Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 002530 22607401 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver 4. Vademecum profesjonalisty - książka
Dreamweaver 4. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: , Liczba stron: 664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-542-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Sięgając po tę książkę, zyskasz nie tylko dwadzieścia cztery rozdziały jej zawartości. Skorzystasz także z okazji, aby ulepszyć swoją stronę WWW i podwyższyć poziom własnych umiejętności jako projektanta stron WWW, poprzez pracę z programem Dreamweaver 4. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego akurat ta wiedza jest Ci potrzebna, spójrz na inne strony WWW, które teraz pojawiają się w Internecie. Zauważysz bez trudu, że dominuje tendencja do interaktywnego współdziałania z użytkownikiem, często za pośrednictwem animacji Flash, DHTML-a i JavaScriptu. Stwierdzisz także, że mnóstwo naprawdę użytecznych informacji dostępnych w Internecie pochodzi z baz danych, a prezentuje się je dzięki skryptom Cold Fusion i technologii Active Server Pages.

Żaden z tych trendów nie jest nowy. Internet od samego początku ewoluuje w kierunku środowiska konfigurowanego przez użytkownika. Jeśli nawet pojawiają się nowe pomysły, to i tak wyrastają one ze starych korzeni. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, narzędzia programowania niezbędne do stworzenia kompletnej strony WWW, są dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla programistów. Co więcej, narzędzia projektowe, dzięki którym możliwe jest przygotowanie naprawdę wspaniałej strony WWW, także stają się powszechnie osiągalne.

Chociaż nic nie zastąpi wiedzy i talentu, umiejętność pracy z programem pozwala usunąć niektóre przeszkody i ułatwia życie projektantom i programistom. Dzięki programowi Dreamweaver 4 i tej książce można łatwiej sprostać wyzwaniom, stawianym przez programowanie i projektowanie. Godziny prób, błędów i frustracji zamieniają się w czas przyjemnie spędzony nad przekształcaniem własnej strony WWW w pokazowy przykład formy i funkcjonalności.

Instruktorzy znajdą w naszej książce wszystko, co niezbędne, aby nauczyć studentów tworzenia i rozbudowywania stron WWW. Ćwiczenia, pytania testowe i podsumowania składają się na solidny program nauczania. Książka jest także idealna dla tych użytkowników programu Dreamweaver, którzy samodzielnie chcieliby nauczyć się obsługi programu w domu lub w pracy. Potraktuj tę książkę jako źródło inspiracji i narzędzie pomocne w nauce programu Dreamweaver 4 oraz jako poradnik korzystania z jego możliwości. Każdy z rozdziałów dostarczy Ci wiedzy, niezbędnej do wykonania określonych zadań. Ćwiczenia lub ich zestawy, dołączone do poszczególnych rozdziałów, zilustrują zastosowania funkcji programu Dreamweaver, a podstawowe informacje, pytania testowe i podpowiedzi przyspieszą realizację tychże ćwiczeń.

Dołączony do książki CD-ROM zawiera pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dreamweaver 4. Vademecum profesjonalisty Autorzy: Anne-Marie Yerks, John Pickett T‡umaczenie: Maria Sok(cid:243)‡ ISBN: 83-7197-542-2 Tytu‡ orygina‡u: Format: B6, stron: 662 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Inside Dremweaver 4 SiŒgaj„c po tŒ ksi„¿kŒ, zyskasz nie tylko dwadzie(cid:156)cia cztery rozdzia‡y jej zawarto(cid:156)ci. Skorzystasz tak¿e z okazji, aby ulepszy(cid:230) swoj„ stronŒ WWW i podwy¿szy(cid:230) poziom w‡asnych umiejŒtno(cid:156)ci jako projektanta stron WWW, poprzez pracŒ z programem Dreamweaver 4. Je(cid:156)li zastanawiasz siŒ, dlaczego akurat ta wiedza jest Ci potrzebna, sp(cid:243)jrz na inne strony WWW, kt(cid:243)re teraz pojawiaj„ siŒ w Internecie. Zauwa¿ysz bez trudu, ¿e dominuje tendencja do interaktywnego wsp(cid:243)‡dzia‡ania z u¿ytkownikiem, czŒsto(cid:160) za po(cid:156)rednictwem animacji Flash, DHTML-a i JavaScriptu. Stwierdzisz tak¿e, ¿e(cid:160) mn(cid:243)stwo naprawdŒ u¿ytecznych informacji dostŒpnych w Internecie pochodzi z(cid:160) baz(cid:160) danych, a prezentuje siŒ je dziŒki skryptom Cold Fusion i technologii Active Server(cid:160) Pages. fladen z tych trend(cid:243)w nie jest nowy. Internet od samego pocz„tku ewoluuje w kierunku (cid:156)rodowiska konfigurowanego przez u¿ytkownika. Je(cid:156)li nawet pojawiaj„ siŒ nowe pomys‡y, to i tak wyrastaj„ one ze starych korzeni. Teraz, bardziej ni¿ kiedykolwiek, narzŒdzia programowania niezbŒdne do stworzenia kompletnej strony WWW, s„(cid:160) dostŒpne dla wszystkich, a nie tylko dla programist(cid:243)w. Co wiŒcej, narzŒdzia projektowe, dziŒki kt(cid:243)rym mo¿liwe jest przygotowanie naprawdŒ wspania‡ej strony WWW, tak¿e staj„ siŒ powszechnie osi„galne. Chocia¿ nic nie zast„pi wiedzy i talentu, umiejŒtno(cid:156)(cid:230) pracy z programem pozwala usun„(cid:230) niekt(cid:243)re przeszkody i u‡atwia ¿ycie projektantom i programistom. DziŒki(cid:160) programowi Dreamweaver 4 i tej ksi„¿ce mo¿na ‡atwiej sprosta(cid:230) wyzwaniom, stawianym przez programowanie i projektowanie. Godziny pr(cid:243)b, b‡Œd(cid:243)w i frustracji zamieniaj„ siŒ w czas przyjemnie spŒdzony nad przekszta‡caniem w‡asnej strony WWW w pokazowy przyk‡ad formy i funkcjonalno(cid:156)ci. Instruktorzy znajd„ w naszej ksi„¿ce wszystko, co niezbŒdne, aby nauczy(cid:230) student(cid:243)w tworzenia i rozbudowywania stron WWW. ˘wiczenia, pytania testowe i podsumowania sk‡adaj„ siŒ na solidny program nauczania. Ksi„¿ka jest tak¿e idealna dla tych u¿ytkownik(cid:243)w programu Dreamweaver, kt(cid:243)rzy samodzielnie chcieliby nauczy(cid:230) siŒ obs‡ugi programu w domu lub w pracy. Potraktuj tŒ ksi„¿kŒ jako (cid:159)r(cid:243)d‡o inspiracji i(cid:160) narzŒdzie pomocne w nauce programu Dreamweaver 4 oraz jako poradnik korzystania z jego mo¿liwo(cid:156)ci. Ka¿dy z rozdzia‡(cid:243)w dostarczy Ci wiedzy, niezbŒdnej do wykonania okre(cid:156)lonych zadaæ. ˘wiczenia lub ich zestawy, do‡„czone do poszczeg(cid:243)lnych rozdzia‡(cid:243)w, zilustruj„ zastosowania funkcji programu Dreamweaver, a podstawowe informacje, pytania testowe i podpowiedzi przyspiesz„ realizacjŒ tych¿e (cid:230)wiczeæ. 9836+-  78(cid:16)4  (cid:3) 463;+./2/.346316+96/+;/+:/6 3.+o 323;/13;46316+/6/+;/+:/6 Pływające palety ................................................... ................................................... ..............23 Kod źródłowy ................................................... ................................................... ..................24 Zintegrowany edytor tekstu ................................................... ..........................................24 Widok kodu i projektu................................................... ..................................................24 JavaScript Debugger................................................... ................................................... ..24 Dodatkowe informacje na temat kodu................................................... ..........................25 Skróty klawiszowe z możliwością dostosowania................................................... .........25 Nawigacja w kodzie................................................... ................................................... ...25 Zmiana kolorystyki składni na bieżąco ................................................... ........................26 Edycja dokumentów w formacie innym niż HTML................................................... .....26 Pasek narzędzi programu Dreamweaver ................................................... ......................26 Projekt................................................... ................................................... ..............................27 Widok układu strony ................................................... ................................................... .27 Tekst i przyciski programu Macromedia Flash ................................................... ............27 Edycja grafiki za pomocą aplikacji Roundtrip ................................................... .............27 Interfejs użytkownika w programach Macromedia ................................................... ......28 Opcje pracy grupowej................................................... ................................................... ......28 Zarządzanie zasobami................................................... ................................................... 28 Integracja z Visual SourceSafe................................................... .....................................29 Integracja z WebDAV ................................................... ..................................................29 Site Reporting ................................................... ................................................... ............29 Konfigurowalne okno Site................................................... ............................................30 Wbudowana obsługa poczty e-mail................................................... ..............................30 Extension Manager ................................................... ................................................... ....31 Macromedia Exchange ................................................... .................................................31 Zarządzanie oknami ................................................... ................................................... .........32 Podsumowanie ................................................... ................................................... .................32 3.+o 378373;;+2/46316+96/+;/+:/6.3;o+72-4386/, Okno dialogowe Preferences ................................................... ..............................................34 File Options ................................................... ................................................... ...............34 Editing Options................................................... ................................................... ..........35 Code Colors ................................................... ................................................... ...............37 Code Format ................................................... ................................................... ..............38 Inne atrybuty formatowania kodu................................................... .................................39 Code Rewriting................................................... ................................................... ..........40 File Types/Editors................................................... ................................................... ......42 6/+;/+:/6 +.//-94630/732+78 Invisible Elements ................................................... ................................................... .....44 Layers ................................................... ................................................... ........................44 Panels................................................... ................................................... .........................46 Preview in Browser ................................................... ................................................... ...47 Quick Tag Editor ................................................... ................................................... .......48 Status Bar................................................... ................................................... ...................48 Posumowanie ................................................... ................................................... ...................50 3.+o 6/+;/+:/6$  Podstawy języka HTML ................................................... ................................................... ..51 Zawartość sekcji HEAD ................................................... ...............................................52 Sekcja BODY ................................................... ................................................... ............60 Edycja kodu HTML ................................................... ................................................... .........66 Widok projektu (Quick Tag Editor) ................................................... .............................66 Widok kodu i Code Inspector................................................... .......................................69 Widok kodu i projektu................................................... ..................................................71 Paleta Reference ................................................... ................................................... ........73 Czyszczenie kodu HTML................................................... .............................................74 Korzystanie z edytorów zewnętrznych ................................................... ...............................76 Co to jest Roundtrip HTML?................................................... ........................................76 Homesite, BBEdit, TextPad i Notepad................................................... .........................76 Podsumowanie ................................................... ................................................... .................77 (cid:3) 3.78+;3.9$ 6 3.+o 6+-+8/78/  Importowanie tekstu................................. ................................................... ...........................83 Wklejanie tekstu do dokumentu programu Dreamweaver ..............................................83 Wklejanie kodu HTML ................................................... ................................................83 Eksportowanie tekstu z programu Dreamweaver................................................... .........84 Importowanie tekstu z edytora Microsoft Word................................................... ...........84 Zapisywanie pliku HTML z edytora Word ................................................... ..................85 Formatowanie tekstu w inspektorze Property................................................... .....................88 Dodawanie i usuwanie czcionek................................................... ...................................88 Kroje czcionek................................................... ................................................... ...........89 Rozmiar czcionki, style i wyrównanie tekstu................................................... ...............90 Kolor tekstu ................................................... ................................................... ...............95 Prostszy sposób formatowania tekstu ................................................... .................................96 Style HTML................................................... ................................................... ...............96 Korzystanie z palety HTML Styles ................................................... ..............................97 Znaki specjalne ................................................... ................................................... ..............100 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............102 3.+o 3o-/2+2+;1+-+  Rodzaje ścieżek dostępu ................................................... ................................................... 105 Co to jest ścieżka dostępu?................................................... .........................................106 Zrozumienie ścieżek dostępu................................................... ......................................106 Ścieżki dostępu definiowane względem dokumentu................................................... ..107 Ścieżki względne definiowane względem foldera nadrzędnego ...................................107 Definiowanie połączeń................................................. ................................................... .....108 Usuwanie połączeń ................................................... ................................................... ..111 Definiowanie połączeń prowadzących na zewnątrz witryny ........................................112 Kolory połączeń i podkreślenia ................................................... ........................................112 Wybór schematów kolorystycznych................................................... ...........................113 Wyłączanie opcji podkreślania połączeń................................................... ....................113 #4786/- Połączenia e-mail................................................... ................................................... ...........114 Definiowanie połączeń e-mail z poziomu inspektora Property.....................................115 Zakotwiczenia o zdefiniowanych nazwach ................................................... ......................116 Definiowanie zakotwiczeń przy pomocy Point-to-File .................................................117 Definiowanie mapy odnośników ................................................... ......................................118 Usuwanie obszarów aktywnych ................................................... .................................120 Paski nawigacji ................................................... ................................................... ..............120 Interaktywne paski nawigacji — ciąg dalszy ................................................... .............122 Menu rozwijane ................................................... ................................................... .............122 Edycja menu rozwijanego ................................................... ..........................................124 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............124 3.+o 6+-+3,6++  Formaty plików graficznych................................................... .............................................126 Format GIF ................................................... ................................................... ..............126 Format JPEG................................................... ................................................... ............128 Format PNG................................................... ................................................... .............128 Projektowanie z wykorzystaniem obrazów ................................................... ......................130 Obraz jako połączenie ................................................... ................................................133 Obramowanie obrazu................................................... ..................................................135 Przypisywanie obrazowi behawioru................................................... ...........................135 Edycja obrazów................................................... ................................................... ..............138 Opcja Roundtrip Graphics Editing i Fireworks................................................... ..........138 Zmiana rozmiarów obrazu................................................... ..........................................138 Paleta Assets i obrazy ................................................... ................................................... ....140 Miniatury obrazów................................................... ................................................... .........143 Internetowy album fotograficzny ................................................... ...............................144 Podpowiedzi dotyczące umieszczania obrazów na serwerze ..............................................146 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............147 3.+o +1+.2/2+;+2/463/83;+2/78632 Posługiwanie się kolorami ................................................... ................................................150 Definiowanie kolorów ................................................... ................................................150 Własne kolory................................................... ................................................... ..........156 Paleta Assets i kolory ................................................... .................................................157 Lista Favorite palety Assets................................................... ........................................158 Projekt i układ strony................................................... ................................................... .....159 Wzory tła ................................................... ................................................... .................160 Linie siatki ................................................... ................................................... ...............160 Kalki ................................................... ................................................... ........................162 Marginesy strony i ich szerokość ................................................... ...............................164 Linijki ................................................... ................................................... ......................164 Projektowanie internetowe: duży obraz................................................... ............................165 Rozdzielczość ekranu ................................................... .................................................165 Strategia projektowa ................................................... ................................................... 166 Przepustowość łączy a rozmiar plików ................................................... ......................168 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............172 (cid:3) ++;+273;+2/036+83;+2/.39/289 3.+o /023;+2/9o+.978632+433-8+,/ Wstawianie tabel................................................... ................................................... ............178 Piksele czy procenty? ................................................... .................................................179 Wprowadzanie danych do tabeli................................................... .......................................180 6/+;/+:/6 +.//-94630/732+78 Wyrównywanie tabel i definiowanie obramowań ................................................... ............181 Obramowanie tabeli................................................... ................................................... .182 Formatowanie tabel................................................... ................................................... ........184 Rozpinanie komórek tabeli................................................... .........................................184 Podział i scalanie komórek ................................................... .........................................186 Tabele zagnieżdżone................................................... ................................................... 187 Modyfikacja tabel ................................................... ................................................... ....189 Kolory w tabelach i w komórkach oraz kolory obramowań................................................191 Stosowanie kolorów i obrazów jako tła tabeli................................................... ............193 Podział obrazu na wycinki a tabele................................................... ...................................195 Podział obrazów na wycinki za pomocą Fireworks ................................................... ...195 Widok układu................................................... ................................................... .................197 Rysowanie komórek tabeli ................................................... .........................................199 Edycja tabel w widoku projektu ................................................... .................................201 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............201 3.+o /023;+2/9o+.978632+433-6+/  Ramki i układy ramek................................................... ................................................... ....204 Dokument układu ramek ................................................... ............................................205 Zagnieżdżanie elementów FRAME i FRAMESET................................................... ....206 Ramki w programie Dreamweaver ................................................... ...................................206 Tworzenie ramek i układów ramek ................................................... ............................207 Zaznaczanie ramek ................................................... ................................................... ..209 Zapisywanie ramek................................................... ................................................... ..209 Zmiana rozmiarów ramek................................................... ...........................................210 Usuwanie ramek ................................................... ................................................... ......212 Zaawansowane właściwości ramek i układów ramek ................................................... ......212 Atrybuty układu ramek................................................... ...............................................212 Atrybuty ramek................................................... ................................................... ........213 Nazwy zarezerwowane ................................................... ...............................................215 Nazwy ramek................................................... ................................................... ...........216 Element NOFRAMES ................................................... ................................................216 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............216 3.+o 3678+2/;+678;  Parę słów o warstwach................................................... ................................................... ...217 Warstwy a tabele ................................................... ................................................... .....218 Czy warstwy powinny się nakładać?................................................... ..........................218 Podstawowe informacje na temat warstw................................................... .........................219 Rysowanie warstw................................................... ................................................... ...219 Umieszczanie zawartości na warstwie ................................................... .......................221 Definiowanie rozmiarów warstw................................................... ................................222 Pozycjonowanie warstw ................................................... .............................................224 Definiowanie właściwości warstwy................................................... ..................................228 Atrybuty znaczników DIV i SPAN ................................................... ...................228 Jeszcze o warstwach ................................................... ................................................... ......231 Warstwy zagnieżdżone ................................................... ...............................................231 Właściwości warstwy ................................................... .................................................232 Konwersja warstw w tabele................................................... ........................................232 Wprawianie warstw w ruch ................................................... ..............................................234 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............237 #4786/- 3.+o 369+6/  Formularze HTML................................................... ................................................... .........239 Podstawy................................................... ................................................... ..................239 Elementy formularza................................................... ................................................... ......240 Obiekty formularza na palecie obiektów ................................................... ..........................242 Pola tekstowe formularza................................................... ..................................................245 Hasłowe pola tekstowe ................................................... ................................................... ..246 Wielowierszowe pola tekstowe.................................................. ..........................................247 Pola wyboru ................................................... ................................................... ...................249 Przyciski opcji................................................... ................................................... ................249 Menu rozwijane ................................................... ................................................... .............252 Listy przewijane................................................... ................................................... .............254 Pole danych typu Hidden................................................... ............................................255 Pole danych typu File ................................................... .................................................255 Wysyłanie i czyszczenie formularza................................................... .................................255 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............256 3.+o  3678+2/+7+.3;-+697786; Dlaczego stosować arkusze stylów? ................................................... .................................257 Grupowanie stylów................................................... ................................................... ..258 Dziedziczenie stylu................................................... ................................................... ..259 Nie bez powodu nazywa się je kaskadowymi!................................................... ...........259 Stosowanie stylów na stronach WWW ................................................... ......................260 HTML a CSS ................................................... ................................................... ...........261 Tworzenie i stosowanie arkuszy stylów ................................................... ...........................265 Paleta CSS Styles................................................... ................................................... .....266 Tworzenie nowego stylu................................................... .............................................266 Edycja stylu ................................................... ................................................... .............268 Definiowanie połączeń do zewnętrznych arkuszy stylów.............................................268 Usuwanie arkusza stylów ................................................... ...........................................269 Style i atrybuty................................................... ................................................... ...............272 Kategoria Type ................................................... ................................................... ........273 Kategoria Background................................................... ................................................274 Kategoria Block................................................... ................................................... .......275 Kategoria Box................................................... ................................................... ..........275 Kategoria Border ................................................... ................................................... .....276 Kategoria List ................................................... ................................................... ..........277 Kategoria Positioning ................................................... .................................................278 Kategoria Extensions................................................... ..................................................278 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............280 (cid:3) +6.+2/;862 6 3.+o  23#8/361+2+-+46;  Planowanie witryny ................................................... ................................................... .......283 Czego chcesz dzisiaj? ................................................... .................................................284 Kto to będzie oglądał i w jaki sposób? ................................................... .......................284 Co oni chcą zobaczyć? ................................................... ...............................................285 Inne rozważania................................................... ................................................... .......286 Organizacja plików................................................... ................................................... ..287 Definiowanie witryny ................................................... ................................................... ....289 Kategoria Local Info................................................... ................................................... 289 Kategoria Remote Info ................................................... ...............................................291 6/+;/+:/6 +.//-94630/732+78 Design Notes................................................... ................................................... ............294 Kategoria Site Map Layout................................................... .........................................295 Kategoria File View Columns ................................................... ....................................296 Metody adresowania ................................................... ................................................... ......299 Adresowanie bezwzględne ................................................... .........................................300 Adresowanie względne................................................... ...............................................300 Tworzenie plików ................................................... ................................................... ..........302 Tworzenie nowych plików ................................................... .........................................302 Otwieranie plików ................................................... ................................................... ...303 Wyświetlanie witryny w przeglądarce ................................................... .......................303 Zapisywanie plików................................................... ................................................... .305 Zapisywanie kopii zapasowych ................................................... ..................................305 Zamykanie plików ................................................... ................................................... ...306 Umieszczanie plików na serwerze................................................... ..............................306 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............310 3.+o  9,3;+2/;86283,7o91+46;6+43683;+2/ Okno Site ................................................... ................................................... .......................311 Przycisk Connects to Remote Host ................................................... ............................312 Przycisk Refresh ................................................... ................................................... ......313 Przyciski Get i Put ................................................... ................................................... ...313 Przyciski Check Out i Check In ................................................... .................................315 Przycisk Stop Current Task ................................................... ........................................315 Przycisk zwijania/rozwijania okna ................................................... .............................316 Przycisk Site Files ................................................... ................................................... ...316 Przycisk Site Map................................................... ................................................... ....316 Menu Site................................................... ................................................... .................316 Przycisk pomocy................................................... ................................................... ......317 Korzystanie z mapy witryny ................................................... .............................................317 Dostosowywanie mapy witryny ................................................... .................................318 Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie połączeń ................................................... .....320 Zmiana tytułu strony................................................... ................................................... 323 Zmiana strony głównej widoku mapy witryny................................................... ...........323 Opcje widoku mapy witryny ................................................... ......................................324 Zapisywanie mapy witryny jako obrazu................................................... .....................326 Kontrola połączeń ................................................... ................................................... ..........327 Naprawa połączeń................................................... ................................................... ....329 Zmiana połączeń................................................... ................................................... ......330 Synchronizacja witryn lokalnej i odległej................................................... .........................330 Polecenia Select Newer Local/Remote................................................... .......................330 Polecenie synchronizacji ................................................... ............................................331 Narzędzie znajdowania i zamiany ................................................... ....................................333 Znajdowanie kodu źródłowego i tekstu................................................... ......................336 Zaawansowane procedury znajdowania tekstu................................................... ...........337 Znajdowanie znaczników ................................................... ...........................................338 Stosowanie wyrażeń regularnych ................................................... ...............................339 Zapisywanie wzorców dla procedur znajdowania oraz znajdowania i zamiany ...........343 Raporty witryny ................................................... ................................................... .............344 Sprawdzanie poprawności interpretacji stron WWW w różnych przeglądarkach...............347 Kontrola czasów ładowania ................................................... ..............................................350 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............352 3.+o  4-/46+-16943;/  #4786/- Zasoby witryny ................................................... ................................................... ..............353 Wstawianie zasobów ................................................... ..................................................356 Dostosowywanie palety Assets ................................................... ..................................359 Korzystanie z zasobów w innych witrynach ................................................... ..............359 Edycja zasobów ................................................... ................................................... .......362 Twoje ulubione zasoby................................................... ...............................................363 Korzystanie z systemu Check In/Check Out ................................................... ....................367 Konfiguracja systemu Check In/Check Out ................................................... ...............368 Pobieranie i zwracanie plików................................................... ....................................369 Opcje nadzoru nad wersją pliku i kodem źródłowym ................................................... ......371 Integracja z Visual SourceSafe................................................... ...................................372 Integracja z WebDAV ................................................... ................................................373 Korzystanie z Design Notes................................................... ..............................................374 Zastosowania ogólne ................................................... ..................................................374 Dostosowywanie kolumn widoku Site Files okna Site .................................................377 Korzystanie z Design Notes w Fireworks ................................................... ..................379 Tworzenie raportów na temat organizacji prac nad witryną................................................380 Raporty o plikach pobranych do edycji................................................... ......................381 Raporty Design Notes................................................... .................................................382 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............384 3.+o  ,38/7+,32  O szablonach................................................... ................................................... ..................385 Co to jest biblioteka? ................................................... ..................................................386 Przygotowywanie szablonu ................................................... ..............................................386 Definiowanie obszarów edytowalnych................................................... .......................388 Usuwanie obszarów edytowalnych ................................................... ............................390 Konfigurowanie właściwości szablonu ................................................... ......................391 Design Notes................................................... ................................................... ............391 Stosowanie szablonów................................................... ................................................... ...391 Dołączanie i odłączanie szablonów ................................................... ..................................394 Dołączanie szablonu ................................................... ................................................... 395 Odłączanie szablonu ................................................... ................................................... 395 Aktualizacja stron opartych na szablonach ................................................... ................396 Stosowanie szablonów z dokumentami XML ................................................... ..................397 O bibliotekach................................................... ................................................... ................398 Tworzenie i stosowanie elementów bibliotecznych ................................................... ...398 Edycja elementów bibliotecznych ................................................... ..............................400 Odłączanie i usuwanie elementów bibliotecznych................................................... .....401 Elementy biblioteczne korzystające ze skryptów JavaScript...............................................402 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............403 (cid:3) +78373;+2/98/.-;  3.+o  2+-/2+-+73;  Okno Timelines................................................... ................................................... ..............408 Jak korzystać z okna Timelines ................................................... ..................................409 Kontrolki................................................... ................................................... ..................410 Tworzenie animacji................................................... ................................................... ........411 Inne sposoby wykorzystania linii czasowych................................................... ...................419 Definiowanie ścieżek animacji................................................... ...................................421 Podpowiedzi i uwagi dotyczące animacji ................................................... .........................422 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............423 6/+;/+:/6 +.//-94630/732+78 3.+o  2+-/+7  Jak działa Flash................................................... ................................................... ..............426 Grafika wektorowa a rastrowa................................................... ....................................427 Czy znasz Shockwave’a?................................................... ............................................428 Wstawianie sekwencji wideo Flash do dokumentu programu Dreamweaver .....................430 Konfigurowanie właściwości sekwencji wideo programu Flash ..................................431 Korzystanie z tekstu programu Flash................................................... ................................439 Stosowanie przycisków programu Flash ................................................... ..........................441 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............445 3.+o  $;36/2/76486;+:+#-648;46316+/6/+;/+:/6 Podstawy języka JavaScript................................................... ..............................................447 Elementy................................................... ................................................... ..................448 Elementy: zmienne ................................................... ................................................... ..448 Elementy: obiekty i właściwości ................................................... ................................450 Elementy: metody................................................... ................................................... ....450 Elementy: funkcje................................................... ................................................... ....450 Elementy — procedury obsługi zdarzeń ................................................... ....................451 Dreamweaver i JavaScript ................................................... ................................................451 Wstawianie behawiorów................................................... .............................................452 Modyfikacja behawiorów ................................................... ...........................................455 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............458 3.+o 78+;+2/3,/86;98/.+2- Rozbudowa możliwości przeglądarek za pomocą modułów dodatkowych i ActiveX........459 Moduły dodatkowe (plug-iny), aplikacje pomocnicze i typy MIME............................460 Konfiguracja i dostosowywanie ................................................... .................................461 Ewentualne problemy z konfiguracją ................................................... .........................462 Moduły dodatkowe Netscape a obiekty ActiveX ................................................... .......463 Technologie modułów dodatkowych................................................... ................................467 Shockwave................................................... ................................................... ...............467 QuickTime ................................................... ................................................... ...............476 Pliki multimedialne RealSystems................................................... ...............................491 Rozbudowywanie możliwości przeglądarki za pomocą Javy..............................................503 Co to jest Java? ................................................... ................................................... ........503 Korzystanie z apletów ................................................... ................................................505 Źródła apletów................................................... ................................................... .........506 Praca z apletami w programie Dreamweaver ................................................... .............507 Wstawianie apletu................................................... ................................................... ....507 Uwagi końcowe na temat Javy: skomplikowane aplety................................................511 Dźwięk na stronach WWW ................................................... ..............................................511 Dźwięk cyfrowy: terminy i pojęcia ................................................... ............................512 Problem modułów dodatkowych ................................................... ................................513 Wstawianie dźwięku................................................... ................................................... 513 Kontrola nad dźwiękiem................................................... .............................................517 Zestawianie wszystkiego w całość.................................................. .....................................519 Stwórz pliki multimedialne ................................................... ........................................519 Sprytnie korzystaj z ramek ................................................... .........................................520 Detekcja modułów dodatkowych................................................... ......................................523 Decyzje strategiczne ................................................... ................................................... 523 Detekcja za pomocą behawiora Check Plugin ................................................... ...........524 Detekcja nie wymagająca skryptów ................................................... ...........................526 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............529 #4786/- (cid:3) $;36/2/;862.+++;+273;+2- 3.+o 37/6/2+8/2732+2+1/6  Czym są rozszerzenia?................................................... ................................................... ...533 Umiejscowienie rozszerzeń na dysku ................................................... ...............................534 Folder Behaviors................................................... ................................................... ......535 Folder Objects................................................... ................................................... ..........536 Stosowanie behawiorów ................................................... ................................................... 537 Paleta Behaviors ................................................... ................................................... ......537 Często stosowane zdarzenia ................................................... .......................................542 Często stosowane akcje ................................................... ..............................................543 Extension Manager ................................................... ................................................... ........545 Ściąganie i instalacja rozszerzeń ................................................... ................................546 Zarządzanie rozszerzeniami ................................................... .......................................550 Usunięcie instalacji rozszerzeń................................................... ...................................553 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............553 3.+o /023;+2/;o+72-3,/86;,/+;366; Zanim zaczniemy................................................... ................................................... ...........555 Praca z obiektami................................................... ................................................... ...........556 Czym są obiekty?................................................... ................................................... .....556 Tworzenie własnych obiektów ................................................... ...................................560 Mądre posługiwanie się obiektami ................................................... .............................572 Praca z behawiorami ................................................... ................................................... ......573 Czym są behawiory?................................................... ................................................... 574 Tworzenie własnego behawiora ................................................... .................................577 Tworzenie własnych behawiorów ................................................... ..............................588 Współdzielenie rozszerzeń................................................... ................................................589 Czy chcesz się dzielić z innymi? ................................................... ................................589 Uodpornianie kodu ................................................... ................................................... ..589 Projekt: testowanie użyteczności................................................... ................................593 Opracowanie dokumentacji ................................................... ........................................594 Rozprowadzanie ................................................... ................................................... ......597 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............601 3.+o #648(cid:16)34+68/2+2+-2+-  Wojownik kodu................................................... ................................................... ..............603 Widok kodu ................................................... ................................................... .............604 Twarzą w twarz z XML ................................................... ................................................... .611 Treść o narzuconej strukturze kontra treść o narzuconym wyglądzie...........................613 Dostosowywanie znaczników................................................... .....................................614 Przejście do języka XHTML 1.0 ................................................... ......................................615 Wprowadzenie do języka HTML zgodności z XML-em ..............................................615 XHTML a HTML 4................................................... ................................................... .618 Problemy zgodności z wersją przeglądarki ................................................... ................618 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............619 3.+o 8623678+-/,+.+2-  Statyczne kontra dynamiczne ................................................... ...........................................621 Serwer WWW................................................... ................................................... ..........622 Bazy danych ................................................... ................................................... ............623 Korzystanie z UltraDev................................................. ................................................... ....625 Okno Site Definition................................................... ................................................... 626 Palety Data Bindings i Server Behaviors ................................................... ...................628 Tworzenie dynamicznej witryny................................................ ..........................................629 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............634 6/+;/+:/6 +.//-94630/732+78 3.+8 6 3.+8/ #668+;+8963;/  3.+8/ 13.2346/1.+6+  Webmonkey ................................................... ................................................... ...................646 westciv.com ................................................... ................................................... ...................646 NetMechanic................................................... ................................................... ..................646 The Web Standards Project................................................... ...............................................647 Netscape Standards Challenge................................................... ..........................................647 3.+8/ 3/782+4o-/  Wymagania systemowe ................................................... ................................................... .649 Korzystanie z plików z dysku CD-ROM................................................... ..........................649 Pliki wykorzystywane w ćwiczeniach ................................................... ..............................649 #363;.  Rozdział 18. Być może zwróciłeś uwagę, że strony WWW zdobywające nagrody, na przykład w or- ganizowanym przez Macromedia konkursie Site of the Day, zazwyczaj zawierają se- kwencje wideo programu Flash. Choć istnieje wiele sposobów umieszczania animacji na stronach WWW — choćby animacje DHTML, animowane GIF-y, animacje Javy i JavaScriptu — trudno znaleźć osobę, która nie byłaby pod wrażeniem tego typu ani- macji, które można uzyskać w programie Flash. Niezależnie od tego, czy jest to wirowanie, kręcenie, zanikanie, skakanie, podskakiwa- nie czy nawet śpiewanie, animacja Flash jest czymś spektakularnym. Abyś był jeszcze bardziej złakniony poznania tego narzędzia, wspomnę choćby o możliwości łączenia apli- kacji stworzonych w programie Flash z bazą danych. Oznacza to, między innymi, że witry- ny e-commerce przestaną być nudne, a zaczną być piękne. Z każdą nową wersją Flash coraz lepiej spełnia wymagania stawiane standardowemu narwzędziu do tworzenia witryn. Ci, którzy budują swoje witryny od początku do końca w programie Flash, unikają wielu pułapek projektowych, które od lat są zmorą projektantów stron WWW. Na przy- kład sekwencje wideo programu Flash dostosowują się rozmiarami do okna przeglądar- ki, co eliminuje obawy związane z szerokością jej okna. Ponieważ Flash jest progra- mem wektorowym, kwestia utraty jakości obrazu praktycznie nie istnieje. Chociaż starsze przeglądarki (wersje poniżej 3.0) nie mają wbudowanego modułu dodatkowego (plug-inu) Flash Player, jest wysoce prawdopodobne, że coraz większa rzesza ludzi, do- ceniając zalety witryn Flash (i innych nowinek pojawiających się na stronach WWW), myśli o uaktualnieniu oprogramowania, a nawet już tow zrobiła. Przyszłość rysuje się dla programu Flash w różowych barwach, a odbiciem tego jest ro- snąca liczba studentów wybierających na uczelniach kierunki wiążące się z multime- diami. Ludzie ci wiedzą, że Flash to nie tylko kaprys. W tym rozdziale zbadamy powody tego szału na punkcie programu Flash. Oto lista te- matów: sposób działania programu Flash, wstawianie sekwencji wideo programu Flash, stosowanie tekstu programu Flash, wstawianie przycisków programu Flash. (cid:6) K+78373;+2/98/.(cid:24); Aby zrozumieć, jak działa Flash, musisz zacząć od tego, że Flash nie jest częścią skła- dową programu Dreamweaver ani przeglądarki. Zanim wstawisz sekwencję wideo na stronę WWW tworzoną w programie Dreamweaver, najpierw musisz przygotować tę sekwencję w programie Flash. Programy Dreamweaver i Flash — oba wyprodukowane przez firmę Macromedia — można traktować jak członków jednego zespołu, dążących do wspólnego celu: stworzenia wspaniałej witryny, która nie tylko doskonale wygląda, lecz także udostępnia wiele interaktywnych opcji. Flash ewoluował od programu do tworzenia animacji typowych dla filmów rysunko- wych, przez animacje dla gier elektronicznych, po prezentacje multimedialne. To, co odróżnia Flash od pozostałych programów do animacji, to możliwość wyeksportowania animacji jako plików Shockwave i stosowania ich na strwonach WWW. Każda nowa wersja coraz lepiej zaspokaja potrzeby projektantów i twórców stron WWW. Obecnie jest to już nie tylko program do animacji. Chociaż nadal użytkownik programu Flash musi znać podstawy tworzenia animacji, to zakres możliwości, jakie daje program, jest znacznie szerszy. Można na przykład przesłać zmienne z bazy danych do interfejsu Flash i zaprezentować rezultaty na stronie WWW za pomocą animacji. Można także stworzyć aplikacje e-commerce, udostępniające użytkownikom animowany interfejs, który dodatkowo po- zwala śledzić stan rachunku oraz przechowuje numery kawrt kredytowych. Połączenie możliwości artystycznych i potencjału technicznego sprawiło, że Flash stał się znany jako program do tworzenia bardziej interesujących witryn. Na przykład pro- jektanci z oddcast.com stworzyli interaktywną aplikację, pokazaną na rysunku 18.1 — jest to ruszający się i mówiący bot, który można dowwolnie wykorzystać. 792/ Wirtualna gospodyni witryny oddcast.com przyprawi Ci o drrenie 6+0+;/8363;++6+7863;+ 3.+o K2+-/+7 Jednym z terminów, który pojawia się często w połączeniu z programem Flash jest ter- min „grafika wektorowa”. Jeśli należysz to tych biedaków, którzy nie rozumieją, co on oznacza, przeczytaj ten rozdział, a przestanie być wczarną magią. Obrazy wektorowe są wyświetlane na ekranie lub wysyłane do drukarki obsługującej PostScr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver 4. Vademecum profesjonalisty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: