Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 006575 22591938 na godz. na dobę w sumie
Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości - ebook/pdf
Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 205
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3819-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Współczesne procesy gospodarcze są niewątpliwie coraz bardziej skomplikowane, co tym samym wymusza na finansach i rachunkowości podejście interdyscyplinarne w celu rozwiązywania praktycznych problemów. Jednocześnie znaczenie finansów i rachunkowości w ostatnich latach systematycznie wzrasta w dużej mierze za sprawą zjawiska określonego mianem finansyzacji gospodarki. W wąskim znaczeniu zjawisko to przejawia się rosnącym znaczeniem działalności finansowej w aktywności podmiotów ekonomicznych o charakterze niefinansowym, natomiast w szerszym znaczeniu oznacza proces automatyzacji sfery finansowej w relacji do sfery realnej. Monografia pt. Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości stanowi próbę włączenia się pracowników naukowo-dydaktycznych oraz przedstawicieli firm i instytucji finansowych, w dyskusję na temat współczesnych dylematów i wyzwań w sferze finansów i rachunkowości zarówno w odniesieniu do podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Od początku XXI w. obserwuje się duże zmiany w sferze finansów w skali ma- kro- i mikroekonomicznej. Zjawisko to dostrzegalne jest nie tylko w Polsce, ale prak- tycznie we wszystkich rozwiniętych państwach niezależnie od kontynentu, i dotyczy finansów międzynarodowych, finansów publicznych, finansów banków i ubezpie- czycieli, finansów przedsiębiorstw i jednostek nieprowadzących działalności gospo- darczej, finansów gospodarstw domowych. Z systemem finansów nierozerwalnie związany jest system rachunkowości, który powszechnie traktowany jest jako źródło wiarygodnej i rzetelnej informacji. Jednak aktywny charakter rachunkowości spra- wia, że system ten narażony jest na działania dysfunkcyjne, co w konsekwencji wpływa na wiarygodność sektora finansowego. Rachunkowość i finanse stanowią istotny element mechanizmu rynkowego. Oba systemy uważa się za kluczowe w za- rządzaniu zarówno gospodarką, jak i przedsiębiorstwem. Rachunkowość i finanse zmieniają się wraz ze zmianami w ich otoczeniu, które następują coraz dynamiczniej. Niniejsze opracowanie Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunko- wości stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. Zostało ono podzielone na dwie części. Część I poświęcono wybranym szczególnym zjawiskom problemowym i wy- zwaniom, przed którymi stoją finanse. W sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do istotnych zagadnień o charakterze dysfunkcyjnym, jak i stanowiących swoiste wy- zwanie dla finansów: gospodarstw domowych (rozdział 1), gospodarstw rolnych (rozdział 2), rynku kapitałowego (rozdział 3), przedsiębiorstw (rozdział 4), uczelni za- wodowych (rozdział 5), powiatu (rozdział 6). Część II opracowania zawiera zagadnienia dotyczące dylematów i perspektyw rozwoju rachunkowości. Autorzy w kolejnych jedenastu rozdziałach opisali różno- rodne aspekty rachunkowości, koncentrując szczególną uwagę na ewolucyjnym cha- rakterze rachunkowości (rozdział 7), etycznym wymiarze świadczenia usług rachun- kowych (rozdział 8), strukturze informacyjnej czasoprzestrzeni rachunkowej ze wskazaniem na możliwość ewidencjonowania zdarzeń przyszłych (rozdział 9), uwa- runkowaniach psychologicznych i etycznych pracy współczesnego księgowego (roz- dział 10), zmianach w ustawie o rachunkowości do organizacji pozarządowych (roz- dział 11), polityce rachunkowości Lasów Państwowych (rozdział 12), wycenie drzew w systemie rachunkowości uczelni zawodowej (rozdział 13), rozwiązaniach rachunkowości zarządczej w polskich bankach spółdzielczych (rozdział 14), możliwości rozliczania 5 kosztów przy zastosowaniu cen wewnętrznych (rozdział 15), przewidywanych zmia- nach w zakresie cen transferowych (rozdział 16), zniekształcaniu elementów spra- wozdania finansowego przedsiębiorstwa (rozdział 17). W opinii redaktorów niniejszej publikacji zagadnienia w niej prezentowane wskazują na szeroki zakres problemów i wyzwań współczesnych finansów i rachun- kowości. Jednak nie wyczerpują tytułowej problematyki i stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszego rozwijania wiedzy i praktyki w tym zakresie. W związku z tym redaktorzy wyrażają nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do pozyskania no- wych, cennych wiadomości o finansach i rachunkowości oraz stanie się inspiracją do dalszych badań nad ich współczesnymi postaciami i kontekstami. Piotr Szczypa, Artur Zimny 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: