Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003580 21549166 na godz. na dobę w sumie
Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów - ebook/pdf
Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-572-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> własności intelektualnej
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce zawarto analizę krajowego i zagranicznego systemu polubownego z uwzględnieniem specyfiki polskiego arbitrażu domenowego. Wykazano różnice między rozstrzyganiem sporów domenowych przez krajowe sądy powszechne i arbitrażowe oraz omówiono działalność i orzecznictwo dwóch instytucji krajowych właściwych w zakresie danych sporów, tj. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
W opracowaniu zawarto też informacje praktyczne w zakresie pozyskiwania i utrzymywania domen internetowych.
Monografia przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedsiębiorców oraz pracowników naukowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY W SERII: PRAWNA REGULACJA KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH MAREK SALAMONOWICZ PATENTOWANIE GENÓW LUDZKICH JULIA STANEK WYKORZYSTYWANIE PRZEZ PRASĘ UTWORÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM. WYJĄTKI, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GRZEGORZ PACEK PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. WYBRANE ZAGADNIENIA KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIE WICZ, MIROSŁAW KARPIUK GRANICE WOLNOŚCI WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW PRAWNICZYCH REDAKCJA NAUKOWA ARTUR BIŁGORAJSKI PRAWNA OCHRONA FORMATÓW TELEWIZYJNYCH ZBIGNIE W PINKALSKI OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ KAROLINA S ZTOBR YN PRAWO WŁAŚCIWE DLA DOBREGO IMIENIA OSOBY FIZYCZNEJ I JEGO OCHRONY JUSTYNA BALCARCZYK WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW DARIA KATARZYNA GĘSICKA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ MARIUSZ KRZYSZTOFEK STATUS PRAWNY DZIENNIKARZA REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH LIS CYWILNOPRAWNA OCHRONA WIZERUNKU OSÓB POWSZECHNIE ZNANYCH W DOBIE KOMERCJALIZACJI DÓBR OSOBISTYCH JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, JOANNA BANASIUK domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów Karolina Mania MONOGRAFIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. Recenzent Dr Dariusz Kasprzycki Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Agnieszka Bąk Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN 978-83-264-8949-5 ISSN 1897-4392 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Charakterystyka domeny internetowej – zagadnienia wybrane / 21 Wprowadzenie / 21 1.1. Budowa domeny internetowej / 26 Rodzaje domen internetowych / 28 Funkcje domeny internetowej / 30 Pojęcie domeny internetowej / 24 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Zasady rejestracji domen internetowych na świecie / 31 1.2.1. Zarządzanie systemem rejestracji domen internetowych na świecie / 33 Zasady rejestracji domen internetowych w Polsce / 35 1.3.1. Procedura rejestracji domen internetowych w Polsce / 38 1.2. 1.3. Rozdział II Charakter prawny i ekonomiczny domeny internetowej / 45 Zakończenie / 41 Wprowadzenie / 45 2.1. Charakter prawny umowy o rejestrację domeny internetowej / 47 2.1.1. Specyfika wyłączności korzystania z domeny internetowej / 49 Koncepcje kwalifikacji umowy o rejestrację domeny / 51 2.1.2.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o dzieło / 51 Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa najmu / 52 2.1.2.2. 2.1.2. 5 Spis treści 2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych / 52 Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o świadczenie usług nieuregulowana innymi przepisami / 53 Charakter ekonomiczny domeny internetowej / 55 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Pierwotny i wtórny rynek domen internetowych / 56 Opcja na rejestrację nazwy domeny / 58 Prawne uwarunkowania obrotu domenami internetowymi na podstawie przepisów krajowych / 59 Zakończenie / 93 6 Zakończenie / 61 Wprowadzenie / 63 3.1. 3.2. Rozdział III Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające / 63 3.3. 3.4. Oznaczenia odróżniające – zagadnienia ogólne / 63 Domena internetowa jako oznaczenie mogące pełnić funkcję odróżniającą / 65 Domena internetowa jako znak towarowy / 67 3.3.1. Rejestracja oznaczenia w postaci domeny internetowej jako oznaczenia odróżniającego / 72 Zdolność odróżniająca / 72 3.3.1.1. Przeszkody rejestracyjne / 76 3.3.1.2. Zakres prawa ochronnego nabytego w wyniku 3.3.1.3. rejestracji / 79 3.3.2. 3.3.3. Używanie domeny w charakterze niezarejestrowanego znaku towarowego / 80 Nowelizacja przepisów w zakresie rejestracji znaków towarowych / 83 Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa / 86 3.4.1. Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorcy (firma) / 87 Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa) / 91 3.4.2. Spis treści Rozdział IV Kolizje między domenami internetowymi a oznaczeniami odróżniającymi i sposoby ich eliminowania / 94 Wprowadzenie / 94 4.1. 4.2. 4.3. Rejestracja i używanie domen a naruszenie praw osób trzecich / 95 Problemy związane z rozwiązywaniem sporów o domeny na drodze sądowej / 97 4.2.1. Jurysdykcja i prawo właściwe w przypadku sporów o domeny internetowe / 100 Alternatywne metody rozwiązywania sporów jako metoda rozwiązywania sporów o domeny internetowe / 110 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. Postępowanie polubowne a wymiar sprawiedliwości / 113 Postępowanie polubowne a prawo do sądu / 117 Specyfika polubownego systemu rozstrzygania sporów o domeny / 119 Online dispute resolution jako narzędzie rozwiązywania sporów o domeny internetowe / 120 4.3.4. Zakończenie / 123 Rozdział V Zagraniczne polubowne systemy rozstrzygania sporów o domeny internetowe / 125 Wprowadzenie / 125 5.1. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) / 126 5.1.1. Charakterystyka regulaminu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy / 129 Przesłanki stosowania regulaminu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy / 132 5.1.2. Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center) / 140 5.2.1. Procedura postępowania polubownego w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO / 142 Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów dotyczących nazw domen .eu (.eu Alternative Dispute Resolution of the Czech Arbitration Court) / 145 5.2. 5.3. Zakończenie / 149 7 Spis treści Rozdział VI Polubowne rozstrzyganie sporów o domeny internetowe w Polsce / 150 Wprowadzenie / 150 6.1. Specyfika polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe w Polsce / 151 6.1.1. 6.1.2. Zapis na sąd polubowny / 153 Wyrok sądu polubownego w sprawach sporów dotyczących domen internetowych / 158 6.2. 6.3. Specyfika krajowego systemu polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe na tle systemów funkcjonujących za granicą / 161 Krajowy system polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe a sądownictwo powszechne / 167 Zakończenie / 173 Rozdział VII Analiza polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe w Polsce na przykładzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji / 175 Wprowadzenie / 175 7.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. Zasady i podstawy materialne i proceduralne postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT / 176 7.1.1. Zakres roszczeń w postępowaniu sądowym i w postępowaniu arbitrażowym / 179 Swoboda kształtowania reguł postępowania arbitrażowego / 182 Wszczęcie postępowania arbitrażowego / 183 Arbiter / 185 Czas postępowania arbitrażowego / 189 Zamknięcie postępowania arbitrażowego i wydanie orzeczenia / 191 Koszt postępowania arbitrażowego / 192 7.1.7. Poufność postępowania arbitrażowego / 194 7.1.8. Zaskarżalność wyroku sądu arbitrażowego / 195 7.1.9. Analiza orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT / 196 7.2 8 Spis treści 7.2.1. Płaszczyzny kolizji i specyfika ich eliminowania w trybie polubownym / 198 7.2.1.1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy / 199 Naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 206 Naruszenie przepisów kodeksu cywilnego / 208 7.2.1.2. 7.2.2. 7.2.1.3. Naczelne problemy orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT / 209 7.2.2.1. 7.2.2.2. 7.2.2.3. Zakończenie / 220 Handel i blokowanie domen internetowych / 215 Ambush marketing / 218 Krytyka konsumencka / 219 Wnioski / 223 Bibliografia / 229 9 Wykaz skrótów k.c. Konstytucja RP k.p.c. p.p.m. p.w.p. u.z.n.k. Akty prawne ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę- powania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Publikatory urzędowe, zbiory orzecznictwa i czasopisma Apel. W-wa Dz. U. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Dziennik Ustaw 11 Wykaz skrótów Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE ECR EPS M. Praw. MSiG ONSA OSNC OSNC-ZD OTK OTK-A PPH Pr. Spółek ZNUJ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich European Court Reports Europejski Przegląd Sądowy Monitor Prawniczy Monitor Sądowy i Gospodarczy Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy, Seria A Przegląd Prawa Handlowego Prawo Spółek Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Inne ADR ARPA CBOSA GUS ICANN KIG NASK NSA alternative dispute resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów) Advanced Research Projects Agency (Agencja Za- awansowanych Projektów Badawczych) Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Główny Urząd Statystyczny The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów) Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Naczelny Sąd Administracyjny 12 Wykaz skrótów ODR PIIT SA SN SP TK TSUE UDRP UPRP WIPO WSA online dispute resolution (rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Polubowny Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domeno- wych) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej World Intellectual Property Organization (Świato- wa Organizacja Własności Intelektualnej) Wojewódzki Sąd Administracyjny 13 Wstęp Internet stanowi pierwszą globalną sieć komputerową powszechnie dostępną. Jej eksterytorialny charakter pozwala na nieograniczoną komunikację, wy- mianę informacji i handel elektroniczny niezależny od granic administracyj- nych państw. Mnożąca się aktywność w sieci pozwala nie tylko reklamować działalność przy użyciu narzędzi elektronicznych, ale również sprzedawać towary lub usługi, przy znikomych ograniczeniach natury prawnej. Zjawisko rejestracji domen internetowych ma charakter powszechny, co wynika z faktu, że żadna aktywność w internecie nie może obyć się bez uprzedniej rejestracji domeny internetowej, która pozwala uprawnionemu na prowadzenie strony internetowej. Ta zaś stanowi jej swoiste oznaczenie (lokalizację) w gąszczu danych dostępnych drogą online. Eksterytorialność internetu wywołała konieczność stworzenia globalnego systemu rejestracji domen internetowych. Wprowadzenie hierarchicznej budowy domeny pozwoliło na wyodrębnienie najwyższych poziomów domen (tj. .com, .pl) oraz pogłębienie podziałów poprzez tworzenie rozbudowanych subdomen (tj. .com.pl). Przyjęta formuła stworzyła możliwości nadawania najróżniejszych nazw domenom, w zależności od doboru postaci domeny pierwszego, drugiego i kolejnych stopni. Jednocześnie system rejestracji został oparty na zasadzie: „kto pierwszy, ten lepszy”, co uprzywilejowało przedsiębiorcze podmioty, które w odpowiednim czasie dokonały skutecznej rejestracji interesujących je nazw domenowych. 15 Wstęp Dobór domeny internetowej stanowi istotny czynnik pozwalający na łatwe odnalezienie zamieszczonej pod nią strony www. Analiza systemu rejestracji domen pozwala stwierdzić, że nierzadko odpowiednio brzmiąca domena stanowi przedmiot zainteresowania wielu podmiotów. Ponadto ułomny system pozwala na rejestrację domeny przez podmioty nieuprawnione, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia przepisów prawa. Powszech- nie występujące zjawisko rejestrowania w nazwach domen internetowych znaków towarowych bądź oznaczeń przedsiębiorstw prowadzi do mnożących się sporów między dysponentami nazw domen a uprawnionymi do oznaczeń im odpowiadających. Jako że liczba zarejestrowanych domen internetowych stale rośnie, konieczne stało się utworzenie systemów rozstrzygania sporów na drodze alternatywnej względem sądownictwa powszechnego (ang. alternative dispute resolution – ADR). Z racji tego, że dominującą formą rejestracji domen internetowych jest postać elektroniczna, wprowadzono polubowne mechanizmy rozwiązy- wania konfliktów przy użyciu tożsamych sposobów komunikacji online (ang. online dispute resolution – ODR). Brak jest międzynarodowych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie domen internetowych1. Istniejące alternatywne metody rozwią- zywania sporów na tym tle stanowią podstawę eliminowania wybranych rodzajów kolizji oznaczeń, jakie mogą się pojawiać w związku z rejestracją i późniejszym ich używaniem. Istniejący zagraniczny system alternatywnych formuł rozwiązywania sporów obejmuje wyłącznie kolizję rejestracji domeny internetowej ze znakami towarowymi, natomiast poszczególne kraje przyj- mują indywidualne rozwiązania, stosowane w odniesieniu do określonych domen krajowych najwyższego poziomu. Analogicznie, w polskim systemie prawnym brak jest regulacji normatyw- nych właściwych dla materii domen internetowych, stąd dokonując analizy przepisów prawa, należy każdorazowo zbadać treść umów zawieranych z operatorami oraz ocenić dany stosunek prawny. 1 Wyjątek stanowi m.in. rozwiązanie amerykańskie – Antycybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), ustawa uchwalona dnia 26 października 1999 r. (S 1255 EAH) oraz ustawa fińska z dnia 17 stycznia 2003 r. o domenie (Domain Name Act) – Law No. 228/2003. 16 Wstęp Przedmiotem niniejszej monografii są polubowne sposoby rozstrzygania sporów z zakresu prawa własności intelektualnej w internecie, na przykładzie sporów o domeny internetowe. Ze względu na niejednorodny charakter pojęcia domeny internetowej, zarówno jako identyfikatora o charakterze technicznym, jak i jako oznaczenia odróżniającego (w szczególności mogą- cego pełnić funkcję znaku towarowego lub oznaczenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa), możliwa była analiza porównawcza zagranicznego i krajowego systemu rozwiązywania sporów o domeny na drodze polubow- nej, ze wskazaniem doniosłych różnic i specyfiki polskiego arbitrażu. Autorka podjęła próbę wskazania różnic między rozstrzyganiem sporów dotyczących domen przez sądy powszechne oraz przez sądy arbitrażowe, w zakresie, na jaki pozwala ograniczony dostęp do orzecznictwa sądów krajowych. Anali- zując aktualny krajowy system polubownych sposobów rozwiązywania sporów o domeny internetowe, zbadano działalność i orzecznictwo dwóch instytucji właściwych w zakresie sporów o domeny, tj. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. W monografii przywołane zostały zagraniczne regulacje dotyczące domen internetowych, przeprowadzona została ich analiza oraz zaprezentowane zostały poglądy przedstawicieli doktryny wraz z orzecznictwem sądowym dotyczącym przedmiotowego zakresu. Analizie i ocenie poddane zostały poszczególne przepisy (regulaminy) w zakresie rozwiązywania sporów o domeny, m.in. Uniform Domain Resolution Policy, Regulamin Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO, Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Re- gulamin rozstrzygania sporów o naruszenie praw w następstwie rejestracji nazwy domeny internetowej .pl Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Pozyskując materiały niezbędne do dokonania analizy zagranicznych polu- bownych systemów rozwiązywania sporów o domeny, korespondowano z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO. Dodatkowo, badając krajowe sądownictwo arbitrażowe, kontaktowano się z sekretarzem Sądu Polubow- nego ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz sekretarzem generalnym Sądu Arbitrażowego przy KIG. Dzięki uprzejmości Prezesa Sądu Polubow- nego ds. Domen Internetowych przy PIIT Pana dr. Ireneusza Matusiaka 17 Wstęp uzyskano pełen dostęp do zbioru orzeczeń z lat 2003–2012, co przy uzupeł- nieniu opublikowanych wyroków z lat 2013–2015 pozwoliło dogłębnie przeanalizować treść poszczególnych wyroków. W pracy zawarto także spostrzeżenia osób pracujących w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomuni- kacji oraz w Krajowej Izbie Gospodarczej. Obrana tematyka badań implikowała wybór metod badawczych i sposób prowadzonej analizy. Dokonując oceny polubownych systemów rozwiązy- wania sporów o domeny, należało zastosować metodę komparatystyczną, pozwalającą porównać zagraniczne systemy, w zestawieniu z rozwiązaniami krajowymi. Analiza dokonana została na podstawie metody językowo-lo- gicznej, opartej na ocenie obowiązujących przepisach prawa. Rozważania zawarte w monografii rozpoczynają się od omówienia w roz- dziale I charakterystyki domeny internetowej, w tym wyjaśnienia pojęcia, opisania budowy, rodzajów oraz najważniejszych jej funkcji. Wskazano za- sady rejestracji domen internetowych na świecie oraz w Polsce, wraz z opisem procedury rejestracyjnej w systemie krajowym. W rozdziale II opisano charakter prawny domeny internetowej, ze szczegól- nym uwzględnieniem specyfiki wyłączności korzystania z domeny interne- towej przy wskazaniu odmiennych koncepcji kwalifikacji umowy o rejestrację domeny internetowej. Wykazując wartość ekonomiczną domeny interneto- wej, opisano zjawisko pierwotnego oraz wtórnego rynku domen, usługę opcji rejestracji nazwy domeny oraz prawne uwarunkowania obrotu dome- nami internetowymi na podstawie przepisów krajowych. W rozdziale III skupiono się na wskazaniu cech domeny internetowej zbli- żających ją do oznaczenia odróżniającego, w odniesieniu do znaków towa- rowych oraz oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Rozdział IV poświęcony został omówieniu przestrzeni kolizji między dome- nami internetowymi a oznaczeniami odróżniającymi, wraz ze sposobami ich eliminowania. W rozdziale tym opisano również zagadnienie rejestracji i używania domen internetowych w relacji do naruszenia praw osób trzecich oraz problemy związane z rozwiązywaniem sporów o domeny na drodze sądowej i pozasądowej. 18 Wstęp W rozdziale V dokonano analizy zagranicznych polubownych sposobów rozstrzygania sporów o domeny internetowe, ze szczególnym uwzględnie- niem Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center) i Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów dotyczących nazw domen.eu (.eu Alternative Dispute Resolution of the Czech Arbitration Court). Rozdział VI poświęcony został omówieniu systemu polubownego rozwiązy- wania sporów o domeny internetowe w Polsce. Opisując krajową specyfikę systemu, dokonano porównania z zagranicznymi polubownymi mechani- zmami oraz z sądownictwem powszechnym. Ostatni, VII rozdział stanowi dogłębną analizę polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe w Polsce na przykładzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wraz z oceną jego orzecznictwa. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 kwietnia 2016 r. Pragnę wyrazić szczególne podziękowania Promotorowi pracy – Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Włudyce, jej Recenzentom – Panu prof. dr. hab. Ryszardowi Markiewiczowi i Panu prof. dr. hab. Januszowi Szwai oraz Pani doktor Justynie Ożegalskiej-Trybalskiej za cenne uwagi, bez których niemożliwe byłoby dokończenie tej monografii. Za wsparcie dziękuję Rodzicom, którym dedykuję tę książkę. 19 Rozdział I Charakterystyka domeny internetowej – zagadnienia wybrane Wprowadzenie Rozważania na temat domen internetowych powinny zostać poprzedzone kilkoma słowami wstępu odnoszącymi się do przestrzeni ich funkcjonowania, czyli internetu. Rywalizacja polityczna zaistniała po II wojnie światowej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi Ameryki miała podłoże ideologiczne i militarne2. Jednym z jej symboli stało się wystrzelenie w przestrzeń kosmicz- ną pierwszego sztucznego satelity Ziemi – Sputnika, co nastąpiło 4 paździer- nika 1957 r.3 Radziecki sukces technologiczny zmotywował Amerykanów do wzmożonej aktywności w dziedzinie bezpieczeństwa, stąd w 1958 r. De- partament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. United States Department of Defense) powołał do życia Agencję Zaawansowanych Pro- jektów Badawczych (ang. Advanced Research Projects Agency – ARPA), mającą rozwinąć wojskową technologię w obszarze obronności4. Przez pierwsze lata działalności agencja gromadziła informacje na temat krajowych projektów naukowych możliwych do wykorzystania na polu wojskowym. Nadrzędnym celem stało się wyeliminowanie ryzyka przechwy- 2 P.H. Salus, Casting the net: from ARPANET to INTERNET and beyond, Reading, Mass. 1995, s. 1–5. 3 Reconsidering Sputnik: Forty Years Since the Soviet Satellite, ed. by R.D. Launius, J.M. Logsdon, R.W. Smith, London 2013, s. 355. 4 J. Abbate, Inventing the Internet, Cambridge, Mass. 2000, s. 44–54. 21 Rozdział I. Charakterystyka domeny internetowej – zagadnienia wybrane cenia przesyłanych danych, stanowiących cenne źródło informacji. Szybka i bezpieczna komunikacja miała dać Amerykanom znaczącą przewagę nad wrogiem. Podwaliny globalnej sieci cyfrowej stworzył kilkunastoosobowy zespół na- ukowców, wśród których doniosłą rolę odegrał amerykański informatyk polskiego pochodzenia Paul Baran, urodzony w 1926 r. w Grodnie5. Założenie prowadzonych badań opierało się na idei komutacji pakietów, co w połącze- niu z implementacją rozproszonych sieci cyfrowych pozwalało na błyska- wiczne przesyłanie danych między wieloma użytkownikami sieci jednocześ- nie6. Dzięki współpracy z Rand Corporation, będącą organizacją badawczą działającą przy amerykańskich powietrznych siłach zbrojnych, Paul Baran rozwinął swój projekt, opisując go w 11-tomowej monografii pt. On Distri- buted Communications, opublikowanej w 1964 r.7 Przy współpracy z ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Stanforda, Uniwersytetem w Utah i Uniwersytetem Kalifornijskim ARPA stworzyła bazowy protokół TCP (ang. Transmission Control Protocol), którego efektem była sieć łącząca wymienione uczelnie wyższe, pozwalająca bezpiecznie przesyłać dane między nimi8. Za symboliczny początek powstania sieci ARPANET uważa się dzień przedstawienia projektu na Uniwersytecie Kali- fornijskim, podczas konferencji 1 września 1969 r. w Los Angeles. Cztery tygodnie później wysłano pierwszy sygnał rozproszonej sieci, umożliwiając błyskawiczny transfer danych na dalekich dystansach, w systemie Peer-to-Peer – równorzędnie, bez konieczności tworzenia stacjonarnych 5 D. Renton, Dissident Marxism: Past Voices for Present Times, London–New York 2004, s. 122. 6 M.G. Sobell, Linux. Programowanie w powłoce. Praktyczny przewodnik, przeł. R. Górczyński, wyd. 3, Gliwice 2014, s. 1031. 7 Paul Baran był autorem szeroko komentowanego artykułu naukowego opublikowanego w Rand Paper (P-3717) pt. Some changes in information technology affecting marketing in the year 2000 (lipiec 1968 r.), w którym opisał wizję przyszłości – roku 2000, wskazując zmiany w zakresie handlu, opartego w znacznej mierze na komunikacji drogą elektroniczną oraz idei sklepów wirtualnych. Tekst spotkał się z szeroką falą krytyki. 8 TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), czyli zespół protokołów będących zasadami porozumiewania się komputerów w internecie. 22 Wprowadzenie baz9. Rewolucyjne rozwiązanie pozwalało na szybkie transmisje, przy niskim poziomie ryzyka przechwycenia danych. W latach 70. finansowe wsparcie ARPA dało możliwość prowadzenia za- awansowanych badań nad rozbudową sieci i tworzeniem nowych rozwiązań, tj. poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych10. W 1980 r. odłączono sieć wojskową ARPANET od akademickiej – INTERNET11. W tym czasie Jon Postel, będący pionierem w dziedzinie informatyki, wprowadził jednolity system identyfikowania komputerów, stosowany do dnia dzisiejszego, by następnie stworzyć system DNS (ang. Domain Name System), łączący poszczególne numery komputerów IP z konkretnymi na- zwami domen internetowych, co pozwoliło uprościć poruszanie się po sieci12. Pod koniec lat 80. prace nad internetem przyspieszyły. W 1989 r. powstał ogólnodostępny system sieci dokumentów hipertekstowych World Wide Web, tzw. www13. Rok później, dzięki językowi HTML, stworzono pierwszą stronę internetową, by następnie rozpocząć wprowadzanie zaawansowanych programów komputerowych służących pobieraniu i wyświetlaniu stron in- ternetowych, tzw. przeglądarek. W 1990 r. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (ang. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA), przekształcona w 1972 r. z ARPA, oficjalnie zakończyła prace nad rozwojem sieci cywilnej14. Internet był wówczas zarządzany przez amerykańskie insty- tucje federalne, uzyskując w 1991 r. status dobra ogólnodostępnego. Połowa lat 90. XX wieku przyniosła nowe narzędzia internetowe: wyszukiwarki stron, komunikatory, urządzenia mobilne. Pierwszym portalem na krajowym 9 P2P (ang. Peer-to-Peer) – model komunikacji w sieci komputerowej o równorzędnych upraw- nieniach dostępu dla wszystkich jej użytkowników. 10 A.L. Russell Open Standards and the Digital Age: history, ideology, and networks, Cambridge University, New York 2014, s. 184 i n. 11 Dnia 4 kwietnia 1983 r. z ARPANET odłączono część sieci przeznaczoną dla wojska i nazwano ją MILNET. Od tego momentu ARPANET służyła jedynie aktywności naukowej. 12 IP (ang. Internet Protocol) – indywidualny numer komputera. 13 S. Cameron, S. Richardson, Using Computers in History, New York 2005, s. 15. 14 National Academy of Engineering, Revolution in the U.S. Information Infrastructure, Washington 1995, s. 78. 23 Rozdział I. Charakterystyka domeny internetowej – zagadnienia wybrane rynku była Wirtualna Polska, udostępniona w 1995 r. W 1998 r. powstała amerykańska firma Google, zaś w 2004 r. – serwis społecznościowy Facebook. Polska została przyłączona do internetu w 1991 r. Dnia 20 kwietnia 1992 r. zarejestrowano pierwszą krajową domenę najwyższego stopnia z końcówką .pl. Począwszy od 2000 r. liczba nazw domeny .pl w systemie DNS stale ro- śnie15. W pierwszych latach XXI wieku ich liczba sięgała 200 tys., by w 2014 r. osiągnąć poziom 2,5 mln. Zgodnie ze statystykami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. The International Telecommunication Union – ITU), organizacji re- gulującej rynek telekomunikacyjny, w 2014 r. liczba użytkowników sieci przekroczyła 3 miliardy, podczas gdy w 1993 r. było ich około 14 mln16. W Polsce w 1995 r. z internetu korzystało pół miliona osób. Zgodnie z ra- portem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w roku 2013 dostęp do internetu posiadało 60 Polaków, czyli ponad 22 mln obywateli17. Zarys historyczny powstania internetu ukazuje szybkość rozwoju sieci, która z rządowego planu wojskowego, przez akademicki projekt naukowy, przekształciła się w ogólnodostępne dobro i najpotężniejsze medium XXI wieku. 1.1. Pojęcie domeny internetowej Internet jest siecią połączonych ze sobą komputerów, powiązanych wspólnym protokołem komunikacyjnym TCP/IP, tworzącą zespoły lokalne, miejskie i krajowe (szkieletowe), by finalnie stać się częścią jednej globalnej sieci. Każdy komputer mający dostęp do internetu posiada indywidualny i niepo- 15 Dane zgodne z raportem NASK pt. Q3 2014 Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2014 16 Raport The International Telecommunication Union opublikowany dnia 23 grudnia 2014 r. pt. World Telecommunication/ICT Indicators database 2014 (18th edition). 17 Dane z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej Preferencje konsumentów rynku telekomu- nikacyjnego w latach 2010–2013, Warszawa, marzec 2014. Zgodnie z danymi statystycznymi z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w październiku 2014 r., pt. Społe- czeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., w 2014 r. w Polsce 74 gospodarstw domowych po- siadało dostęp do internetu. roku. 24 1.1. Pojęcie domeny internetowej wtarzalny numer IP, pełniący funkcję identyfikacyjną18. Numer IP składa się z długiego ciągu cyfr, wskazujących poszczególnych użytkowników sieci, co pozwala na precyzyjną komunikację pomiędzy nimi między innymi w celu wysyłania wiadomości e-mail19. Przykładem numeru IP jest: 149.156.225.212, znany jako domena internetowa „uj.edu.pl”. Cztery ciągi cyfr, zapisywane w postaci dziesiętnej, przedzielone są kropkami, zaś każdy z nich stanowi liczbę z zakresu od 0 do 25520. Na wskazanym przykładzie można określić, że: „149” to identyfikacja sieci szkieletowej, „156” – sieci miejskiej, „225” – sieci lokalnej, „212” – numer komputera w danej dome- nie21. Serwery komputerowe czytają numery IP, które użytkownicy widzą w postaci nazwy domeny (ang. Internet Domain Names)22. Systemy nazw domenowych DNS zamieniają długie numery IP na zapamiętywalną formę mnemoniczną (tekstową), stąd każdemu adresowi internetowemu odpowiada domena internetowa, będąca ciągiem cyfr23. 18 W literaturze tematu numer IP oznacza długi ciąg cyfr identyfikujący dany komputer przyłączony do sieci, zaś adres IP to domena internetowa, będąca słownym odwzorowaniem numeru IP. 19 Numer IP nie pozwala na określenie fizycznego urządzenia mającego połączenie z internetem, gdyż jest on zmienny, m.in. w zależności od rodzaju sieci, do której podłączono komputer. Do- kładna identyfikacja możliwa jest poprzez badanie zapisów systemowych połączeń. Dzięki 32-bitowym numerycznym adresom IP komputery mające dostęp do internetu posiadają moż- liwość wzajemnej identyfikacji. 20 P. Arabas, M. Kamola, Świadczenie usług przesyłowych z gwarancjami jakości w sieciach IP – idea i prototyp systemu, Przegląd Telekomunikacyjny 2010, nr 1, s. 9–18. 21 A.G. Blank, TCP/IP JumpStart: Internet Protocol Basics, San Francisco 2002, s. 2. 22 Na potrzeby danej monografii pojęcia: „domena internetowa”, „adres domenowy”, „adres inter- netowy”, „nazwa domeny”, „domena” uznaje się za synonimiczne. Analogicznie odnośnie do określeń: „internet”, „sieć”, „cyberprzestrzeń”. Rozróżnienie adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony www można odnaleźć w: J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2003, s. 26–27. 23 Na świecie funkcjonuje wiele serwerów DNS odpowiadających za obsługę odpowiednich domen internetowych. Na szczycie struktury systemu znajduje się 13 głównych serwerów (ang. root servers) służących obsłudze domeny najwyższego stopnia, prowadzonych przez różne podmioty, np. Verisign, Uniwersytet w Południowej Kalifornii czy NASA. 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: