Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00007 002776 23546803 na godz. na dobę w sumie
Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach - ebook/epub
Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061297 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Chrześcijanie najczęściej dobrze znają dziesięć przykazań, lecz zazwyczaj nie znają ośmiu błogosławieństw. Stąd po dziś dzień pokutuje wśród nich przekonanie, że błogosławieństwa są przeznaczone dla »wybranych«, dla chrześcijańskiej elity, dla ewangelicznych radykałów, a »zwykłym« ludziom wystarczy przestrzeganie przykazań. Pogląd to absurdalny, fałszywy i niebezpieczny” – przekonuje autor Wstępu, ojciec Maciej Zięba. Pan Jezus wspina się na górę, by Jego głos mógł dotrzeć do wszystkich.

Książka Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach to zbiór różnorodnych komentarzy braci kaznodziejów, których łączy wspólnota życia i modlitwy.

Autorzy: Maciej Zięba OP, Przemysław Ciesielski OP, Dominik Jarczewski OP, Jarosław Głodek OP, Wojciech Jędrzejewski OP, Paweł Krupa OP, Jacek Salij OP, Krzysztof Popławski OP

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...MACIEJ ZIĘBA OP Do wszystkich! PRZEMYSŁAW CIESIELSKI OP Błogosławieni ubodzy w duchu DOMINIK JARCZEWSKI OP Błogosławieni, którzy się smucą JAROSŁAW GŁODEK OP Błogosławieni cisi JACEK SALIJ OP Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości KRZYSZTOF POPŁAWSKI OP Błogosławieni miłosierni PAWEŁ KRUPA OP Błogosławieni czystego serca JAROSŁAW GŁODEK OP Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI OP Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości ISBN 978-83-7906-117-4 www.wdrodze.pl Cena det. 23,00 zł e BOOK Patronat medialny: h c a w t s ń e i w a ł s o g o ł b u m ś o o i E I N A K I N M O D I DOMINIKANIE o ośmiu błogosławieństwach DOMINIKANIE o ośmiu błogosławieństwach DOMINIKANIE o ośmiu błogosławieństwach © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017 Redaktor Lidia Kozłowska Przygotowanie okładki i redakcja techniczna Justyna Nowaczyk Ilustracje Albrecht Dürer (1471–1528), grafiki: Święty Antoni na tle miasta; Święty Hieronim; Anna i Joachim przy Złotej Bramie; Święty Krzysztof; Święta Rodzina z zającami; Syn Marnotrawny; Maryja z gruszką; Chrystus w Emaus; Święty Eustachy; za: https://commons.wikimedia.org/ Teksty zamieszczone w książce ukazały się wcześniej na łamach miesięcznika „W drodze” ISBN 978-83-7906-129-7 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Warszawa Maciej Zięba OP DO WSZYSTKICH! Powtarzając osiem razy „błogosławieni”, Chrystus mówi do każdego z nas: „kocham”. Szczęście oraz radość Szczęście oraz radość „Błogosławieni, którzy...”, a więc zarazem „szczęśliwi, którzy...”. „Błogosławieni – szczęśliwi...” – z taką frazą, bo przecież ma- karioi znaczy zarówno „błogosławieni”, jak „szczęśliwi”, zwraca się do nas Pan Jezus, ogłaszając osiem błogosławieństw. I jeśli czasem Kazanie na górze nazywane bywa streszczeniem Ewangelii, to osiem błogosła- wieństw stanowi streszczenie Kazania na górze. Jakże to inna tonacja od „nie będziesz...!” oraz „będziesz...!” – zapi- sanych kilkanaście wieków wcześniej na dwóch kamiennych tablicach. 99 Oczywiście, absurdem jest przeciwstawianie sobie Starego i Nowe- go Zakonu. Ten, który nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić (por. Mt 5,17), wielekroć mówił o tym otwarcie i całkowicie jednoznacznie. Nowe Prawo winno wypełnić Stare tchnieniem Ducha Świętego – nadać Staremu Przymierzu rozmach i dynamikę, uaktywnić twórcze możliwo- ści tkwiące w każdym z nas i ukazać bezkresną perspektywę chrześci- jańskiej miłości. Inaczej mówiąc, Dekalog to pewien „program minimum”. Jest nie- zbędny, ale sam z siebie nie wystarcza do stworzenia żywej więzi po- między człowiekiem a Chrystusem, dokładniej – pomiędzy mną a Chry- stusem. To, że w niedzielę chadzam do kościoła, że nie zabijam i nie cudzołożę, z pewnością nie jest jeszcze tytułem do chluby. Niestety, można formalnie wypełniać wszystkie dziesięć przykazań, lecz mimo tego pozostawać łajdakiem niewrażliwym na różne przejawy ludzkiej krzywdy, być bezdusznym rygorystą i egoistą. Optyka ośmiu błogosła- wieństw eliminuje taką ewentualność. Aby ją odkryć, potrzebna jest 1010 nie roztropność i mądrość tego świata, ale prostota (por. Mt 11,25), nie biegła znajomość przepisów i ich zachowywanie, ale asystencja Ducha Świętego, który daje cardiognosis – wiedzę serca. Dopiero wtedy możemy odkryć, że szczęśliwi są ci ubodzy, których źródłem bogactwa jest Bóg; szczęśliwi są tacy smutni, którzy bolejąc nad złem obecnym w świecie i nad własną grzesznością, potrafią złą- czyć ją z krzyżem Chrystusa; szczęśliwi są cisi, bo nie wierząc w potęgę pieniędzy, rozgłosu czy pozycji społecznej, uwierzyli w moc Bożej mi- łości; że szczęśliwi są łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo wyzwolili się z pęt konformizmu i oportunizmu; szczęśliwi są miłosierni, bo mogą sprawdzić we własnym życiu, iż „więcej szczęścia jest w dawaniu aniże- li w braniu” (Dz 20,35); szczęśliwi są ludzie czystego serca, bo nauczyli się kochać bezinteresownie, a także ludzie czyniący pokój, bo dzięki nim mniej jest na świecie rozłamów, agresji, pogardy; że szczęśliwi są na- wet cierpiący dla sprawiedliwości oraz Imienia Jezus, bo jest On wtedy przy nich szczególnie blisko, dodaje im sił i uczy, co mają mówić (por. 1111 Mt 10,19; Mk 13,11; Łk 12,11). A nawet więcej! Po tym podsumowują- cym błogosławieństwie, mówiącym o prześladowaniach, Jezus dodaje znamienne sformułowanie: „cieszcie się i radujcie” (chairete kai agallia- sthe). Ten drugi wyraz zaleca wręcz promieniowanie radością, manife- stowanie jej wokół siebie, uzewnętrznianie swojej radości. Co ważne i ciekawe, ten sam zwrot pojawia się w Piśmie Świętym jeszcze raz przy końcu Apokalipsy św. Jana, kiedy te słowa znajdują swoje wypełnienie przy końcu czasu. Wtedy to bowiem błogosławieni zostają zaproszeni na ucztę Baranka, do królowania z Chrystusem (por. Ap 19,7). Warto też chwilę zatrzymać się przy pierwszym słowie chaire, gdyż w ewan- geliach pojawia się ono rzadko, ale zawsze mając ogromne znaczenie. To właśnie słowo chaire usłyszy Maryja jako pierwsze z ust archanioła Gabriela w scenie Zwiastowania (por. Łk 1,28), to samo słowo dziewięć miesięcy później usłyszą od anioła pastuszkowie w chwili Bożego Naro- dzenia („zwiastuję wam radość wielką” Łk 2,10). Potem pojawia się ono dopiero w mowie pożegnalnej Chrystusa, w Jego obietnicy, że po czasie 1212 męki nastanie dla Apostołów czas radości (por. J 16,20–22). Wreszcie, już na końcu, Ewangelia Janowa opisuje wypełnienie tej obietnicy, gdy w dniu Zmartwychwstania Pan Jezus ukazuje się uczniom. „Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20,20). Błogosławieństwa są orędziem Bożej miłości. A przecież kochają- cy zawsze pragnie szczęścia tego, kogo kocha. Dlatego w tych krótkich ośmiu frazach Bóg ukazuje człowiekowi perspektywę szczęścia i rado- ści, które dla niego przygotowuje i które człowiek może realnie osiągnąć. Powtarzając osiem razy „błogosławieni”, Chrystus mówi do każdego z nas: „kocham”. Używa, co prawda, paradoksów, bo nieoczywista to droga do szczęścia, na której bywa się ubogim i płaczącym czy też smut- nym i prześladowanym, ale w gruncie rzeczy nie ma w tym nic niezwyk- łego. Komunikacja Boga z ludźmi skazana jest przecież – spoglądając z naszej strony – na paradoksy. Są one naturalnym skutkiem przecinania się Nieskończonego z tym, co skończone, objawiania się tego, co Święte, w naszym grzesznym świecie. 1313 Chrystus powtarza nam „kocham”, mówiąc – „pragnę, byś doszedł do szczęścia”. Chrześcijaństwo zatem jest drogą ku szczęściu człowieka. To po prostu konsekwencja Bożej miłości. Gdy pobożna niewiasta Proba zapytała św. Augustyna: „O co powinnam się modlić?”, ten odpowie- dział jej: ora beatam vitam (módl się o życie szczęśliwe). Jak bowiem pi- sał Augustyn w Przeciw manichejczykom: „Wszyscy z pewnością chcemy wieść życie szczęśliwe. Każdy przedstawiciel rodzaju ludzkiego zgodził- by się z tym stwierdzeniem nawet nie do końca sformułowanym”. Chrześcijaństwo to droga do szczęścia. A pełnia szczęścia domaga się, by było to szczęście ponadczasowe, już nieutracalne. I do tego celu prowadzi nas Chrystus. „Wszystko bowiem, co przynosi radość, tam się znajdzie w obfitości – podkreśla św. Tomasz z Akwinu w Collatio- nes super Credo in Deum – jeśli pożąda się szczęścia, tam się znajdzie najwyższe i doskonałe szczęście”. 1414 Spis treści Maciej Zięba OP Do wszystkich! .................................................................. 7 Przemysław Ciesielski OP Błogosławieni ubodzy w duchu .......................................... 29 Dominik Jarczewski OP Błogosławieni, którzy się smucą ......................................... 45 Jarosław Głodek OP Błogosławieni cisi ............................................................... 57 Jacek Salij OP Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości ....... 69 Krzysztof Popławski OP Błogosławieni miłosierni .................................................... 81 147147 Paweł Krupa OP Błogosławieni czystego serca ........................................... 99 Jarosław Głodek OP Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój ....................... 115 Wojciech Jędrzejewski OP Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości .......................................................... 131 Informacje o autorach .............................................................. 141
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: