Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 006935 21556929 na godz. na dobę w sumie
Doskonała umiejętność komunikacji - książka
Doskonała umiejętność komunikacji - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-591-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Efektywna komunikacja jest warunkiem skutecznego zarządzania

Wszyscy komunikujemy się na różne sposoby. Skuteczne porozumiewanie się to umiejętność, którą każdy z nas powinien poznać i opanować. Niełatwo jest z powodzeniem stosować metody i techniki przekazywania informacji na gruncie zawodowym, gdzie mają one największe znaczenie. Komunikując się w niewłaściwy i nieprofesjonalny sposób, tracimy czas i energię, obniżamy motywację współpracowników i wywołujemy niezadowolenie klientów. Precyzyjna i efektywna komunikacja jest kluczem do satysfakcji zawodowej.

Ten praktyczny przewodnik pomoże Ci dążyć do doskonałości w sztuce komunikacji. Zawiera mnóstwo wskazówek omawianych na licznych przykładach i modelach; dowiesz się z niego, jak:

Z tej książki dowiesz się także, co robić,
gdy rozmowa utknie w martwym punkcie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści O tej książce 1. Proces komunikacji 5 7 Co to jest komunikacja?...................................................u................ 7 Jak ludzie rozumieją przekazywane informacje? ......................... 8 Zarządzanie informacją...................................................u................ 9 Koncepcje — waluta komunikacji................................................10 Rozmowa — serce komunikacji...................................................u.12 2. Jak działa rozmowa? 13 Co to jest rozmowa? ...................................................u.....................13 Dlaczego nie udają się rozmowy? ..................................................15 Umieszczanie rozmów w kontekście ............................................15 Wypracowanie relacji ...................................................u...................17 Ustalanie konstrukcji...................................................u...................21 Zarządzanie zachowaniem ...................................................u......... 23 3. Siedem sposobów na podniesienie jakości rozmowy 27 Sprecyzuj swój cel ...................................................u........................ 27 Uporządkuj proces myślowy...................................................u...... 29 Zarządzaj czasem ...................................................u..........................35 Znajdź wspólną płaszczyznę ...................................................u...... 37 Wyjdź poza sprzeczkę ...................................................u................. 38 Często dokonuj podsumowań...................................................u... 40 Używaj materiałów wizualnych...................................................u..41 4 D O S K O N A Ł A U M I E J Ę T N O Ś Ć K O M U N I K A C J I 4. Sztuka dowiadywania się 45 Uwaga ...................................................u............................................ 45 Traktowanie rozmówcy na równi ze sobą................................... 49 Dbanie o brak skrępowania...................................................u........ 50 Zachęcanie ...................................................u.....................................51 Zadawanie pytań jakościowych ...................................................u. 52 Dozowanie informacji ...................................................u................ 55 5. Umiejętność perswazji 57 Charakter, logika i pasja ...................................................u............. 57 Co jest główną koncepcją?...................................................u.......... 59 Porządkowanie koncepcji...................................................u........... 64 Wyrażanie koncepcji ...................................................u................... 67 Zapamiętywanie koncepcji...................................................u......... 69 Efektywne dostarczanie wiadomości ........................................... 70 6. Rozmowy służbowe 73 Czym rozmowa służbowa różni się od innych?......................... 73 Przygotowanie się do rozmowy ...................................................u. 74 Budowa rozmowy służbowej...................................................u...... 75 Rodzaje rozmów służbowych ...................................................u.... 77 7. Prezentacje 93 Bycie w centrum zainteresowania ................................................ 94 Przygotowanie się do prezentacji ................................................. 96 Opracowanie materiałów ...................................................u........... 96 Kontroluj widownię ...................................................u.................. 108 Zajmij się sobą...................................................u.............................110 Odpowiedz na pytania...................................................u............... 111 8. Wyraź to na piśmie 113 Pisanie w konkretnym celu ...................................................u....... 113 Ułatwienie czytania ...................................................u....................114 Pisanie krok po kroku...................................................u................ 115 Projektowanie dokumentu...................................................u........ 116 Pisanie wersji roboczej ...................................................u.............. 128 Edycja wersji roboczej ...................................................u................130 Proces komunikacji „Spójrzmy prawdzie w oczy — wszystko sprowadza się do komu- nikacji”. Ile razy już słyszałeś bądź wypowiadałeś te słowa, analizu- jąc niepowodzenia, które dotknęły Twoją organizację? Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna. Warunki pracy są coraz bardziej elastyczne i co- raz trudniejsze do przewidzenia. Struktury zarządcze i kontrolne poprzedniego pokolenia ustąpiły miejsca zarządzaniu wirtualne- mu i pracy sieciowej, outsourcingowi i współpracy, zarządzaniu wiedzą i wywiadowi gospodarczemu. Menedżerowie muszą obec- nie porozumiewać się ze znacznie większą liczbą osób niż wcze- śniej, a proces komunikacji musi zachodzić szybciej — dzisiejsze informacje rynkowe jutro lądują w koszu. Mimo to komunikacja jest nadal głównym problemem wielu organizacji. W powtarzających się ankietach menedżerowie okre- ślają trudności komunikacyjne mianem najważniejszego pro- blemu w ich organizacji. Komunikacja może być, rzecz jasna, wciąż zadziwiająco efek- tywna. Wysiłki kierownictwa, podejmowane po to, aby przekazać informacje o najnowszych zmianach organizacyjnych, mogą spełznąć na niczym, ale pogłoski o zwolnieniach rozchodzą się jak burza. Gdyby tylko przekazywanie wiadomości oficjalnych osiągało połowę skuteczności plotek i pogawędek! Co to jest komunikacja? Często zadaję to pytanie na początku programów szkolenio- wych i seminariów. Po krótkim namyśle większość uczestników 8 D O S K O N A Ł A U M I E J Ę T N O Ś Ć K O M U N I K A C J I proponuje definicję, w której jest mowa o udzielaniu i przekazy- waniu informacji. Po namyśle nieco głębszym pojawia się słowo „wymiana”. To już jest bardziej zadowalające, niemniej jednak wciąż mamy do czynienia z założeniem, że komunikacja dotyczy przemieszczania czegoś — dostarczania bądź przesyłania jakiegoś towaru, zwanego informacją. W rzeczywistości słowo to ma zupełnie inny źródłosłów. Wywo- dzi się z łacińskiego communis, co oznacza „wspólny” bądź „po- wszechny”. Słowo to należy do rodziny wyrazów zawierającej także komunię, komunizm i wspólnotę1. Nie ma komunikacji bez dzie- lenia się informacją z inną osobą. A dopóki ta osoba nie zrozumie tej informacji w ten sam sposób, co Ty, nie ma dzielenia się. Komunikacja jest procesem, w którym tworzone jest wspólne zrozumienie. Jak ludzie rozumieją przekazywane informacje? Wedle innej definicji komunikacja jest okazywaniem sposobu pojmowania. Różni ludzie rozumieją tę samą informację na rozmaite sposoby. Ktoś może natychmiast rozpoznać słowa i obrazy, dla innych może to być język obcy („jakby mówił po chińsku”). Każdy problem w po- rozumiewaniu się jest problemem związanym z rozumieniem. Zrozumienie to rozpoznanie. „Aaa, teraz to jasne!” — wykrzy- kujemy, kiedy coś zrozumieliśmy. Mnóstwo słów związanych z ro- zumieniem wiąże się z postrzeganiem wzrokowym. Możesz patrzeć na problem z innej perspektywy niż Twój partner, możecie się nie zrozumieć, ponieważ patrzycie na problem pod innym kątem. Jeśli się z kimś nie zgadzasz, mówisz zazwyczaj, że widzisz to inaczej. Ludzie rozumieją informacje, które są w stanie rozpoznać. Wiem, że nadjeżdżający pojazd to autobus, bo już kiedyś taki widzia- łem. Znam melodię, ponieważ już ją słyszałem lub znam podobny motyw. Wiem, że jem paprykę, bo rozpoznaję smak. Podobnie ro- zumiem, co chcesz mi powiedzieć, jeśli to pasuje do wzorców men- talnych, jakie się wcześniej u mnie wykształciły. 1 Ang. community — przyp. tłum. (cid:10) P R O C E S K O M U N I K A C J I 9 Rozumienie jest w takim razie dopasowywaniem tego, co wi- dzimy, do naszych wzorców mentalnych. Jeśli chcesz się sprawnie porozumiewać z innymi, musisz zadbać o to, aby nadać swoim koncepcjom kształt. Jak to zrobić? Możesz rysować wzory lub ob- razki na papierze. Możesz poprosić kogoś o wyobrażenie sobie czegoś, a następnie dopasować do tego swoją informację. Zdecy- dowanie ułatwia sprawę uproszczenie informacji, tak aby nie za- ciemnić obrazu zbytnim nagromadzeniem szczegółów. Zarządzanie informacją Twój sukces jako menedżera zależy coraz bardziej od umiejętno- ści zarządzania informacją. Postrzegamy informację jako „coś”, z czego cząstkami mamy do czynienia. Te wszystkie cząstki gdzieś istnieją — można je zo- baczyć, zmierzyć, policzyć. Rozumienie jest postrzegane jako pro- ces zapisywania informacji w mózgu. Wyobrażamy sobie umysł ludzki na podobieństwo dysku twardego komputera. Ma on da- ną pojemność, konkretną ilość wolnej przestrzeni, którą można zapełnić napływającymi informacjami. Zbyt wiele danych — i cier- pisz na „przeładowanie informacją”. Jeśli ten stan się przedłuża, może dojść do „zawieszenia systemu”. Obecnie większość osób nie myśli już o informacji w ten spo- sób. Za każdym razem, kiedy następuje proces komunikacji mię- dzy ludźmi, informacje mogą przybierać inne znaczenia. Dzieci potrafią świetnie się bawić, wykorzystując tę właściwość. W grach, takich jak „głuchy telefon” czy „kalambury”, doskonale podkre- ślone są nieporozumienia i wieloznaczność w komunikacji mię- dzyludzkiej. W rzeczywistości informacja to coś, co tworzymy we własnych umysłach w procesie zrozumienia. Informacja nie istnieje gdzieś tam, na zewnątrz — jest zawarta zawsze i wyłącznie w naszych umysłach. Jest to kształt, jaki przybiera nasze myślenie, a kształt ten wciąż się zmienia, ewoluuje, gdy myślimy. Informacja jest za- tem dynamiczna i za każdym razem, kiedy się porozumiewasz, jest przetwarzana, gdy filtrujesz ją przez własne wzorce mentalne. Porozumiewanie się jest zawsze grą w „głuchy telefon”. 1 0 D O S K O N A Ł A U M I E J Ę T N O Ś Ć K O M U N I K A C J I W pracy ludzie zazwyczaj traktują informację jako „coś” i sta- rają się ją zarchiwizować, przetworzyć, zestawić, zapisać i przecho- wać, nawet jeśli jej nie rozumieją. Oczekuje się, że informacje bę- dą stabilne oraz że łatwo będzie je kontrolować i nimi zarządzać. Ale takie podejście do tematu skazane jest na niepowodzenie. Informacji nie da się kontrolować, uściślić, zamknąć w ramach. Nie jest ona bowiem towarem, lecz energią. Informacja to po- karm dla umysłu, źródło ożywienia organizacji. Spróbuj ją racjo- nować, a ludzie nie znajdą nic, co pozwoliłoby im przetrwać. Pogło- ski, skandale, plotki — to wszystko jest niesmacznym jedzeniem z baru szybkiej obsługi, którym ludzie żywią się, aby przeżyć, gdy brakuje im porządnego pożywienia. Odkąd zaczniesz postrzegać informacje jako energię, a nie to- war, będziesz mógł nią inaczej zarządzać. Znaczenie ma napraw- dę nie to, ile informacji potrafisz przekazać, ale jaką formę one przybierają. Forma informacji to jej znaczenie. Komunikacja nigdy nie jest kwestią przekazywania tysięcy wia- domości; jest raczej tworzeniem znaczenia tych informacji, a na- stępnie dzieleniem się tym znaczeniem z innymi. Jeśli Twój part- ner nie rozumie tego, co chcesz przekazać, oznacza to, że Twoje wysiłki zmierzające ku porozumieniu poszły na marne. Pomyśl o szklance zawierającej połowę wody, jaką mogłaby pomieścić. Co ta informacja oznacza? Że szklanka jest w połowie pusta? Czy raczej — w połowie pełna? Znaczenie, jakie nadajesz informacji, dyktuje informację, jaka chcesz przekazać. Komunikacja jest tworzeniem wspólnego znaczenia. A zatem, w jaki sposób tworzymy znaczenie? Poprzez zamianę informacji na koncepcje. Koncepcje — waluta komunikacji Komunikacja jest procesem tworzenia i dzielenia wyraźnych kon- cepcji. Efektywna komunikacja jest uzależniona nie od dokładności podanych przez Ciebie faktów, lecz od bogactwa Twych koncep- cji. W sumie cały proces komunikacji można nazwać tworzeniem wspólnych koncepcji. P R O C E S K O M U N I K A C J I 1 1 Co rozumiem pod pojęciem koncepcji? Otóż mam na myśli coś szczególnego. Koncepcja to coś, co mówisz lub coś, o czym piszesz. Nazwa nie jest koncepcją. Następujące frazy są nazwami, lecz (co przyjmijmy dla celów tego ćwiczenia) nie są koncepcjami: ♦ ♦ ♦ analiza zysków, rynek azjatycki, dyrektor do spraw operacyjnych. Aby je zamienić w koncepcje, musisz coś o nich powiedzieć, na przykład: ♦ ♦ ♦ Analiza zysków pokazuje wzrost sprzedaży towarów w ciągu zeszłego roku. Rynek azjatycki stracił stabilność. Bill Freeman został dyrektorem do spraw operacyjnych. Stworzyliśmy zdania, a zatem — koncepcja jest to jakakolwiek myśl, którą można wyrazić w zdaniu. Koncepcja nie musi być nowa. Kiedy mówisz, że masz jakąś koncepcję, zazwyczaj masz na myśli pomysł, na który nikt wcze- śniej nie wpadł. Jednakże większość koncepcji nie jest całkiem no- wa. Za każdym razem, gdy ktoś wygłasza jakieś zdanie, przedstawia również koncepcję. Koncepcje są walutą komunikacji. Gdy ludzie się porozumie- wają, handlują koncepcjami. Koncepcje, tak jak pieniądze, mają większe i mniejsze nominały; istnieją małe i duże pomysły. Te małe można zebrać w większe, metodą dodawania. Tak, jak walu- ta, koncepcje mają swoją wartość — niektóre z czasem przybiera- ją na wartości, podczas gdy inne ją tracą. Wartość koncepcji kryje się w jej znaczeniu. Koncepcje ocenia się inaczej niż fakty — war- tość faktu mierzy się jego ścisłością; wartość koncepcji zależy od tego, jak duże ma ona znaczenie. Kiedy nie udaje się komunikacja, to zazwyczaj przyczyna po- rażki leży w niezrozumieniu koncepcji. Być może nie dostrzeżo- no jej wartości. Być może było ich zbyt wiele. Być może koncepcja zaginęła w morzu faktów i cyfr. Możesz dać do zrozumienia, co masz na myśli, jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób zostanie ode- brana Twoja koncepcja. Twój głos może wyrażać jedną koncepcję, ale Twoja twarz może napomykać o innej. W najefektywniejszej komunikacji koncepcje są przedstawia- ne w sposób oczywisty i jasny. Twoim celem w komunikacji jest stworzyć i dzielić zrozumiałe koncepcje. 1 2 D O S K O N A Ł A U M I E J Ę T N O Ś Ć K O M U N I K A C J I Rozmowa — serce komunikacji Rozmowa jest giełdą wymiany koncepcji. To najistotniejszy środek porozumiewania się, jakim dysponujesz. Cechuje ją elastyczność i dynamika. Twoja organizacja — jakakolwiek organizacja — jest, w największym skrócie, siecią rozmów i niczym więcej. Bez efek- tywnie prowadzonych rozmów nie mogłaby funkcjonować. Rozmowy są sposobem na dzielenie wspólnych znaczeń. Wszystkie inne sposoby porozumiewania się — rozmowy rekruta- cyjne, prezentacje, pisma — są odmianami tego najważniejszego sposobu komunikacji. Jeśli chcesz się lepiej porozumiewać, za- cznij od poprawienia jakości swoich rozmów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doskonała umiejętność komunikacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: