Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 004031 21520545 na godz. na dobę w sumie
Doskonała bez przymusu. Specjalistka w pracy - książka
Doskonała bez przymusu. Specjalistka w pracy - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2026-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sekrety osiągania równowagi życiowej
według dwudziestu pięciu wspaniałych kobiet biznesu

Jesteś doskonała...
Nie musisz już tego nikomu udowadniać ani uczestniczyć w pogoni za złudzeniem ideału. Twoje poczucie własnej wartości nie wymaga też ciągłych zapewnień ze strony świata zewnętrznego.

Jesteś doskonała...
Przestań być 'wszystkim dla wszystkich'. Skończ z Syndromem Superkobiety. Pracuj po prostu DOBRZE, skończ z PERFEKCYJNIE.

Jesteś doskonała...
Zejdź z bieżni życia i wróć na właściwą ścieżkę. Ciesz się lepszym samopoczuciem i mniejszym stresem. Rozpocznij podróż w kierunku wyższej samooceny. Odkryj swoje cele, pasje i marzenia. Zacznij wreszcie poznawać prawdziwą siebie.

Jesteś doskonała... właśnie taka, jaka jesteś!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOSKONAŁA BEZ PRZYMUSU. SPECJALISTKA W PRACY Autor: Linda Ellis Eastman Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska ISBN: 978-83-246-2026-5 Tytuł oryginału: Overcoming the Superwoman Syndrome Format: A5, stron: 320 Sekrety osiągania równowagi życiowej według dwudziestu pięciu wspaniałych kobiet biznesu • Przestań być wszystkim dla wszystkich • Zacznij mówić „nie” • Pozwól sobie na odczuwanie wdzięcznoœci • Poradź sobie z gniewem • Pokonaj autodestrukcyjne nawyki • Szanuj czas swój i innych ludzi • Wprowadź w życie taktyki rozwiązywania problemów • Przejdź program dziewięciu kroków do wyższej samooceny • Zmieniaj marzenia w rzeczywistoœć • Stwórz spokojne i radosne miejsce tylko dla siebie • Uwolnij się od toksycznych związków • Prowadź zdrowy tryb życia Jesteœ doskonała... Nie musisz już tego nikomu udowadniać ani uczestniczyć w pogoni za złudzeniem ideału. Twoje poczucie własnej wartoœci nie wymaga też ciągłych zapewnień ze strony œwiata zewnętrznego. Jesteœ doskonała... Przestań być „wszystkim dla wszystkich”. Skończ z Syndromem Superkobiety. Pracuj po prostu DOBRZE, skończ z PERFEKCYJNIE. Jesteœ doskonała... Zejdź z bieżni życia i wróć na właœciwą œcieżkę. Ciesz się lepszym samopoczuciem i mniejszym stresem. Rozpocznij podróż w kierunku wyższej samooceny. Odkryj swoje cele, pasje i marzenia. Zacznij wreszcie poznawać prawdziwą siebie. Jesteœ doskonała... właœnie taka, jaka jesteœ! IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl SPIS TRE¥CI WstÚp Linda Ellis Eastman 1. PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich Linda Rose Mongell 2. Sztuka odczuwania wdziÚcznoĂci Jayne Fountain 3. ¥lepy szaï — jak radziÊ sobie z gniewem? Dawn M. Harris 4. Autosabotaĝ, czyli jak pokonaÊ destrukcyjne nawyki Rosemary Bonilla 5. ¿yÊ prostszym ĝyciem Marcella Berry 6. Mówienie o swoich uczuciach i potrzebach Sandy Spadaro 7. DziewiÚÊ kroków do wyĝszej samooceny Mercedes Paglilla 8. Superwizja Micki Jordan 9 13 25 37 47 57 63 77 89 9. Pokonywanie przeszkód, dokonywanie zmian i przeksztaïceñ 97 Valerie Fleming SPIS TRE¥CI — CIkG DALSZY — 10. Jak zmieniÊ marzenia w rzeczywistoĂÊ? Terri Tibbs 11. Rodzicielstwo: wzorzec osobowy i troska o dzieci dr Kanteasa Rowell 12. 12 kroków do pokonania syndromu superkobiety Riki Lovejoy-Blaylock 13. Siostrzeñstwo: potrzeba zachÚty i wsparcia Myrtle Looby 14. Spis osobistych sukcesów i radoĂci Pamela Burks 15. Tworzenie spokojnego i radosnego ĝycia Elizabeth M. Palm 16. RozwiÈzywanie konfliktów z ïatwoĂciÈ i wdziÚkiem Sunni Boehme 17. Twoje ciche, spokojne miejsce Sharyn L. Yonkman 18. Jak mówiÊ „nie” bez poczucia winy? Mary Paul 111 119 131 143 157 169 183 195 211 Tytuï poprzedniego rozdziaïu 7 SPIS TRE¥CI — CIkG DALSZY — 19. Kim jesteĂ? Ruby Ashley 20. UwolniÊ siÚ od toksycznych zwiÈzków LaWanda S. Dudley 21. Stawianie granic w naszym ĝyciu dr Mamie Shields-Norman 22. Spójrz w lustro, czyli o inwentaryzacji stresu dr Madeline Ann Lewis 23. Utrzymywanie zdrowego trybu ĝycia Mardi Allen 24. Pogoñ za zïudzeniem doskonaïoĂci Phyllis S. Quinlan 25. ¥ciÈgnij maskÚ! Uwolnij swojÈ prawdziwÈ toĝsamoĂÊ Karyn Elayne Taylor Dodatek: Opiekowanie siÚ starzejÈcymi siÚ rodzicami Libby Waterbury 221 231 241 251 265 277 285 303 PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich 13 ROZDZIA’ 1. PRZESTAm BYm WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH Linda Rose Mongell K iedy sïyszysz frazÚ „byÊ wszystkim dla wszystkich”, co Ci naj- pierw przychodzi do gïowy? Super, naprawdÚ chciaïabym byÊ kimĂ takim! To chyba superkobieta! PoĂwiÚÊmy teraz chwilÚ, by przyjrzeÊ siÚ bliĝej prawdziwemu znaczeniu tych sïów. Weěmy na przykïad Amber. Dostaïa zaproszenie na koncert, na który cieszyïa siÚ od miesiÚcy. W dniu koncertu dzwoni do niej jej spanikowana siostra, która nieoczekiwanie dostaïa nocnÈ zmianÚ w szpitalu i potrzebuje, by Amber zajÚïa siÚ jej dzieÊmi. W typowy dla siebie sposób Amber rezygnuje z koncertu i pÚdzi na pomoc. Wyobraě sobie jednak jej rozczarowanie i zïoĂÊ, ĝe zrezygnowaïa z wyczekanego wyjĂcia. Inny przykïad: Tammy wziÚïa sobie tydzieñ urlopu w okresie ĂwiÈtecznym. Planowaïa zrobiÊ w tym czasie wiele rzeczy, poniewaĝ z powodu natïoku zajÚÊ pozwoliïa sobie na powstanie zalegïoĂci w niektórych dziedzinach. Ten tydzieñ miaï jej umoĝliwiÊ nadgonienie róĝnych zalegïych spraw. Jednak zadzwoniïa do niej jej matka i powiedziaïa, ĝe potrzebuje pomocy w przerobieniu sukienki, którÈ chce zaïoĝyÊ na sylwestra. Tammy potrafi to doskonale robiÊ, a jak na dobrÈ córkÚ przystaïo, zgodziïa siÚ pomóc matce. Po caïym dniu poĂwiÚconym na wyciÈganie szwów Tammy uĂwiadomiïa sobie, ĝe sukienkÚ naleĝy 13 14 DOSKONA’A BEZ PRZYMUSU gruntownie przerobiÊ. Porozmawiaïa o tym z matkÈ, która zaczÚïa podkreĂlaÊ, ĝe naprawdÚ zaleĝy jej na zaïoĝeniu tej sukienki na zabawÚ sylwestrowÈ, i wypominaÊ, ĝe Tammy „powinna pomagaÊ swojej matce”. Tammy udaïo siÚ skoñczyÊ sukienkÚ na czas, po czym usïy- szaïa od matki, ĝe ta wïaĂnie zmieniïa zdanie i nie planuje nigdzie wychodziÊ tego wieczora. Czy moĝesz sobie wyobraziÊ gniew i urazÚ Tammy, która poĂwiÚciïa caïy swój urlop, by zrobiÊ coĂ, co wydawaïo jej siÚ dobrÈ rzeczÈ, tylko po to, by na koniec poczuÊ, ĝe matka jÈ wykorzystaïa? Czy rozpoznajesz te zachowania u siebie lub kogoĂ, kogo znasz? Nazywa siÚ je czÚsto chÚciÈ „bycia wszystkim dla wszyst- kich”. U róĝnych osób moĝe to wyglÈdaÊ nieco odmiennie, jednak rezultat jest zawsze ten sam: dotkniÚta tÈ przypadïoĂciÈ osoba czuje gniew, rozczarowanie, urazÚ, zïoĂÊ (by wymieniÊ tylko kilka spoĂród tych uczuÊ), a w jej ĝyciu brakuje równowagi. Moĝe jesteĂ w stanie odnaleěÊ siebie w przytoczonych historiach, a moĝe sama mogïabyĂ jakÈĂ opowiedzieÊ. Moĝliwe, ĝe znasz kogoĂ, kto regularnie zachowuje siÚ w taki sposób. Niestety, próba zmiany nie jest ïatwa, poniewaĝ otoczenie takiej osoby wcale nie jest zadowo- lone, kiedy zaczyna ona mówiÊ „nie”. W tym rozdziale zastanowimy siÚ nad tym, co powoduje czïowiekiem, który chce byÊ „wszystkim dla wszystkich”, przyjrzymy siÚ konsekwencjom takiego zachowa- nia, a nastÚpnie omówimy sposoby na zmianÚ, aby moĝliwe byïo odzyskanie równowagi w ĝyciu. W jaki sposób zdefiniowaïabyĂ bycie wszystkim dla wszystkich? Jako pomaganie innym? Czy zmieniasz sposób swojego postÚpowa- nia lub zachowanie, kiedy jesteĂ wĂród innych ludzi, po to, by CiÚ zaakceptowali? Czy zawsze poĂwiÚcasz siÚ, by inni byli szczÚĂliwi? Czy nieustannie starasz siÚ kogoĂ uratowaÊ i sprawiÊ, by byï szczÚĂliwy? Tego typu zachowanie niemal zawsze zaczyna siÚ od dobrych inten- cji. Niemniej jednak po jakimĂ czasie zaczynasz odczuwaÊ poczucie winy i niedostosowania: wydaje Ci siÚ, ĝe aby siÚ sprawdziÊ i czuÊ siÚ akceptowanÈ, musisz byÊ wszystkim dla wszystkich przez caïy czas. PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich 15 Co doprowadza CiÚ do takiego stanu? NiewÈtpliwie majÈ w tym swój udziaï cechy osobowoĂci, takie jak miÚkkie serce, troskliwoĂÊ i ĝyczliwoĂÊ dla innych. OczywiĂcie mogïabyĂ teĝ dodaÊ do tej listy: odpowiedzialnoĂÊ, bycie kimĂ, na kogo moĝna zawsze liczyÊ, wspóï- czucie, bycie osobÈ, która lubi dawaÊ i troszczyÊ siÚ o innych, bycie sympatycznÈ, empatycznÈ i tak dalej. Stajesz siÚ kimĂ, na kogo zawsze moĝna liczyÊ w potrzebie, oazÈ siïy i spokoju. ByÊ moĝe nie umiesz mówiÊ „nie”. Moĝliwe, ĝe poddajesz siÚ presji rodziny i otoczenia. Niezaleĝnie od tego, dlaczego postanowiïaĂ staÊ siÚ wszystkim dla wszystkich, nie potrafisz juĝ tego zahamowaÊ. Nie ma niczego zïego w pomaganiu swoim przyjacioïom, rodzinie, wspóïpracownikom, zostawaniu od czasu do czasu po godzinach w biurze i zgïaszaniu siÚ na ochotnika, by pomagaÊ innym rozwiÈzaÊ problemy Ăwiata — o ile nie robi siÚ tego kosztem siebie. Cena tego moĝe byÊ wyĝsza, niĝ siÚ spodziewasz, a czÚsto uĂwia- damiasz to sobie dopiero wtedy, gdy jest juĝ za póěno. Gdy robisz wszystko dla innych i jesteĂ nieustannie do dyspozycji, nawet swoim kosztem, w którymĂ momencie budzisz siÚ rano i zaczynasz siÚ zasta- nawiaÊ: „Co siÚ staïo ze mnÈ i moimi marzeniami? Kto pomoĝe mi, gdy bÚdÚ tego potrzebowaÊ?”. NajwiÚkszÈ inwestycjÈ, jakÈ moĝesz zrobiÊ, jesteĂ Ty sama. JeĂli nie zadbasz o siebie, nie bÚdziesz mogïa dbaÊ o innych. Czy zastanawiaïaĂ siÚ nad swoimi uczuciami i nad tym, jaki wpïyw ma na Ciebie to, ĝe poĂwiÚcasz siÚ dla innych? Czy myĂlaïaĂ nad ryzy- kiem zwiÈzanym z byciem „wszystkim dla wszystkich”? Czy starasz siÚ racjonalizowaÊ swoje postÚpowanie i mówisz sobie „Sprawiam, ĝe sÈ szczÚĂliwi”, „Staram siÚ zrobiÊ coĂ dla kaĝdego”, „Moje dni sÈ wypeïnione dziaïaniem” lub „Dobrze mi z tym, co robiÚ”? Dobrze jest czuÊ zadowolenie z tego, ĝe siÚ robi coĂ dla innych, o ile tylko nie zakïóca to równowagi w naszym ĝyciu. Zastanówmy siÚ nad ryzykiem zwiÈzanym z byciem wszystkim dla wszystkich. Wraz z upïywem czasu moĝesz zatraciÊ poczucie swojej toĝsamoĂci. Kim siÚ staïaĂ? Co poĂwiÚciïaĂ, z czego zrezygnowaïaĂ? 16 DOSKONA’A BEZ PRZYMUSU Zapominasz, kim jesteĂ w gïÚbi swojego jestestwa. Kim jesteĂ? Co przynosi Ci satysfakcjÚ? Jakie sÈ Twoje potrzeby? Ryzykujesz utratÚ tego, co naprawdÚ waĝne. Moĝe to byÊ strata kogoĂ bliskiego, kto poczuje, ĝe nie moĝe juĝ dïuĝej patrzeÊ na to, jak robisz wszystko dla innych, i odejdzie. Moĝe bÚdzie to utrata dobrego samopoczucia, poniewaĝ poĂwiÚcajÈc caïy swój dzieñ dla innych, nie bÚdziesz juĝ w stanie znaleěÊ czasu, by zadbaÊ o swoje zdrowie poprzez Êwiczenia, spacery czy masaĝ. A co z Twoim poczuciem wïasnej wartoĂci? Czy przestaïaĂ inwestowaÊ w siebie, by osiÈgnÈÊ peïniÚ swoich moĝliwoĂci? Moĝe zrezygnowaïaĂ z dalszej edukacji, rozpoczÚcia wïasnej dziaïal- noĂci albo czytania ksiÈĝek na interesujÈce CiÚ tematy? A co z tymi negatywnymi uczuciami, które CiÚ wypeïniajÈ? Gniew, uraza, frustra- cja i rozczarowanie mogÈ zaczÈÊ wypïywaÊ na powierzchniÚ. Czy staïaĂ siÚ peïna ĝalu, niespeïniona, czujesz siÚ zmÚczona? Moĝesz zaczÈÊ czuÊ, ĝe wszystko, co robisz, juĝ nie wystarcza. Moĝe osiÈgnÚ- ïaĂ stan, w którym nie pamiÚtasz, ĝe im wiÚcej dajesz innym, tym wiÚcej oni biorÈ. Gdzie jest Twoje miejsce w tym obrazie? Czy Twoje potrze- by sÈ zaspokajane? Czy naprawdÚ dobrze siÚ czujesz sama ze sobÈ? Co z czasem, którego potrzebujesz DLA SIEBIE? Czy jeszcze go zostaje? Przestajesz zadawaÊ sobie pytania: „Jakie sÈ moje marzenia i aspi- racje?”, „Co kocham robiÊ?”, „Gdzie jest moja pogoda i spokój ducha?”, „Kim naprawdÚ jestem?”. Zaczynasz ĝyÊ ĝyciem innych, ich marzeniami, nadziejami i planami, zaspokajaniem ich potrzeb. Musisz zrozumieÊ, ĝe moĝesz tak naprawdÚ dawaÊ, dopiero gdy masz z czego czerpaÊ — i gdy poĂwiÚcisz czas na to, by rozwinÈÊ siÚ jako wyjÈtkowa, cudowna, duchowa osobowoĂÊ, którÈ jesteĂ. Wtedy moĝesz dawaÊ, zgïaszaÊ siÚ na ochotnika i pomagaÊ innym na Twoich zasadach. Dojdě do takiej pewnoĂci siebie, by nikt i nic nie mogïo doprowadziÊ CiÚ do miejsca, którego nie bÚdziesz potrafiïa rozpoznaÊ, miejsca, do którego nie naleĝysz i z którego nie wiesz, jak siÚ wydostaÊ. PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich 17 Zapewne sïyszaïaĂ juĝ zdanie: „JesteĂ kowalem swojego losu”. Moĝesz podejmowaÊ decyzje w swoim imieniu. Nikt nie zjawi siÚ i nie uratuje CiÚ, sama musisz siÚ ocaliÊ! Gdy wstajesz kaĝdego ranka, masz przed sobÈ wybór. Na co siÚ zdecydujesz? Moĝesz nadal robiÊ wszystko dla innych albo zadbaÊ najpierw o siebie. JeĂli postanowisz wïoĝyÊ wysiïek w to, by zadbaÊ o siebie, to jestem tu, aby Ci w tym pomóc. W jaki sposób moĝesz przerwaÊ ten niszczÈcy model ĝycia tylko dla innych? MogÚ o tym pisaÊ w sposób jasny i zrozumiaïy, poniewaĝ moje sïowa pïynÈ z wïasnego doĂwiadczenia. KiedyĂ byïam takÈ osobÈ. Jako jednostka i jako profesjonalny doradca opracowaïam metodo- logiÚ — zestaw narzÚdzi i system kolejnych kroków — która pomoĝe Ci ograniczyÊ lub caïkowicie zlikwidowaÊ destrukcyjne zachowania zwiÈzane z tÈ przypadïoĂciÈ (na koñcu tego rozdziaïu znajdziesz opra- cowane przeze mnie Êwiczenia). MuszÚ przyznaÊ, ĝe nie zawsze bÚdzie to proste. Zmiana zachowañ wymaga skupienia siÚ na tym zadaniu w kaĝdej chwili kaĝdego dnia. Co wiÚcej, nie wszyscy bÚdÈ CiÚ wspieraÊ. Ci, którzy w przeszïoĂci korzystali na Twoim zachowaniu, mogÈ siÚ poczuÊ opuszczeni i zagroĝeni. BÚdÈ wciÈĝ usiïowaÊ cze- piaÊ siÚ Twojej spódnicy i zrobiÈ wszystko, by potrzymaÊ Twoje dawne zachowania, poniewaĝ byïy dla nich korzystne. Zmiana Twojego zachowania nie oznacza jednak ucieczki od obowiÈzków. Opracowana przeze mnie technika pomoĝe Ci wyznaczyÊ granice, zdefiniowaÊ swojÈ toĝsamoĂÊ i znaleěÊ kaĝdego dnia czas na to, by móc zatroszczyÊ siÚ o swojÈ duszÚ i nastrój. Zmiany utrwalonych zachowañ wymagajÈ czasu i cierpliwoĂci. Pozwól sobie na potkniÚcie od czasu do czasu. JeĂli jednak chcesz wprowadziÊ zmiany i wiesz, jaki cel pragniesz osiÈ- gnÈÊ, moĝesz dokonywaÊ lepszych wyborów dziÚki eliminowaniu destrukcyjnych zachowañ, które utrwalajÈ postawÚ bycia wszystkim dla wszystkich. 18 DOSKONA’A BEZ PRZYMUSU NarzÚdzia i techniki Krok 1.: Rozpoznanie swojego przypadku Najlepszym sposobem, by ustaliÊ, czy zaczÚïaĂ staraÊ siÚ byÊ wszyst- kim dla wszystkich, jest zadanie sobie poniĝszych pytañ: Pytanie Tak 9 Nie 9 Czy kaĝdego dnia znajdujÚ czas dla siebie? Czy wyznaczam sobie osobiste cele, a jeĂli tak, to co udaïo mi siÚ ostatnio osiÈgnÈÊ? Czy zawsze przedkïadam potrzeby innych ludzi ponad wïasne? Czy zawsze czujÚ siÚ zmÚczona? Czy ïatwo odczuwam frustracjÚ? Czy mój plan dnia jest tak wypeïniony, ĝe nie mam czasu, by pomyĂleÊ? Czy czujÚ siÚ winna, gdy mówiÚ „nie”? Czy bojÚ siÚ mówiÊ „nie”? Czy czujÚ siÚ zobligowana zawsze pomagaÊ innym? Czy mierzÚ swoje poczucie wïasnej wartoĂci tym, co robiÚ dla innych? Czy w jakikolwiek sposób staram siÚ dostosowaÊ swojÈ osobowoĂÊ, by inni mnie akceptowali? Czy bojÚ siÚ, ĝe jeĂli komuĂ nie pomogÚ, ludzie pomyĂlÈ, ĝe do niczego siÚ nie nadajÚ? Czy to, co myĂlÈ o mnie inni, jest dla mnie waĝne? Czy bycie idealnÈ jest dla mnie waĝne? Czy czujÚ potrzebÚ bycia akceptowanÈ przez wszystkich wokóï mnie? Czy odczuwam presjÚ ze strony rodziny, przyjacióï lub spoïeczeñstwa? PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich 19 Pytanie Tak 9 Nie 9 Czy uwaĝam, ĝe jeĂli postawiÚ swoje potrzeby na pierwszym miejscu, to bÚdÚ egoistkÈ? Czy poĂwiÚciïam swoje aspiracje? Krok 2.: Odkryj, co straciïaĂ z oczu Co zaryzykowaïaĂ? Co poĂwiÚciïaĂ? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 3.: Odkryj, w co chcesz inwestowaÊ swojÈ energiÚ? Zadaj sobie pytanie, czy jesteĂ tÈ osobÈ, którÈ chcesz byÊ. Opisz tÚ osobÚ. Czy Twoje ĝycie jest zgodne z Twoimi aspiracjami i warto- Ăciami? Jakie sÈ Twoje aspiracje? W co chcesz zainwestowaÊ swój czas? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 4.: Kaĝdego dnia przeznacz czas dla siebie Zacznij od 15 minut. Moĝesz poĂwiÚciÊ ten czas na modlitwÚ, reflek- sje, Êwiczenia lub pisanie dziennika. Na cokolwiek siÚ zdecydujesz, musi byÊ to coĂ, co zrobisz tylko dla siebie. Przejrzyj swojÈ listÚ aspi- racji, to pomoĝe Ci siÚ skoncentrowaÊ. Wykorzystaj ten czas mÈdrze, by wejrzeÊ w siebie. SugerujÚ, byĂ wyznaczyïa sobie ten czas rano, zanim jeszcze pochïonie CiÚ wir codziennych obowiÈzków, co mogïo- by sprawiÊ, ĝe zabraknie Ci czasu dla siebie. Gdy juĝ nabierzesz nawyku wygospodarowywania 15 minut dziennie, postaraj siÚ stop- niowo wydïuĝaÊ ten czas. Sugerowaïabym, byĂ docelowo przeznaczaïa dla siebie godzinÚ dziennie. Codziennie notuj sobie godzinÚ, o której zaczyna siÚ Twój czas dla siebie. Co bÚdziesz robiÊ w tym czasie? 20 DOSKONA’A BEZ PRZYMUSU _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 5.: Poznaj swoje ograniczenia i wyznacz granice Postaraj siÚ wróciÊ myĂlami do chwil frustracji albo takich, w których wydawaïo Ci siÚ, ĝe dïuĝej juĝ nie dasz rady. Co takiego doprowa- dziïo CiÚ do takiego stanu? Czy wziÚïaĂ na siebie zbyt wiele obowiÈz- ków? Czy zabrakïo Ci czasu na zrobienie wszystkiego, co planowaïaĂ? Czy czÚsto czujesz siÚ zmÚczona? Czy czÚsto musisz z czegoĂ rezy- gnowaÊ na rzecz czegoĂ innego? Zdefiniuj swoje granice (skoro mowa o granicach: w którym momencie je wyznaczasz i mówisz, ĝe juĝ wystarczy, co za duĝo, to niezdrowo?). Jak daleko ktoĂ moĝe siÚ posunÈÊ, nim poczujesz, ĝe przekroczyï tÚ granicÚ? Czy pracujesz w weekendy? Czy odbierasz telefony nawet póěno wieczorem? SporzÈdě listÚ swoich granic. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 6.: Naucz siÚ mówiÊ „nie” To moĝe byÊ jedno z najtrudniejszych zadañ. Daj sobie pozwolenie na mówienie „nie”. Nie musisz siÚ nikomu z tego tïumaczyÊ ani dawaÊ usprawiedliwieñ. Po prostu powiedz „nie”. ByÊ moĝe ïatwiej Ci bÚdzie to zrobiÊ przez telefon niĝ osobiĂcie. Na Twoim miejscu zaczÚïabym od powtórzenia sobie listy swoich aspiracji albo przypo- mniaïa sobie o powodach mówienia „nie” i o tym, dlaczego to takie istotne, by zapewniÊ sobie konieczne wsparcie. Zawsze bÈdě przy- gotowana i nie pozwól siÚ zaskoczyÊ. JeĂli na to pozwolisz, bÚdzie Ci bardzo trudno odmówiÊ, zwïaszcza jeĂli do tej pory miaïaĂ z tym pro- blemy. Pierwsze kilka razy moĝe byÊ trudne, ale zaufaj mi: z czasem bÚdzie Ci ïatwiej! Im szybciej zaczniesz to robiÊ, zamiast siÚ wahaÊ lub robiÊ uniki, tym ïatwiejsze to bÚdzie. PamiÚtaj, rób to, co jest dla Ciebie dobre. Szanuj siebie. PrzestaÊ byÊ wszystkim dla wszystkich 21 Zrób listÚ ludzi i spraw, którym musisz powiedzieÊ „nie”, i napisz, w jaki sposób moĝesz to zrobiÊ. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 7.: Dodaj siïy ludziom wokóï siebie Zamiast staraÊ siÚ wszystkich we wszystkim wyrÚczaÊ, naucz ich radziÊ sobie samodzielnie. Pozwól im na to i daj im potrzebne narzÚ- dzia, by mogli zrobiÊ to, czego potrzebujÈ. Pokaĝ im raz, jak coĂ zrobiÊ, a potem pozwól im radziÊ sobie samemu. Pomóĝ im znaleěÊ alternatywÚ i wycofaj siÚ. JeĂli zïamiesz siÚ i znowu zaczniesz im pomagaÊ, pokaĝesz w ten sposób, ĝe nie muszÈ traktowaÊ serio tego, co mówisz, i znowu do Ciebie zadzwoniÈ. BÚdziesz musiaïa zaczÈÊ wszystko od nowa — i tym razem naprawdÚ! Musisz jasno daÊ wszystkim do zrozumienia, ĝe nie bÚdziesz wiÚcej robiÊ czegoĂ za nich. Zrób listÚ rzeczy, które moĝesz zrobiÊ, by pomóc siÚ usamodziel- niÊ ludziom wokóï Ciebie. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 8.: Uwolnij siÚ od przyjacióï, którzy CiÚ wykorzystujÈ Kaĝdy z nas ma przyjacióï, którzy wysysajÈ z nas energiÚ. Tacy ludzie uwaĝani sÈ za wampiry energetyczne. SprawiajÈ, ĝe kaĝda rozmowa lub interakcja z nimi krÚci siÚ wyïÈcznie wokóï nich. JeĂli moĝesz, postaraj siÚ od nich uwolniÊ. JeĂli nie, spÚdzaj z nimi jak najmniej czasu. Skoncentruj swojÈ energiÚ z dala od nich. Znajdě inne zaintere- sowania. JeĂli moĝesz, postaraj siÚ tak kierowaÊ rozmowÈ, by dotyczyïa spraw pozytywnych i radosnych. Nie pogrÈĝaj siÚ. Radziïabym rów- nieĝ, byĂ przygotowywaïa siÚ do spotkañ z takimi osobami. Skoncen- truj siÚ, postaraj siÚ przewidywaÊ przebieg spotkañ. Nie pozwól, by 22 DOSKONA’A BEZ PRZYMUSU coĂ CiÚ zaskoczyïo. Po kilku spotkaniach uĂwiadomiÈ sobie, ĝe nie angaĝujesz siÚ w ich problemy, i przestanÈ CiÚ nimi zadrÚczaÊ. Zrób listÚ przyjacióï, od których musisz siÚ uwolniÊ. Napisz, jak zamierzasz to zrobiÊ. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 9.: Przestañ siÚ poddawaÊ presji ze strony rodziny i znajomych Wymaga to wytyczenia granic i nauczenia siÚ mówienia „nie”. RadzÚ Ci dobrze przemyĂleÊ swoje relacje z rodzinÈ i przyjacióïmi, by odkryÊ, w jakich sytuacjach zaczynasz byÊ wszystkim dla wszystkich. Musisz planowaÊ sobie interakcje z innymi, uzbroiÊ siÚ w poczucie swoich granic i umiejÚtnoĂÊ mówienia „nie” przed spotkaniem z nimi. JeĂli rozmawiasz z nimi przez telefon, zapisz sobie moĝliwe odpowie- dzi i trzymaj je pod rÚkÈ. Jeĝeli rozmawiasz z nimi osobiĂcie, prze- Êwicz wczeĂniej swoje odpowiedzi. Poniĝej zapisz, jakie dziaïania zamierzasz podjÈÊ, by oprzeÊ siÚ presji rodziny i znajomych. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Krok 10.: Ciesz siÚ równowagÈ Gdy uda Ci siÚ osiÈgnÈÊ pewnÈ równowagÚ w ĝyciu, spraw sobie jakiĂ prezent. Poniĝej zrób listÚ nagród lub zachÚt dla siebie, by rozpoczÈÊ proces uwalniania siÚ od bycia wszystkim dla wszystkich. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doskonała bez przymusu. Specjalistka w pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: