Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 005449 22573243 na godz. na dobę w sumie
Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie - ebook/pdf
Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3068-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku pozycji dotyczących rozliczeń podatkowych i księgowych otrzymanych dotacji. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba pozyskiwanych dotacji znacznie wzrasta, a o problemach związanych z ich rozliczaniem w systemie podatkowym świadczą liczne pisma organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych. Obok omówienia zasad rozliczania dotacji oraz stosowania zwolnień przytoczone zostały orzeczenia sądów oraz pisma organów podatkowych, zwłaszcza dotyczące zagadnień spornych. W książce omówiono m.in.: - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, - dotacje a koszty uzyskania przychodu, - dotacje w podatku VAT, Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, biur rachunkowych oraz doradców podatkowych zajmujących się rozliczaniem dotacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .......................................................................................................................9 Wprowadzenie ......................................................................................................................11 Rozdział 1 Dotacje w podatku dochodowym od osób fizycznych .......................................................15 1.1. Wyłączenia z przychodów otrzymanych dotacji ...............................................16 1.2. Zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych dotacji i innych środków pomocowych..........................................................................................19 1.2.1. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji .......................19 1.2.2. Dochody uzyskane z instytucji Unii europejskiej i europejskiego Banku inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 ...............................36 1.2.3. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) ..........................................................37 1.2.4. Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa ..................................................................................37 1.2.5. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą .........................................................39 1.2.6. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów ..............................................................................40 1.2.7. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania ...............................................................................40 6 SpiS treści 1.2.8. Dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego ......................................................................42 1.2.9. płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców ................46 1.2.10. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ...........48 Rozdział 2 Dotacje w podatku dochodowym od osób prawnych i towarzyszące im zwolnienia .....50 2.1. Wyłączenia z przychodów otrzymywanych dotacji ...........................................50 2.2. Zwolnienia z podatku dochodowego .................................................................52 2.2.1. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) ..........................................................52 2.2.2. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych ......................................................................53 2.2.3. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji .......................59 2.2.4. Odsetki od dochodów lub środków stanowiących pomoc międzynarodową lokowanych na bankowych rachunkach terminowych ............................................................................................62 2.2.5. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów ..............................................................................64 2.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy .................................65 SpiS treści 7 2.2.7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach .......................................................66 2.2.8. Kwoty otrzymane od agencji rządowych ..............................................69 2.2.9. płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego ...................................71 2.2.10. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ...........72 Rozdział 3 Zwolnienie dotacji z podatku dochodowego – podsumowanie ........................................74 Rozdział 4 Dotacje a koszty uzyskania przychodów ...........................................................................81 4.1. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją ................................81 4.2. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją .........................................90 4.3. Wydatki finansowane dotacją niestanowiące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ..........................................................93 4.3.1. rozliczanie kosztów proporcją .............................................................94 4.3.2. Strata w działalności a dotacja ..............................................................94 4.3.3. Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą ...95 4.3.4. Dotacje do przedszkola ..........................................................................96 4.4. Moment otrzymania dotacji a koszt uzyskania przychodu .............................96 4.5. Koszty poniesione w celu uzyskania dotacji unijnych ....................................100 4.6. podatek VAt jako koszt uzyskania przychodów ............................................102 4.7. podsumowanie – dotacje w systemie podatków dochodowych .....................103 Rozdział 5 Dotacje w podatku od towarów i usług ............................................................................107 5.1. podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy ........................................107 5.2. podatek VAt naliczony i prawo do odliczenia ...............................................111 5.3. Dokumenty uprawniające do odliczenia .........................................................115 5.4. Moment odliczenia ............................................................................................122 5.5. Warunki uzyskania zwrotu na rachunek bankowy ........................................123 8 SpiS treści 5.6. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAt naliczonego zawartego w zakupach finansowanych z funduszy unijnych. ...........................................126 5.7. rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAt ...............................................143 5.8. Korekty podatku VAt związane z późniejszą sprzedażą, zmianą przeznaczenia środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych ........153 5.9. towary i usługi finansowane ze środków pomocowych, dla których obniża się stawkę podatku VAt do 0 ...........................................................157 Rozdział 6 Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych .......................................................................160 Spis wykorzystanych aktów prawnych .............................................................................165 WyKAZ SKrótóW 9 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne Dyrektywa 112 o.p. pr. bank. u.d.p. u.f.w.r. u.p.d.f. u.p.d.p. u.p.t.u. u.p.t.u.t.d. u.r. BGK eFr – dyrektywa 2006/112/We rady z dnia 28 maja 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda- nej, Dz. Urz. Ue L 347 z 11.12.2006, s. 1 z późn. zm. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podat- ku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Inne – Bank Gospodarstwa Krajowego – europejski Fundusz rybacki 10 eFrr eFrrOW eFS etS FS GDDKiA iS iSpA NSA pHAre pNB SApArD SN US WSA ZpOrr WyKAZ SKrótóW – europejski Fundusz rozwoju regionalnego – europejski Fundusz rolny rozwoju Obszarów Wiejskich – europejski Fundusz Społeczny – europejski trybunał Sprawiedliwości – Fundusz Spójności – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – izba Skarbowa – przedakcesyjny instrument polityki Strukturalnej – Naczelny Sąd Administracyjny – program pomocy w przebudowie Gospodarczej państw europy środkowej i Wschodniej – produkt Narodowy Brutto – Specjalny przedakcesyjny program na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich – Sąd Najwyższy – Urząd Skarbowy – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Zintegrowany program Operacyjny rozwoju regionalnego WprOWADZeNie 11 WPROWADZENIE różnego rodzaju dotacje, subwencje i dopłaty przysparzają obdarowanemu korzyści finansowych, stanowiąc rodzaj pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dotacjami nazywa się wypłacane ze środków publicznych kwoty mające charakter jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotów i innych insty- tucji spoza sektora publicznego oraz mające taki sam charakter przepływy pieniężne między różnymi podmiotami sektora publicznego. pojęcie „jed- nostronne świadczenie” nie oznacza, że podmiot (instytucja) otrzymujący dotację nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków. Wręcz przeciwnie, przekazanie dotacji zwykle zobowiązuje podmiot dotowany do podjęcia pewnych działań (przedsięwzięć). istotne jest jednak to, że działania te nie są świadczeniem na rzecz podmiotu udzielającego dotacji. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje dotacji: przedmiotowe i podmiotowe. Dotacją przedmiotową nazywa się dotację udzielaną wszystkim pod- miotom wytwarzającym pewien rodzaj towarów lub usług. cechą charak- terystyczną dotacji przedmiotowej jest to, że jej wielkość dla konkretnego podmiotu obliczana jest jako iloczyn wielkości produkcji dotowanego wyro- bu (usługi) i jednolitej dla wszystkich producentów stawki dotacji. Dotacje przedmiotowe były (a w pewnym zakresie są również obecnie) instrumentem pozwalającym na stosowanie cen urzędowych, a więc maksymalnych cen ustalanych w drodze administracyjnej. Jest oczywiste, że stosowanie cen urzędowych ma jakikolwiek sens tylko wówczas, gdy ich poziom zostanie ustalony poniżej wielkości, jaka ustaliłaby się na rynku, gdyby nie dokona- no administracyjnej ingerencji. Jeśli jednak wprowadzenie ceny urzędowej (zwykle uzasadniane racjami społecznymi) ma nie doprowadzić do zani- ku tej produkcji (kto chciałby produkować towary lub usługi, na których nie można zarobić?), uzupełnieniem urzędowej regulacji cen muszą być in- strumenty zapewniające, że ktoś produkty te będzie wytwarzał. Można to osiągnąć albo nakazując produkcję (co jest rozwiązaniem z zupełnie innej epoki), albo właśnie wprowadzając dotacje przedmiotowe, czyli wyrównując producentom straty wynikające z obowiązku stosowania zaniżonych cen. 12 WprOWADZeNie Szczególnym i bardzo popularnym rodzajem dotacji są środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich. środki finansowe Unii europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii europej- skiej. środki w budżecie Unii europejskiej pochodzą z trzech podstawo- wych źródeł: – z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii), – z dochodów z VAt (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAt, – ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich – każde państwo płaci 0,73 swojego produktu Narodo- wego Brutto (pNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii europejskiej. Unia przeznacza uzyskiwane środki przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybołówstwa), a także polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii euro- pejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infra- struktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii europejskiej. poniższy wykres przedstawia te dziedziny, na które obecnie wydawane są unijne pieniądze. W aktualnym okresie programowania 2007–2013 po raz pierwszy w historii Unii europejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w któ- rej środki na wsparcie konkurencyjności i spójności przewyższają fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Dotacja, którą może otrzymać przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp., nie pochodzi w całości ze środków Unii europejskiej, lecz częściowo finansowana jest ze środków krajowych. Jest to zgodne z jedną z zasad polityki spójności, a mianowicie z zasadą dodatkowości. W prak- tyce zasada ta oznacza, że władze krajowe muszą wydać rocznie około 1 pKB na współfinansowanie 3,5–4 pKB pochodzących z Unii europejskiej (czyli na każdą złotówkę dotacji wydaną przez władze krajowe przypadają 4 złote otrzymane z Unii europejskiej). Z punktu widzenia projektu reali- zowanego przez podatnika całkowite dofinansowanie, jakie można uzyskać ze środków unijnych, to 85 . WprOWADZeNie 13 polityka spójności na lata 2007–2013 ma na celu zwiększenie wzrostu gospo- darczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii europejskiej. realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: europejskiemu Funduszowi rozwoju regionalnego (eFrr), europejskiemu Funduszowi Społecznemu (eFS) oraz Funduszowi Spójności (FS). Największym funduszem jest europejski Fundusz rozwoju regionalne- go. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie róż- nic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. Fundusz ten finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. poniżej przedstawiamy dziedziny, które mogą być fi- nansowane z tego Funduszu: – inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działal- ności małych i średnich przedsiębiorstw, – rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymy- wanie trwałego zatrudnienia, – infrastruktura, – rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, – ochrona i poprawa stanu środowiska, – rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dzięki inwestycjom w wyżej wymienionych dziedzinach finansowanych z eFrr, Unia europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, a także wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki. europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością fi- nansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. W istocie eFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii europejskiej. Fundusz ten zajmuje się na- stępującymi dziedzinami: – promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, – przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego, – kształceniem ustawicznym, – doskonaleniem kadr gospodarki, – rozwojem przedsiębiorczości, – zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. co cie- kawe, od momentu przystąpienia do Unii europejskiej w 2004 r. polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków 14 WprOWADZeNie Unii. Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie na duże pro- jekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami po- mocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przed- siębiorstwa komunalne będące własnością gminy. Fundusz ten wspiera na- stępujące dziedziny: – poprawa jakości wód powierzchniowych, – polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia, – racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, – poprawa jakości powietrza, – zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, – zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych re- gionów z innymi krajami europy, – rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii euro- pejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku eFS i eFrr. środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (pNB) na jednego mieszkańca jest niż- szy niż 90 średniej w państwach Unii europejskiej. Zupełnie innym rodzajem funduszy są europejski Fundusz rolny roz- woju Obszarów Wiejskich (eFrrOW) i europejski Fundusz rybacki (eFr). pomoc finansowa, którą można uzyskać z tych źródeł, związana jest z prowadzeniem Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, nie zaś polityki regionalnej. 15 Rozdział 1 DOTACJE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Dotacje, subwencje analogiczne jak wszystkie inne nieodpłatne świad- czenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz- nych. informuje o tym art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat- ku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym zapisem przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Do takich świadczeń z pewnością należą dotacje, subwencje i inne nieodpłatne dofinansowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieli uzyskiwane przy- chody na następujące kategorie źródeł uzyskania przychodów (art. 10 u.p.d.f.): 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; 2) działalność wykonywana osobiście; 3) pozarolnicza działalność gospodarcza; 4) działy specjalne produkcji rolnej; 5) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw ma- jątkowych innych niż wymienione w pkt 7 lit. a–c; 7) odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytko- wego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 16 rOZDZiAł 1. DOtAcJe W pODAtKU DOcHODOWyM OD OSóB FiZycZNycH c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodar- czej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; 8) inne źródła. Uzyskiwane dotacje stanowiące przychód należą najczęściej do przycho- dów z prowadzonej działalności gospodarczej wymienionej w pkt 3 (zwykle otrzymywane są w związku z taką działalnością). Mogą jednak czasami stanowić przychód z innych źródeł wymieniony w pkt 8. Fakt, iż najczęściej adresatami udzielanych dotacji są przedsiębiorcy, wynika z szerokiej oferty państwa, Unii europejskiej i różnych agend tych instytucji mającej na celu udzielanie wsparcia tej formie działalności. Aby prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej dotacji, należy wpierw zidentyfikować, do jakiego źródła uzyska- nia przychodów taka dotacja należy. Jeśli wniosek o dotacje składał przedsię- biorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to taki dochód stanowi dochód z tej działalności. Jeśli nie, tzn. jeśli dotacja adresowana jest do osoby fizycznej, która działalności gospodarczej nie prowadzi, względ- nie do osoby fizycznej, będącej przedsiębiorcą, ale dotacja nie pozostaje w związku z prowadzonym przez tę osobą przedsiębiorstwem, dotacja taka powinna być rozpatrywana jako przychód z innych źródeł. Na potwierdze- nie takiej interpretacji należy powołać brzmienie art. 20 u.p.d.f. W ust. 1 tego artykułu jako jedną z kategorii przychodów z innych źródeł traktuje się właśnie dotacje inne niż wymienione w art. 14 u.p.d.f., czyli inne niż dotacje stanowiące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. 1.1. Wyłączenia z przychodów otrzymanych dotacji Z art. 14 u.p.d.f. wynika również, iż nie każda dotacja, otrzymana przez osobę fizyczną, mającą status przedsiębiorcy, może zostać potraktowana jako przychód z pozarolniczej działalności. Mówi o tym ust. 2 pkt 2 powyż- 1.1. WyłącZeNiA Z prZycHODóW OtrZyMANycH DOtAcJi 17 szego artykułu, który uznaje za tego rodzaju przychody dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych, od których doko- nuje się odpisów amortyzacyjnych. Z powyższego zapisu ustawowego wynika zatem, iż aby dotacja, otrzyma- na przez podatnika – przedsiębiorcę została uznana za jego przychód z dzia- łalności gospodarczej, muszą być spełnione dwie dodatkowe przesłanki: – związana z przeznaczeniem dotacji oraz – związana z uszczegółowieniem tego przeznaczenia. Jeżeli chodzi o pierwszą wyjściową przesłankę, to zakłada ona przezna- czenie dotacji na pomniejszenie (pokrycie) kosztów działalności gospodar- czej podatnika. Jest to o tyle zrozumiałe, iż pokrycie kosztów działalności przedsiębiorstwa ze środków dotacyjnych przekłada się na zwiększenie do- chodu, stanowiącego różnicę między przychodem a kosztami jego uzyskania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dotacja ma pokryć koszty, które są w związ- ku z prowadzoną działalnością dopiero przewidywane, czyli udzielana jest w systemie zaliczkowym, czy też celem jej przyznania jest zwrot wydatków, czyli refundacja kosztów już poniesionych. Sens wprowadzenia omawianej przesłanki sprowadza się zatem do tego, iż w sytuacji, gdy danej dotacji nie można przypisać takiego kosztowego przeznaczenia, należy uznać, iż nie jest ona przychodem z działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi natomiast o drugą przesłankę stanowiącą wyjątek od prze- słanki pierwszej, to jej praktyczne znaczenie należałoby rozumieć następu- jąco. Nawet jeśli dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków, nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej, jeśli tylko jest ukierunkowana na sfinansowanie przez podatnika pozyska- nia składników majątku trwałego, czyli środków trwałych lub wartości nie- materialnych i prawnych. powyższe rozwiązanie jest uprzywilejowaniem tych przedsiębiorców, któ- rzy wykorzystują dotacje w celach inwestycyjnych, czyli unowocześniania, modernizowania swojego przedsiębiorstwa. Dla przykładu, jeżeli osoba fi- zyczna prowadząca jednoosobową firmę produkcyjną pozyska dotację na zakup nowoczesnego patentu technologicznego, stanowiącego w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 6 u.p.d.f. wartość niematerialną i prawną, wystąpi wyjątek, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.f., wobec czego nie będzie potrzeby traktowania tego rodzaju dotacji jako przychodu z działalności gospodarczej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: