Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 003825 24128337 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014 - ebook/pdf
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-491-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” zaprezentowano przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości i zawierające w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania

Po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywidualnych uwarunkowań rozwiązania te mogą być wykorzystane przy opracowywaniu własnych, nowych zasad (polityki) rachunkowości lub aktualizacji dotychczas obowiązujących w przypadku wystąpienia m.in. zmian w zasadach ewidencji operacji gospodarczych lub w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej czy też w zasadach sporządzania sprawozdawczości.

Dzięki publikacji zyskasz wiedzę m.in. na temat:

Ważne:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBlIOTEKA Inforlex MARIA JASIŃSKA gRZEgORZ KURZĄTKOWSKI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości Spis treści Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości 1. Podstawy prawne dotyczące opracowania zasad (polityki) rachunkowości ................................................................................... 5 2. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości z załącznikami ................................................................................... 8 Załącznik do Zarządzenia kierownika jednostki – Zasady (polityka) rachunkowości ......................................................................................................... CZĘŚĆ I – Ustalenia ogólne ..................................................................................... CZĘŚĆ II – Ustalenia szczegółowe .......................................................................... CZĘŚĆ III – Księgi rachunkowe ............................................................................... Załącznik nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości – Protokół potwierdzający przyjęcie programu finansowo-księgowego do użytkowania ..................................... Załącznik nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości – Protokół potwierdzający przyjęcie programu kadrowego do użytkowania ....................................................... Załącznik nr 3 do Zasad (polityki) rachunkowości – Protokół potwierdzający przyjęcie programu płacowego do użytkowania ........................................................ Załącznik nr 4 do Zasad (polityki) rachunkowości – Protokół potwierdzający przyjęcie programu do obsługi ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania .......... Załącznik nr 5 do Zasad (polityki) rachunkowości – Instrukcja określająca sposób zarządzania systemami informatycznymi ...................................................... Załącznik nr 6 do Zasad (polityki) rachunkowości – Wykaz kont dla budżetu [ORGANU] ............................................................................................ – Zasady funkcjonowania kont dla budżetu [ORGANU] – część opisowa do Załącznika nr 6 do Zasad (polityki) rachunkowości ............................................. 11 11 15 20 33 33 34 35 35 39 42 Załącznik nr 7 do Zasad (polityki) rachunkowości – Wykaz kont dla jednostki ...... – Zasady funkcjonowania kont dla jednostki – część opisowa do Załącznika nr 7 do Zasad (polityki) rachunkowości ........................................................................... 52 59 Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) rachunkowości – Wykaz i opis działania programów komputerowych wprowadzonych do stosowania niniejszym zarządzeniem (lub stosowanych) w jednostce na potrzeby obsługi finansowo-księgowej, płac i kadr, ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, realizacji operacji bezgotówkowych i obsługi budżetu jednostki ........................................................... 87 2 lipiec 2014 r. Maria Jasińska magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego GrzeGorz kurzątkowski magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości 87022f6f-7886-4a4c-8875-4d1af9051eba Wstęp Zasady (polityka) rachunkowości są integralną częścią rachunkowości, która z kolei wiąże się nierozerwalnie z działalnością każdej jednostki i stanowi integralną część systemu zarzą- dzania, spełniając funkcję informacyjną, analityczną, interpretacyjną, kontrolną i nadzorczą oraz statystyczną. Zasady (polityka) rachunkowości powinny w sposób jasny i czytelny opisywać stoso- wane zasady rachunkowości, przyjęty sposób wyceny i ujmowania oraz grupowania, a tak- że ujawniania m.in.: w sprawozdawczości budżetowej i finansowej informacji o zdarzeniach gospodarczych zachodzących w danej jednostce. Istotne znaczenie polityki rachunkowości wynika z faktu, że stanowi ona narzędzie pro- gramowania systemu rachunkowości, z którego z kolei generowane są informacje umożli- wiające ocenę sytuacji finansowej i majątkowej danej jednostki, w tym ustalenie wyniku finansowego oraz wskazanie jego źródeł zarówno przez kierownictwo jednostki przy podej- mowaniu decyzji o charakterze strategicznym i do celów bieżącego zarządzania, jak i przez użytkowników zewnętrznych. Specyfika zasad (polityki) rachunkowości sprawia, że kształt tego dokumentu w po- szczególnych jednostkach może być bardzo zróżnicowany, a zakres przyjętych w nim uregulowań może być ogólny lub bardzo szczegółowy, w zależności od sposobu podejścia do tej kwestii przez kierownika danej jednostki, a także od charakteru tej jednostki, rodzaju i skali działalności, potrzeb informacyjnych, możliwości stosowania uproszczeń w systemie rachunkowości i dokonywania ich wyborów. Polityka rachunkowości powinna być dokumentem dostosowanym ściśle do indywidu- alnych potrzeb każdej jednostki i stanowić źródło informacji o jej rachunkowości dla osób lipiec 2014 r. 3 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości ●● ●● ●● ●● odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości i innych pracowników, a także dobry spo- sób na komunikację tej jednostki z otoczeniem. Wobec tego obowiązek opracowania i stosowania przez jednostki zasad (polityki) ra- chunkowości powinien być traktowany bardzo odpowiedzialnie, a nie wyłącznie formalnie, zwłaszcza że prawie w każdym protokole organów kontroli odnotowywane są błędy dotyczące polityki rachunkowości, np.: niekompletne opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachun- kowości w wyniku nieokreślenia zasad klasyfikacji zdarzeń na różnych kontach, niewskazanie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości mo- mentu rozpoczęcia umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw- nych, niewskazanie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości ak- tualnej wersji oprogramowania, niekompletne opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachun- kowości, w tym niesporządzenie opisu systemu informatycznego oraz nieopisanie syste- mu służącego ochronie danych i ich zbiorów. Prezentowany w książce przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki usta- lającego zasady (politykę) rachunkowości i zawierającego w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania, po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywi- dualnych uwarunkowań, może być pomocny przy opracowywaniu nowych zasad (polityki) rachunkowości lub aktualizacji dotychczas obowiązujących w przypadku wystąpienia m.in. zmian w zasadach ewidencji operacji gospodarczych lub w zasadach prowadzenia gospo- darki finansowej czy też w zasadach sporządzania sprawozdawczości. 4 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości 1. Podstawy prawne dotyczące opracowania zasad (polityki) rachunkowości Od 1 stycznia 2011 r. po zmianach wprowadzonych w treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 wrześ- nia 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), co nastąpiło na podstawie art. 21 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przepisy uor stosuje się również do gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: ●● ●● ●● państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych. Ustawa o rachunkowości obliguje wymienione podmioty i jednostki do posiadania aktual- nej dokumentacji, opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Stosowne uregu- lowania w tym zakresie zostały zawarte w art. 4 i 10 uor. Ponadto w treści art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) zawarte są dodatkowe postanowienia (szczególne zasady), odnoszące się do planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Pol- skiej, a mianowicie, że plany kont dla tych jednostek powinny uwzględniać, że: ●● ●● ●● dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydat- ków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków, odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału, ●● wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. Szczególne zasady rachunkowości, ustalone dla podanych jednostek, dotyczą: ewidencji wykonania budżetu, ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym, ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samo- rządu terytorialnego, ●● ●● ●● ●● wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, ●● sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań. Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 40 ust. 4 uofp, określił szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla podanych jednostek w rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych za- lipiec 2014 r. 5 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże- towych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów kont oraz charakter działalności prowadzonej przez te pod- mioty i jednostki. Na wymienione w tym rozporządzeniu podmioty oraz jednostki nałożony został również obowiązek respektowania postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto kierownicy części wskazanych jednostek (np. oświatowych jednostek budżeto- wych) powinni w trakcie opracowywania zasad (polityki) rachunkowości uwzględnić zasady określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz organy podatkowe podległe Ministrowi Finansów – oprócz ogólnych zasad wynikających z uor i podanych roz- porządzeń – zobligowane są również do stosowania odrębnych zasad określonych w następu- jących aktach prawnych, uwzględniających potrzebę zapewnienia przejrzystości planów kont oraz charakter działalności prowadzonej przez te organy, tj. w: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo- ści oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zarządzeniu nr 54 Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo- ści i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jedno- osobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe. Pozostałe akty normatywne odnoszące się do zasad (polityki) rachunkowości to: ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości bud- żetowej, rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sek- tora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za- granicznych, 6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości ●● ●● ●● ●● rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospoda- rowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, komunikat nr 10 Ministra Finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Ko- mitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 uor). Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uprosz- czenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację tego obowiązku (art. 4 ust. 4 uor). Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny ak- tywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwar- tych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych (art. 5 ust. 1 uor). Każda jednostka, zgodnie z art. 10 ust. 1 uor, powinna posiadać dokumentację opisu- jącą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczegól- ności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: ●● zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady kla- syfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, ●● wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycz- nych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania da- nych, opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algo- rytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczegól- ●● lipiec 2014 r. 7 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości ności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; 4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich za- pisów. Ustalenie w formie pisemnej i aktualizowanie dokumentacji opisującej w języku pol- skim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości należy do obowiązków kierownika jednostki (art. 10 ust. 2 uor). Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 3 uor, w sprawach nieuregulowanych przepisami uor, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachun- kowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki inne niż sporzą- dzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi in- terpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, mogą stosować Mię- dzynarodowe Standardy Rachunkowości. 2. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości z załącznikami Wydanie zarządzenia w sprawie ustalenia, w tym również aktualizacji, zasad (polityki) ra- chunkowości należy do obowiązków kierownika jednostki, na co wskazuje art. 10 ust. 2 uor. Co prawda, zasada ciągłości wymusza na jednostce stosowanie wybranych i przyjętych przez nią zasad (polityki) rachunkowości, jednak stworzenie takiej polityki rachunkowości, która nie będzie poddawana aktualizacjom w trakcie całego cyklu funkcjonowania jednostki, w prakty- ce jest niemalże niemożliwe. Stąd w zdecydowanej większości jednostek dochodzi do zmian w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, co najczęściej wynika z obowiązku bę- dącego skutkiem modyfikacji przepisów o rachunkowości lub z utraty prawa do stosowania dotychczasowych uproszczeń, lub też z decyzji kierownika jednostki podjętej z zachowaniem przysługujących mu uprawnień. Zmian w zasadach (polityce) rachunkowości powinno się dokonywać każdorazowo ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Prezentujemy przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości. Po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki oraz przyjęciu indy- widualnych rozwiązań wzór może być pomocny przy opracowywaniu nowych zasad (polityki) rachunkowości, aktualizacji dotychczas obowiązujących w przypadku wystąpienia m.in. zmian w zasadach ewidencji operacji gospodarczych lub w zasadach prowadzenia gospodarki finan- sowej czy też w sprawozdawczości. 8 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości Wzór. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie nr …../….. Kierownika …………… (nazwa jednostki) z dnia ………………………………. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w …………. (nazwa jednostki) Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub- licznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budże- tu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samo- rządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289), rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w spra- wie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwa- rancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo- wego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283), rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek sa- morządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375), zarządzeniem nr 54 Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatko- wych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (j.t. Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 55) oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości zarządzam, co następuje: § 1 Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości w ................................ (nazwa jednostki) – stanowiące załącznik do niniejszego zarzą- dzenia. lipiec 2014 r. 9 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości § 2 Przestrzeganie i ścisłe stosowanie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w § 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochro- nę majątku jednostki. Nieprzestrzeganie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w § 1, stanowi naru- szenie obowiązków służbowych. § 3 § 4 Zobowiązuję wszystkich pracowników …..............................…. (nazwa jednostki) właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do za- poznania się z zasadami (polityką) rachunkowości, o których mowa w § 1, oraz prze- strzegania w pełni zawartych w nich postanowień. § 5 Zobowiązuję kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych …........................ ......…. (nazwa jednostki) do zapoznania z treścią zasad (polityki) rachunkowości, o któ- rych mowa w § 1, wszystkich podległych pracowników wykonujących zadania określone w zakresach czynności. § 6 Traci moc Zarządzenie nr …/… Kierownika …......................….. (nazwa jednostki) z dnia …………………. w sprawie …...................….. z późniejszymi zmianami (ewen­ tualnie). I wariant: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ………… r. § 7 lub II wariant: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia …….. r. 10 lipiec 2014 r. ……………………………………….. (kierownik jednostki) Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości Załącznik do Zarządzenia nr …/... Kierownika …..............................…. (nazwa jednostki) z dnia ……………… Zasady (polityka) rachunkowości dla ………………….……..….. (nazwa jednostki) CZĘŚĆ I Ustalenia ogólne § 1 Zasady (politykę) rachunkowości opracowano na podstawie: 1) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.), 2) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), 3) ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), 4) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.zm.), 5) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn.zm.), 6) ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), 7) ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.), 8) rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), 9) rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun- kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto- rialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza gra- nicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289), 10) rozporządzenia Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skar- bu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), 11) rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za- granicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.), 12) rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości bud- żetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119), 13) rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616), lipiec 2014 r. 11 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady (polityka) rachunkowości 14) rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposo- bu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 298, poz. 1767), 15) rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospoda- rowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), 16) rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247 z późn.zm.), 17) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283), 18) rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo- ści oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375), 19) zarządzenia nr 54 Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo- ści i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jedno- osobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (j.t. Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 55). § 2 Ilekroć w niniejszych zasadach (polityce) rachunkowości jest mowa o: 1) jednostce – oznacza to ……….. (nazwa jednostki), 2) budżecie jednostki – oznacza to budżet ………. (nazwa np. JST), 3) kierowniku jednostki – oznacza to ……………. (określić stanowisko i nazwę jednostki), 4) głównym księgowym – oznacza to ………… (określić stanowisko i nazwę jednostki), 5) środkach trwałych – oznacza to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym: środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrze- by jednostki. § 3 1. …………………. (nazwa jednostki) prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie …………………… (podać adres) za pomocą programu komputerowego finansowo-księ- gowego pod nazwą: ………. (nazwa), którego autorem jest firma ………. (nazwa i siedzi­ ba), w wersjach wskazanych w odrębnych protokołach potwierdzających przyjęcie pro- gramu ………… (nazwa programu), do użytkowania, wraz z jego aktualizacjami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad (polityki) rachunkowości. 2. Program komputerowy ……. (nazwa programu) stosowany w prowadzeniu ewidencji księ- gowej spełnia wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości i zostaje wprowadzony do stoso- wania niniejszym zarządzeniem (lub został wprowadzony do użytkowania Zarządzeniem ……………. nr …/… z dnia …… w sprawie …...............). 12 lipiec 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: