Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002561 22737141 na godz. na dobę w sumie
Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku - ebook/pdf
Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 656
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2172-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> międzynarodowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Praca składa się z siedmiu części obejmujących wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Obejmują one kolejno: ewolucję środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; niektóre uwarunkowania, cele, środki i metody polityki zagranicznej Polski; zagadnienia dotyczące dylematów w relacjach polsko-niemieckich; dylematy polityki wschodniej Polski; niektóre kwestie dotyczące wyzwań i zagrożeń stojących przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski; implikacje kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski oraz dylematy polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich. Oprócz części pierwszej i drugiej, głównym kryterium wyodrębnienia pozostałych, były najważniejsze kierunki polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku zarówno w wymiarze relacji dwustronnych jak i w stosunkach wielostronnych.

Praca jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim, skierowana jest do szerokiej rzeszy studentów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz prawa. Ponadto, publikacja jest przeznaczona dla badaczy nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Może być także interesującą propozycją dla decydentów polityki zagranicznej Polski, przedstawicieli mediów oraz publicystów.

Recenzja książki ukazała się na stronach czasopisma internetowego „Sprawy Nauki” nr 6–7 (201) maj 2015 (recenzja dostępna pod adresem: www.sprawynauki.edu.pl, 29 maja 2015 r.).
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

n a p o c z ą t k u X X I w i e k u D y l e m a t y p o l i t y k i z a g r a n i c z n e j P o l s k i Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku C M Y CM MY CY CMY K 52 8012-17(cid:344)-0 Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku NR 3227 Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku pod redakcją Katarzyny Czornik, Mirona Lakomego Mieczysława Stolarczyka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Wojciech Kostecki Redaktor i projektant okładki: Aleksandra Gaździcka Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑171‑3 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑172‑0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 41,0. Ark. wyd. 48,5. Papier Alto 80 g, vol. 1,5 Cena 52 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław Spis treści Wstęp Część pierwsza Ewolucja środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Teresa Łoś ‑Nowak Przestrzeń międzynarodowa versus środowisko międzynarodowe: nowe zjawiska, nowe wyzwania dla polityki zagranicznej RP Lubomir W. Zyblikiewicz Polska wobec zmian w układzie sił w gospodarce i polityce światowej w latach 2001—2013 Krzysztof Nowakowski Wpływ kapitalizmu państwowego na ewolucję środowiska międzynarodowego Tomasz Iwanek Zmiana charakteru zagrożeń bezpieczeństwa a reorientacja prawa międzynarodo‑ wego. Perspektywa polska Uwarunkowania i cele polityki zagranicznej Polski Część druga Marek Pietraś Kultura strategiczna Polski po 1989 roku Marta Ryniejska ‑Kiełdanowicz Cele polityki zagranicznej w kontekście dyplomacji publicznej Robert Radek Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną pań‑ stwa. Przypadek Polski 9 17 40 66 88 113 143 160 6 Spis treści Część trzecia Dylematy w stosunkach polsko ‑niemieckich Aleksandra Trzcielińska ‑Polus Priorytety polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej w latach 2010—2013 Erhard Cziomer Implikacje kryzysu strefy euro dla polityki Niemiec wobec Polski w Unii Euro‑ pejskiej Mieczysław Stolarczyk Dylematy polityki niemieckiej Polski związane ze wzrostem międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro Część czwarta Dylematy polityki wschodniej Polski Ryszard Zięba Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej Stanisław Bieleń Trudności w normalizacji stosunków polsko ‑rosyjskich Spasimir Domaradzki Cena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy Anna Szczepańska ‑Dudziak Dyplomacja ekonomiczna Polski na Wschodzie Grzegorz Balawajder Układ z Schengen a polska granica wschodnia w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej Część piąta Wyzwania stojące przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski Miron Lakomy Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski Andrzej Kozłowski Zagrożenia dla cyberprzestrzeni RP Katarzyna Czornik, Miron Lakomy Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko ‑amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku Justyna Zając NATO i UE w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku 187 209 230 257 285 301 321 342 373 403 417 442 Spis treści 7 Część szósta Implikacje kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski Kazimierz Łastawski Polska wobec procesów i kierunków integracji europejskiej Rafał Riedel Kryzys w strefie euro — źródła, symptomy, konsekwencje Jakub Stankiewicz Polski wkład w strategię rozwoju współpracy w UE wobec przeciwdziałania kry‑ zysowi strefy euro u progu pierwszej i na początku drugiej dekady XXI wieku Tomasz Kubin Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej Część siódma Dylematy polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich Katarzyna Czornik Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i glo‑ balnej Tomasz Okraska Polska wobec wzrastającej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń Renata Gałaj ‑Dempniak Obraz stosunków polsko ‑japońskich w prasie japońskiej i na japońskich stronach internetowych Teresa Rduch ‑Michalik Główne kierunki polityki zagranicznej Polski w świetle „Strategii RP wobec po‑ zaeuropejskich krajów rozwijających się”. Wybrane problemy Justyna Łapaj Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Ła‑ cińskiej i Karaibów po 1990 roku Summary Zusammenfassung 463 481 495 515 537 566 586 607 632 655 656 Wstęp W literaturze z zakresu polityki zagranicznej państw i stosunków mię‑ dzynarodowych dość dużym uznaniem, szczególnie wśród zwolenników analizy czynnikowej, którzy formułują koncepcję wielowymiarowego pola polityki zagranicznej, obdarza się zewnętrzną działalność państwa, traktując ją jako funkcję zespołu uwarunkowań polityki zagranicznej. Mimo wystę‑ powania w tym zakresie wielu typologii, jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji jest podział uwarunkowań polityki zagranicznej państwa na uwarunkowania wewnętrzne (wewnątrzpaństwowe) i międzynarodowe, występujące w bliższym i dalszym środowisku międzynarodowym. W każ‑ dej z tych grup dodatkowo wyodrębnia się uwarunkowania o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Zazwyczaj wskazuje się na prymat uwa‑ runkowań wewnętrznych przed zewnętrznymi, a w ramach wskazanych grup — obiektywnych nad subiektywnymi. Nie znaczy to jednak, że nie można znaleźć przykładów, które poświadczą, że w określonym czasie to uwarunkowania zewnętrzne lub subiektywne w głównej mierze kształtują politykę zagraniczną danego państwa. To, jak widziane są relacje między uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w kształtowaniu poli‑ tyki zagranicznej kraju, uzależnione jest także od postrzegania i badania rzeczywistości międzynarodowej. Mając na uwadze dwa podstawowe (klasyczne) paradygmaty służące wyjaśnieniu rzeczywistości międzynaro‑ dowej (realistyczny i liberalny) i ich kolejne modyfikacje, zwolennicy po‑ dejścia realistycznego i neorealistycznego eksponują tezę, że postępowanie państw na arenie międzynarodowej uwarunkowane jest przede wszystkim przyczynami zewnętrznymi. W ich ocenie czynnikami sprawczymi zacho‑ wania państwa na arenie międzynarodowej są determinanty występujące w środowisku międzynarodowym. Natomiast zwolennicy wizji liberalnej i neoliberalnej, analizując ten sam problem, szczególną wagę przywiązują do uwarunkowań wewnętrznych, w tym przede wszystkim do charakte‑ ru ustroju społeczno ‑politycznego danego państwa. Niezależnie jednak od 10 Wstęp prezentowanych przez poszczególnych badaczy, jak również kreatorów i re‑ alizatorów polityki zagranicznej, podejść badawczych, mając na uwadze głównie praktykę polityki zagranicznej państw i stosunków międzynarodo‑ wych, w kolejnych etapach rozwoju stosunków międzynarodowych, wraz z intensyfikacją procesów współzależności i globalizacji, wpływ środowiska międzynarodowego na politykę zagraniczną poszczególnych państw, w tym także mocarstw, jest coraz większy. Generalnie rzecz ujmując, dla państw małych i średnich wpływ uwarunkowań zewnętrznych na ich politykę zagraniczną jest o wiele większy niż w przypadku mocarstw. Przy czym państwa małe i średnie oddziaływują też proporcjonalnie słabiej na kształto‑ wane tego środowiska. Dlatego umiejętne „wpisanie się” tych państw, a ściś‑ lej — ich grup rządzących, z własnymi interesami i celami w dominujące tendencje w środowisku międzynarodowym zazwyczaj zwiększa efektyw‑ ność ich polityki zagranicznej. Jest to istotne szczególnie z tego powodu, że jednym z najważniejszych celów polityki zagranicznej danych państw jest dążenie do wywarcia pożądanego wpływu, służacego realizacji celów wytyczonych przez bezpośrednich kreatorów i realizatorów tej polityki, na zachowania innych uczestników stosunków międzynarodowych. Jednym z najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych o charakterze obiektywnym są trendy ewolucji bliższego i dalszego danemu państwu środowiska międzynarodowego. Cechą charakterystyczną ewolucji środowi‑ ska międzynarodowego w ostatnich latach jest duża dynamika jego zmian. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku zarówno w najbliż‑ szym środowisku międzynarodowym Polski: subregionalnym (sąsiedzkim), jak i dalszym, regionalno ‑kontynentalnym i globalnym, pojawiło się wie‑ le nowych zjawisk, procesów i tendencji, które wpłynęły na modyfikację, w mniejszym bądź większym stopniu, dotychczasowych celów polskiej po‑ lityki zagranicznej na głównych kierunkach jej aktywności, zarówno w wy‑ miarze wielostronnym, jak i w relacjach bilateralnych. Do najważniejszych nowych, bądź tylko silniejszych w stosunku do okresu wcześniejszego, ten‑ dencji występujących w środowisku międzynarodowym w wymiarze glo‑ balnym należy zaliczyć: osłabienie roli USA na arenie międzynarodowej, pomimo utrzymania przez to państwo pozycji jedynego supermocarstwa, oraz wzmocnienie orientacji na wykształcanie się układu wielobiegunowe‑ go; światowy kryzys finansowy i gospodarczy, który rozpoczął się w poło‑ wie 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i w bardzo krótkim czasie nabrał charakteru globalnego (kryzys podważył czy wręcz zanegował podstawowe zasady, jakie wyznawali zwolennicy fundamentalizmu liberalnego w go‑ spodarce oraz wpływa na przyspieszoną ewolucję układu sił w systemie międzynarodowym); nowe akcenty w polityce zagranicznej administracji B. Obamy, w tym nadanie priorytetu relacjom z państwami Azji Wschod‑ niej i Południowo ‑Wschodniej i związane z tym mniejsze zainteresowanie Wstęp 11 Europą oraz znaczne, w stosunku do rządu G.W. Busha, osłabienie konfron‑ tacyjnej polityki wobec Rosji na obszarze poradzieckim. W wymiarze regionalnym (w środowisku europejskim) do nowych zja‑ wisk i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych w Eu‑ ropie na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, mających także bardzo poważne implikacje w skali globalnej, należy zaliczyć przede wszyst‑ kim osłabienie spoistości NATO i zmniejszenie jego roli w dotychczasowej polityce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego wielu państw członkowskich, w tym Polski, oraz kryzys w strefie euro i jego następstwa dla dalszego procesu integracji w ramach UE. Natomiast w najbliższym (sąsiedzkim) środowisku międzynarodowym Polski za największe zmiany, jakie miały w nim miejsce w omawianym okresie, należy uznać znaczne wzmocnienie roli międzynarodowej Niemiec, w pierwszej kolejności w ra‑ mach UE i strefy euro, wzrost roli międzynarodowej Rosji, w tym wzmoc‑ nienie jej wpływów na obszarze poradzieckim. Polityka zagraniczna to w dużym stopniu sztuka, umiejętność dokony‑ wania właściwych (trafnych) wyborów celów oraz środków i metod ich realizacji, przez pryzmat interesów narodowych i państwowych, interpreto‑ wanych i prowadzonych przez kolejne grupy rządzące. Na każdym etapie jej realizacji kolejni decydenci muszą rozstrzygać pojawiające się dylematy, rozumiane jako trudny wybór między przynajmniej dwiema różnymi moż‑ liwościami. Prezentowany zbiór artykułów jest efektem dyskusji prowadzonej w cza‑ sie konferencji naukowej na temat dylematów polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierw‑ szej i drugiej dekady XXI wieku, zorganizowanej przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu (23—25 IX 2013) z okazji 40 ‑lecia jego działalności. Wzięli w niej udział przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków akademickich i politologicznych naszego kraju. Celem badawczym konferencji było zdiagnozowanie najważniejszych nowych zjawisk i tendencji występujących w środowisku międzynaro‑ dowym Polski i ukazanie ich wpływu na kontynuację bądź modyfikację dotychczasowych interesów i celów polskiej polityki zagranicznej oraz wskazanie związanych z tym głównych dylematów. Uczestnicy konferencji starali się także odpowiedzieć na pytanie, czy decydenci polskiej polityki zagranicznej trafnie „odczytują” zmiany zachodzące w bliższym i dalszym środowisku międzynarodowym Polski oraz właściwie modyfikują dotych‑ czasowe koncepcje i praktykę polskiej polityki zagranicznej, wprowadzając nowe akcenty zarówno do sfery koncepcyjnej, jak i praktycznej tej polityki. Ważnym celem konferencji była także próba ukazania zbieżności i różnicy stanowisk w środowisku polskich badaczy polskiej polityki zagranicznej, zarówno z najważniejszych ośrodków akademickich w naszym kraju, jak 12 Wstęp —— —— i z pozauczelnianych instytutów badawczych, czy nawet szerzej — w pol‑ skiej myśli politycznej, w kwestii percepcji głównych dylematów polskiej polityki zagranicznej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku i proponowanych rozwiązań tychże dylematów. Kolejnym celem konferencji było sformułowanie rekomendacji dla decydentów polskiej polityki zagra‑ nicznej w zakresie spraw podejmowanych przez poszczególnych referentów. W tym kontekście należy odnotować, że stronę rządową na konferencji re‑ prezentowała dr Justyna Michalik, doradca sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP z Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego. Zakres tematyczny konferencji obejmował główne dylematy stojące przed polityką zagraniczną Polski w omawianym okresie na jej głównych kierunkach aktywności — zarówno w wymiarze wielostronnym, jak i bi‑ lateralnym. Dlatego też organizatorzy konferencji zaproponowali, by jej uczestnicy w swoich wystąpieniach odnieśli się przede wszystkim do na‑ stępujących zagadnień: —— ewolucji środowiska międzynarodowego Polski w wymiarze globalnym, regionalno ‑kontynentalnym i sąsiedzkim; wpływu ewolucji środowiska międzynarodowego w omawianym okresie na dotychczasowe role międzynarodowe Polski, zarówno deklarowane, jak i rzeczywiste; wyzwań stojących przed polityką bezpieczeństwa narodowego i między‑ narodowego Polski w kontekście ewolucji strategii (m.in. koncepcji stra‑ tegicznej NATO przyjętej w listopadzie 2010 roku), funkcji i roli NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym w kwestii zachowania należytych proporcji między aspektem obronnym i ekspedycyjnym sojuszu. Jest to także pytanie o implikacje dla relacji transatlantyckich i spoistości NATO oraz ładu międzynarodo‑ wego, a także dla polskiej polityki bezpieczeństwa takich działań tego sojuszu, jak porażka „misji w Afganistanie” czy zaangażowanie militarne w Libii z wyraźnym przekroczeniem mandatu, wynikającym z rezolucji 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 17 marca 2011 roku; implikacji kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski, w tym m.in. dla popieranego przez rząd RP modelu integracyj‑ nego oraz kwestii dotyczących: wzmocnienia zróżnicowanego poziomu integracji w UE, osłabienia WPZiB, wzrostu deficytu demokracji w UE, dalszego „odchudzania” europejskiego państwa socjalnego oraz znacz‑ nego zmniejszenia atrakcyjności europejskiego wzoru integracyjnego; wyzwań i problemów w relacjach polsko ‑amerykańskich w płaszczyźnie bezpieczeństwa, w tym implikacji związanych z rosnącą obecnością sił zbrojnych USA w Polsce oraz narastającą w Polsce tendencją do po‑ strzegania wzrostu bezpieczeństwa naszego kraju nie tyle w gwarancjach —— —— Wstęp 13 —— —— sojuszniczych NATO i wzmacniania WEPBiO, co — przede wszystkim — w umacnianiu bilateralnej współpracy polsko ‑amerykańskiej w dzie‑ dzinie bezpieczeństwa; dylematów polityki niemieckiej Polski, szczególnie w sytuacji rosnącej roli Niemiec w UE i powrocie dyskusji w Europie o nowym wydaniu problemu niemieckiego, tym razem w kontekście znacznego wzmocnie‑ nia w ostatnich latach roli RFN w UE i zarzutów, że Niemcy chcą narzu‑ cić pozostałym państwom swój model integracji, kierując się, w dążeniu do „uzdrowienia” strefy euro, przede wszystkim własnymi interesami narodowymi. Jeden z dylematów polityki niemieckiej Polski zawiera się więc w pytaniu: wspierać czy działać na rzecz osłabienia „dobrotliwej hegemonii” Niemiec w UE? Istotnym wyzwaniem dla polityki niemiec‑ kiej Polski jest także wypracowanie długofalowej strategii wobec strate‑ gicznego partnerstwa realizowanego w relacjach niemiecko ‑rosyjskich; dylematów dotyczących zakresu modyfikacji dotychczasowych koncep‑ cji i praktyki polityki wschodniej Polski, w tym zagadnień związanych m.in. z następującymi kwestiami: różnicami w interpretowaniu kon‑ cepcji polityki wschodniej autorstwa J. Giedroycia i J. Mieroszewskiego zawartej w akronimie ULB (Ukraina — Litwa — Białoruś); rolą Rosji w stosunkach międzynarodowych, a szczególnie na obszarze WNP; an‑ gażowaniem czy izolowaniem Rosji; dążeniem do okcydentalizacji Ukra‑ iny, Białorusi, Mołdawii i niektórych innych państw na obszarze pora‑ dzieckim z jednoczesnym zabieganiem o okcydentalizację (europeizację) Rosji czy z wyłączeniem Rosji z tego procesu; postrzeganiem Rosji jako głównego przeciwnika Polski czy zyskującego na znaczeniu partnera nie tylko w płaszczyźnie gospodarczej, lecz także politycznej; tzw. pragma‑ tyzacją polityki wschodniej rządu PO ‑PSL wobec Ukrainy, Rosji i innych państw obszaru WNP, wzmocnieniem myślenia kategoriami realizmu politycznego i odchodzeniem od nadmiernego idealizmu; następstwami katastrofy lotniczej samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem dla dal‑ szych relacji polsko ‑rosyjskich; najważniejszych dylematów polityki zagranicznej Polski na kierunkach po‑ zaeuropejskich, w tym przede wszystkim w kontekście głównych proble‑ mów występujących na Bliskim Wschodzie (np. związanych z implikacja‑ mi tzw. arabskiej wiosny) oraz w regionie Azji Południowo ‑Wschodniej. Jeden z generalnych wniosków formułowanych w czasie konferencji za‑ wierał się w stwierdzeniu, że nowe elementy występujące w środowisku międzynarodowym Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku nie wpłynęły na zasadniczą zmianę dotychczasowych celów i kie‑ runków polityki zagranicznej RP. Ich następstwem było jednakże pojawienie się w polityce zagranicznej kraju nowych dylematów, trudnych wyborów między kontynuacją dotychczasowej polityki a jej modyfikacją i zakresem tej —— 14 Wstęp modyfikacji. Efektem wspomnianej modyfikacji były nowe akcenty w pol‑ skiej polityce zagranicznej w omawianym czasie. Publikacja zawiera dwadzieścia osiem artykułów podzielonych na siedem części, odpowiadających głównym grupom tematycznym obrad konferencji. Obejmują one kolejno: ewolucję środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; niektóre uwarunkowania, cele, środki i metody polityki zagranicznej Polski; zagadnienia dotyczące dy‑ lematów w relacjach polsko ‑niemieckich; dylematy polityki wschodniej i po‑ łudniowej Polski; niektóre kwestie dotyczące wyzwań i zagrożeń stojących przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski; implikacje kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski oraz dylematy polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich. Oprócz części pierwszej i drugiej, głównym kryterium wyodrębnienia pozo‑ stałych były najważniejsze kierunki polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, zarówno w wymiarze relacji dwustronnych, jak i w stosunkach wielostronnych. Cezurą górną omawianych w poszczególnych artykułach kwestii jest wrzesień 2013 roku — termin konferencji, na której zamieszczone w zbio‑ rze referaty zostały wygłoszone. Dlatego też, poza nielicznymi przypadkami (np. artykuł Ryszarda Zięby), autorzy kolejnych opracowań nie odnoszą się do dylematów polityki zagranicznej Polski, które pojawiły się po zakończe‑ niu konferencji, w tym ważnych problemów polskiej polityki zagranicznej, które związane są z zapoczątkowanymi w listopadzie 2013 roku wydarze‑ niami na Ukrainie, w tym aneksją Krymu przez Rosję. Specyfiką materiałów konferencyjnych jest ich niespójność metodolo‑ giczna i merytoryczna. Poszczególne opracowania zawierają indywidualne przemyślenia autorów w omawianych kwestiach, w które redaktorzy zbioru starali się nie ingerować. Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona Czytelników. Mamy nadzieję, że artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji przyczynią się do wzbogacenia wiedzy na temat głównych dylematów polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku oraz proponowanych przez poszczególnych autorów opracowań sposobów rozwiązania tych proble‑ mów. Pobudzą do dyskusji i refleksji nad głównymi wyzwaniami i zagroże‑ niami stojącymi przed polską polityką zagraniczną na głównych kierunkach jej aktywności, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i wielostronnym. Katarzyna Czornik Miron Lakomy Mieczysław Stolarczyk Dilemmas of Polish Foreign Policy at the Beginning of 21st Century Summary Polish foreign policy may be regarded, as in case of any other country, as the ability to choose particular aims as well as means and methods to fulfil them. These choices should be adjusted to national interests recognised and pursued by the successive governments. At every stage of implementation of foreign policy the decision ‑makers face many dilemmas understood as difficult choices between at least two different options. The present collection contains transcripts of papers delivered and discussed during the academic conference titled: “Dilemmas of Polish Foreign Policy in the Context of Evolution of International Environment at the Turn of the First and the Second Decade of the 21st Century,” organized by the Departament of International Relations — celebrating its 40th anniversary — at the Institute of Journalism and Political Science, University of Silesia. The conference was held on 23rd—25th September 2013 in Ustroń and it was attended by the representatives of nearly all academic and politological centres around the country. The present study aims at diagnosing the most significant of the new tendencies and phenomena that may be observed in Poland’s closest and broader international environment and at illustrating their impact on the continuation or modification of the hitherto prevailing interests and priorities of Polish foreign policy. The main dilemmas connected with foreign policy of our country at the beginning of the second decade of the 21st century have also been subjected to analysis. This edition contains twenty ‑eight articles and is devided into seven parts concerning respectively: the evolution of Poland’s international environment at the turn of the first and the second decade of the 21st century; some determinants, aims, means and methods of Polish foreign policy; the most important dilemmas entailed by Polish ‑German relations; dilemmas of Poland’s policy towards East, especially Russia; challenges and dangers which the policy of Polish national and international security has to face; implications that the crisis in Eurozone carries for Polish doctrine and integration policy in relation to non ‑European countries. The main criterion for the division into parts (excluding the first and the second part) were the most important directions in Polish foreign policy at the beginning of the second decade of 21st century both in bilateral and multilateral relations. As the author of one of the essays infers, new elements in the Poland’s international environment at the turn of the first and the second decade of the 21st century have not significantly changed the aims and directions of Polish foreign policy. As a consequence of introducing these elements, however, people responsible for making decisions concerning Polish foreign policy were faced with difficult choices between continuation and modification of the so far prevailing policy. New emphases in Polish foreign policy, in the discussed time period, were the result of this modification. The events discussed in particular articles do not relate to the time period after September 2013 — the date the conference was held. Thus, except for few cases (eg. Ryszard Zięba’s article), the authors of essays which have been included in the volume do not refer to the dilemmas which occured later, including such important problems for the Polish policy of security and foreign affairs as these connected with the crisis which started in Ukraine in November 2013, and with its consecutive stages, one of them being incorporation of Crimea into Russia. Dilemmata der polnischen Auslandspolitik zu Beginn des 21.Jahhunderts Zusammenfassung Die Auslandspolitik Polens, genauso wie die Auslandspolitik jedes anderen Staates ist eine gewisse Kunst, eine Fähigkeit, richtige Ziele abzustecken und angemessene Mittel u. Metho‑ den deren Verwirklichung im Interesse des Volkes und des Landes zu wählen, auszulegen, damit sie dann von aufeinander folgenden Regierungen realisiert werden können. In jedem Stadium der Auslandspolitik stehen die Entscheidungsträger vor mehreren Dilemmata und müssen zwischen mindestens zwei verschiedenen Möglichkeiten wählen. Die vorliegende Monografie dokumentiert die Referate und die Diskussion, die auf der wissenschaftlichen Konferenz „Dilemmata der polnischen Auslandspolitik im Kontext der Weiterentwicklung des internationalen Milieus an der Wende der ersten Dekade des 21.Jhs“ stattfand. Die Konferenz wurde von der Forschungsanstalt der Auslandsbeziehungen des Instituts für Politikwissenschaft und Journalistik der Schlesischen Universität zu ihrem 40‑ Jahrestag in dem Zeitraum 23.—25. September 2013 in Ustroń veranstaltet. An der Konfe‑ renz nahmen die Vertreter der politikwissenschaftlichen Kreisen von fast allen polnischen Hochschulen teil. Das Forschungsziel der Monografie ist, neue Erscheinungen und Tendenzen im näheren und weiteren Ausland Polens zu beurteilen und deren Einfluss auf Fortsetzung oder Modi‑ fizierung der bisherigen Interesse und Prioritäten der polnischen Auslandspolitik zu zeigen. Man erörtert auch die damit verbundenen wichtigsten Dilemmata der Auslandspolitik unseres Landes zu Beginn der zweiten Dekade des 21.Jhs. Die Monografie umfasst achtundzwanzig Beiträge, die in sieben Teile geteilt wurden: Weiterentwicklung des Auslandsmilieus Polens an der Wende der ersten Dekade des 21.Jhs; manche Bedingungen, Ziele, Mittel und Methoden der polnischen Auslandspolitik, wichtigste Dilemmata der polnisch‑deutschen Beziehungen; Dilemmata der Ostpolitik Polens darunter vor allem der polnisch‑russischen Beziehungen; Herausforderungen und Bedrohungen für die Sicherheitspolitik Polens; Folgen der Krise im Euroland für Doktrin und Integrationspolitik Polens und Dilemmata der polnischen Auslandspolitik in außereuropäischen Beziehungen. Das Hauptkriterium der Teilung waren wichtigste Richtungen der Auslandpolitik Polens zu Beginn der zweiten Dekade des 21.Jhs., sowohl auf dem Gebiet der bilateralen als auch mul‑ tilateralen Beziehungen. Der Verfasser von einer Abhandlung behauptet, dass die das internationale Milieu Polens an der Wende der ersten Dekade des 21.Jhs bildenden neuen Elemente keinen wesentlichen Einfluss auf die Veränderung der bisherigen Ziele und Richtungen der Auslandspolitik der Republik Polen genommen haben, doch in deren Folge mussten polnische Entscheidungs‑ träger eine schwierige Wahl treffen: die bisherige Auslandpolitik weiterzuführen oder sie zu modifizieren. Infolge der Modifizierung wurden in der polnischen Auslandspolitik neue Schwerpunkte gesetzt. Die in den einzelnen Abhandlungen geschilderten Probleme betreffen den Zeitraum bis zum September 2013, als die oben genannte Konferenz stattfand. Ihre Verfasser äußern sich also nicht (außer vereinzelten Fälle, z.B.: der Beitrag von Ryszard Zięba) zu späteren Di‑ lemmata, darunter zu solchen wichtigen Problemen der Auslandspolitik und der Sicherheit, wie die im November 2013 ausgelöste Krise in der Ukraine und deren Folgen, darunter die Einverleibung der Krim durch Russland. n a p o c z ą t k u X X I D y l e m a t y p o l i t y k i z a g r a n i c z n e j P o l s k i w i e k u Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku C M Y CM MY CY CMY K 52 8012-17(cid:344)-0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: