Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 005341 21532298 na godz. na dobę w sumie
Dominikanie o 7 grzechach głównych - ebook/pdf
Dominikanie o 7 grzechach głównych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 146
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7033-918-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka „Dominikanie o siedmiu grzechach głównych” jest zbiorem tekstów, które polscy bracia kaznodzieje publikowali wcześniej w dominikańskim miesięczniku „W drodze”. W zamyśle redakcji miały one pomóc czytelnikom w przygotowaniu do spowiedzi. Cieszyły się tak dużą popularności, że nakład pisma rozszedł się w całości.

ROBERT PLICH OP Kto wymyślił siedem grzechów
PAWEŁ KRUPA OP Pycha. Korzeń wszelkiego grzechu
JAROSŁAW GŁODEK OP Chciwość. Więcej to ciągle za mało
WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI OP Nieczystość. W poszukiwaniu czystych motywacji
KRZYSZTOF POPŁAWSKI OP Zazdrość. Powieki zszyte drutem
JANUSZ PYDA OP Nieumiarkowanie. Zgubne skutki dziury w płocie
ŁUKASZ POPKO OP Gniew. Adrenalina słodsza od miodu

 

ROMAN BIELECKI OP Lenistwo. Ociężałość aktywistów
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOMINIKANIE o siedmiu grzechach głównych DOMINIKANIE o siedmiu grzechach głównych © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, Poznań 2014 Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Dąbkowicz OP Ilustracje Miedzioryty Pierre’a van der Heydena wg Siedmiu grzechów głównych oraz Sądu Ostatecznego Pietera Bruegla zw. Starszym, Instytut Niderlandzki w Paryżu © Zeno.org Teksty zamieszczone w książce ukazały się wcześniej na łamach miesięcznika „W drodze”. ISBN 978-83-7033-912-8 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2014 ul. Kościuszki 99, 60-920 Poznań tel. 61 8523962, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Druk i oprawa: Drukarnia KNOW-HOW, Kraków Robert Plich OP NADMIERNE POŻĄDANIE DOBRYCH RZECZY Kto wymyślił siedem grzechów Praca nad sobą, której celem jest kształtowanie dobrego cha- rakteru moralnego, wydaje się dzisiaj niemodna i przesta- rzała dla współczesnych katolików. Grzechy główne to grzeszne uczynki lub wady, których iluzo- ryczna atrakcyjność leży w nich samych, a dodatkowo jeszcze prowadzą one do popełniania innych grzechów. Sprawiają, że człowiek nie może się oprzeć pokusie czynienia zła. Grzechy główne nie muszą być najgorszymi grzechami, czyli takimi, które niosą największy ładu- nek zła i osobistej winy osoby, która je popełnia. Nie muszą to być na- wet grzechy śmiertelne. Nie tyle bowiem ciężar grzechu jako takiego sprawia, że nazywamy go głównym, lecz to, że może on prowadzić do wielu innych grzesznych uczynków. 99 Nieuporządkowane pragnienie Nieuporządkowane pragnienie dobra prawdziwego dobra prawdziwego Tradycja nauczania na temat grzechów głównych jest bardzo sta- ra i sięga okresu patrystycznego. Dopiero jednak św. Grzegorz Wielki (papież w latach 540–604) wprowadził podział na siedem grzechów głównych, który został przyjęty w średniowieczu i przetrwał w trady- cji teologicznej i nauczaniu Kościoła do naszych czasów. O grzechach głównych krótko wspomina także współczesny Katechizm Kościoła Ka- tolickiego, potwierdzając tym samym, że to nauczenie nie zdezaktualizo- wało się. Tradycyjnie więc wymienia się następujące grzechy główne: py- chę, chciwość, łakomstwo, nieczystość, lenistwo, zazdrość, gniew. Pierwsze cztery grzechy polegają na nieuporządkowanym pragnie- niu prawdziwych i w jakiejś mierze potrzebnych człowiekowi dóbr. W związku z tym pycha jest sposobem zabiegania o własną wartość, 1010 ale w sposób nieuporządkowany. Staramy się pokazać, że jesteśmy naj- lepsi i niezależni od innych, a nawet od samego Boga i od Jego praw. Chciwość z kolei to nieuporządkowane dążenie do gromadzenia bo- gactwa, jakby stanowiło ono ostateczną miarę spełnienia ludzkiego życia. Chciwemu człowiekowi wydaje się, że to, co posiada, stanowi jego zabezpieczenie oraz daje mu poczucie wolności. Ostatecznie jed- nak okazuje się to złudne. Łakomstwo przejawia się natomiast w nie- uporządkowanym zabieganiu o przyjemność jedzenia i picia, nieczy- stość zaś jest nieuporządkowaną skłonnością i realizacją przyjemności seksualnej. Każdy człowiek z natury swojej pragnie być szczęśliwy, jednak zmysłowe zaspokojenia u ludzi łakomych i nieczystych stanowią silne złudzenie szczęścia i dlatego ich pochłaniają, oddalając od miłości Boga i bliźniego, która jest właściwą drogą prowadzącą do szczęścia. Ponieważ pierwsze cztery grzechy główne dotyczą prawdziwych dóbr, dlatego mogą być mylone z uzasadnioną i konieczną potrzebą ich 1111 posiadania. Istota grzechu polega jednak w tym przypadku na skłon- ności do działania lub samym działaniu, które jest nieuporządkowane. Co to znaczy? Mówiąc o nieuporządkowaniu, mamy na myśli określe- nie techniczne stosowane w tradycji moralnej, charakteryzujące skłon- ność lub postępowanie sprzeczne z obiektywnym porządkiem hierarchii dóbr, stanowiących cele ludzkich dążeń i działań oraz przyczyniających się w różnym stopniu do spełnienia człowieka. Nieuporządkowanie ma zatem miejsce wówczas, kiedy człowiek realizuje dobra mniej istot- ne, leżące niżej w hierarchii ważności dóbr, a zaniedbuje dobra prio- rytetowe, zajmujące szczytową pozycję w tej hierarchii, utworzonej na podstawie kryterium, którym jest ludzkie spełnienie. Przykładem takiego nieuporządkowania jest odwrócenie się człowieka w jego dą- żeniach od Boga i zwrócenie się ku stworzeniom, czyli odwrócenie się od dobra nieskończonego, niezmiennego i trwałego, i zwrócenie się do dóbr skończonych, zmiennych i przemijających. Innym przykładem nieuporządkowania jest realizacja jednych dóbr kosztem rozmyślne- 1212 go niszczenia innych, nie mniej istotnych dla integralnego spełnienia człowieka. W każdym naszym planie działania chcemy osiągnąć dobro i nawet nasze grzeszne wybory nie byłyby w ogóle możliwe, gdyby nie były podporządkowane jakiejś realizacji dobra. To jednak sprawia, że często racjonalizujemy sobie i próbujemy usprawiedliwić naszą złą postawę i wybory dobrymi celami, które chcemy w ten sposób osiągnąć. Podob- nie jest w przypadku grzechów głównych, takich jak pycha, chciwość, łakomstwo i nieczystość, gdzie dobra będące celem tych grzechów są prawdziwe i godne realizacji, jednak powinno się to odbywać w spo- sób właściwy, bez niszczenia innych ważnych dóbr i bez zapominania o Bogu i o bliźnich. Dlatego według św. Tomasza z Akwinu wada główna to taka, która polega na nadmiernym pożądaniu dobrego skądinąd celu. Aby osiągnąć ten dobry cel, człowiek popełnia wiele innych grzechów, z których wszystkie biorą swój początek w tej wadzie jako ich głównym źródle. 1313 Ochrona słabości moralnej Ochrona słabości moralnej Cechą charakterystyczną trzech pozostałych grzechów głównych, a więc lenistwa, zazdrości i gniewu, jest natomiast niechęć do realiza- cji pewnych dóbr. Lenistwo to zła skłonność i działanie mające na celu unikanie wyższego poziomu życia duchowego, a więc także moralnego, i związanych z tym wyzwań, trudności i wysiłku. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa lenistwo znużeniem duchowym. Zazdrość to grzeszna postawa i czyny skierowane przeciwko prawdziwemu do- bru innych osób, postrzeganemu jako zagrożenie dla własnej wartości i planów osoby żywiącej zazdrość. Człowiek zazdrosny dąży do uda- remniania realizacji, a nawet do niszczenia prawdziwych dóbr innych osób, aby w ten sposób zapewnić sobie samemu dostęp do dóbr ilościo- wo ograniczonych lub nie czuć się poniżonym przez osiągnięcia innych osób. Gniew ma na celu eliminację i zniszczenie tego wszystkiego, co stanowi zagrożenie dla czyjegoś grzesznego stylu życia. Człowiek żywi 1414 gniew, bo nie może znieść tego, co stanowi przeszkodę w jego grzesz- nej samorealizacji. Gniew może być także uporządkowanym uczuciem pojawiającym się jako reakcja na niesprawiedliwość. Taki prawy gniew zakłada chęć sprawiedliwej odpłaty i dążenie do zreperowania naruszo- nego porządku sprawiedliwości. Jednak gniew jako grzech główny opie- ra się na błędnym kryterium sprawiedliwości, stąd żywiony jest przez dążenie do odpłaty, która nie jest sprawiedliwa, a zatem jest w takim gniewie jakieś pragnienie zemsty. Lenistwo, zazdrość i gniew stanowią więc formę chronienia słabości moralnej i grzesznego stylu życia. Niezwykle istotne i potrzebne wydaje się zlokalizowanie pewnych punktów zapalnych zła w naszym życiu, z których zło wsącza się i zaj- muje kolejne przestrzenie. Wzmożona kontrola takich punktów zapal- nych może mieć zbawienny wpływ dla moralnej odnowy życia czło- wieka. Taką rolę chrześcijańska tradycja moralna przypisuje właśnie refleksji nad grzechami głównymi. 1515 Czekając na Wielkiego Sponsora Czekając na Wielkiego Sponsora Skoro grzechy główne są złymi uczynkami i wadami będącymi źródłem innych grzechów, to walka z grzechami nie powinna polegać jedynie na powstrzymywaniu się od grzesznych uczynków, ale także na pracy nad sobą, mającej na celu eliminację wad jako przyczyny grzechów. Badanie sumienia nie powinno opierać się jedynie na stwierdzeniu czynów naru- szających Boże przykazania, ale na badaniu wewnętrznych skłonności, z których potem rodzą się złe czyny. Obecność takich wad wskazuje na słabość naszego duchowego życia, a praca nad nimi zapobiega po- pełnianiu grzechów, zwłaszcza grzechów ciężkich, lub przynajmniej je osłabia. Taka praca nad sobą, której celem jest kształtowanie dobrego charakteru moralnego, wydaje się dzisiaj niemodna i przestarzała dla współczesnych katolików. Wielu z nas wierzy, że generalnie jesteśmy dobrzy, ale jednocześnie bezsilni wobec naszych słabości. Za nasze grze- 1616 chy i słabości odpowiedzialnością chętnie obciążamy grzech pierworod- ny, który zepsuł naszą naturę, natomiast zmartwienie za ten stan rzeczy przerzucamy w całości na Boga. Nie pracujemy nad sobą i czekamy na łaskę Bożą, która tego za nas dokona. Wprawdzie rzeczywiście bez po- mocy łaski Bożej grzeszny człowiek nie zrobi postępu na drodze rozwo- ju moralnego, jednak nasza osobista praca jest również ważna i byłoby czymś niezgodnym z prawdą, gdybyśmy przestali doceniać jej wartość. Opierając się na pewnej analogii, która istnieje między dziedziną moralności a dziedziną ekonomii, Boga można by porównać do Wiel- kiego Sponsora, który gotów jest wspomagać szlachetne dzieła, bo bez Jego pomocy ich realizacja byłaby zupełnie niemożliwa. Jednak żaden mądry sponsor nie finansuje całości dzieła, bo wówczas jego realizator nie dbałby o to dzieło jak o swoje. Dlatego sponsorzy zwykle wymagają jakiegoś wkładu własnego, który świadczy o osobistym zaangażowaniu realizatora i gwarantuje dobre wykorzystanie i niezmarnowanie pomo- 1717 cy sponsora. Myślę więc, że grzechy główne są formą zwrócenia uwagi na te momenty naszego życia moralnego, które domagają się naszej bar- dziej intensywnej współpracy z łaską Bożą, udzielanej nam hojnie przez Boga, który widzi nasze osobiste zaangażowanie i nasz wkład w realiza- cję dobra naszego życia. Informacje o autorach ROMAN BIELECKI ur. 1977, dominikanin, absolwent prawa KUL oraz teologii PAT, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. JAROSŁAW GŁODEK ur. 1965, dominikanin, doktor politologii, absol- went filozofii na Catholic University of America, były dyrektor Wydaw- nictwa W drodze, wykłada dziennikarstwo w Kolegium Dominikanów w Krakowie. WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI ur. 1968, dominikanin, pracuje w Domi- nikańskim Ośrodku Kaznodziejskim w Łodzi, przez kilka lat gospodarz 139139 programu Rozmównica w Religia.tv, autor wielu książek, w tym Biblia enter i Z Bogiem na czacie. Publikował m.in. w „Więzi”, „Tygodniku Powszech- nym”, „Znaku”, „W drodze”, współautor witryny internetowej www.ma- teusz.pl, prowadzi program Boska uczta w internetowej telewizji Boska TV. PAWEŁ KRUPA ur. 1965, dominikanin, historyk teologii, mediewista, studiował w Krakowie, Paryżu i Rzymie, w latach 1997–2010 członek Commissio Leonina przygotowującej krytyczne wydanie dzieł św. To- masza z Akwinu, dyrektor Instytutu Tomistycznego. ROBERT PLICH ur. 1966, dominikanin, absolwent Akademii Medycz- nej w Warszawie, dr teologii Lateranum, wykładowca Kolegium Filozo- ficzno-Teologicznego Dominikanów. ŁUKASZ POPKO ur. 1978, dominikanin, pracował jako duszpasterz we Wrocławiu i w Lublinie, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie oraz L’École Biblique w Jerozolimie. 140140 KRZYSZTOF POPŁAWSKI ur. 1964, dominikanin, był duszpaste- rzem młodzieży w Krakowie, dominikańskim duszpasterzem powołań w Poznaniu, przeorem i proboszczem dominikańskiej parafii w Gdańsku, przez kilka lat przebywał na Tajwanie i w Chinach, w latach 2006–2014 był prowincjałem zakonu dominikanów w Polsce, w roku 2009 w Wy- dawnictwie W drodze ukazała się jego książka Rok taty. JANUSZ PYDA ur. 1980, dominikanin, absolwent filozofii UJ i teolo- gii PAT, publikował w „Teofilu”, „Znaku”, „Christianitas”, „W drodze” i „Teologii Politycznej”, wydał Listy starego anioła do młodego. Spis treści Robert Plich OP Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy Kto wymyślił siedem grzechów ............................................ 7 Paweł Krupa OP Pycha. Korzeń wszelkiego grzechu....................................... 21 Jarosław Głodek OP Chciwość. Więcej to ciągle za mało .................................... 39 Wojciech Jędrzejewski OP Nieczystość. W poszukiwaniu czystych motywacji .............. 57 Krzysztof Popławski OP Zazdrość. Powieki zszyte drutem ........................................ 69 Janusz Pyda OP Nieumiarkowanie. Zgubne skutki dziury w płocie ............................................................................. 83 Łukasz Popko OP Gniew. Adrenalina słodsza od miodu .................................. 103 Roman Bielecki OP Lenistwo. Ociężałość aktywistów ....................................... 123 Informacje o autorach ............................................................. 139
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dominikanie o 7 grzechach głównych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: