Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00430 008599 20240438 na godz. na dobę w sumie
Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz - ebook/pdf
Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 853
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2881-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dyrektywa 2006/112/WE jest obecnie podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach UE.

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikających z Dyrektywy oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów Dyrektywy na prawa i obowiązki krajowych podatników VAT. Analiza przepisów Dyrektywy stanowi bowiem punkt wyjścia dla oceny zgodności krajowych regulacji z przepisami unijnymi. Autorzy wiele miejsca poświęcili omówieniu zagadnień szczególnie kontrowersyjnych na gruncie krajowej praktyki, tj.:

W analizie poszczególnych zagadnień pomocne są liczne przykłady i schematy – opracowane na podstawie doświadczenia autorów – które pozwalają one na łatwiejsze przyswojenie trudnych niekiedy zagadnień VAT na przykładzie  konkretnych sytuacji .

Autorzy w skomentowali także istotne zmiany do Dyrektywy związane z wejściem w życie Dyrektywy 2010/45/UE. Dyrektywa ta w istotny sposób modyfikuje m.in. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wspomniana Dyrektywa weszła w życie już w 2010 r., lecz kraje członkowskie zobowiązane są stosować regulacje z niej wynikające od 1.1.2013 r. Niektóre państwa, przykładowo Polska,  postanowiły dostosować swe krajowe regulacje już wcześniej. Mając na uwadze znaczenie nowych regulacji, Autorzy wiele miejsca poświęcili tym przepisom, prezentując zarówno przepisy obecnie obowiązujące (lecz stosowane przez państwa członkowskie od 1.1.2013), jak również przepisy już zmienione przez Dyrektywę 2010/45/UE, które jednak do 31.12.2012 są stosowane przez poszczególne kraje UE. W komentarzu zawarte jest szczegółowe omówienie istotnych zagadnień związanych m.in. z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej:

Autorzy wskazują, w jaki sposób fakturowanie elektroniczne może być wdrożone w praktyce i odpowiadają na pytanie, czy i pod jakimi warunkami dopuszczalną formą przesłania faktury elektronicznej może być np. e-mail z załączonym dokumentem w formacie pdf.

Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących VAT, przedstawiając, w jaki sposób orzeczenia te mogą być przez podatników wykorzystane w sporach z organami podatkowymi. Coraz powszechniejsza praktyka stosowania Dyrektywy oraz wykorzystywania dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne sprawiają, że znajomość Dyrektywy jest realnym atutem po stronie podatnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dyrektywa VAT 2006/112 Komentarz Kamil Lewandowski Paweł Fałkowski Wydanie 1. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA strDyrektywa 12/28/11 9:57 AM Page 1 PODATKOWE KOMENTARZE BECKA Dyrektywa VAT 2006/112 strDyrektywa 12/28/11 9:57 AM Page 3 Dyrektywa VAT 2006/112 Komentarz Kamil Lewandowski Paweł Fałkowski Wydanie 1. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Fałkowski, [w:] Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz, Tytuł I, rozdz. 1, Nb 1, Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Poszczególne części opracowali: Paweł Fałkowski: objaśnienia do Tytułów I, IV–VII, XI–XII Kamil Lewandowski: objaśnienia do Tytułów II–III, VIII–X, XIII–XV Wydawca: Joanna Ziemiecka Seria: Podatkowe Komentarze Becka Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Publikację polecają eksperci z Monitora Podatkowego © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie w systemie TeX: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2880-5 ISBN e-book 978-83-255-2881-2 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zakres terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Podatnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Transakcje podlegające opodatkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Świadczenia złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Dostawa towarów a świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Miejsce dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Dostawa towarów bez transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Dostawa towarów wraz z transportem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 4. Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . . . . . . . . . . . . Art. 40–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Miejsce świadczenia usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 11 11 43 43 47 47 89 89 89 137 137 143 143 165 165 168 182 195 195 195 195 195 195 197 197 198 198 216 216 219 219 219 V Spis treści Sekcja 2. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 1. Świadczenie usług przez pośredników . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 2. Świadczenie usług związanych z nieruchomościami . . . . . . Art. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 3. Świadczenie usług transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 4. Świadczenie usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową i podobną, usług pomocniczych do usług transportu, wycena majątku ruchomego i prace na tym majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 5. Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych . . . . . . Art. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 6. Wynajem środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 7. Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych przezna- czonych do konsumpcji na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 8. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz osób niebędą- cych podatnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 9. Świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami spoza Wspólnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 10. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu lub nieopodat- kowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59a–59b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Miejsce importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Transakcje trójstronne i łańcuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wyma- galność podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70–71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 219 219 220 220 220 220 220 220 220 221 221 222 222 222 222 223 223 223 223 224 224 225 225 273 273 276 298 298 298 299 299 312 312 315 315 318 318 318 319 319 Spis treści Tytuł VIII. Stawki Rozdział 3. Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przepisy różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90–92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Stosowanie stawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Struktura i wysokość stawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Stawka podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Stawki obniżone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Przepisy szczególne mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109–122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123–130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135–137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi . . . Sekcja 1. Zwolnienia z tytułu dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Zwolnienia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . . Art. 140–141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Zwolnienia z tytułu niektórych usług transportu . . . . . . . . . . . . . . Art. 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zwolnienia w imporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143–145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zwolnienia w eksporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zwolnienia związane z transportem międzynarodowym . . . . . . . . Art. 148–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zwolnienia z tytułu świadczenia usług przez pośredników . . . . . . Art. 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Zwolnienia transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zwolnienia dotyczące niektórych transakcji uznanych za eksport Rozdział 3. Zwolnienia dotyczące innych czynności 371 371 373 373 379 379 394 394 394 398 398 398 398 398 399 399 405 405 405 405 410 410 412 412 412 417 417 441 441 478 478 478 479 479 480 480 490 490 495 495 503 503 509 509 510 510 511 VII Spis treści Sekcja 1. Składy celne, składy inne niż celne oraz podobne procedury . . . . Art. 154–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Transakcje zwolnione w związku z eksportem oraz w ramach wymiany handlowej między państwami członkowskimi . . . . . . . . . . . . . . Art. 164–165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Przepis wspólny dla sekcji 1 i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Źródło i zakres prawa do odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Proporcja podlegająca odliczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ograniczenia prawa do odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 176–177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Przepisy regulujące korzystanie z prawa do odliczenia . . . . . . . . . Art. 178–183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Korekta odliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 184–192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XI. Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami Rozdział 1. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Osoby zobowiązane do zapłaty VAT na rzecz organów podatko- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 192a–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Warunki płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206–212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Identyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 213–216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Fakturowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Pojęcie faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 218–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Wystawianie faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 219a–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 4. Dane umieszczane na fakturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 226–231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 5. Faktury papierowe i faktury elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 232–237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 6. Środki upraszczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 238–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rachunkowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Obowiązki ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 242–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Obowiązki szczególne dotyczące przechowywania wszystkich faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–248a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 511 514 514 514 514 521 521 521 551 551 564 564 570 570 583 583 595 595 595 595 600 600 622 622 625 625 625 625 625 626 626 628 628 631 631 632 632 655 655 655 655 655 655 655 VIII Spis treści Sekcja 4. Prawo dostępu do faktur przechowywanych za pomocą środków elektronicznych w innym państwie członkowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 250–261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Informacje podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 262–271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przepisy różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 272–273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Obowiązki dotyczące niektórych transakcji importu i eksportu . . . Sekcja 1. Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 274–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XII. Procedury szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku . . . . . . . . . . Art. 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Zwolnienia lub stopniowe obniżanie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 282–292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Sprawozdawczość i przegląd przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 293–294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wspólny system ryczałtowy dla rolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 295–305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Procedura szczególna dla biur podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 306–310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Procedura szczególna dla podatników-pośredników . . . . . . . . . . . Podsekcja 1. Procedura marży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 312–325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsekcja 2. Procedura przejściowa mająca zastosowanie do używanych środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 326–332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Procedura szczególna dotycząca sprzedaży w drodze aukcji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 333–341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 4. Środki zapobiegające zakłóceniom konkurencji i oszustwom podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 342–343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 344–345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Zwolnienie z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 346–347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Prawo wyboru opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 348–351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 657 663 663 669 669 676 676 682 682 682 683 683 685 685 685 685 685 685 688 688 693 693 702 702 712 712 712 712 712 712 716 716 717 717 719 719 730 730 730 731 731 731 731 IX Spis treści stycznia 1978 r. Sekcja 4. Transakcje na regulowanym rynku złota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 352–353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 5. Szczególne prawa i obowiązki przedsiębiorców w obrocie złotem inwestycyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 354–356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Procedura szczególna dotycząca podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 357–358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług świadczonych drogą elektroniczną Art. 359–369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIII. Odstępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Odstępstwa mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Odstępstwa dla państw należących do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 370–374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Odstępstwa dla państw, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 375–390b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 391–393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Odstępstwa przyznawane w drodze upoważnienia . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Środki upraszczające i zapobiegające uchylaniu się od opodatko- wania lub unikaniu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 394–395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIV. Przepisy różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Środki wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Komitet ds. VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Kurs wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 399–400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Inne podatki, cła i należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XV. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania wymiany handlo- wej między państwami członkowskimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 402–404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Środki przejściowe mające zastosowanie w kontekście przystąpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 405–410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Transpozycja i wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411–414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do Unii Europejskiej 732 732 732 732 737 737 737 738 738 745 745 745 745 746 746 749 749 753 753 753 754 754 761 761 761 762 762 765 765 766 766 772 772 772 773 773 776 776 779 827 X Przedmowa Podatek VAT jest najskuteczniejszym instrumentem fiskalnym stosowanym współcze- śnie. Jednocześnie, w modelu stosowanym w Unii Europejskiej, pozostaje najbardziej złożonym podatkiem z perspektywy rozliczeń i obowiązków podatników. Podstawowym założeniem unijnego systemu VAT jest jego harmonizacja. Spełnienie tego założenia wymaga, by zasady dotyczące podatku od wartości dodanej zostały uregulowane na poziomie europejskim. Z tego właśnie względu powstały Pierwsza oraz Szósta Dyrektywa, które ustanowiły podstawy systemu VAT w zjednoczonej Europie. W dniu 1.1.2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2006/112/WE, która obecnie jest podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach członkowskich. Wejście w życie nowego aktu prawnego nie wiązało się jednak z istotnymi zmianami na poziomie zasad opodatkowania VAT. Co więcej, zasady leżące u podstaw systemu VAT pozostają niezmienione od blisko 40 lat. W konsekwencji niejednokrotnie okazuje się, że przepisy nie uwzględniają rozwoju stosunków gospodarczych i zdarzeń, które mimo to muszą zostać odpowiednio zakwalifikowane na gruncie regulacji podatkowych sprzed czterech dekad. Zmiany związane z wejściem w życie Dyrektywy miały przede wszystkim charakter redakcyjny i poprawiły przejrzystość regulacji. Zaledwie 38 artykułów w Szóstej Dyrektywie rozrosło się do ponad 400 artykułów w Dyrektywie, ale efektem tego zabiegu jest uporządkowanie struktury przepisów. Od czasu jej uchwalenia, Dyrektywa również podlegała zmianom. Istotne zmiany, wchodzące w skład tzw. pakietu VAT, weszły w życie 1.1.2010 r. Kolejna ważna nowelizacja wynika z Dyrektywy 2010/45/UE, która w istotny sposób modyfikuje m.in. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wspomniana Dyrektywa weszła w życie już w 2010 r., lecz kraje członkowskie zobowiązane są stosować regulacje z niej wynikające od 1.1.2013 r. Niektóre państwa, korzystając z możliwości wynikających z obecnie stosowanych przepisów Dyrektywy, postanowiły dostosować swe krajowe regulacje już wcześniej. Przykładowo, Polska zliberalizowała zasady dotyczące wystawiania i przesyłania elektronicznych faktur – co należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Wiele regulacji Dyrektywy 2010/45/UE czeka jeszcze na implementację do polskich przepisów. Chodzi tu m.in. o możliwość wystawiania tzw. faktur uproszczonych, które będą zawierać mniej danych niż wymagają tego obecne przepisy. Zdając sobie sprawę z wagi nowych regulacji, wiele miejsca poświęciliśmy tym przepisom w naszym komentarzu, prezentując zarówno przepisy obecnie obowiązujące (lecz stosowane przez państwa członkowskie od 1.1.2013 r.), jak i przepisy już zmienione przez Dyrektywę 2010/45/UE, które jednak do 31.12.2012 r. są stosowane przez poszczególne kraje UE. Dyrektywy wiążą państwa członkowskie co do przewidzianego w nich celu. Rezultatem tego jest ciążący na państwach członkowskich obowiązek implementacji postanowień Dyrektywy do porządków krajowych. Istnienie tego obowiązku sprawia, że zarówno przepisy Dyrektywy, jak i oparte na nich orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią istotne narzędzie pomocne przy stosowaniu przepisów o VAT na gruncie krajowej praktyki. Dyrektywa oraz orzecznictwo Trybunału mogą stanowić również skuteczny oręż w ręku podatników dochodzących swoich praw w sporach z organami podatkowymi. Coraz powszechniejsza praktyka stosowania Dyrektywy oraz XI Przedmowa wykorzystywania dorobku Trybunału przez polskie sądy administracyjne sprawiają, że znajomość Dyrektywy jest realnym atutem po stronie podatnika. Przepisy Dyrektywy nie tylko są pomocne przy okazji dokonywania wykładni krajowych regulacji, lecz także wykorzystywane są przez podatników w przypadku, gdy przepisy unijne nie zostały implementowane przez ustawodawcę krajowego lub zostały implementowane nieprawidłowo. W takich sytuacjach podatnik, korzystając z możliwości bezpośredniego stosowania przepisów Dyrektywy, może się na nie powołać w celu dochodzenia swoich praw. W momencie oddania niniejszego komentarza do druku upływa blisko osiem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a tym samym osiem lat formalnej możliwości stosowania w Polsce dyrektyw regulujących opodatkowanie VAT. Doświadczenie tego okresu stanowi najlepszy dowód na istotną rolę dyrektywy VAT w kształtowaniu krajowej praktyki. Krajowe sądy administracyjne w swych orzeczeniach regularnie powołują się zarówno na przepisy Dyrektywy, jak i na dorobek Trybunału Sprawiedliwości. Co więcej, krajowe sądy administracyjne nie wahają się kierować do Trybunału pytań prejudycjalnych w sprawach, które w polskiej praktyce budzą kontrowersje. Spośród kilkudziesięciu pytań skierowanych do Trybunału większość dotyczy podatku VAT. Dotychczasowe rozstrzygnięcia Trybunału miały niebagatelne znaczenie dla podatników; dość przypomnieć wyrok w sprawie C-414/07 (Magoora), który umożliwił podatnikom odliczenie VAT przy nabyciu i leasingu samochodów „z kratką” oraz paliwa do tych samochodów, wbrew niezgodnemu z Dyrektywą przepisowi krajowemu. Na przykładzie tego wyroku można postawić tezę o dyscyplinującej roli Dyrektywy oraz Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu krajowej linii orzeczniczej. Obecnie już nie tylko sądy, lecz także organy podatkowe uwzględniają w swych rozstrzygnięciach zarówno przepisy, jak i orzecznictwo wspólnotowe. Można mieć nadzieję, że ten pozytywny kierunek zmian zostanie utrzymany również w przyszłości. Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikają- cych z Dyrektywy z uwzględnieniem praktyki stosowania krajowych przepisów o VAT. Struktura komentarza zasadniczo pokrywa się ze strukturą Dyrektywy. Postanowiliśmy jednak odejść od klasycznego modelu komentowania aktów prawnych w formule komentarza do każdego artykułu i dlatego komentarz został podzielony na jednostki odpowiadające rozdziałom Dyrektywy. Tekst komentarza do poszczególnych rozdziałów Dyrektywy został podzielony na zagadnienia, które w naszym przekonaniu mają istotne znaczenie dla praw i obowiązków podatników, przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia. Myśl o tym, by komentarz był w jak najszerszym zakresie stosowany w praktyce, przyświecała nam przy tworzeniu kolejnych rozdziałów publikacji. Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, podjęliśmy się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących VAT. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tłumaczenie wyroków opublikowanych przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej możliwie najwierniej odzwierciedlało tekst oryginalny. Przystępując do pracy nad tym opracowaniem, zdawaliśmy sobie sprawę z funk- cjonującego powiedzenia, że komentarz kończy się w miejscu, w którym zaczynają się wątpliwości. Wierzymy, że treść tej publikacji – choćby fragmentami i choćby w niewielkim stopniu – podważa prawdziwość tej opinii. Warszawa, 22 grudnia 2011 r. Autorzy XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Druga Dyrektywa, II Dyrektywa . . . . . . . . . . . II Dyrektywa Rady 67/228/EEC z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakre- sie podatków obrotowych – struktura i procedury wdro- żenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. 71 z 14.4.1967 r., s. 1303) Dyrektywa 1999/93/WE . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z 13.12.1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. L 13 z 19.1.2000 r., s. 12) Dyrektywa 2001/115/WE . Dyrektywa Rady 2001/115/WE z 20.12.2001 r. zmie- niająca dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 15 z 17.1.2002 r., s. 24) Dyrektywa 2002/21 . . . . . . Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002 r., s. 33) Dyrektywa 2005/60/WE . . Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. L 309 z 25.11.2005 r., s. 15) Dyrektywa . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 347 z 11.12.2006 r., s. 1) Dyrektywa 2006/69/WE . . Dyrektywa Rady 2006/69/WE z 24.7.2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podat- kiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchy- lania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa (Dz.Urz. L 221 z 12.8.2006 r., s. 9) Dyrektywa 2006/79/WE . . Dyrektywa Rady 2006/79/WE z 5.10.2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (wer- sja ujednolicona) (Dz.Urz. L 286 z 17.10.2006 r., s. 15) Dyrektywa 2007/74/WE . . Dyrektywa Rady 2007/74/WE z 20.12.2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżu- jące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz.Urz. L 346 z 29.12.2007 r., s. 6) XIII Wykaz skrótów Dyrektywa 2008/8/WE . . . Dyrektywa Rady 2008/8/WE z 12.2.2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świad- czenia usług (Dz.Urz. L 44 z 20.2.2008 r., s. 11) Dyrektywa 2010/24/UE . . . Dyrektywa Rady 2010/24/UE z 16.3.2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.Urz. L 84 z 31.3.2010 r., s. 1) Dyrektywa 2010/45/UE . . . Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz.Urz. L 189 z 22.7.2010 r., s. 1) Dyrektywa 69/169/EWG . . Dyrektywa Rady 69/169/EWG z 28.5.1969 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i ad- ministracyjnych odnoszących się do zwolnienia z podatku obrotowego i podatku akcyzowego towarów przywożo- nych w międzynarodowym ruchu pasażerskim (Dz.Urz. L 133 z 4.6.1969 r., s. 6) Dyrektywa 76/308/EWG . . Dyrektywa Rady 76/308/EWG z 15.3.1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynika- jących z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rolniczych opłat wyrównawczych i opłat celnych (Dz.Urz. L 73 z 19.3.1976 r., s. 18) Dyrektywa 83/181/EWG . . Dyrektywa Rady 83/181/EWG z 28.3.1983 r. określająca zakres art. 14 ust. 1 lit. d) dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej na przywóz finalny niektórych towarów (Dz.Urz. L 105 z 23.4.1983 r., s. 38) Dyrektywa 97/13/WE . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/13/WE z 10.4.1997 r. w sprawie wspólnych przepisów ramowych dotyczących ogólnych zezwoleń i indywidualnych licencji w dziedzinie usług telekomunikacyjnych (Dz.Urz. L 117 z 7.5.1997 r., s. 15) Dyrektywa Horyzontalna, Dyrektywa 92/12/EWG . . . Dyrektywa Rady 92/12/EWG z 25.2.1992 r. w spra- wie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz. L 76 z 23.3.1992 r., s. 1) Dyrektywa Rady 2008/9/WE Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12.2.2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.Urz. L 44 z 20.2.2008 r., s. 23) Dyrektywa Rady 2010/23/UE . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady 2010/23/UE z 16.3.2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa (Dz.Urz. L 72 z 20.3.2010 r., s. 1) XIV Wykaz skrótów Dyrektywa Rady 71/305 . . Dyrektywa Rady 71/305 z 26.7.1971 r. dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.Urz. L 185 z 16.8.1971 r., s. 5) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa UCITS . . . . . . Dyrektywa Rady 85/611/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i ad- ministracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbio- rowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.Urz. L 375, z 31.12.1985 r., s. 3) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . . Ósma Dyrektywa VIII Dyrektywa . . . . . . . . . Ósma Dyrektywa Rady 79/1072/EWG z 6.12.1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.Urz. L 331 z 27.12.1979 r., s. 11) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . . . . PDOPrU . . . . . . . . . . . . . . Pierwsza Dyrektywa, I Dyrektywa . . . . . . . . . . . Pierwsza Dyrektywa Rady 67/227/EWG z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon- kowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.Urz. 71 z 14.4.1967 r., s. 1301) Rozporządzenie (WE) Nr 1798/2003 . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1798/2003 z 7.10.2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 218/92, (Dz.Urz. L 264 z 15.10.2003 r., s. 1) Rozporządzenie Wykonawcze . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.3.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 77 z 23.3.2011 r., s. 1) Szósta Dyrektywa, VI Dyrektywa, Dyrektywa 77/388/EWG . . Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkow- skich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod- stawa wymiaru podatku (Dz.Urz. L 145 z 13.6.1977 r., s. 1) XV Wykaz skrótów TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) Traktat z Amsterdamu . . . . Traktat z Amsterdamu z 2.10.1997 r. zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (Dz.Urz. C 340 z 10.11.1997 r., s. 1) Trzynasta Dyrektywa, XIII Dyrektywa Rady 86/560/EWG . . . . . . . . . . . Trzynasta Dyrektywa Rady 86/560/EWG z 17.11.1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz.Urz. L 326 z 21.11.1986 r., s. 40) TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) TWE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) VATFaktR . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie MF z 28.3.2011 r. w sprawie zwrotu po- datku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) VATFaktR2005 . . . . . . . . . Rozporządzenie MF z 25.5.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastoso- wania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) – akt nieobowiązujący ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . . . . . VATWykR . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie MF z 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) WKC . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnotowy Kodeks Celny; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspól- notowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 302 z 19.10.1992 r., s. 1 ze zm.) WTA 1949 . . . . . . . . . . . . Brytyjska ustawa z 1949 r. o telegrafii bezprzewodowej WTA 1998 . . . . . . . . . . . . Brytyjska ustawa z 1998 r. o telegrafii bezprzewodowej 2. Organy i instytucje EBF . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Federacja Banków GDDKiA . . . . . . . . . . . . . . Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SWIFT . . . . . . . . . . . . . . . Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni- cation – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzyban- kowej Telekomunikacji Finansowej TSUE . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej XVI Wykaz skrótów UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. Dz.Urz. Powołane w komentarzu orzecznictwo dostępne jest pod następującymi adresami: wyroki TSUE – http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm wyroki krajowych sądów administracyjnych – http://orzeczenia.nsa.gov.pl interpretacje organów podatkowych – http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2 4. Inne CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . cost, insurance, freight – transport i ubezpieczenie do miejsca przeznaczenia carriage and insurance paid to – przewoźne i ubezpiecze- nie zapłacone do . . . CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combined Nomenclature – nomenklatra scalona CPT . . . . . . . . . . . . . . . . . DAP . . . . . . . . . . . . . . . . . ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECS . . . . . . . . . . . . . . . . . Export Control System – System Kontroli Eksportu EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Data Interchange – elektroniczna wymiana carriage paid to – przewoźne opłacone do . . . delivered at place – dostarczone do . . . do sprawy EXW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incoterms danych ex warehouse – z zakładu International Commercial Terms – Międzynarodowe Re- guły Handlu IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . wł. imposta regionale sulle attivita produttive – regionalny podatek od działalności gospodarczej KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy nast. . . . . . . . . . . . . . . . . . PCC . . . . . . . . . . . . . . . . . PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . przyp. aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . sp.k. uzup. aut. . . . . . . . . . . . . . v, vs . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . VIES . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT Information Exchange System – System Wymiany następny/-a podatek od czynności cywilnoprawnych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług przypis autora/autorów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna spółka komandytowa uzupełnienie autora / autorów versus – przeciwko podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . w związku Informacji o VAT w zw. WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ww. ZCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymienione zorganizowana część przedsiębiorstwa XVII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz. UE L Nr 347, poz. 1) (zm.: Dz.Urz. UE L 2006, Nr 384, poz. 92; 2007, Nr 335, poz. 60, Nr 346, poz. 13; 2008, Nr 44, poz. 11; 2009, Nr 14, poz. 7, Nr 116, poz. 18, Nr 175, poz. 12; 2010, Nr 10, poz. 14, Nr 72, poz. 1, Nr 189, poz. 1, Nr 256, poz. 20, 24, 26, 27 i 29, Nr 294, poz. 12, Nr 326, poz. 1; 2011, Nr 150, poz. 6, Nr 163, poz. 26)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: