Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01003 026687 21123454 na godz. na dobę w sumie
Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej - ebook/pdf
Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 304
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2692-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> polityka społeczna
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach transformacji rodzą się dzisiaj pytania: Czy proces modernizacji państw Europy Środkowej i Wschodniej można uznać za zakończony? Czy „Wschód” dogonił „Zachód”? Pomimo pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej wciąż istnieją rażące dysproporcje pomiędzy rozwiniętą Europą Zachodnią a europejskimi państwami postsocjalistycznymi.

Europa Środkowa i Wschodnia jest obszarem bardziej podatnym na oddziaływanie czynników egzogennych, zwłaszcza wschodniego sąsiedztwa, szczególnie skutków polityki Federacji Rosyjskiej, odbudowującej swoją mocarstwową pozycję wobec europejskich i azjatyckich sąsiadów środkami militarnymi, destabilizując sytuację w regionie. Aktualność i waga tych zjawisk poszerzają pola badawcze i potrzebę systematycznego monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej.

Publikacja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Część pierwsza poświęcona jest teoretyczno-filozoficznym aspektom transformacji. Autorzy starają się przedstawić teoretyczne tło sporów politycznych dotyczących transformacji politycznej z punktu widzenia wartości ideologicznego kontinuum od prawicowości do lewicowości.

Drugi blok tematyczny dotyczy kwestii społecznych transformacji. Traktuje w głównej mierze o zmianach, jakie zachodzą w sferach kulturowych, gospodarczych i społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej podczas transformacji, z punktu widzenia różnych wskaźników rozwoju społecznego.

Trzecia część monografii zawiera artykuły dotyczące kształtowania się i ewolucji narodowych systemów politycznych poszczególnych państw Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia oddziaływania czynnika endogennego oraz doświadczeń wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Wpływ wielorakich czynników na rozwój i przemiany polityczne zachodzące podczas procesu transformacji systemowej prowadzi do unikalnych doświadczeń w poszczególnych państwach, co stanowi podstawę do analiz porównawczych.

Prezentacja dorobku badawczego autorów wywodzących się z różnych ośrodków akademickich stosujących różnorodne metodologie i narzędzia w obrębie zakreślonego przedmiotu badawczego powoduje, iż publikacja ma walor studium interdyscyplinarnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod redakcją Marka Barańskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i  prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w  procesie modernizacji z  doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach transformacji rodzą się dzisiaj pytania: Czy proces modernizacji państw Europy Środkowej i  Wschodniej można uznać za zakończony? Czy „Wschód” dogonił „Zachód”? Pomimo pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej wciąż istnieją rażące dysproporcje pomiędzy rozwiniętą Europą Zachodnią a europejskimi państwami postsocjalistycznymi. Europa Środkowa i  Wschodnia jest obszarem bardziej podatnym na oddziaływanie czynników egzogennych, zwłaszcza wschodniego sąsiedztwa, szczególnie skutków polityki Federacji Rosyjskiej, odbudowującej swoją mocarstwową pozycję wobec europejskich i  azjatyckich sąsiadów środkami militarnymi, destabilizując sytuację w regionie. Aktualność i waga tych zjawisk poszerzają pola badawcze i potrzebę systematycznego monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej. Publikacja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Część pierwsza poświęcona jest teoretyczno-filozoficznym aspektom transformacji. Autorzy starają się przedstawić teoretyczne tło sporów politycznych dotyczących transformacji politycznej z punktu widzenia wartości ideologicznego kontiuum od prawicowości do lewicowości. Drugi blok tematyczny dotyczy kwestii społecznych transformacji. Traktuje w  głównej mierze o  zmianach, jakie zachodzą w  sferach kulturowych, gospodarczych i społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej podczas transformacji, z punktu widzenia różnych wskaźników rozwoju społecznego. Trzecia część monografii zawiera artykuły dotyczące kształtowania się i  ewolucji narodowych systemów politycznych poszczególnych państw Europy Środkowej i  Wschodniej z  punktu widzenia oddziaływania czynnika endogennego oraz doświadczeń wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Wpływ wielorakich czynników na rozwój i  przemiany polityczne zachodzące podczas procesu transformacji systemowej prowadzi do unikalnych doświadczeń w poszczególnych państwach, co stanowi podstawę do analiz porównawczych. Prezentacja dorobku badawczego autorów wywodzących się z  różnych ośrodków akademickich stosujących różnorodne metodologie i  narzędzia w obrębie zakreślonego przedmiotu badawczego powoduje, iż publikacja ma walor studium interdyscyplinarnego. D o ś w i a d c z e n i a t r a n s f o r m a c j i s y s t e m o w e j … Więcej o książce Cena 34 zł (+vat) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-692-3 Doświadczanie-Transformacji.indd 7-11 2016-01-21 20:39:08 Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej NR 3384 Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod redakcją Marka Barańskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Jacek Wojnicki Spis treści Wstęp (Maciej Guzy) I. Filozoficzne i teoretyczne aspekty transformacji Artur Caban Od homo sovieticus do homo oeconomicus – analiza genezy transformacji w uję‑ ciu ks. Józefa Tischnera Marek Tyrała Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w la‑ tach 1991–2011 Maciej Guzy Profil ideologiczny skrajnej prawicy na podstawie wybranych aspektów programu Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier Renata Kunert ‑Milcarz Perspektywy młodych demokracji. Wybrane badania porównawcze nad demo‑ kratyzacją Tomasz Czakon Etos lewicowych beneficjentów transformacji II. Społeczne aspekty transformacji Piotr Czakon Wpływ transformacji na przemiany struktury społecznej w Polsce Marek Margoński Wpływ transformacji ustrojowej na obronę cywilną w Polsce 9 15 23 42 55 69 91 105 6 Spis treści Piotr Lechowicz Tranzycja demokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Proces przekształ‑ ceń społeczno ‑politycznych w świetle założeń teorii rewolucji – szkoły socjologii historycznej Marek Barański Aktywność wyborcza i upełnomocnienie kobiet jako wskaźniki demokracji lo‑ kalnej Zbigniew H. Noskowski Lewicowi reformatorzy czasu przełomu Sylwia Łodarska Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacji i klastrów III. Polityczno ‑ustrojowe aspekty transformacji Justyna Olędzka Transformacja modelu przywództwa państwowego w Federacji Rosyjskiej Marianna Zięba Polityka rozwoju regionalnego Samorządu Województwa Śląskiego Natalia Rudakiewicz Reforma samorządowa na Ukrainie w kontekście eurointegracji: doświadczenie Polski w relacjach władzy centralnej z samorządem terytorialnym Oleksii Kolesnykov The Results of Early Parliamentary Elections of 2014 and the Prospects of Further Democratization of Ukrainian Political System Sebastian Kubas Kształtowanie się polityki zagranicznej Węgier w regionie Europy Środkowej: od 1989 do 2014 r. Wybrane aspekty Izabela Rudnik Proces transformacji w Rumunii Bibliografia 127 143 162 182 199 208 221 231 252 270 279 Contents Introduction I. Philosophical and theoretical aspects of transformation Artur Caban From Homo Sovieticus to Homo Oeconomicus – An Analysis of the Origins of the Transformation as Examined by the Rev. Józef Tischner Marek Tyrała Cultural Wars as the Main Determinant of Political Competition in Poland in the Years 1991–2011 Maciej Guzy Ideological Profile of the Far‑Right Based on Selected Aspects of Jobbik – The Movement for a Better Hungary Programme Renata Kunert‑Milcarz Perspectives of Young Democracies. Selected Comparative Studies of Democra‑ tization Tomasz Czakon The Ethos of Left‑Wing Beneficiaries of the Transformation II. Social aspects of transformation Piotr Czakon The Influence of Transformation on Changes in Social Structure of Poland Marek Margoński The Impact of Political Transformation on Civil Defence in Poland 9 15 23 42 55 69 91 105 8 Piotr Lechowicz Piotr Lechowicz Democratic Transition in Central and Eastern Europe. The Process of Sociopo‑ litical Transformations in the Light of the Theory of Revolution – School of Hi‑ storical Sociology Marek Barański Electoral Activity and Women’s Empowerment as Indicators of Local Democracy Zbigniew Noskowski Left‑wing Reformers at the Time of Breakthrough Sylwia Łodarska The Role of Human Capital in the Development of Innovation and Clusters III. Political aspects of transformation Justyna Olędzka Transformation of the Model of Political Leadership in the Russian Federation Marianna Zięba The Voivodeship of Silesia Self‑Government Policy of Regional Development Natalia Rudakiewicz Local Government Reform in Ukraine in the Context of the European Integra‑ tion: Polish experience in Relations between Central and Local Authorities Oleksii Kolesnykov The Results of Early Parliamentary Elections of 2014 and the View of Further Democratization of Political System in Ukraine Sebastian Kubas The Evolution of Hungarian Foreign Policy in Central Europe: from 1989 to 2014. Selected Aspects Izabela Rudnik Transformation Process in Romania Bibliography 127 143 162 182 199 208 221 231 252 270 279 Wstęp Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację struktur władzy państwowej, uryn‑ kowienie oraz prywatyzację gospodarki z wykorzystaniem doświadczeń państw zachodnich. Dzisiaj, po 26 latach transformacji, widzimy realne skutki moder‑ nizacji gospodarczej, politycznej i społecznej. Jednakże rodzi się pytanie: czy okres transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej można uznać za zakończony? Ocena stopnia rozwoju tej części kontynentu pozwala stwierdzić, iż wielu rzeczy udało się już dokonać − Wschód dogonił Zachód w wielu wymiarach. Jednak nie można nie dostrzegać również wie‑ lu problemów, z jakimi boryka się na co dzień ta część naszego kontynentu. Pomimo współdziałania w rozwoju politycznym Unii Europejskiej oraz wielu prób tworzenia spójnej europejskiej społeczności, wciąż istnieją rażące dys‑ proporcje pomiędzy rozwiniętą Europą Zachodnią a europejskimi państwami postsocjalistycznymi. Europa Środkowa i Wschodnia jest obszarem charak‑ teryzującym się wciąż dynamicznymi zmianami wywołanymi czynnikami endogennymi oraz czynnikami egzogennymi, tzn. skutkami działań Federa‑ cji Rosyjskiej odbudowującej swoją mocarstwową pozycję wobec jej europej‑ skich i azjatyckich sąsiadów. Powoduje to napięcie w regionie, o czym najlepiej świadczą wydarzenia na Ukrainie. Aktualność tego tematu otwiera duże pole do badania i monitorowania dalszych zmian zachodzących w Europie Środ‑ kowej i Wschodniej. Książka ta ma za zadanie objaśnić skomplikowane zjawiska związane z sze‑ roko rozumianą transformacją systemową, która wciąż toczy się w Europie Środ‑ kowej i Wschodniej, jak również przybliżyć czytelnikowi wiedzę o wszelkich procesach, które się z nią wiążą. Autorami tej publikacji są naukowcy wywo‑ dzący się z polskich uczelni, jak również zagranicznych ośrodków naukowych. Termin „transformacja systemowa” pełni funkcję spoiwa, które łączy w całość poszczególne artykuły traktujące o sferze transformacji na różnych płaszczy‑ znach − w zależności o zainteresowań naukowych autorów. Książka spaja wie‑ 10 Wstęp lorakie wątki, które należą do takich dziedzin nauki jak politologia, filozofia, socjologia i wiele innych. Publikacja podzielona jest na trzy bloki tematyczne, każdy omawia zagadnie‑ nia związane z transformacją systemową w krajach Europy Środkowej i Wschod‑ niej w charakterystyczny dla siebie sposób. Część pierwsza poświęcona jest fi‑ lozoficznym i teoretycznym aspektom transformacji. Porusza tematy związane z istotą szeroko rozumianej polityki i sposobów jej uprawiania. Autorzy starają się również przedstawić teoretyczne tło sporów politycznych w kontekście prawi‑ cowości i lewicowości, opierając się na problematyce związanej z transformacją ustrojową. Drugi blok tematyczny odnosi się do kwestii społecznych transformacji. Traktuje w głównej mierze o zmianach, jakie zachodziły i wciąż zachodzą wśród społeczeństw państw Europy Środkowej i Wschodniej podczas transfor‑ macji. Artykuły w nim zawarte dotykają problematyki przemian społecznych, rzeczywistego stanu tych społeczeństw zarówno w przeszłości, jak i współcześ‑ nie, oraz wskazują perspektywy przyszłego rozwoju demokracji w omawianej części kontynentu. Trzecia część zawiera artykuły dotyczące przede wszystkim aspektów związanych z systemami politycznymi poszczególnych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Analizowane są w niej wielorakie czynniki, które mają wpływ na rozwój i przemiany polityczne zachodzące podczas procesu transfor‑ macji systemowej w takich sferach, jak struktury rządzące różnych szczebli czy też sposób prowadzenia polityki przez poszczególne państwa. Książkę otwiera artykuł Artura Cabana Od homo sovieticus do homo oeco‑ nomicus – analiza genezy transformacji w ujęciu ks. Józefa Tischnera. Autor do‑ konuje analizy poglądów ks. Józefa Tischnera, co do zgodności jego koncepcji na temat istnienia tzw. homo sovieticus i jego potencjalnego przeobrażenia w homo oeconomicus, który ma z kolei wpływ na obecny kształt polskiej transforma‑ cji i ukształtowania jej podczas trwania gospodarki liberalnej. Autorem drugiej publikacji, pt. Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w latach 1991–2011, jest Marek Tyrała, który postawił sobie za cel cha‑ rakterystykę procesu rywalizacji politycznej w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Proces rywalizacji został przez niego przedstawiony poprzez analizę zjawiska wojen o charakterze kulturowym. Kolejny artykuł, zatytułowany Profil ideolo­ giczny skrajnej prawicy na podstawie wybranych aspektów programu Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier, to tekst autorstwa Macieja Guzego. Autor poszukuje od‑ powiedzi na fundamentalne pytanie: czym są obecne na scenie politycznej ru‑ chy polityczne, często określane mianem „skrajnej” prawicy. Stara się również poddać próbie słuszność pojęcia „skrajności” w dyskursie politycznym, jak rów‑ nież przyjrzeć się próbom umiejscawiania omawianych ruchów politycznych na osi prawica − lewica. Czwarty artykuł, autorstwa Renaty Kunert ‑Milcarz, nosi tytuł Perspektywy młodych demokracji. Wybrane badania porównawcze nad de­ mokratyzacją. Autorka zauważa, że demokracja oferuje duże możliwości i po‑ Wstęp 11 tencjał, jednak nie gwarantuje sukcesu bez podjęcia wysiłków zmierzających do jej konsolidacji. Zwraca przy tym uwagę, iż wielu młodym demokracjom post‑ komunistycznym wciąż brakuje względnej stabilizacji. Dlatego też podejmuje tematykę czynników, które stoją na drodze do jej ustanowienia, opierając się w swych dociekaniach m.in. na badaniach porównawczych takich instytucji jak np. Freedom House. W artykule pt. Etos lewicowych beneficjentów transformacji Tomasz Czakon przeprowadza analizę publikacji zatytułowanej Projekt dla Pol­ ski − perspektywa lewicowa. Autor odnosi się do zaprezentowanej w niej wersji lewicowego etosu w kontekście transformacji systemowej. Druga część książki, poświęcona społecznym aspektom transformacji, za‑ czyna się tekstem Piotra Czakona pt. Wpływ transformacji na przemiany struk­ tury społecznej w Polsce. Autor opisał strukturę społeczną u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracając przy tym uwagę na kilka aspektów: liczeb‑ ność kategorii społeczno ‑zawodowych, poziom wynagrodzenia, prestiż zawodo‑ wy oraz nierówności społeczne. W zasadniczej części artykułu przeanalizowano zmiany w strukturze społecznej, które zostały zainicjowane przez transformację. Z kolei Marek Margoński w swym tekście Wpływ transformacji ustrojowej na obronę cywilną w Polsce obrał za cel zbadanie stopnia przygotowania obrony cywilnej do wypełniania jej ustawowych zadań w zakresie ochrony ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze militarnym i niemilitarnym, jak również zbadanie wpływu jaki wywarła transformacja ustrojowa na obronę cywilną w Polsce. Kolejny artykuł, autorstwa Piotr Lechowicza, pt. Tranzycja de­ mokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Proces przekształceń społeczno­ ­politycznych w świetle założeń teorii rewolucji – szkoły socjologii historycznej analizuje przemiany społeczno ‑polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie 1989 i 1990 r. Autor skupia się na doświadczeniach krajów znaj‑ dujących się od 1945 r. w radzieckiej strefie wpływów geopolitycznych. W dal‑ szej części książki, w tekście Aktywność wyborcza i upełnomocnienie kobiet jako wskaźniki demokracji lokalnej Marek Barański porusza temat aktywności poli‑ tycznej kobiet. Następnie Zbigniew H. Noskowski w artykule Lewicowi refor­ matorzy czasu przełomu skupia się na opisie i analizie ruchu reformatorskiego w PZPR mającego znaczący wpływ na proces transformacji w Polsce. Kolejnym artykułem jest Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacji i klastrów autorstwa Sylwii Łodarskiej, która skoncentrowała się na rozwoju kapitału społecznego w odniesieniu do funkcjonowania i rozwoju klastrów. Dokonała również próby ukazania wzajemnych relacji pomiędzy rozwojem klastra i myśli innowacyjnej a wpływem kapitału społecznego na te procesy. W części trzeciej publikacji, dotyczącej sfery politycznej i państwowej, pierw‑ szym artykułem jest tekst Justyny Olędzkiej pt. Transformacja modelu przywódz­ twa państwowego w Federacji Rosyjskiej. Artykuł porusza problematykę pozycji prezydenta Federacji Rosyjskiej po przyjęciu przez nią w 1991 r. nowych regu‑ lacji prawnych, które rozpoczęły proces budowania łańcucha legitymizacyjnego 12 Wstęp jednoosobowego przywództwa państwowego. W dalszej części książki Marianna Zięba opisuje proces rozwoju regionalnego Śląska w tekście pt. Polityka rozwoju regionalnego Samorządu Województwa Śląskiego. Artykuł Natalii Rudakiewicz Reforma samorządowa na Ukrainie w kontekście eurointegracji: doświadczenie Polski w relacjach władzy centralnej z samorządem terytorialnym dotyczy roz‑ woju ukraińskiego samorządu w czasie transformacji systemowej i jej dalszych losów w obliczu możliwości integracji z Unią Europejską. Kolejnym artykułem jest tekst zatytułowany The Results of Early Parliamentary Elections of 2014 and the Prospects of Further Democratization of Ukrainian Political System autor‑ stwa Oleksiego Kolesnykova z Ukrainy, który podjął się analizy wyborów parla‑ mentarnych na Ukrainie w 2014 r. i ich wpływu na proces demokratyzacji tego kraju. Sebastian Kubas z kolei zaprezentował podstawowe wyznaczniki polityki zagranicznej Węgier w perspektywie ostatniego ćwierćwiecza w odniesieniu do regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Kształtowanie się polityki zagranicz­ nej Węgier w regionie Europy Środkowej: od 1989 do 2014 r. Wybrane aspekty). W tekście pt. Proces transformacji w Rumunii autorka Izabela Rudnik skupiła się na takich aspektach jak system ustrojowy, pozycja ustrojowa instytucji politycz‑ nych. Artykułu dopełnia rys historyczny Rumunii. Wszystkie zamieszczone tu artykuły służą przybliżeniu czytelnikowi zna‑ czenia doświadczeń transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki komplementarnemu wykorzystaniu wiedzy wszystkich au‑ torów wywodzących się z różnych ośrodków akademickich i mających różno‑ rodne zainteresowania naukowe można zaryzykować stwierdzenie, iż pozycja ta przedstawia omawianą tematykę w sposób z jednej strony spójny, a z drugiej możliwie szeroki i interdyscyplinarny. Maciej Guzy Redaktor Justyna Mroczkowska Projektant okładki Tomasz Gut Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑691‑6 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012‑692‑3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 19,0. Ark. wyd. 24,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 34 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87‑800 Włocławek Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod redakcją Marka Barańskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i  prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w  procesie modernizacji z  doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach transformacji rodzą się dzisiaj pytania: Czy proces modernizacji państw Europy Środkowej i  Wschodniej można uznać za zakończony? Czy „Wschód” dogonił „Zachód”? Pomimo pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej wciąż istnieją rażące dysproporcje pomiędzy rozwiniętą Europą Zachodnią a europejskimi państwami postsocjalistycznymi. Europa Środkowa i  Wschodnia jest obszarem bardziej podatnym na oddziaływanie czynników egzogennych, zwłaszcza wschodniego sąsiedztwa, szczególnie skutków polityki Federacji Rosyjskiej, odbudowującej swoją mocarstwową pozycję wobec europejskich i  azjatyckich sąsiadów środkami militarnymi, destabilizując sytuację w regionie. Aktualność i waga tych zjawisk poszerzają pola badawcze i potrzebę systematycznego monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej. Publikacja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Część pierwsza poświęcona jest teoretyczno-filozoficznym aspektom transformacji. Autorzy starają się przedstawić teoretyczne tło sporów politycznych dotyczących transformacji politycznej z punktu widzenia wartości ideologicznego kontiuum od prawicowości do lewicowości. Drugi blok tematyczny dotyczy kwestii społecznych transformacji. Traktuje w  głównej mierze o  zmianach, jakie zachodzą w  sferach kulturowych, gospodarczych i społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej podczas transformacji, z punktu widzenia różnych wskaźników rozwoju społecznego. Trzecia część monografii zawiera artykuły dotyczące kształtowania się i  ewolucji narodowych systemów politycznych poszczególnych państw Europy Środkowej i  Wschodniej z  punktu widzenia oddziaływania czynnika endogennego oraz doświadczeń wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Wpływ wielorakich czynników na rozwój i  przemiany polityczne zachodzące podczas procesu transformacji systemowej prowadzi do unikalnych doświadczeń w poszczególnych państwach, co stanowi podstawę do analiz porównawczych. Prezentacja dorobku badawczego autorów wywodzących się z  różnych ośrodków akademickich stosujących różnorodne metodologie i  narzędzia w obrębie zakreślonego przedmiotu badawczego powoduje, iż publikacja ma walor studium interdyscyplinarnego. D o ś w i a d c z e n i a t r a n s f o r m a c j i s y s t e m o w e j … Więcej o książce Cena 34 zł (+vat) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-692-3 Doświadczanie-Transformacji.indd 7-11 2016-01-21 20:39:08
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: