Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 005750 22568126 na godz. na dobę w sumie
Dotacje - rozliczenia podatkowe i ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Dotacje - rozliczenia podatkowe i ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-72-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dotacja, to forma bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych w celu finansowego wsparcia określonego przedsięwzięcia lub prowadzenia bieżącej działalności. Na podstawie przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości skutki otrzymania dotacji mogą różnić się od siebie. Jest to uzależnione od celu, na jaki otrzymane dotacje zostaną przeznaczone. W publikacji przedstawiono na przykładach jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy i VAT od otrzymanych dotacji oraz jak je ewidencjonować w księgach rachunkowych, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Dotacje – rozliczenia poDatkowe i ewiDencja rachunkowa stan prawny 4 września 2017 r. Aneta Szwęch - - 6 2 7 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 SpiStreści I. Dotacje jako przychód podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . Kiedy otrzymana dotacja jest przychodem dla podatnika 2 . podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kiedy otrzymana dotacja jest przychodem dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kiedy rozpoznać moment powstania przychodu z tytułu dotacji . . . . . . . . . . . . . 5 3 . 4 . Jakie skutki powoduje zwrot otrzymanych dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 . Praktyczne problemy związane z otrzymywaniem dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 .1 . Czy należy opodatkować PIT dotacje na rozpoczęcie działalności otrzymane z Funduszu Pracy lub PFRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 .2 . Czy należy opodatkować dotacje otrzymane na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 .3 . Jak rozliczyć dotacje do prowadzonej działalności, które są przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej tą działalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II. Dotacje jako koszt uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jak rozlicza wydatki sfinansowane dotacją podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jak rozlicza wydatki sfinansowane dotacją podatnik podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kiedy dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego sfinansowanego dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Czy wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację są kosztem uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 III. Dotacje w podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W jakich przypadkach otrzymanie dotacji podlega opodatkowaniu VAT . . . . . . . 15 W jakich przypadkach otrzymanie dotacji nie podlega opodatkowaniu VAT . . . . 18 Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla dotowanej sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czy można odliczać VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług sfinansowanych dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 . Kiedy dotację należy wliczać do proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 . Czy towary sfinansowane dotacją należy wykazywać wremanencie likwidacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Czy można skorzystać z ulgi, gdy zakup kasy rejestrującej został sfinansowany dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Praktyczne problemy związane z rozliczaniem VAT od dotacji . . . . . . . . . . . . . . 26 8 .1 . Czy obciążenie gmin ościennych kwotami stanowiącymi pokrycie 7 . 8 . 1 . 2 . 3 . 4 . kosztów dotacji dla przedszk oli podlega VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8 .2 . Czy dotacje przekazywane przez gminę jej jednostkom organizacyjnym 1 . 2 . 3 . 4 . podlegają opodatkowaniu po centralizacji VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 IV. Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 wrzesień 2017 IFK DotacjejakoprzychóDpoDatkowy 3 Dotacje – rozliczenia podatkowe i ewidencja rachunkowa Dotacjatoformabezzwrotnejpomocyfinansowejudzielanejześrodków publicznychwcelufinansowegowsparciaokreślonegoprzedsięwzięcialub prowadzeniabieżącejdziałalności.Napodstawieprzepisówpodatkowych orazprzepisóworachunkowościskutkiotrzymaniadotacjimogąróżnićsię odsiebie.jesttouzależnioneodcelu,najakiotrzymanedotacjezostaną przeznaczone.wdodatkuprzedstawiamynaprzykładach,jakprawidłowo rozliczaćpodatekdochodowyiVatodotrzymanychdotacjiorazjakje ewidencjonowaćwksięgachrachunkowych.wartykuleuwzględnionoak- tualnestanowiskoorganówpodatkowychorazsądówadministracyjnych. I. Dotacje jako przychód podatkowy Podatnik, który otrzymał dotację przeznaczoną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, powinien ustalić skutki tego zdarzenia w podatku dochodowym . Otrzymana dotacja zwykle (ale nie zawsze) jest przychodem podatkowym, który może korzystać ze zwolnienia od podatku . Sposób opodatkowania dotacji w updof i updop nie jest uregulowany identycznie . Różni- ce są niewielkie, niemniej jednak występują . Przedstawiamy je poniżej . 1. Kiedy otrzymana dotacja jest przychodem dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą skutki otrzyma- nia dotacji zostały określone w art . 14 ust . 2 pkt 2 i ust . 3 pkt 13 updof . Na podstawie tych przepisów dotacje, subwencje, dopłaty dzielą się na stanowiące przychód z działalności gospodarczej i niestanowiące takiego przychodu . Dotacje, subwencje i dopłaty: 1) stanowią przychód z działalności gospodarczej – w przypadku gdy zostały otrzymane przez podatnika na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (z wyjątkiem dotacji na sfinansowanie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 3); 2) nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej – w przypadku gdy środki, o któ- rych mowa w pkt 1, zostały otrzymane po 1 stycznia 2015 r . od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa; 3) nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej – w przypadku gdy są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art . 22a–22o updof, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych . Zasadniczo otrzymanie dotacji, z której został sfinansowany zakup składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stanowi przychód podatkowy . IFK wrzesień 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje - rozliczenia podatkowe i ewidencja rachunkowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: