Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 010516 22974707 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty - książka
Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1475-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook (-83%), audiobook).

Poznaj techniki tworzenia wspaniałych witryn WWW

Dreamweaver już od dawna dzierży palmę pierwszeństwa wśród dziesiątek edytorów wspomagających proces tworzenia witryn WWW. Jego możliwości, wygodę obsługi i elastyczność doceniają zarówno twórcy stron internetowych dopiero rozpoczynający swą przygodę, jak i ci, przed którymi HTML nie ma żadnych tajemnic. Tych pierwszych zainteresuje możliwość wizualnego tworzenia stron i dodawania gotowych elementów interaktywnych z bogatej biblioteki Dreamweavera, a tych drugich -- edytor kodu źródłowego, współpraca z najpopularniejszymi platformami skryptowymi i doskonałe połączenie z innymi narzędziami firmy Adobe.

Książka 'Dreamweaver CS3 PL. Tworzenie stron internetowych. Projekty' przedstawia krok po kroku proces budowania witryny WWW przy użyciu tego narzędzia. Czytając ją, poznasz kolejne etapy tego procesu -- od przygotowania materiałów źródłowych i zaprojektowania struktury witryny, aż po jej publikację na serwerze WWW. Dowiesz się, jak wprowadzać i formatować na stronie tekst, grafikę, tabele oraz mechanizmy nawigacyjne. Przeczytasz o stylach CSS, bibliotekach i elementach interaktywnych. Każde zadanie przedstawione jest za pomocą zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dzięki temu w krótkim czasie utworzysz swoją pierwszą witrynę WWW, korzystając z programu Dreamweaver.

Zaprojektuj własną witrynę WWW, wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty Autor: Nolan Hester T‡umaczenie: S‡awomir Dzieniszewski ISBN: 978-83-246-1475-2 Tytu‡ orygina‡u: Creating a Web Site in Dreamweaver CS3: Visual QuickProject Guide Format: 170x230, stron: 160 Poznaj techniki tworzenia wspania‡ych witryn WWW (cid:149) Jak umie(cid:156)ci(cid:230) tekst na stronie i perfekcyjnie go sformatowa(cid:230)? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b stosowa(cid:230) arkusze styl(cid:243)w? (cid:149) Jak uatrakcyjnia(cid:230) witryny elementami interaktywnymi? Dreamweaver ju¿ od dawna dzier¿y palmŒ pierwszeæstwa w(cid:156)r(cid:243)d dziesi„tek edytor(cid:243)w wspomagaj„cych proces tworzenia witryn WWW. Jego mo¿liwo(cid:156)ci, wygodŒ obs‡ugi i elastyczno(cid:156)(cid:230) doceniaj„ zar(cid:243)wno tw(cid:243)rcy stron internetowych dopiero rozpoczynaj„cy sw„ przygodŒ, jak i ci, przed kt(cid:243)rymi HTML nie ma ¿adnych tajemnic. Tych pierwszych zainteresuje mo¿liwo(cid:156)(cid:230) wizualnego tworzenia stron i dodawania gotowych element(cid:243)w interaktywnych z bogatej biblioteki Dreamweavera, a tych drugich (cid:151) edytor kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego, wsp(cid:243)‡praca z najpopularniejszymi platformami skryptowymi i doskona‡e po‡„czenie z innymi narzŒdziami firmy Adobe. Ksi„¿ka (cid:132)Dreamweaver CS3 PL. Tworzenie stron internetowych. Projekty(cid:148) przedstawia krok po kroku proces budowania witryny WWW przy u¿yciu tego narzŒdzia. Czytaj„c j„, poznasz kolejne etapy tego procesu (cid:151) od przygotowania materia‡(cid:243)w (cid:159)r(cid:243)d‡owych i zaprojektowania struktury witryny, a¿ po jej publikacjŒ na serwerze WWW. Dowiesz siŒ, jak wprowadza(cid:230) i formatowa(cid:230) na stronie tekst, grafikŒ, tabele oraz mechanizmy nawigacyjne. Przeczytasz o stylach CSS, bibliotekach i elementach interaktywnych. Ka¿de zadanie przedstawione jest za pomoc„ zrzut(cid:243)w ekranu i kr(cid:243)tkich instrukcji. DziŒki temu w kr(cid:243)tkim czasie utworzysz swoj„ pierwsz„ witrynŒ WWW, korzystaj„c z programu Dreamweaver. (cid:149) Projektowanie struktury witryny (cid:149) Tworzenie dokument(cid:243)w HTML (cid:149) Wstawianie na strony element(cid:243)w graficznych i multimedialnych (cid:149) Tabele na stronach WWW (cid:149) Projektowanie i dodawanie do strony mechanizm(cid:243)w nawigacyjnych (cid:149) Stosowanie styl(cid:243)w CSS (cid:149) Korzystanie z element(cid:243)w interaktywnych oferowanych przez Dreamweavera (cid:149) Zapisywanie czŒ(cid:156)ci witryny w bibliotekach (cid:149) Testowanie witryny (cid:149) Publikacja serwisu WWW na serwerze Zaprojektuj w‡asn„ witrynŒ WWW, wykorzystuj„c najnowocze(cid:156)niejsze narzŒdzia Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl spis treści wprowadzenie co właściwie będziemy tworzyć? jak zbudowana jest ta książka witryna www naszej książki 1. wprowadzenie do dreamweavera poznajemy dreamweavera tworzenie lokalnej wersji witryny 2. tworzenie prostej witryny tworzenie strony głównej dodawanie tekstu wstawianie znacznika obrazka tworzenie nagłówków 3. dodawanie plików graficznych narzędzia do edycji obrazków dodawanie obrazków dodawanie filmów flash dodawanie filmów quicktime przycinanie obrazków dostosowywanie jasności obrazka 4. dodawanie tabel dodawanie tabeli zaznaczanie i zmienianie fragmentów tabeli 8 10 12 16 21 26 29 31 33 42 43 45 47 49 52 64 66 przydatne narzędzia kolejny krok informacje dodatkowe tworzenie list dodawanie stopki informacje dodatkowe tworzenie miniaturki obrazka wstawianie obrazka w miejsce obrazu zastępczego zawijanie tekstu naokoło obrazka informacje dodatkowe importowanie danych do tabel sortowanie danych w tabelach informacje dodatkowe 7 13 14 15 23 25 35 37 38 41 53 56 58 60 63 70 73 75 Dreamweaver_book.indb 5 5 2008-09-16 20:45:59 spis treści 5. tworzenie łączy wewnętrzne łącza tekstowe zewnętrzne łącza tekstowe dodawanie łącza e-mail dodawanie kotwicy 6. korzystanie z arkuszy stylów 78 80 81 82 łącze pod obrazkiem tworzenie mapy graficznej kolorowanie łączy w witrynie informacje dodatkowe 77 84 85 88 93 95 korzystanie z panelu style css dołączanie i odłączanie arkuszy stylów tworzenie stylu dla znacznika 96 98 100 tworzenie stylu zależnego od kontekstu 102 107 tworzenie stylu klasy informacje dodatkowe 109 7. dodawanie elementów interaktywnych dodawanie menu nawigacyjnego dodawanie menu przeskoku 112 117 tworzenie formularza informacje dodatkowe 8. wielokrotne wykorzystywanie elementów dla zaoszczędzenia czasu tworzenie listy ulubionych zasobów używanie ulubionych zasobów tworzenie elementu biblioteki edytowanie elementu biblioteki 128 129 130 132 wstawianie elementu z biblioteki na stronę informacje dodatkowe 9. publikowanie witryny dodawanie informacji ułatwiających wyszukiwanie strony sprawdzanie i naprawianie łączy możliwości panelu pliki definiowanie zdalnego serwisu 136 138 139 141 łączenie się ze zdalną witryną wysyłanie wielu plików naraz wysyłanie pojedynczej strony informacje dodatkowe 111 120 126 127 133 134 135 143 144 146 147 149 spis treści skorowidz 6 Dreamweaver_book.indb 6 2008-09-16 20:46:00 4 dodawanie tabel Dawniej powszechną praktyką było wykorzystywanie tabel do tworzenia układu stron WWW. Na szczęście obecnie możemy korzystać z wygodniejszej i bardziej wszechstronnej techniki opartej na kaskadowych arkuszach stylów (CSS). Dlatego też rozdział ten koncentrował się będzie na wykorzystywaniu tabel do prezentacji danych. Dreamweaver_book.indb 63 63 2008-09-16 20:46:16 dodawanie tabeli Tabele są znakomitym narzędziem do prezentowania informacji uporządkowanych w formie łatwych do przeglądania wierszy i kolumn. (Patrz „Informacje dodatkowe” na stronie 75). 1 Otwórz stronę WWW, do której chcesz dodać tabelę. (W naszym przykładzie po- nownie skorzystamy ze strony index.html, głównej strony witryny, którą wykorzysty- waliśmy w przykładach w poprzednim rozdziale). Upewnij się, że widoczny jest panel Właściwości i że na pasku narzędzi wybrana jest karta Wspólne. (Windows) 2 Wciśnij klawisz lub (Mac), by zacząć nowy akapit. Na karcie Wspólne kliknij przycisk Tabela. 3 Kiedy pojawi się okno dialogowe Tabela, w jego polach określ szero- kość tabeli w polu Szerokość tabeli i zdecyduj, czy tabela powinna po- siadać nagłówek w sekcji Nagłówek, co oznacza, że pola zaznaczone na ciemno będą zawierać wytłuszczony tekst. W naszym przykładzie wpisali- śmy w polu Wiersze wartość 3, w polu Kolumny wartość 3, w polu Szerokość tabeli 400 pikseli, w polu Grubość krawędzi wartość 0, a w polu Odstęp od krawędzi komórki wartość 3. Kliknij OK, aby wstawić nową tabelę. Sekcja Dostępność pozwala przygotować i wyrównać tytuł tabeli, który będzie odczy- tywany przez przeglądarki dla niewidomych. 64 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 64 2008-09-16 20:46:16 4 Gdy pojawi się nowa tabela, wpisz w polach nagłówka odpo- wiednie etykiety, których tekst zostanie wytłuszczony. Następnie wpisz resztę zawartości tabeli do każdej z komórek, wciskając kla- wisz Tab, by przenosić się między kolejnymi komórkami. Nie przejmuj się formatowaniem tekstu, zajmij się nim dopiero po lekturze roz- działu 6. — przekonasz się, że to nic trudnego. 5 Jeśli w trakcie wpisywania danych przekonasz się, że potrzebujesz dodatkowych komórek, przełącz pasek Wstaw na kartę Układ. 6 Kliknij wiersz tabeli lub kolumnę, obok których chcesz dodać komórki, i wybierz odpowiedni z czterech przy- cisków. W naszym przykładzie klik- nęliśmy kilkakrotnie przycisk Wstaw wiersz poniżej, ponieważ nie byliśmy pewni, ile dokładnie wierszy powinna mieć jeszcze nasza tabela. 7 Dokończ wpisywanie informacji do tabeli. Zachowaj efekty swojej pracy, wciskając klawisze (Windows) lub (Mac). dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 65 65 2008-09-16 20:46:17 zaznaczanie i zmienianie fragmentów tabeli W trakcie pracy z tabelami trudno będzie uniknąć konieczności zmieniania ich na różne sposoby, na przykład usuwania niepotrzebnych wierszy, dodawania kolumn, czy też w ogóle przenoszenia całej tabeli. W tej części rozdziału omówimy techniki wykonywania najczęściej wprowadzanych zmian. Bardziej zaawansowane opcje formatowania omówione zostaną w rozdziale 6. (Patrz też „Informacje dodatkowe” na stronie 75). 1 Jeśli strona z tabelą została zamknię- ta, otwórz ją ponownie i w razie potrze- by dodaj dodatkowy wiersz, używając przycisku Wstaw wiersz poniżej. (Nasza tabela na stronie index.html ma już do- datkowy, pusty wiersz u dołu). 2 Zazwyczaj wiersz wybiera się w ten sposób, że przesuwa się kursor do lewej kra- wędzi tabeli, aż przyjmie on postać dużej, pogrubionej strzałki. Niemniej często, tak jak w naszym przykładzie, tabela przylega do lewej krawędzi kolumny tekstu na stro- nie, co czyni wspomnianą metodę odrobinę kłopotliwą. Łatwiej jest w tym przypad- ku skorzystać z pola wyboru znacznika na pasku stanu. Kliknij dowolną komórkę w pustym wierszu, a znacznik tej komórki td na pasku stanu zostanie podświetlony. 3 Zaraz na prawo od znacznika komór- ki znajduje się znacznik wiersza tr . kliknij go, a zaznaczony zostanie cały wiersz. 4 Wciśnij klawisz dows) lub ny wiersz zostanie usunięty. (Mac), a cały zaznaczo- (Win- 66 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 66 2008-09-16 20:46:17 5 Aby dodać nową kolumnę, przesuń kursor ku górze kolumny, obok której chcesz wstawić (po prawej lub lewej stronie) nową kolumnę. Kursor przyjmie postać dużej, pogrubionej strzałki. 6 Na karcie Układ paska Wstaw kliknij jeden z dwóch przycisków służących do wstawiania kolumn (na prawo lub na lewo od zaznaczo- nej kolumny). Do tabeli wstawiona zostanie nowa, pusta kolumna. 7 Używając rozwijanego menu usta- wiania powiększenia na pasku stanu, powiększ stronę, aby łatwiej było wsta- wiać informacje do nowej kolumny. dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 67 67 2008-09-16 20:46:17 zmienianie fragmentów tabeli cd. 8 Jeśli chcesz połączyć kilka komórek w jedną, przeciągnij kursor, wciskając klawisz myszy, nad wybranymi komórkami (w naszym przypadku komórką z liczbą 3 i pustą komórką pod nią). Kliknij prawym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenia Tabela/Scal komórki, a komórki zostaną scalone ze sobą. 9 Po scaleniu komórek konieczne może być poprawienie wyrównania ich zawartości w pionie (w naszym przykładzie liczba 3 jest wyrównana do środka, podczas gdy my chcielibyśmy wyrównać ją do góry komórki). Zaznacz odpowiednie komórki, w panelu Właściwości kliknij rozwijane menu Pion i wybierz nowy sposób wyrównania. Natychmiast zostanie on zastosowany na zawartości komórki. Powtórz te kroki dla każdej z komó- rek powstałych w wyniku scalenia. 10 Pamiętaj, aby dla każdej nowej kolumny wpisać odpowiednią etykie- tę-nagłówek. Jej tekst zostanie automatycznie pogrubiony. 68 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 68 2008-09-16 20:46:17 11 Jeśli chcesz po- prawić wyrównanie zawartości komórki w poziomie, zaznacz odpowiednie komórki, kliknij rozwijane menu Poz. w panelu Właści‑ wości i wybierz nowy sposób wyrównania. Zostanie natychmiast zastosowany do zawar- tości komórki. 12 Aby dodać do tabeli wiersz, za- znacz wiersz, nad lub pod którym chcesz dodać nowy wiersz, tak jak to zostało opisane w krokach 2. i 3. Na karcie Układ paska narzę dzi Wstaw kliknij jeden z dwóch przyci- sków wstawiania wierszy (powyżej lub poniżej), a nowy wiersz zostanie wstawiony do tabeli. 13 Zachowaj efekty swojej pracy, wciskając klawisze (Windows) lub (Mac), a następnie wciśnij przycisk pod- glądu (w kształcie planety) na pasku Dokument, by obejrzeć stronę w różnych przeglądarkach. dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 69 69 2008-09-16 20:46:18 importowanie danych do tabel Nic nie sprawdza się lepiej niż tabela, gdy chcemy prezentować dane arkusza kal- kulacyjnego lub dane oddzielone znakami tabulacji zapisane w pliku przygotowa- nym w edytorze tekstu. Co ważniejsze w przypadku danych separowanych znakami tabulacji, takich jak arkusze kalkulacyjne Excela, zaimportowanie takich danych może nam zaoszczędzić godzin pracy przy ich wpisywaniu. (Patrz „Informacje dodatkowe” na stronie 75). 1 Otwórz stronę, na której chcesz umieścić dane z tabeli przy- gotowanej w innym programie. (W naszym przykładzie skopio- waliśmy plik index.html wykorzystywany we wcześniejszych przykładach i usunęliśmy cały tekst w głównym obszarze strony. Następnie nadaliśmy mu nową nazwę tabela.html). 2 Kliknij stronę, na której chcesz umieścić dane. 3 Na karcie Dane paska Wstaw kliknij pierwszy przycisk po lewej, by zaimportować dane do tabeli. 70 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 70 2008-09-16 20:46:18 4 Kliknij przycisk Przeglądaj, by odnaleźć katalog, w którym przechowujesz odpo- wiedni arkusz kalkulacyjny lub dokument przygotowany w edytorze tekstu. 5 Jako Ogranicznik wybierz Tabulator lub inny znak, który wykorzystywany jest do rozdzie - lania danych w importowanym dokumencie. W sekcji Szerokość tabeli wybierz opcję Ustaw na i w sąsiednim polu tekstowym wpisz odpowiednią wartość szerokości (w naszym przykładzie 90 procent szerokości głównej sek- cji strony). Pomiń opcje Odstęp między krawędziami komórki i Odstęp między komórkami, w opcji Formatuj górny rząd wybierz Bez formato‑ wania i kliknij OK. 6 Dane pojawią się na stronie WWW już uporządkowane w odpowiedniej tabeli. Niestety, tabela zapewne będzie miała kilka błędów. Tabelę tę można jednak modyfikować tak jak każdą inną tabelę, jak to zostało opisane wcześniej. Popraw więc ją w razie potrzeby. dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 71 71 2008-09-16 20:46:18 importowanie danych do tabel cd. 7 Nie formatuj specjalnie importowanej tabeli, gdyż formatowanie najlepiej jest wykonywać za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS), tak jak to opiszemy w rozdziale 6. Niemniej w naszym przy- kładzie skorzystamy z panelu Właściwości, by zastosować na nagłówku tabeli format Nagłówek 4. W rozdziale 6. wzbogacimy format Nagłówek 4, używając kaskado- wych arkuszy stylów, co automatycznie zmieni formatowanie tabeli na stronie. 8 Zachowaj stronę, wciskając klawisze (Mac), i kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Dokument), by obej- rzeć podgląd strony w różnych przeglądarkach. (Windows) lub 72 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 72 2008-09-16 20:46:18 sortowanie danych w tabelach Dreamweaver potrafi automatycznie sortować dane w tabelach według kolumn — to użyteczna funkcja, która pozwala zmieniać sposób organizacji danych w tabeli nawet długo po ich zaimportowaniu. Jest tu tylko jeden haczyk: tabeli nie da się po- sortować, jeśli zawiera choć jedną komórkę rozciągającą się na parę kolumn, taką jak na przykład komórki powstałe z zespolenia sąsiadujących komórek. Niemniej można ominąć to ograniczenie za pomocą prostej operacji wycinania i wklejania pod warun- kiem, że nie mamy do czynienia z kilkoma zespolonymi komórkami, rozrzuconymi po różnych miejscach tabeli. (Patrz „Informacje dodatkowe” na stronie 76). 1 Zaznacz część tabeli niezawiera jącą żadnych zespolonych komórek. (W na- szym przykładzie będą to wszystkie komórki pod tekstem „Zastrzegamy”). Wytnij ją ze strony, wciskając klawisze (Windows) lub (Mac). 2 Gdy już zaznaczony fragment tabeli zostanie wycięty, kliknij gdzieś poniżej na stronie i wklej tam wyciętą część tabeli, wciskając (Windows) lub (Mac). Wklejone dane pojawią się w osobnej tabeli, którą będzie można bez proble- mu posortować. Skorzystaj z możliwości wybierania znaczników na pasku stanu, by wybrać znacznik table . Następnie wybierz w menu polecenia Polecenia/Sortuj tabe‑ lę, by otworzyć okno dialogowe Sortuj tabelę. dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 73 73 2008-09-16 20:46:19 sortowanie danych w tabelach cd. 3 Skorzystaj z rozwijanego menu Sortuj wg, by wybrać, według której kolumny przeprowadzane będzie sortowanie. Użyj rozwijanych menu z grupy Porządek, by wy- brać typ sortowania Alfabetycznie lub Liczbowo oraz określić porządek sortowania: Rosnąco lub Malejąco. W naszym przykładzie będziemy sortować według kolumny 3. (Dni). Skorzystamy też z opcji Następnie wg, by w drugiej kolejności sortować według kolumny 1. (Kraj). 4 Dreamweaver posortuje tabele, opierając się na dokonanych przez Ciebie wyborach. W razie potrzeby zmień ustawienia w oknie dialogo- wym Sortuj tabelę i ponownie kliknij Zastosuj. Gdy już wynik Cię zadowoli, kliknij OK, by zamknąć okno dialo- gowe. 74 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 74 2008-09-16 20:46:19 informacje dodatkowe dodawanie tabeli str. 64 • Gdy po raz pierwszy korzystamy z okna dialogowego Tabela, domyśl- ne ustawienia tworzą tabelę o trzech kolumnach i trzech wierszach. Później wyświetlać będzie ono ustawienia ostatnio utworzonej tabeli. • Ustawienie opcji Grubość krawędzi na 1 lub 2 piksele (lub 0, tak jak w na- szym przykładzie) poprawi estetykę tabeli. • Sekcja Dostępność w oknie dialogowym Tabela pozwala określić dla tabeli Pod‑ pis, który będzie odczytywany przez specjalne przeglądarki internetowe przeznaczone dla ludzi niewidomych. W razie potrzeby można dodać bardziej szczegółowe informacje w polu Podsu‑ mowanie. • Komórki tabeli mogą przechowywać nie tylko tekst, ale również obrazki. Pro- cedura wstawiania obrazka do komórki tabeli przypomina procedurę wstawia- nia obrazków na stronę WWW, opisaną na stronie 43. zaznaczanie i zmienianie fragmentów tabeli str. 66 • Jeśli pojawi się jakiś problem z zazna­ czaniem tabeli, można po prostu klik- nąć znacznik table u dołu, na pasku stanu. • Aby podzielić komórkę tabeli na dwie, kliknij prawym klawiszem myszy wewnątrz komórki i w menu kontek- stowym wybierz opcje Tabela/Podziel komórkę. importowanie danych do tabel str. 70 • Zanim przystąpimy do importowania, należy oczywiście w arkuszu kalkulacyj- nym lub edytorze tekstu zapisać dane tabeli w formie pliku separowanego znakami tabulacji. • Zamiast używać przycisku Importuj dane tabelaryczne na karcie Dane, można również skorzystać z opcji Wstaw/Obiekty tabeli/Importuj dane tabelaryczne. dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 75 75 2008-09-16 20:46:19 informacje dodatkowe cd. sortowanie danych w tabelach str. 73 • Domyślnie pola w sekcji Opcje w oknie Sortuj tabelę nie są zaznaczone, ponie- waż rzadko zależy nam na sortowaniu również nagłówka i stopki tabeli. 76 dodawanie tabel Dreamweaver_book.indb 76 2008-09-16 20:46:19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: