Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00507 008702 21010416 na godz. na dobę w sumie
Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową Sytnik-Czetwertyński - ebook/pdf
Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową Sytnik-Czetwertyński - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8770-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Droga prawdy to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres wieloletnich badań uczonego nad jądrowymi pytaniami ontologii. Zawarte tu stwierdzenie generalne: „Wszystko jest jakimś bytem, a zatem nic nie jest jakimś niebytem' stanowi najszersze i najogólniejsze określenie bytu, możliwe do sformułowania. Warto więc prześledzić drogę, która wiodła uczonego do tegoż stwierdzenia, drogę prawdy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Filozofi i REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński RECENZENT dr hab. Piotr Mróz, prof. UJ PROJEKT OKŁADKI Anna Sadowska Oryginał: Jerzy Perzanowski, The Way of Truth, in: Nijhoff international Philosophy Series, vol. 53, “Formal Ontology”, editors: Roberto Poli and Peter Simons, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/ Boston/London, 1996, pp. 61–130. © Copyright by Jerzy Michał Perzanowski Wydanie I, Kraków 2012 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpo- wszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiu- jących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informa- tycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978-83-233-3313-5, e-ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-233-8770-1 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 SPIS TREŚCI Nota edytorska Janusz Sytnik-Czetwertyński Perzanowskiego droga prawdy Jerzy Perzanowski Droga prawdy Trochę etymologii Gramatyka por(cid:243)wnawcza: greka, łacina, angielski, niemiecki, polski Zamiast zakończenia 1. Wprowadzenie 2. Byty, byt poszczeg(cid:243)lny i Byt jako taki 3. Związek ontologiczny 4. W stronę teorii związku ontologicznego Język Aksjomaty logiczne Podstawowe definicje ontologiczne Objectiva Zbiory Idee 5. Niekt(cid:243)re klasyczne pytania ontologiczne 6. Intermezzo lingwistyczne 7. Zarys Pierwotnej Teorii Bytu (cid:150) PTB Rozważania teoretyczne Rezultaty Modele Komentarze Ujęcie alternatywne 8. W stronę Rozszerzonej Teorii Bytu (cid:150) ETB Zbiory i idee Idee puste Związki pomiędzy pojęciami abstrakcyjnymi Tożsamość Jakości abstraktor(cid:243)w Rozszerzona Teoria Bytu (cid:150) ETB Podstawy i formy Nieskończoność Uwagi końc owe VI VII 1 3 5 7 9 10 11 11 12 13 13 15 18 18 20 26 27 27 29 35 36 38 41 41 45 46 47 49 50 52 54 56 62 63 65 55 9. Zrewidowane twierdzenie Parmenidesa i odpowiedzi na pytania klasyczne 10. Podsumowanie Podziękowania Bibliografia NOTA EDYTORSKA dał mi jeszcze za życia. Pragnę szczeg(cid:243)lnie podziękować p. Kazimierzowi Czarnocie za sprawdzenie tłumacze- nia, pomoc redakcyjną i cenne uwagi merytoryczne. Oryginalny tekst powstawał w latach 1978(cid:150)1984. Został napisany w całości w języku angiel- skim. I tylko w tym języku. Poprzedziły go artykuły wydawane w latach 1978(cid:150)1984. Mate- riał miał kilka wersji. W kolejnych Jerzy Perzanowski czynił poprawki, a przede wszystkich zmieniał notację, szczeg(cid:243)lnie wobec pojęć negatywnych. Zastosował w(cid:243)wczas notację z mi- nusami, co znacznie ułatwiło prace redakcyjne. Tekst, kt(cid:243)ry tłumaczyłem, ukazał się w zbiorze Roberto Poliego. Por(cid:243)wnywałem go z wersjami wcześniejszymi oraz artykułami pisanymi w trakcie badań nad problematyką. W publikacji przewija się bardzo specjalistyczne słownictwo oraz wiele pojęć wprowa- dzonych przez Perzanowskiego wyłącznie na użytek pracy. W odniesieniu do pojęć bytu nie było żadnych komplikacji, Autor prowadził bowiem badania r(cid:243)wnież nad strukturą języka polskiego, podobnie jak w wypadku badań nad greką, łaciną, językiem niemieckim i angiel- skim, w punktach (6.31(cid:150)6.34) sam Autor proponuje określone nazewnictwo w języku pol- skim. Większy problem stanowią takie pojęcia; jak objectiva i objectivum, dla kt(cid:243)rych nie starałem się szukać odpowiednik(cid:243)w i przyjąłem je za Autorem. Tłumaczyłem bezpośrednio z prac Autora, pomny wielu wskaz(cid:243)wek i rozm(cid:243)w, kt(cid:243)re Janusz Sytnik-Czetwertyński JANUSZ SYTNIK-CZETWERTYŃSKI PERZANOWSKIEGO DROGA PRAWDY Świat niechętnie odsłania tajemnice. M(cid:243)wienie prawdy, czy raczej tego, co jesteśmy skłonni uznawać za prawdziwe, wymaga starannego przygotowania. I to zar(cid:243)wno w zakresie meryto- rycznym, jak i moralnym. R(cid:243)żne są oblicza i poziomy prawdy. Jerzy Perzanowski wybrał drogę prawd najog(cid:243)l- niejszych. Najog(cid:243)lniejszych, a więc prostych i ewidentnych. By zrozumieć jego spos(cid:243)b myślenia, należy, co nieodzowne, zrozumieć go jako czło- wieka. Zacznijmy od kwestii osobistych. Perzanowski był człowiekiem (cid:150) jak my to nazywamy (cid:150) dotkniętym przez los. Nieule- czalna choroba syna zdeterminowała życie naukowca, w tym r(cid:243)wnież karierę zawodową. Medycyna (cid:150) by tak rzec (cid:150) nie potrafiła w tej sprawie dotrzeć do prawdy. Perzanowski, kt(cid:243)ry nie był autorytetem w zakresie medycyny, przeni(cid:243)sł więc problem na poziom bardziej og(cid:243)l- ny. Skupił się na metodologii. Szukał optymalnej drogi prawdy, wsp(cid:243)lnej wszystkim dzie- dzinom. Tak rozumiana droga prawdy musi dotyczyć spraw najog(cid:243)lniejszych, tego, od czego wszystko się zaczyna (cid:150) bytu (bytu jako takiego). Dopiero p(cid:243)źniej, stopniowo, można przejść do pytań nauk szczeg(cid:243)łowych. I taki jest plan i cel pracy Perzanowskiego. Są więc dwie drogi prawdy (cid:150) prawda metody i prawda przedmiotu badań. To była pierwsza rzecz, kt(cid:243)rą musieliśmy wyjaśnić. Przejdźmy do sprawy drugiej. Droga prawdy to dzieło, kt(cid:243)re nie stanowi rozprawy po- pularnej. Jest to klasyczna rozprawa z zakresu ontologii. A jednak nie spos(cid:243)b nie dostrzec w niej odniesień do praktyki. Praktyka owych badań dotyczy (cid:150) co dla Perzanowskiego było nie mniej ważne, o ile nie najważniejsze (cid:150) kognitywistyki. Kognitywistyka ma tu podw(cid:243)jne znaczenie. Po pierwsze, rozumiana jako wyemancy- powana filozofia umysłu, stanowiła oręż Perzanowskiego w walce z chorobą syna. Po drugie, w problematyce kognitywistycznej ogniskują się naczelne problemy filozofii, szczeg(cid:243)lnie problem wsp(cid:243)łistnienia dw(cid:243)ch podstawowych pierwiastk(cid:243)w: materialnego i duchowego. Problem ten możemy uog(cid:243)lnić do postaci: w jaki spos(cid:243)b rzeczy namacalne, jak na przykład ciała, kontaktują się, a przecież kontaktują się w nas, z rzeczami nienamacalnymi, takimi jak na przykład rozum? Teoria kognitywistyki bada więc punkt wsp(cid:243)lny świata namacalnego i nienamacalnego oraz proces odpowiedzialny za przekazywanie bodźc(cid:243)w. Wspomagana przez ontologię bada r(cid:243)wnież coś więcej, a mianowicie: czy rzeczywiście istnieją reprezentacje świata materialne- go i idealnego? Nie bada więc tylko tego, czym dane rzeczy są, ale przede wszystkim to, czy w og(cid:243)le są, czy też tylko wydają się być. Stąd Perzanowski pyta: co jest? nie tylko w odnie- sieniu do bytu, ale r(cid:243)wnież jakości. A zatem rzeczywistość ma charakter onto\logiczny. Dwie są bowiem sfery rzeczywi- stości (cid:150) sfera ontologiczna (naturalna) i sfera wszystkich możliwości (logiczna). Sfera onto- logiczna odnosi się do sposobu istnienia bytu, sfera logiczna (cid:150) do jego struktury. Dany byt można więc definiować jako astrukturalny (z punktu widzenia ontologii) albo jako zbi(cid:243)r szeregu rozmaitych informacji (z punktu widzenia logiki). Z tego dychotomicznego charakte- VII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową Sytnik-Czetwertyński
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: