Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 003598 21549145 na godz. na dobę w sumie
Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,  transportu i usług pocztowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 252
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0618-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dyrektywa 2004/17/WE, której unormowania dotyczą działań podejmowanych na rynkach gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, w sektorze gospodarki wodnej, na rynkach usług transportowych i pocztowych, a ponadto w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla oraz innych paliw stałych, a także w sektorze portów i portów lotniczych.

Dyrektywa 2004/17/WE została ukształtowana na podstawie kryterium przedmiotowego, toteż czynnikiem warunkującym poddanie zamówienia publicznego pod dyspozycję jej przepisów nie jest podmiot, który go udziela, lecz charakter działalności, której ono dotyczy.

Nowością wprowadzoną w dyrektywie 2004/17/WE jest włączenie w zakres zamówień sektorowych sektora usług pocztowych, który dotychczas podlegał procedurom dyrektyw klasycznych.

Regulacje dyrektywy omówione zostały w odniesieniu do przepisów prawa krajowego oraz poglądów doktryny. Aby jeszcze dokładniej zaprezentować praktykę ich stosowania, przywołano orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opracowanie adresowane jest do praktyków zajmujących się zamówieniami publicznymi: radców prawnych i adwokatów, a także osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie uprawnień i obowiązków nakładanych na zamawiających oraz uczestników postępowań przetargowych bezpośrednio przez prawo unijne. Ze względu na przystępny i przejrzysty sposób prowadzenia rozważań publikacja może być przydatna także aplikantom radcowskim i adwokackim.

Michał Jaskólski – partner w kancelarii prawnej, ekspert Business Centre Club ds. Prawa, konsultuje projekty ustaw i rozporządzeń z zakresu zamówień publicznych z ramienia organizacji pracodawców. Reprezentował klientów lub był ich konsultantem w sprawach największych polskich przetargów, takich jak inwestycje drogowe czy program informatyzacji województwa mazowieckiego.

Martyna Banajska – pracownik kancelarii prawnej, członkini zespołu ds. zamówień publicznych. Jej specjalizacją jest prawo nieruchomości i prawo budowlane. Współpracowała w obsłudze klientów realizujących inwestycje w województwie mazowieckim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych Michał Jaskólski Martyna Banajska WYDANIE 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.) . . . . 15 TYTUŁ I. Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów . . . 40 Rozdział I. Podstawowe terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział II. Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sekcja 1. Podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sekcja 2. Sektory działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rozdział III. Ogólne zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 TYTUŁ II. Zasady stosowane do zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział I. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział II. Progi i przepisy dotyczące wykluczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Sekcja 1. Progi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Sekcja 2. Zamówienia i koncesje oraz zamówienia podlegające specjalnym postanowieniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział III. Zasady stosowane do zamówień na usługi . . . . . . . . . . . . . . . 136 Rozdział IV. Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfi kacji oraz dokumentacji zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Rozdział V. Procedury udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Rozdział VI. Zasady publikacji i przejrzystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Sekcja 1. Publikacja ogłoszeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Sekcja 2. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Sekcja 3. Zasady komunikacji i przekazywania informacji . . . . . . . . . . 185 5 Spis treści Rozdział VII. Przeprowadzanie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Sekcja 1. Systemy kwalifi kowania oraz kwalifi kacja podmiotowa . . . . 198 Sekcja 2. Udzielanie zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Sekcja 3. Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 TYTUŁ III. Reguły dotyczące konkursów na usługi . . . . . . . . . . . . . . . . 229 TYTUŁ IV. Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wykaz skrótów Wykaz skrótów decyzja 1999/468/WE dyrektywa 1999/93/WE dyrektywa 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa) dyrektywa 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) dyrektywa 93/38/EWG Dz.U. Dz.Urz. UE (WE) ETS Lexis.pl p.z.p. rozporządzenie 182/2011 Wykaz skrótów – decyzja Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. usta- nawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonaw- czych przyznanych Komisji (Dz.Urz. WE 1999 L 184/23 ze zm.; uchylona) – dyrektywa Parlamentu i Rady nr 1999/93/WE z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspól- notowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE 2000 L 13/12 ze zm.) Europejskiego – dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynująca procedu- ry udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.) – dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji pro- cedur udzielania zamówień publicznych na roboty bu- dowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE 2004 L 134/114 ze zm.) – dyrektywa Rady 93/38/EWG z 14 czerwca 1993 r. ko- ordynująca procedury udzielania zamówień publicz- nych przez podmioty działające w sektorach gospo- darki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE 1993 L 199/84 ze zm.; uchylona) – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Wspólnot Euro- pejskich) – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – serwis prawniczy LexisNexis Polska – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu- blicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i Rady nr 182/2011 z 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.Urz. UE 2011 L 55/13) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 7 Wykaz skrótów SIP1/el. SIP2/el. TFUE TUE u.o.i.n. u.z.k. Zb.Orz. – system informacji prawnej wydawnictwa C.H. Beck – system informacji prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE 2010 C 83/47 ze zm.) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE 2010 C 83/1 ze zm.) – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nie- jawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro- pejskiej Wstęp Wstęp Wstęp Istnienie wspólnego rynku, którego gwarancję ma stanowić wyrażona w art. 26 TFUE zasada swobody przepływu kapitału, osób, towarów i usług, jest jednym z podstawowych założeń dotyczących funkcjono- wania Unii Europejskiej. Mając na uwadze powyższe, może dziwić fakt, że żaden z przyjętych dotychczas traktatów – począwszy od traktatu ustanawiającego Euro- pejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957 r. poprzez traktat z Maastricht powołujący Unię Europejską (Dz.Urz. WE 191 C z 29.7.1992 r.) aż do reformującego ją traktatu lizbońskiego (Dz.Urz. WE 2007 C 306/1 ze zm.) – nie zawierał regulacji dotyczącej rynku zamówień publicz- nych. Tym samym – mimo znaczącego udziału w gospodarce – zamó- wienia publiczne pozostawały poza regulacją unijną i podlegały krajo- wym reżimom prawnym. Ponadto, odbywając się na terytorium dane- go państwa członkowskiego, dotyczyły jedynie podmiotów mających siedzibę na jego terytorium i pozostawały zamknięte na konkurencję z zewnątrz. Istniejący stan rzeczy zasadnie został uznany za barierę pozataryfową w handlu pomiędzy państwami członkowskimi [Komi- sja Europejska, Biała Księga dotycząca wdrażania Jednolitego Rynku, COM(85) 310, w: Z. Raczkiewicz, W drodze do jednolitego rynku zamó- wień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, nr 4, s. 76]. Spowodowało to uruchomienie mechanizmu legislacyjnego mającego na celu zgodnie z art. 115 i nast. TFUE „zbliżenie przepisów ustawo- wych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie wspólnego rynku” w obszarze dotyczącym zamówień publicznych. 9 Wstęp Pierwsze dyrektywy (dyrektywa Komisji 70/32/EWG z 17 grudnia 1969 r. dotycząca dostaw dla organów państwowych, samorządowych i innych instytucji publicznych, Dz.Urz. WE 1970 L 13/1, i dyrekty- wa 71/304/EWG z 26 lipca 1971 r. dotycząca zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na robo- ty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów, Dz.Urz. WE 1971 L 185/1) regulujące procedury udziela- nia zamówień publicznych w Unii Europejskiej charakteryzowały się ogólnością postanowień i wyłączeniem spod ich stosowania sektorów gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. Podda- ne były szerokiej fali krytyki i określane mianem „hybrydowego zbio- ru przepisów dotyczących zamówień publicznych (...) w niewłaściwy sposób transponowanego do krajowych porządków prawnych i w rze- czywistości podtrzymującego istniejący protekcjonizm i uprzywilejo- wanie przy zamówieniach publicznych w państwach członkowskich” (Ch. Bovis, EU Procurement Law, London and New York 1997, s. 11). Oczywistym było, że sektory: wodny, energetyki, transportu oraz telekomunikacji – ze względu na swój charakter, doniosłość, a także szereg przyczyn politycznych, ekonomicznych i prawnych wskazanych chociażby w preambule obecnie obowiązującej w tym zakresie dyrek- tywy 2004/17/WE – nie mogą pozostać poza regulacją unijną. Pierwszy przejaw działalności ustawodawcy w tym zakresie stanowiła dyrektywa Komisji 88/301/EWG z 16 maja 1988 r. w sprawie konku- rencji na rynkach końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (Dz.Urz. WE 1988 L 131/73 ze zm.). Następnie została przyjęta dyrektywa 90/531/EWG z 17 września 1990 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach wodnym, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE 1990 L 0531). W 1992 r. zakres przedmiotowy regulacji unijnych w przedmiocie udzielania zamówień publicznych objął także zamówienia na usługi (dyrektywa Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji udzielania zamówień publicznych na usługi, Dz.Urz. WE 1992 L 209/1 ze zm.). W związku z powyższym na mocy dyrektywy 10 Michał Jaskólski, Martyna Banajska Wstęp Rady 93/38/EWG z 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzie- lania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE 1993 L 199/84 ze zm.) regulacja dotycząca zamówień sektoro- wych w Unii Europejskiej została uzupełniona odpowiednimi posta- nowieniami rozszerzającymi jej zakres przedmiotowy na zamówienia na usługi. Dyrektywa 93/38/EWG została znowelizowana na mocy postanowień dyrektywy 98/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r. (Dz.Urz. WE 1998 L 101/1). Z kolei zmiany w treści jej załączników dotyczących form publikacji ogłoszeń o wszczęciu po- stępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego zostały wprowadzone za sprawą dyrektywy Komisji 2001/78/WE z 13 wrześ- nia 2001 r. (Dz.Urz. WE 2001 L 285/1). Obecnie prawo unijne w przedmiocie udzielania zamówień publicz- nych obejmuje nie tylko procedury udzielania zamówień publicznych, lecz także regulacje prawne normujące postępowanie w sprawie roz- patrywania środków odwoławczych, tj.: 1) dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 mar- ca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień pu- blicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE 2004 L 134/114 ze zm.), zwaną dyrektywą klasyczną; 2) dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, ener- getyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.), zwaną dyrektywą sektorową; 3) dyrektywę 2009/81/WE Parlamentu i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub pod- mioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 216/76 ze zm.), zwaną dyrektywą obronnościową; 4) dyrektywę Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administra- cyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych 11 Wstęp w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE 1989 L 395/33 ze zm.); 5) dyrektywę 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. Rady koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamó- wień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodar- ki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE 1992 L 76/14 ze zm.), odnoszącą się do naruszeń w zakresie za- mówień sektorowych. Będąca przedmiotem niniejszego opracowania dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez pod- mioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor- tu i usług pocztowych – w przeciwieństwie do mającej charakter ogólny dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – nie obejmuje wszystkich dziedzin działalności gospodarczej, lecz dotyczy szczegółowo określonych w niej sektorów. Wspomniane sektory dzia- łalności objęte zakresem przedmiotowym dyrektywy 2004/17/WE zo- stały wymienione w art. 3–7. Dotyczą kolejno działań podejmowanych na rynkach gazu, energii cieplnej oraz energii elektrycznej, gospodar- ki wodnej, usług transportowych, usług pocztowych, a ponadto po- szukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla oraz innych paliw stałych, a także portów i portów lotniczych. Dyrektywa 2004/17/WE została ukształtowana w oparciu o kryterium przedmiotowe. W przeciwieństwie do dyrektywy 2004/18/WE, czyn- nikiem warunkującym poddanie zamówienia publicznego pod dyspo- zycję jej przepisów nie jest podmiot, który jego udziela, lecz charakter działalności, której ono dotyczy. Należy zauważyć, że spod regulacji dyrektywy 2004/17/WE został wyłączony sektor telekomunikacyjny. Konieczność wprowadzonych zmian była argumentowana przez Komisję Europejską „sukcesem przeprowadzonych działań mających na celu liberalizację usług tele- komunikacyjnych w Unii Europejskiej, co nastąpiło za sprawą wpro- wadzenia skutecznej konkurencji (...). Tym samym wygasła główna 12 Michał Jaskólski, Martyna Banajska Wstęp z przyczyn uzasadniających konieczność regulowania zamówień udzielanych przez podmioty działające w tym sektorze” (P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa–Katowice 2006, s. 31). Nowością wprowadzoną w dyrektywie 2004/17/WE jest włączenie w zakres zamówień sektorowych sektora usług pocztowych, który dotychczas (w zakresie udzielania zamówień dla podmiotów świad- czących takie usługi na rzecz ogółu) podlegał procedurom dyrektyw klasycznych. Na mocy art. 73 dyrektywy 2004/17/WE zostaje uchylona poprzed- nio obowiązująca regulacja prawna w przedmiocie zamówień sekto- rowych, tj. dyrektywa 93/38/EWG. Treść wspomnianego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że sam fakt uchwalenia nowej dyrektywy sektorowej nie zwalnia państw członkowskich z odpowiedzialności za brak implementacji poprzedniej dyrektywy, pomimo utraty przez nią mocy obowiązującej. Choć przepis o tym nie stanowi, to jednak – z uwagi na zasadę a maori ad maius oraz obowiązek wykładni pro- unijnej – należy uznać, że nie zostaje wyłączona odpowiedzialność tych państw członkowskich, które wprawdzie implementowały posta- nowienia dyrektywy 93/38/EWG do krajowych porządków prawnych, jednak dokonały tego w sposób nieprawidłowy. DYREKTYWA 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.) Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień... Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień... PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, oraz art. 55 i art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno -Społecznego, uwzględniając opinię Komitetu Regionów, działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w świetle wspólnego projektu przyjętego przez Komitet Pojed- nawczy w dniu 9 grudnia 2003 r., a także mając na uwadze, co następuje: (1) Z uwagi na wprowadzanie nowych zmian do dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury 15 Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień... udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i teleko- munikacji, które są niezbędne do spełnienia postulatów uprosz- czenia i unowocześnienia, zgłaszanych zarówno przez podmioty zamawiające, jak i wykonawców w odpowiedzi na Zieloną Księgę przyjętą przez Komisję w dniu 27 listopada 1996 r., dyrektywa powinna zostać przeredagowana w celu zapewnienia jej przejrzy- stości. Niniejsza dyrektywa oparta jest na orzecznictwie Trybu- nału Sprawiedliwości, w szczególności na orzecznictwie dotyczą- cym kryteriów udzielania zamówień, wyjaśniającym możliwości zaspokajania przez podmioty zamawiające potrzeb zainteresowa- nych odbiorców publicznych, w tym w zakresie aspektów ochrony środowiska lub aspektów społecznych, pod warunkiem że kryte- ria takie są związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają nieograniczonej swobody wyboru podmiotowi zamawiającemu, są wyraźnie określone i zgodne z podstawowymi zasadami, o któ- rych mowa w motywie 9. (2) Główną przyczyną wprowadzenia zasad koordynujących pro- cedury udzielania zamówień w tych sektorach jest różnorodność sposobów, przy pomocy których instytucje krajowe mogą wywie- rać wpływ na zachowanie wspomnianych podmiotów, łącznie z udziałem w ich kapitale i członkostwem w organach admini- strujących, zarządzających lub nadzorczych tych podmiotów. (3) Inną istotną przyczyną skoordynowania procedur udzielania zamówień, stosowanych przez podmioty działające w tych sekto- rach, jest zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one działalność, ze względu na istnienie specjalnych lub wyłącznych praw przyznawanych przez Państwa Członkowskie w zakresie do- staw, zapewniania lub obsługi sieci do świadczenia omawianych usług. (4) Przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporzą- dzenie Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. usta- nawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsię- biorstw w sektorze transportu lotniczego i rozporządzenie (EWG) 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyrektywa koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: