Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00272 003768 21002942 na godz. na dobę w sumie
Drzewo świata. Struktura symboliczna słupa ze Zbrucza - ebook/pdf
Drzewo świata. Struktura symboliczna słupa ze Zbrucza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 198
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7950-076-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spoglądając na stojący w krakowskim muzeum kamienny posąg, a w zasadzie - rzeźbioną, czworokątną kolumnę, wyciągniętą w XIX wieku z rzeki Zbrucz - nie sposób oprzeć się pytaniu, kim są wyobrażone na nim postacie? Próbowano już wielokrotnie udzielić odpowiedzi na tę fascynującą zagadkę. Najbardziej chyba znana jest koncepcja sformułowana przez rosyjskiego historyka, Borysa Rybakowa, widzącego w tym zabytku przedstawienie panteonu Słowian. Odmienną zgoła hipotezę przedstawił polski archeolog Janusz Kotlarczyk, uważający, że słup pokazuje jedno bóstwo o kilku postaciach, związanych z fazami cyklu Słońca. Kto ma rację, Rybakow, Kotlarczyk czy jeszcze ktoś inny? A może żaden z nich...Czy słup może przemówić?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Niedzielski DDrzewo świata Armoryka struktura symboliczna słupa ze Zbrucza DDrzewo świata Grzegorz Niedzielski DDrzewo świata - struktura symboliczna słupa ze Zbrucza Armoryka Sandomierz 2011 BIBLIOTEKA TRADYCJI EUROPEJSKIEJ, Nr 31 Redakcja serii: Marta Sarwa Redaktor tomu: Grzegorz Niedzielski Projekt okładki: Juliusz Susak Na pierwszej stronie okładki: Bóg z koniem i mieczem – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, fot. Grzegorz Niedzielski i Drzewo, fot. Andrzej Sarwa Copyright © 2011 by Wydawnictwo „Armoryka” Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27—600 Sandomierz tel +48 15 833 21 41 e—mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978-83-7950-076-5         ! # $  () )*+,*) )(,!!$ - + +(, . +,/0(!- +  #! *)!1- $ (!(1# 232 (, * + +, ( 40 * + 5 !(, 60 +,8 (1 $#!(*- () $0 9!, ! !() # (,:; 60 ! *9 (, #!(, *+(,(8 (,+( ! #1 = $!* + 1 ?0 +(, @$0 +!! , # ! , = )*A ! +,+ $ (, @( # $ - B $ C$0 - (+ , #$) +0$# * +, # (,!(, !#,!* A (! D)(,!! +A @(#,+1 +, # (A ( @, E!* + F# +$ - * 9 $- 9, A* +*, ,! 06 #  ( * # ( @- + (+!$ @ + =+)( $ * AG H F# ) 1- C$0 - F# +$ +$ , + +, #I (!!$: J )9, 9,! + !( @K L+$ A* )9, +,)6 (8: 4!() 60*1 (,+(,8 ! # $#!(,- # 6# , + #! (8 (1 ! / 6A)( @+,!( ,((( A (! M(,)$ !(, 0 + !(, (,,- 0!(,  ! +$ @ (, #!$ @ (,+(0 @ ( ,#!( +!$ @ +,!( @- + #$)- 9, )6 ()$ 1+$ )( + *$ (!,* , (,- #6 $) / 6A !0(9, , #  *$ 0,)* , 6 !(,9 BA#6 -  +, ,!I ( N, )! ? ,!1 +(,6 ! ( + (, ( (1 ( @ ,)- !(,  +$ +( (, (,- ,!!, ! A!( $-  * +$A +, @* ! $# @ *) 6 0*+ $ @ +1 #, $ @ ,// 6 O,,  69!1+$ +!$ @ ,)(!- +,! +! +,+ P*!6 - +,1+(A + ! + !) ( @ #,6 !(,0(# ( $#6 + )#6 ( # *!  !(, ! +$0$A$ @ + 6A! $ N#6 6/!(,-  + @# (, 8 01+(, (1 A$ 8  +,!( ) ( @- Q R STUVTWXYZ[]VY XWVY^_`Ya[ b^ T TYUcY X deYVfVg STUdYh _iTYU T[fjf kdSW[fl R UmUdVYU TcYf`W dSW[f nSTUT opSkVTh Xif XWcWjf n^_h iTYadY VTUck id`f` idSWVYfl q rd`f`^ nSTUT sf`kZTf t[efSVTWdfh ZTVTU_ujX^ Y`[USnSU[fVba T`feUTYZdf TU opSkVTf cv`f T `feUwx X bU_ fS[WdkeU y z{|}~€‚ƒ€~ „…ƒ…}† €…‡{ˆ‚‰}{†Š‹ ŒŽ‘’“” •Œ–‘—ŽŒ–—‘˜ •Œ–™—ŽŒ–—‘˜ š›œ“Œ–—‘ – –žŸh TfcYUZTVT`Wc X  y€…‰}…¡ –‘ ¢£“¤žŸ£“¥ž–œ‘”¦§–“ ‘ £–“¨–‘žŸ ¢Ž©¦§–žŸh tXfnYªZdY «lh ¬f`US ­l ®SUil¯h «kTU° kc ±SVgUe\_YVT`U X ²ifªZdkh ²ifªZd Q³³´h Z[Slµ¶°¶´l ¬\_e^i ·SWZf ¸WpfdXfh `f niZ[fXYU  sl ¹[STUeVTWdh º–—˜ ¢Ž¤‘–‘ – Œ–“£“–‘ ¤‘ŒžŸ »¼ŽŒ–‘h ¸UpYZh ¬T`fª Q³³½h Z[Sl q¾µ°q¾¶ 7                 ! #            $                ( )      *       +   ,  - ,  . !     -   /0  1 2       3    4 2 5   2         2  2      2  6   7 $      8      47 $ 9 # 7 5 *  *     2: ;     *    *         $  7 *       #   2      *    * 2      2            8       2     1 2 = ?@A       8  3            9   sBCDE     ,  9     :   3 9 1   *                    *  *     ! (                                ! #       $           !        $  #     !   #   $       ) !   #          ! *          +                    ,        +       ! ,    #   #                 ! #   #                    !   #  ! -          . !       ! #$! ()*# ( !+!) +,-./ #*#. 0 * !, -. !# ./ # ( . 0*#- 1!# 2 ,/ (+, 0! #3 + ( )!+ ( !*4) !2 / - 0! *(+ . !*+ # 3*# 0 * !, -. !  5 0$!! - 1/ +,- + 4 # 2 ,. # 4,*# -./ # -./ 6+ - 3(7 -./ #*#. *!8 -.9 :!#  2 , # #- + 4 !)*7 +0* 4 ! 0!#  + ) / 0 * +#( !( !2 ; $+ ! $9 ! +# $! ( . 0 * +#7 34 !* ,!  + 4 +# 12 9 = #+# ,!/ ! 0 +$./ .! 3# # ) $9 ? ( #4+,! ! . #0!. .- - # ( #!. ! ( 0*## , 1 4/ # 03 ,. -(2 ! 0!#  2 , +,( + 4 +# $! !! 3! 9 @#3(7 *!#*5  1 !)*4) $+ ! $/ )33(7 .! 2 , +#-+, * 1 # * / ,-. +#. +,- # +-+,.- #  # *(! 5 A-)* 9 B!#*5  , , !*#7 +-+,. # - 0*## ,*!0!! 5 !0!#- (. ) * -. / #- 0*. 0*# +, - 1 #( +9 : * +#7 ( (+#7 !0!#- (7 (+, *!#*5  gCDE F GHI9 J, ! +!) -!)*# !#  .$ ! # / ,5*-. +,! / KHLMNOPQ . !*!+$-9 R5* +,( + 4 , . 3(4 3 8*5$. !0 / ! 1*! -/ *5 $#- !. ( 9 5$ ,! 3 $!2 / 0!+$3+#S+, !/ *5 + #7 3) 7 .,/ *. 7 . . # 0 *+ 9 = 4+#!2 . ,!! gCDE GHI +7 # 7# # * (7 TUVPWQWXY F Z[]^_Y/ bCg – b`gaca9 d :*#$ + 4 ,!  - 1 0*/ 0*# +#-+, . ef]Y_I[ P]^TX[eh/ (+ / !( ! + canba`iE . j #* k *. 7 - !( l ., m W]^T]Y9 o#$! 0!#!+,( 2*!3/ 0!. 4#- . 9 R$! 7 + 4 ) !+/ ! . !,- # . / ( ! *4 !+$30 (+, ( !+. # *# !/ !2 *!#0 4, . 4#- 5*7 !$.9 ! #42 $/ ! 0+ 5$ # * *(! *#75 *!#*! #- 1/ )4# 4 . ,- # -. -!)* 3 # 7# # )5+, . 0$! !2 ++3 !2 9 R5* / !)(.3(7 *4 $! 4/ (+, #42 7 .-27 7 , !*#7 79 = ,-. qrstuvwx yz sv{y |t}~|x~v €wxsu‚ w} v{uƒr} ƒ}„} … tuv†u}‡r} †y{utu ˆ‰s u †Š{ p |uv‹u Œv†                         !         # $                  () *       +),-./ .),() 02-/  3.,42 z565789 : ; = 0 ? @/A   8gB6 ? 0 A C     D                E     F   !       G   02AH   I         8gB57   d9JB789   F F =A/+K      4 ? 0 A czLMN7 – 5O7czLMN7  P 02Q , ? =A, *     pB6R9 – S7R9 *          E    F F    T        E       U  F F  pB6R9 – S7R9   T        F $    =V0=V+    ;2-2+.)+=            P E       T   W  ; ( XY Z    F F [     S7R7 X+, ]7RL O5N7B7M   F F F   P G pB6R9 – S7R9 11      p    ! #   ! $  ()(  *  !!  + , )  )( # # -  # ./ !*  # # #* !*# 0$ 2 )   #  0 #! w 3456 !( #/ #*  0 . #0 # # $ 7()( )  0 *0 #0    +  (  .  ! # ( .  ( 0 # 0  0 ( )0 #0 * .#0  ! ) #. p8w69: !*  $ ;  / /#. /  #   ( # #*  ( * # $ 2/ 2   #( 0  (   / #(  #!#( # # . #.   #0  !  # ! (  ( ! = ! # #   /( / $? @   # # A .* ) #$ B!  # # !).$ C# .  # # ! D. E  !# ( 0 .(/ # * /0 #! ! / ( #!  ) . )( #! . /0 . 0 )* *.#/( ) / $ C  # ( )( / #  ( #/ T6F9G H T6F96G  C D. / * @. I$ J.)# KLM T6F9G D/* C  #  ) 0 ! 0 ( #!#  ! (# N . $ O   )(  ( #  ! P6Gw:Q #/  # C D.$   ( +  !  = # !! #!  ) )( / #  O (  # .  /  #!#(  # . / ) ! #! $ 20 * R SUVWVX / #* ( ! ! (  J B!$ ;) J./ Y3Z96F 6e[6 J B! #N  !  ( / $ @/0 ( 0 .0 # ]^ _ `0 )( a bc bdfghijkildm noqrst uvxytm z{h|fm }~|{d~k~ €am {‚|c ƒ„ … ƒ 1 Y C      ! #$    !  ! ( $  !! ) *! +,-./0 /12/3  4 !5 #  6 6 7 $7 8! 9 : ;. 2= ?/@ A B   * !! $7 $ !( ( D ( $ B ( ( ! (( $ B(  !6 $ 6 ) 7 6 ! E )  $ : 7   !)  6 B7   !  B  $ !   ! ! B7 F7 G  4 ! # !   $B B HIJ K L/@LM  ) !  ( E 7$   6 $ $7  (  ! 7 6 ( ( N G$B $7 ! !7 !  ( ( !   ! O ! 87 !! ! $  !    P: E   ) 6 6) 6) E 6) (   (!  $ $   B ! B 7) Q B7 6)  ( (  (  !   E 6)  6)  ! ( B   ( (  !   .IRM S HIJ ( B ) (  ( ! FB $ ( ) pTU – VWU XR IH K ,ZJ .IRM K HIJ (!  ! ! $   P:  $) ! 6 7 ! (   [ ! $  B B6  !7  ! ! B !7 !( (  !   !  6  !)  ( $  ! ) F7 (  6 (    !7( !7    7 Q ] 3 F F)7 ^  4!6 _ 4!  B  B : G$ ( !D  P:  B  6 !   ( 6( N $ F7 6 ! (  !   $7 $  ( 6  !   $ (                         !      #  !     !  ! ! $    !                    ! !! ( ) $     ! * +    + !     ! ! !                          ,  !      -!     !   !     ,  !      !  !  .       !     !  /   0      !    2 +  !       !   !   $              3         !       !        -   4 5        ! !       !  $             4        $   !    ! 3-      ! ! !   !   . !     .   6 ! ,! 7 89:; ;=:; ?@AB ?CDEF G H;A@ IJ@HBDE@=F E KI:LMF9; BIN;J9:; H;IO :DBPIJ: QCIOB R S;D@I GB 9EFT N@U I @9EF IEOB=UBD; : E; E=BJ:; KI:LMF9B =B V;T :;R 1    ! #$  $ # $(  !) *  $ (    + ,-./023) 4   #  #  (5  !  $(  (5  ,-./023   (# ) 6 $7 # ! # $ ## 89 : # ! ) ; $ # 7 !  $ ! +  :)  # ! 8  !  5  #  (    ) = $ $ $5 ( (  (  :(  +  #  ( ) *  : !( $ 5( ? ! ( 5 @ $ : # : ( ( ($) 6# $A(  5#    ((  $ ( ( 5(( 5 :) ;  5 5( : ! A  ,-./023) 4 $ ( (# A5( $(? : $: $ 8$ $ ( 5(  (  $() 4 B$ 5( KCDEFGH bIJLC (# : $(# : ( ( $  !)M 4 $ : ( !$!( $ $  $ 5(  (5  5 ( (   55( #($ !$  # + ) N!$ (8: : (   $ ! #( $ @ !$ $ 5(  (5 #( #( +  $( ! (  :( 55 ( : )4 (85? : (  ( 8  ( $ #  (5 O PQ RSTUVWXXY Z[]^_ `acd[Y PSeWf gShijklfm n RjY oSklpSqS rsst 1                                         [J] ^ ?IG_H @ABACA !          #   $              () *            + ,        -            -    7 .             - /      -         /     /     0-0        ! !  1                * 1   1      2 - 3    !            4 5 68 9:;; = ?@ABACD EFGA@HAIJKKJL MNOPQL RSPNTSUS VWWXL NYP8 VWZ                       !  #  !  !   $   ! ! !#  #! #  # #          (   #  ) *      ! +   # (     *  !# * # ,  * - #  (  ( . *  /  * 0  1# !  1 ,2) 1 - #  *  !    !  )#  * !)   ! # !  ( ! !)  * 3   ( 4  !  )#   5 # ,!  !  )# 4  !!#  !  4 - .! )  / !)        (  (  4  (    6  *  7  4 8  #  +  # *9   / !     #   3  (        :9; #  # 4  !    9  9  .    (   (  ( 5       = /  (       *     (   .  (  !    4 #         * # ! (   ! +   /  / +#6  (  #   # !  # ! ! ( 3     ( !)   . #   4                        !  #  $  !         ( )         )    $ * ! $ ) + ( (     (      (  ! 012345 67879:1 9; = 2?@ 8:1 AB92B :B :7 :1 = :C@DC72B =  (    )   ( , -  )  .    $   #  (  . -      .      *         * ! $  )            /!        ! #$  ( ) *#+ , #$,!-( . $ * -$+ /$ # 0 + 12-$3 *! -4## (*(-$( , 5#/# + #$/3 $ !$#( $ 6$*2# 75 8-# -$#* *$-$(, -65 -45 / 6 ( ,9 : $ *#5( /# # ; *#-4 $ ( 2 * *2#- , #$,!- (-$ 4*  * *  -(9 6# /$ 42# #2( *-4/ $#-4/ :2#/ =( , $ !$#( ;(5 6 $  -!3 /# * , 6-* 6$*,!5 *. # 6 *$( *3 !$#( $ ? .( @ --4 A$( B? . CD #E9 F*#2 $# * #*.6 #5 *# -$ $;( 6 3 ; *(* GHIJK3 6 *$( /$8 *(3 ;-4 /$ ( ;(5 # 6$/  -! L M #-#9 -$#* *( # ; / , , 5#/ $-4 /,N(-4 *2#-@ 2#$#3 :#( 2 O/ /$-( P 2 + $,9 )* $ !$# $ 6$ #( , 5#/ + #$/ *,+,!3 N 6 ? ( *$, #Q (#?# /5 (-$+ /# #, 6*,!-+ - $ ( 6 -$! $ , #,(9 :$(6 .3 N 6 -$! 6*( #5 6 # =( # $ ( 6$$ R5# 2##9 : / ; # R ?-+#5 :2#/( =( ,3 2#$ #-4#-$(-4 $#-4 2,/ 5 - -4 ( ;#N#5 (?2 + ?-+#!-+ / /$#3 5 *#3 2# 2,; $ $. ( ;#N 6 / 6 *#-! 2 + $,9 :$?- / + *6 /#  2-$ $ 5 ;#$ ,2, + 4 *# !$#+ 6#** $ + #$/ $; 9 02# S 2#$3 -$(2 TUUVJH ;(5 ,N 6 +##-$ 5 B / WXXY Z ;( UVJU L 6 +## E3 ( (#2#$5 65,+ $ $.-( $#6$.+ / 9 7## 2+/# , #$, + 3 # ;/+ 6#*$#3 ./ + N;# #3 #/$ + 6$$ ;#- $ *#/# ;( 9 /$!- / 2. 2 $ $ 5 6!-(-4 6 2# 6 / ,6# .3 ( (?25 2 $#6$.+ 65,+3 $# - $ *#5 #+ /$ ( 6$* # ; *#9 [#$ $ #5 # */ ;( 3 -$(2 *2#-# 2 + $,3 -4 /$!-# $#6$.+, / 5# ;+,# ; *9 ,$( #, 6 $!/ , 2 + *#/#3 6 #+#5( , / # 6*( ]^_`_ a bHVJcIUK3 -$(2          !  # # $ $  ( #    )$ $   * + ,  * - $. /  ( # # *  $*# 0 ##   1 2  #*$ *$   *  *   3* 3    )$ $  4   ( ( *$  $*#  ## 5  *# 6 5* $ $   *     8  )$ 9 ! : $  *  !   # *# ; #  # 6 5  #*   1 *# *  5# * *  (5 #* + - *  # ; ## # $  *  ##  + # # 1 * $ 3 /  $ ( 2  #*$ * 1#  5    $*# = ?@ – AB 2 # 1  3*  * #   5 # + - * ( ! , C 2   # 1 5 # * * *1  # D E#$$ # *  D F #  # # $# # $ - C G  1#  $ # $ 9 $ * $ 9 $   D  # * + , ( H *  4   *$ +  # # ( 2  4    E + #  1   *  C G  G $5 $ 1    $# * 5I 9 1 JK + ,L 9 1  *  (L 9 1  *  * G - 1#*  * 1   3* $ $ * *   *1 M ,* ) 5 )# ( ( : $ * 1 5 5 5  # 4 1#* 1 * * $*  $# * (1 )  *I (  ( ( : # # 5 * * # 1# * 1   #   1# $ 1 * #  $  #*# 1 *# *  8 4 * $   # 7               !      #       $ ( ) *  + ,    +    - ! .  + /     0+ 12  3 * 4  +    +  5    +     4  + +   6 #      7  +9 4+ :    4 9   4 24 +  ,  +  M; =; ?@?A@B =?C +   +D   +        5 ,  +    1EF3 klmjfVW ^_` _mW[]bc OPQR ST UVWXWYQZW VW[]QVZW ^_` a][]bc VdWZ V ePad]b fVghf Qij_W V]  +  4 4  #  4    +  + +     5 + + + +  4 6 #    +    + +  G + +    6 +  4+ + +  H  H  6  4     4  H #  6 + I +D 5  4   / 1 5  /  :  2 J  3     15  2    3 6+ 4  64  4 7 4 + + 4 + K     4 2  )4  6+   *  s B@ L  ) 6 7  * N +  4     + + + 4 7   +       1 :  3 4  4     4   1 3  8                              !  #     $  $  $                  #             $ $        #  $  !     $  $     ($  $     ) *+, 345679 :; = ?@A 5@ABC D EF ?G HC IJ=4 KLFCH4 - .    /  $ # 0 1    $         $ ! #   # 2                    $            ( $ #       #  $  (       $$         !        $ 2    $   #   2     # /   /     (    8 !               !    #$   !  !  ! ()* +),* - .  ! /    0   0 1 2   !  ! $  ! !   34 35! 4 ! ! 6   !     7 9 :  :  - ; = !     !  #      !  !  ! !  ?@ 2  !  !         ! A !  !   !# ! ! - 3B ! 4   # !  rstuvv wxyz{u | }~xs z}{yt€ ‚‚ƒ„ }‚…€† {€ ‡zƒ‚ ˆz‡{s ry}‚ƒ  C       !  ! $ !     D   A        ! ;E   - ; !        #  ;E B C     ?F G# ! ! ! !     HI    !   ;E B C : E ! !    #  # !   ;E 9 !     !          JK LMNOPQRSTUVS NbeiW`N`W`hUe ]SMX XSRej cS hYPe UVk bXe MXSN`ief Jl mf LU[ n oVM`iM[ej WRf QYXfj MXbf pq MV^ _`a^ R VWSUXYZ[]S bOcUYaV b`TdVUeaVf ge]hebWRVS] 8            !  #$ ()* +  ,- . /000 2 ! .  3. 4 533 6 7* 8 9: ; ) *= ?? 0. @.  ABB . ABC C . DE F .  5  @E  F 3. 434GG  3 G G- 4! .H..3 I @ J  . KL 4 L   3 . M . N O J P. 6 Q RST9TU) V *9 SWX *TY: S : UX: *YT*Z:T)WX X )[ST:$ ?] ^_Z 8 $ ) @  `a C .IB2 a. E   F .  b c K F .  3. 4 Q d ef 6 g* TX:(Sh $ ?) 8h i)TYTX:$STj k:(=$? S _ X( X?*($9 8 i)(Y9:TX:(?* @  @N! @E ABBB . C2 L  .E3  F  B ! .  3. 4 34GG3  G 3 G .GCGCG@3 ! .  3. 4 b  4 M c . k: T_TU: 7 TX: 9 @`@ @.  ABB .2  O 4 34GG3  G 3 G GAGAAG l Hm HLHn HQ o3 + O 434GG 3 G3 .Gl G H3 A ! .  3. 4 ! . .P4 a l . 2 p Y $ )Tq 9(= 7 Z()::2 . k: T_TU:( iX: ! 3.3   2 .rr2 ! .   .  4 aQ @. . 2 #TY)Wq( YT :(S:( 2 +Q@ @. I  .B2 r ! .  3. 4 5 QE 434GG3 3 G G 5HQstsIA D4 34GG .G.H G H . G L ! .  3. 4 Q 6 O 434GG . Gu.GABBGBG. F  3 11                  ! #          ! $  # ! $  #      ()  *   + ,-. /0 .# $2 3     4 / 5  # 6 7 8 ) 9# )     : 2 M; = =?;@ AB@CD2 EFG2 E) 5652  /6H : ) )) )#I  5 7 E2  ) JKLNOPQRL STUQVLWKXVPYU Z [9 ] 2 ^L_P`aVbP cPXUQLb_V JKLNOPQRL STUQVLWKXVPYU2 7Ed2 E) 55/2 / H  1      ! #$ ( ) *+++ ) ,!  -./ 023 453 03. 6 7 8 8 9!( , *+++ ) ,!  -./ 023 453 03. 6 7 8 8 9!( , *+++ 9:7)! ; 9 = ?23 0@A  0B CD/EF G H I00 8 = , J:, KLM# NOP QRRS P T ?  0@/C ?4AF U0A2/0 00 @ VC@A W GC34034 6 89 JX , ( ) *++R X Y Z ,!  ?@[ ?2 !! P N7 89 JX , *++ J( ,!  G@C] ^C UC0 8 = , J:, : 9 J  _9 `, QRa+ :b 9 = #   ?23 . //34 _!cY J _ : ,J QRRa 9dJ 9  e. 02f03 03 8g 8 9!( , 1hi ; M 7jO PP I0 B.A ; J # : 9! k M 8 9!( , QRRl M 9 PN!  m BF n@D3 B0@@ .D o, : _!cY 8 9!( , QRRR p 9,Jb L M :,)! L q@Br .Dr D _8 89 JX , QRaR 9= N! I05. 3@A03 8 8 9!( , QRaQ 9 ( 9 ;  s2 .2tu 8 8 9!( , QRSv !(: 9  e. ?2 8 = , J:, K8 8 9!( , *++S X = !( , L UD CD .D/E !! P N7 89 JX , QRS+ 9( P 8 $ ?r Cr 20F G4/ 0@/ w4 8 = , J:, _ ! _ : ,J *++S x jjyP L $ ? C@4// ! 9 8 9!( , *++R ; 7 ,J( #b b L ; 7 ,J(  e. D403 8  8 9!( , QRa* _ XNY )! # G@D/4 .D CDA C@3/E ! 9 8 9!( , QRaS _ 9, : z I. . CD]F {@AD2 .@|/ }HHH 1     ! #$ ( )* $ + $ , ! - ./ 0 1 2 344   56 ! )*, )7# 7!# 0  8 9: 3443 ;:2  -)/ -7 ! /7 2=: ?: 9 @ : A MBCDEDFBG HIJBB KL 9: N O  56 ! /#)P $ =9 9Q: 9 4 R  S* $ +( $ , 5#P- T 9 4 O  U /) $ +( (!# 0 56 (!V W- $+ )!( * $ + $*# 7!. (!# 0 56 (! 8 X 344 O  Y/# ! 7!( Z(*(V [)! -7/] 7!( 7! 8 9  ^ 9_  S* $ +( /*(- `#*!. a*($ T 9 ^ _ bc d( 0 -#7 !*)V S*# $+! # 56 e U/f`# +(7 ( 0 $(!*( 0 X92 ?g 9 344N  : h i =jg k-7!( -7 0-7Z .(e/ !( 7)( 0 $/ 0 _9_ QOl9: m=_ m= noop qLr Q  S* $ +( $ , *- 0 sOl 9 ^ t=9Q ? i =j u76 /( -) Z- / V S./ ( $*  7/!#) Z- ! 7 1 b 8 3444 v i =j w + ) !# 0- / 2: v: X N x _9 9 2 _ y- *( !)z 2=:  X 344N K2L { W-/7 0/* - |/ 1  9 ^@ ? QQ c_ } S*# -/ X92 ?g 9 3444 ? ~O_ 8 5#! w 7-*(V €- $+! # )*# 1  9  ?=:  MBCDEDFBG H‚GIƒ T 9 ^ ?_  S* $ +( /(! #!(/(  !+, 8 X 344@ ?_  k#- 7! -,`P# +(e/ 0 5(!#!(, 1b 8 9 ^ ? 2  w + ! #V S *## (/*-($! -$+( 0    ! #$! ( ) *  +  *+ ,- ./+ 0 23 4!56 7889 :$;$3 ( = / ? @3A @! 7887 :#333 B ( ., 4C@ @! 78D8 ! E F ( = = G? 4! HI3 @! 788D ! E 3 F ( JKLMNMOPQ RSNPOPP  7 ! E 3 F ( . ? ?T?U V*   , +W,X  7887 ! 63 @ YZ2 [ ( + ) ]V= ^#35 : @$_ 78D8 ! 53 3$! ( `  = C @!789a b53 c 6 ( # [ ( d? =e =, + W * + , TU . ?f+ *?T @ H53$ g  b53 c 6 ( # [ ( d? =e ?f+ *?T =+ * f+ + V?,- T @ H53$ g  788D b53 c 6 ( # [ ( d? =e ?f+ *?T =+ * f+ + V? ,- ? - h @ H53$ g  7889 b53 c 6 ( # [ ( i,j k TU d? =e    * ? , ,- + V? ??+? @ H53$ g  8 b53 c 6 ( # [ ( l , * ?, i/  m G? = 4@ @! 788 B3$$ 3 0 ( n + ,U kT*+ + W+ , /+ ? o@ @! 78Dp B:#3 ( kT* . q 3 = r+s 0! $!tt#3 @! 2 ! : H53 gt3 63 u F ( vT W+U ?/  wT 0@ go o:2#35 789p @# 4 ( = ,- W, G? 4Fx @! y @3# 3 ( i*f * ? / o@ @! 789p @5: ( o3 [ ( dG? ? =,  788y z{NPL{ 4C@ @! 78pD i+ W|  ,- ^#35 : @$_ 7888 }U v+ ? = +, 5 yD~y9 8 8 1     ! ## $ !  ( ) *+ ,- . /0 1 2( 3 45  # 6! !7 6 8 79  !  8: ; ! 8##  #    ! # #$ # ( ) * #) ( -. * /$# #02 / $-( 2 / 6 / -7 # $ # !$ 8 / / $!(:/ ; ($ -$#  = (  ; ($# $ -  = $#/= ! #) @ ( 8.AB/   .$#= 8=( C.$# D /  $! = -$/ #D /  $! = F/=#= (    , 4 5 9  , 4 5 9 + ? E  8C F @ C , 4 5 9 + ?  I , 4 5 9 + ? E K @ LMI N@MC 88O 8 ( F/( !$( G /$#( $! ) = / !$ @ ( $= C.( -B $-#= # ()= 8! # $#=H  )= *$  F-. 2 / $!. G F.. 8$= F-. #02 / 8! !$# ! /0) ) D BH= *$#= F$( $ $ J$-=/ F/( !$( C =  = F$ 1 + 3 + ,, ,5 44 45 4? 53 5 55 93 94 9 4 +4 +? ?+ E9 3 , , 49 4? 5, 9+ , + + +5 +? ?4 ?+ E4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Drzewo świata. Struktura symboliczna słupa ze Zbrucza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: