWDZAĆ PIP, KONTROLUJĄC W FIRMIE TRANSPORTOWEJ BHP ...................... 89 91 95 97 106 109 113 117 121 128 131 153 156 5 Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym WSKAZÓWKA 39. CZY PIP MOŻE BEZ UPRZEDZENIA SKONTROLOWAĆ LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW ........................................................................................... WSKAZÓWKA 40. CZYM SKUTKUJE UTRUDNIANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH INSPEKTOROWI PRACY............... DOKUMENT 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA ......................................................................................... DOKUMENT 2. OŚWIADCZENIE KIEROWCY O WYMIARZE ZATRUDNIENIA ....................................................................................... DOKUMENT 3. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU MIENIA ...... DOKUMENT 4. POLECENIE PRACY W NADGODZINACH .......... DOKUMENT 5. POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO .............. DOKUMENT 6. POROZUMIENIE W SPRAWIE STOSOWANIA MNIEJ KORZYSTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA ................ DOKUMENT 7. PROTOKÓŁ KONTROLI STANU TRZEŹWOŚCI .. DOKUMENT 8. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA – NA PODSTAWIE ART. 53 KP ........................ DOKUMENT 9. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON ...................................................................... DOKUMENT 10. POROZUMIENIE STRON W SPRAWIE SKRÓCENIA OKRESU WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ ... DOKUMENT 11. UMOWA O DZIEŁO ............................................... DOKUMENT 12. UMOWA O PRACĘ .................................................. DOKUMENT 13. UMOWA ZLECENIA ............................................... DOKUMENT 14. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ .................................................................................................... DOKUMENT 15. ZARZĄDZENIE O NIEDOPUSZCZENIU DO PRACY PRACOWNIKA POD WPŁYWEM ALKOHOLU ........... 160 163 171 174 176 179 183 186 190 193 197 200 203 210 215 220 225 6 Wstęp WSTĘP Zatrudniając kierowców, musimy pamiętać o wielu for- malnościach, począwszy od zawarcia umowy i umieszczenia w niej odpowiednich zapisów, poprzez między innymi ba- dania, szkolenia bhp, rozliczanie podróży służbowych, aż po wystawienie świadectwa pracy. Wiąże się z tym wiele wątpli- wości, które możesz rozwiać dzięki lekturze niniejszej książ- ki. Wyjaśniamy w niej, jakie dokumenty powinien dostar- czyć nowo zatrudniony kierowca, kiedy kierowca powinien przejść wstępne szkolenie, jak rozliczać podróże służbowe kierowcy z zagranicy. Z publikacji dowiesz się, jak wysta- wić świadectwo pracy, jak poprawnie określić porę nocną kierowcy. Podpowiemy również, jakie i do której części akt osobowych dołączyć oświadczenia od kierowców oraz które dokumenty kierowcy można przechowywać w aktach pra- cowniczych tylko w formie kopii. Oprócz tego nie tylko dowiesz się, jak przebiega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i jakie dokumenty skontrolują inspektorzy, ale także przekonasz się, co sprawdzą inspekto- rzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo przygotowaliśmy dla ciebie 15 najważniej- szych wzorów dokumentów dotyczących zatrudniania kie- rowców z objaśnieniami. Wśród nich znajdziesz rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, polecenie wyjazdu służ- bowego, protokół kontroli stanu trzeźwości czy wzór umo- wy zlecenia. 7 WSKAZÓWKA 1. WSKAZÓWKA 1. JAKIE DOKUMENTY MUSI DOSTARCZYĆ KIEROWCA NOWEMU PRACODAWCY Zanim osoba, która ma być zatrudniona jako kierowca ciężarówki albo autobusu zostanie dopuszczona do pra- cy musi przedstawić przyszłemu pracodawcy dokumenty, z których wynika, że spełnia wymagania ustawy o trans- porcie. Jakie to dokumenty? Chodzi o dokumenty potwierdzające ukończenie kwali- fi kacji wstępnej lub szkolenia okresowego oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Przyszły kierowca musi też posiadać ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Orzeczenia i świadectwa Przedsiębiorca, który poprzednio zatrudniał kierowcę, ma obowiązek wydania mu kopii orzeczeń lekarskich i psycho- logicznych oraz świadectw kwalifi kacji zawodowych dopiero z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Oryginały tych doku- mentów powinien jednak posiadać kierowca, poza tym po- twierdzeniem zaliczenia aktualnego szkolenia okresowego i badań jest wpis dokonywany w prawie jazdy. Dane osobowe Oprócz tego przyszły pracodawca może oczekiwać od kandydata do pracy udostępnienia danych osobowych obej- mujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodze- 9 Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym nia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), prze- bieg dotychczasowego zatrudnienia. Ma więc prawo zażądać:  wypełnionego kwestionariusza osobowego dla kandyda- ta do pracy,  świadectw pracy z poprzednich zakładów oraz innych do- kumentów potwierdzających zatrudnienie z roku, w któ- rym kierowca ubiega się o zatrudnienie,  omówionych wyżej dokumentów potwierdzających kwa- lifi kacje zawodowe wymagane przy wykonywaniu ofero- wanej pracy. Jeśli kandydat do pracy chce, może uzupełnić te informa- cje o dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia z lat ubiegłych oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzy- stania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. Podstawa prawna:  ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),  art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),  § 1 ust 1 i 2 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców do- kumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pra- cy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.). 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: