Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 002784 23546776 na godz. na dobę w sumie
Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię? - ebook/pdf
Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 138
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379062867 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Po co chodzić na mszę świętą? Co zrobić z ciszą podczas Eucharystii? Czym tak naprawdę jest ofiara? Niewidzialny Bóg objawia się człowiekowi za pośrednictwem znaków dostępnych dla zmysłów. By poznać sens mszy świętej, trzeba je wyostrzyć. Słuchaj, by usłyszeć; patrz, by zobaczyć. Christopher Carstens wyjaśnia duchowe znaczenie gestów, słów i symboli mszy świętej. Daje narzędzia, dzięki którym można się do niej dobrze przygotować i owocnie ją przeżyć. Wydobywa szczegóły, w których objawia się Bóg.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po co chodzić na mszę świętą? Co zrobić z ciszą podczas Eucharystii? Czym tak naprawdę jest ofiara? Niewidzialny Bóg objawia się człowiekowi za pośrednictwem znaków dostępnych dla zmysłów. By poznać sens mszy świętej, trzeba je wyostrzyć. Słuchaj, by usłyszeć; patrz, by zobaczyć. Christopher Carstens wyjaśnia duchowe znaczenie gestów, słów i symboli mszy świętej. Daje narzędzia, dzięki którym można się do niej dobrze przygotować i owocnie ją przeżyć. Wydobywa szczegóły, w których objawia się Bóg. christopher carstens jest dyrektorem biura ds. kultu Bożego w diecezji La Crosse w stanie Wisconsin, a także redaktorem „Adoremus Bulletin”. Razem z ojcem Douglasem Martisem jest współauto- rem książki Mystical Body, Mystical Voice: Encounte- ring Christ in the Words of the Mass. Mieszka w Soldiers Grove w stanie Wisconsin wraz z żoną i ośmiorgiem dzieci. Cenadet.24,90zł ISBN978-83-7906-259-1 wdrodze.pl Patronatmedialny: 9 7 8 8 3 7 9 0 6 2 591 christopher carstens duchowa podróż w głąb mszy świętej jak świadomie przeżyć eucharystię? c h r i s t o p h e r c a r s t e n s | d u c h o w a p o d r ó ż w g ł ą b m s z y ś w i ę t e j Duchowa podróż w głąb mszy świętej Christopher Carstens Duchowa podróż w głąb mszy świętej Jak świadomie przeżyć Eucharystię? Przełożyła Dominika Krupińska Tytuł oryginału A Devotional Journey into the Mass: How Mass Can Become a Time of Grace, Nourishment, and Devotion © Copyright by Sophia Institute Press, 2018 Sophia Institute Press Box 5284, Manchester, NH 03108 1-800-888-9344 www.SophiaInstitute.com © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2019 Redaktor prowadzący – Ewa Kubiak Redakcja – Lidia Kozłowska Korekta – Agnieszka Czapczyk, lidia kozłowska Skład i łamanie – Biobooks Projekt okładki i layoutu – Krzysztof Lorczyk OP Redakcja techniczna – Krzysztof Lorczyk OP Grafika na okładce – plan katedry św. Jana w ’s-Hertogenbosch (Holandia), Pieter Jansz Saenredam (1597–1667). Ze zbiorów Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork, USA) ISBN 978-83-7906-286-7 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie i, 2019 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Słowo wstępne Drogowskazy w nieznanym kraju Znaki święte Romano Guardiniego, dwudziestowiecznego my- śliciela katolickiego i pioniera reformy liturgicznej, nawiedzały mnie od chwili, gdy przeczytałem je po raz pierwszy. Błyskotli- we spostrzeżenia autora na temat tego, co to znaczy przyjść na świętą uroczystość mszy i w niej uczestniczyć, są niezrównane i mają wartość dla każdego, kto pragnie się głębiej jednoczyć z Najświętszą Trójcą na mszy świętej i dzięki niej. Uczestniczenie w liturgii, o jakim myśli Guardini, obejmu- je dostrzegalne znaki, ponieważ liturgia – jak pisze – jest „sa- kramentalna ze swej natury”. Celem jego książki z 1917 roku jest „zapoznać się z  owym żywym aktem, za pośrednictwem którego człowiek wierzący pojmuje, otrzymuje i sprawuje świę- te »znaki widzialne łaski niewidzialnej« (…). Chodzić będzie o wskazówki, a przynajmniej o podniety do żywego oglądania Słowo wstępne | 5 i wykonywania »świętych znaków«”1. Niemniej jednak reflek- sje Guardiniego są bardzo skrótowe, ponieważ zostały napisane w okresie, kiedy uważano za oczywiste znacznie więcej rzeczy, niż to ma miejsce dzisiaj. Moje pragnienie, by zamówić u  Christophera Carstensa książkę Duchowa podróż w głąb mszy świętej, wiąże się z Guar- dinim. Potrzebowałem czegoś takiego, co wskrzesiłoby sakra- mentalne podejście Guardiniego do czynnego uczestnictwa we mszy świętej, a co odnosiłoby się do naszego kontekstu – czasów po Soborze Watykańskim ii, tak aby nowe pokolenie wiernych mogło z niej odnosić taką samą korzyść. Katastrofalny zamęt liturgiczny, jaki nastąpił po Soborze Watykańskim ii, doprowadził do braku odpowiedniego naci- sku na pełne, aktywne i świadome uczestnictwo wiernych we mszy świętej, przynajmniej w kształcie, o jaki chodziło Soboro- wi. Celem tej książki jest nadrobienie u wiernych braków w za- kresie pojmowania autentycznego uczestnictwa w liturgii i lep- sze wyjaśnienie autentycznych intencji oraz zamysłu Soboru, a jednocześnie oddanie – w jak największym stopniu – silnego zabarwienia duchowego, charakterystycznego dla Guardiniego. Mamy nadzieję, że dzięki tej książce każda czytająca ją osoba świecka lub duchowna, niezależnie od środowiska czy formacji eucharystycznej, odnajdzie wspaniałą drogę do niezgłębionego piękna świętej ofiary mszy. Jednak msza święta nie jest magią i jej symbole nie mogą nas zaangażować wbrew naszej woli. Jeśli chcemy głębiej wejść w największe misterium liturgiczne Kościoła i pełniej uczestni- czyć w jego zbawczym dziele, musimy zrozumieć, że zasadniczą 1 R. Guardini, Znaki święte, przeł. J. Birkenmajer, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1982, s. 18. 6 | Duchowa podróż w głąb Mszy świętej rolę odgrywa tutaj nasze współdziałanie. Dlatego zastanówmy się nad kilkoma ważnymi sprawami, jeszcze zanim przewróci- my pierwszą stronę książki Carstensa: * Co pragniemy uzyskać od Boga na mszy świętej? * Czego On od nas pragnie? * Co robić, aby spotkanie z Nim we mszy świętej odświeżało nasze dusze i zbliżało nas coraz bardziej do Jego obecności? * Czy istnieją sposoby, dzięki którym moglibyśmy się lepiej przygotować do tego przemieniającego życie spotkania? Na szczęście istnieje bogata i  zadowalająca odpowiedź na każde z tych pytań, ale odkrycie, jak bardzo jest ona bogata i za- dowalająca, będzie wymagało od nas pewnej pracy. Niezbędne w tym poszukiwaniu będzie dostrzeżenie, że kluczowe znaczenie dla jakiejkolwiek percepcji mszy świętej ma idea mistagogii – procesu, w którym jesteśmy prowadzeni od świętych znaków li- turgii do zawartej w nich niebiańskiej rzeczywistości. Takie właś- nie podejście prezentuje Carstens, gdy zachęca nas do lektury oraz wprowadzania w życie przedstawianych w tej książce treści. Kiedy wnikamy w rzeczywistość badanej przez nas tajem- nicy, pomocny jest intelekt – ale nic ponadto. Tym, w co wnika- my, jest prawda, ale „prawda jako Osoba” – doświadczenie Jezu- sa w naszym czasie i miejscu – jak ujął to papież Benedykt xvi. Wchodzenie w misterium to przygoda spotkania Boga, podej- ścia do Niego i wniknięcia w Jego serce. Spotkanie to uwalnia nas z  ograniczeń naszego intelektu i  wyprowadza ku żywej Osobie Chrystusa, obecnej w sercu mszy świętej. Nie trzeba wspominać, że pobieżna lektura książki Carsten- sa – pospieszny ogląd, w którym umknęłyby wszystkie drobne szczegóły liturgii – w żadnym wypadku nie zdoła nam ułatwić spotkania z  Chrystusem we mszy świętej. Nie zbierzemy też Słowo wstępne | 7 owoców, jeśli ograniczymy się do suchej lektury angażującej wyłącznie umysł, ale ignorującej serce. Musimy natomiast po- dążać za Duchową podróżą w głąb mszy świętej jak za modli- twą, wypowiedzianym pragnieniem, prośbą do Boga i o Boga – otwarci na Jego objawianie się. Ułatwimy zaś sobie tę przygo- dę, jeśli będziemy czytać tę książkę w otoczeniu sprzyjającym modlitwie, takim jak kaplica adoracji lub grupa modlitewna. Jakkolwiek się do tego zabierzemy, książka ta nieuchronnie poprowadzi nas do miejsca, w którym nasza świadomość i do- świadczenie Pana we mszy świętej będą miały daleko bogatszy i trwalszy wpływ, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. Prawda może zmienić nasze życie. Taka właśnie idea przewodnia przy- świecała nam, Christopherowi Carstensowi i mnie, przy two- rzeniu tego projektu. I to jest szczególnie piękne w przemie- niającej mocy prawdy. Kiedy modlące się, otwarte serce staje oko w oko z prawdą, spotyka również Tego, który jest Drogą i Prawdą, i Życiem. Dan Burke Spis treści Słowo wstępne: Drogowskazy w nieznanym kraju Wprowadzenie 1. Jak wchodzić do kościoła 2. Jak się żegnać znakiem krzyża 3. Jak się modlić modlitwą wstępną 4. Jak słuchać czytań 5. Jak przygotowywać serce podczas ofertorium 6. Jak uczestniczyć w modlitwie eucharystycznej 7. Jak przyjmować Komunię Świętą w całej pełni 8. Jak odpowiadać na rozesłanie 9. „Pojedź autostradą I-90!” – planowanie niedzielnej podróży twego życia 5 9 15 25 37 49 65 79 91 105 117 Aneksy A. Krótki poradnik uczestniczenia we mszy świętej 125 131 B. Słownik terminów C. Polecane lektury 135
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: