Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 003336 24077515 na godz. na dobę w sumie
Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 601
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-989-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowany komentarz jest pierwszą tak obszerną publikacją książkową dotyczącą problematyki uchwalonej 17.12.2004 r. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, będącej całościową regulacją zasad i zakresu odpowiedzialności oraz postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Uwzględniono w nim stan prawny na dzień 1.10.2005 r., wskazując jednocześnie zmiany w stosunku do obowiązujących dotychczas regulacji.
Pozycja ta adresowana jest do osób gospodarujących środkami publicznym (kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych), jak i do organów kontroli, rzeczników dyscypliny, członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczne ujęcie problematyki sprawia, że stanowi ona pomoc dla prawników, studentów oraz innych osób zajmujących się sferą finansów publicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Dyscyplina finansów publicznych W sprzeda¿y: B. Smykla PRAWO BANKOWE Komentarze Becka P. Babiarz PRAWO BANKOWE KodeksSystem J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego R. Kubiak PRAWO DEWIZOWE Skrypty Becka PRAWO BANKOWE, wyd. 4 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Dyscyplina finansów publicznych Komentarz Piotr Gryska Tomasz Robaczyñski Dyscyplina finansów publicznych Poszczególne czêœci opracowali: Piotr Gryska – art. 31–156 Tomasz Robaczyñski – art. 1–30 i 157–202 Redakcja: Dagna Kordyasz Joanna Cybulska © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7387-989-7 Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r., Nr 14, poz. 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zakres odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zasady odpowiedzialnoœci za naruszenie 3 67 69 69 77 77 dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Rozdzia³ 3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania. . . . . . . Dzia³ III. Organy w³aœciwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Organy orzekaj¹ce w sprawach o narusze- nie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Komisje orzekaj¹ce i ich w³aœciwoœæ . . . . . . . Rozdzia³ 3. Zasady powo³ywania komisji orzekaj¹cych 211 237 246 246 255 i G³ównej Komisji Orzekaj¹cej . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Rozdzia³ 4. Organy w³aœciwe do wype³niania funkcji oskar¿yciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Rozdzia³ 5. Zasady powo³ywania G³ównego Rzecznika i rzeczników dyscypliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 V Spis treœci Rozdzia³ 6. Uprawnienia cz³onków organów orzekaj¹cych i rzeczników oraz funkcjonowanie i obs³uga komisji i rzeczników . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ IV. Postêpowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zasady postêpowania w sprawach o narusze- 295 309 nie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . 309 Rozdzia³ 3. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Czynnoœci sprawdzaj¹ce i postêpowanie wyjaœniaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Wniosek o ukaranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Postêpowanie przed komisj¹ orzekaj¹c¹ . . . . . Rozdzia³ 7. Posiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 9. Za¿alenia i odwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 10. Postêpowanie odwo³awcze przed g³ówn¹ komisj¹ orzekaj¹c¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 11. Ponowne rozpoznanie sprawy . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 12. Wykonywanie prawomocnych orzeczeñ w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 13. Stwierdzenie niewa¿noœci prawomocnych postanowieñ i orzeczeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 14. Wznowienie postêpowania . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 15. Koszty postêpowania, egzekwowanie kosztów postêpowania i kar pieniê¿nych. . . . . . . . . . . Rozdzia³ 16. Skarga do s¹du administracyjnego . . . . . . . . Dzia³ V. Przepisy porz¹dkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Sprostowania, udostêpnianie akt, pisma, terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Dorêczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Przekazywanie prawomocnych rozstrzyg- niêæ i rejestr ukaranych oraz sprawozdania z dzia³al- noœci organów w³aœciwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Nadzór administracyjny nad dzia³alnoœci¹ 363 372 395 403 413 417 463 475 492 497 508 519 525 528 530 530 543 554 komisji orzekaj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 VI Spis treœci Dzia³ VI. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . Rozdzia³ 2. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 565 568 577 VII Wstêp WstêpWstêp Ustawa o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych stanowi pierwsz¹ kompleksow¹ regulacjê problematyki odpowiedzial- noœci za nieprawid³owoœci w gospodarowaniu œrodkami publicznymi. Do dnia 30.6.2005 r. podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym tê problematy- kê, by³a FinPublU, zawieraj¹ca przepisy o charakterze materialnym oraz pod- stawowe przepisy proceduralne. Ponadto, w ograniczonym zakresie nale¿a³o odpowiednio stosowaæ przepisy KW oraz przepisy KPW. Oprócz tego, pro- blematykê dyscypliny finansów publicznych regulowa³y tak¿e: rozporz¹dze- nie Rady Ministrów z 27.4.1999 r., rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 4.8.1999 r. oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14.12.1999 r. roz- porz¹dzenie Rady Ministrów z 27.4.1999 r., rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14.12.1999 r. Omawiaj¹c poszczególne przepisy starano siê porównywaæ nowe regulacje z dotychczasowym stanem prawnym w tym zakresie, co wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ odwo³ywania siê do wskazanych wy¿ej, uchylo- nych z dniem 1.7.2005 r., aktów prawnych. Rozproszenie przepisów by³o jedn¹ z przyczyn trudnoœci zarówno w inter- pretacji przepisów materialnych, jak te¿ w prawid³owym prowadzeniu postê- powania. Szcz¹tkowe uregulowanie postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aktach prawnych rangi ustawowej spo- wodowa³o, ¿e przepisy o charakterze zasadniczym, dotycz¹ce podstawo- wych praw i obowi¹zków stron postêpowania musia³y zostaæ ujête w rozpo- rz¹dzeniach. Dodatkowo, po uchyleniu przepisów KPW i zast¹pieniu go od 1.1.2003 r. nowym Kodeksem, zdecydowano siê, w odniesieniu do postêpo- wania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na dalsze stosowanie przepisów uchylonego kodeksu, pocz¹tkowo jedynie do dnia 31.12.2005 r., (art. 3 § 2 ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko- deks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149), a nastêpnie termin ten przed³u¿ano jeszcze dwukrotnie: do dnia 30.6.2004 r. oraz do dnia 30.6.2005 r. Powsta³a zatem koniecznoœæ jednolitego uregulo- wania problematyki odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odrêbnym akcie prawnym. Nie bez znaczenia by³y tu tak¿e problemy interpretacyjne, dotycz¹ce poszczególnych przepisów material- nych, wynikaj¹ce zarówno z nieprecyzyjnego okreœlenia znamion czynów stanowi¹cych naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak równie¿ nie- jednorodnej i niespójnej z innymi aktami prawnymi siatki pojêæ u¿ytych w tych przepisach. IX Wstêp Doceniaj¹c próbê uporz¹dkowania przepisów dotycz¹cych odpowiedzial- noœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie mo¿na jednak nie za- uwa¿yæ, ¿e nie dokonano dok³adnej analizy dotychczasowego stanu prawnego, tak aby unikn¹æ oczywistych b³êdów poprzednich uregulowañ, jak równie¿ nie przemyœlano samego systemu odpowiedzialnoœci pod k¹tem jego skutecznoœci i celowoœci. Wiele do ¿yczenia pozostawia równie¿ konstrukcja poszczegól- nych przepisów, spójnoœæ uregulowañ oraz systematyka ustawy. w niektórych miejscach niedba³oœæ legislacyjna jest na tyle oczywista, ¿e dziwiæ mo¿e, i¿ kwestie te nie zosta³y skorygowane w toku procesu legislacyjnego. Jak wy¿ej wspomniano, ustawa nie tylko nie eliminuje b³êdów zawar- tych w poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisach, ale równie¿ wprowadza ko- lejne kontrowersyjne i niejasne rozwi¹zania, zarówno w przepisach mate- rialnych, jak te¿ proceduralnych. Zasadnicze w¹tpliwoœci autorów budzi utrzymanie odpowiedzialnoœci osób spoza sektora finansów publicznych oraz kary zakazu pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi. Za nietrafne nale¿y uznaæ rozwi¹zania dotycz¹ce przypad- ków wy³¹czenia odpowiedzialnoœci oraz zasad odpowiedzialnoœci cz³on- ków organu kolegialnego. Niespójne i niezrozumia³e s¹ przepisy dotycz¹ce kar, w szczególnoœci egzekwowania kary zakazu pe³nienia funkcji zwi¹za- nych z dysponowaniem œrodkami publicznymi. W¹tpliwoœci mog¹ równie¿ budziæ niektóre rozwi¹zania proceduralne. Wreszcie, powa¿ne zarzuty na- le¿y postawiæ uregulowaniom w zakresie przepisów przejœciowych. Wiele z powy¿szych wad, których nie da siê usun¹æ w drodze interpretacji ze stro- ny organów orzekaj¹cych wymagaæ bêdzie nowelizacji ustawy. Nale¿y wy- raziæ nadziejê, ¿e organy orzekaj¹ce, a w szczególnoœci G³ówna Komisja Orzekaj¹ca, dadz¹ impuls do rozpoczêcia stosownych prac w tym zakresie. Tymczasem zarówno organy orzekaj¹ce, jak i osoby gospodaruj¹ce œrod- kami publicznymi musz¹ zadowoliæ siê obowi¹zuj¹cymi zapisami. Niniejszy komentarz jest wynikiem analizy nowych i poprzednio obowi¹zuj¹cych prze- pisów, orzecznictwa w zakresie odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz publikowanych pogl¹dów doktryny. Nie zawsze jednak mo¿liwe by³o jednoznaczne rozstrzygniêcie, rodz¹cych siê w toku analizy przepisów, w¹tpliwoœci. Nie zawsze te¿ jasna by³a intencja ustawo- dawcy. w niektórych przypadkach przepisy zosta³y skonstruowane w sposób tak zawi³y, ¿e musia³o to znaleŸæ swoje odzwierciedlenie w toku prowadzo- nego wywodu. Mamy jednak nadziejê, ¿e niniejszy komentarz przybli¿y czy- telnikom zapisy ustawy, a tak¿e bêdzie pomocny w prawid³owym gospodaro- waniu œrodkami publicznymi. Liczymy równie¿, ¿e przynajmniej niektóre zawarte w nim pogl¹dy stanowiæ bêd¹ przyczynek do dyskusji w kwestii ko- niecznoœci weryfikacji jeœli nie ca³oœci ustawy, to przynajmniej niektórych, najbardziej niejasnych i kontrowersyjnych rozwi¹zañ. X Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dzia³AdmU . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o dzia³ach administracji rz¹do- wej (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1548 ze zm.) DzOrgOR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 5.7.2005 r. w sprawie dzia³ania organów orzekaj¹cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu- blicznych oraz organów w³aœciwych do wype³nia- nia funkcji oskar¿yciela (Dz.U. Nr 136, poz. 1143) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Przepisy Dzia³u V ustawy uchylone zosta³y z dniem wejœ- cia w ¿ycie OdpFinPublU KC . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny KKS . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny skarbowy KP . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy KPA . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania administracyjnego KPC . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania karnego KPW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postêpowania w spra- wach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.); utraci³a moc z dniem 17.10. 2001 r., na podstawie art. 2 § 2 pkt 1 ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wpro- wadzaj¹ce Kodeks postêpowania w sprawach o wy- kroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17.10.2001 r. Przepisy Ko- deksu stosowa³o siê w sprawach o naruszenie dyscy- pliny finansów publicznych do dnia 30.6.2005 r. KW . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks wykroczeñ NIKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kon- troli (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji nie- jawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) OdpFinPublU . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialnoœci za na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) XI Wykaz skrótów PostAdmU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PostEgzAdmU . . . . . . ustawa z 17.6.1996 r. o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, Nr 968 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ publicz- nych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RadcyU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) RadMU . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 ze zm.) RejR . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 5.7.2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez G³ówn¹ Komisjê Orzekaj¹c¹ w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 136, poz. 1144) RIOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) rozporz¹dzenie RM z 27.4.1999 r. . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 27.4.1999 r. w sprawie w³aœciwoœci i trybu powo³ywania rzecz- ników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekaj¹cych oraz szczegó³owych zasad postêpowa- nia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 42, poz. 421 ze zm.), utraci³o moc z dniem wejœcia w ¿ycie OdpFinPublU rozporz¹dzenie RM z 14.12.1999 r. . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14.12.1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu wykony- wania kary zakazu pe³nienia funkcji kierowni- czych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi (Dz.U. Nr 106, poz. 1206) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) XII Wykaz skrótów SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1990 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SCU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) WójtU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zak³adach opieki zdrowot- nej (Dz.U Nr 91, poz. 408 ze zm. ) 2. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . nastêpny . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Dz. Urz. WE . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnoty Europejskiej GKO . . . . . . . . . . . . . . G³ówna Komisja Orzekaj¹ca m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi nast. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo pkt poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rz. . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny ust. . . . . . . . . . . . . . . . punkt tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . ustêp XIII Bibliografia B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- Bibliografia Bibliografia mentarz, wyd. 2., Warszawa 1998. B. Brzeziñski, T. Dêbowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz, Prawo finansowe, wyd. III, Warszawa 2000. K. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny. Czeœæ ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Kraków 2000. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994. L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 5., Warszawa 1999. T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Kraków 2003. P. Hofmañski, Opinia do rz¹dowego projektu ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, druk sejmowy Nr 1958, www.sejm.gov.pl. P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Ko- mentarz, Warszawa 1999. M. Jaœkowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Kraków 2000. M. Karlikowska, Opinia w sprawie rz¹dowego projektu ustawy o odpo- wiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk sejmowy Nr 1958), www.sejm.gov.pl. M. Klimas, Podrêczna encyklopedia rachunkowoœci, wyd. drugie, Poltext, Warszawa 2000. Kodeks postêpowania karnego. Komentarz pod redakcj¹ Z. Gostyñskiego, Warszawa 2000. C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz. Warszawa 2003. C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych, PiP 1993, Nr 3, poz. 14. R. Mastalski, Prawo podatkowe II. Czeœæ szczegó³owa, Warszawa 1998. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994. J. Pieróg, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, wyd. 6., Warszawa 2004. Uniwersalny S³ownik Jêzyka Polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003. Ustawa o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych. Wprowadzenie – P. Kryczko, Kraków 2005. Uzasadnienie do rz¹dowego projektu ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, druk 1958, www.sejm.gov.pl. XV Bibliografia S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, War- szawa. B. Zaj¹c, Kopia s¹dowego wymiaru sprawiedliwoœci, Rz. z 2–3.6.2001 r., 128 (5901). XVI A. Tekst ustawy Ustawa o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r., Nr 14, poz. 114) publicznych Spis treœci Art. Dzia³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zakres odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zasady odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny 1–3 4–41 4–18 finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–30 Rozdzia³ 3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–37 Rozdzia³ 4. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania . . . . . . . . 38–41 Dzia³ III. Organy w³aœciwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–71 Rozdzia³ 1. Organy orzekaj¹ce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 42–45 Rozdzia³ 2. Komisje orzekaj¹ce i ich w³aœciwoœæ . . . . . . . . 46–51 Rozdzia³ 3. Zasady powo³ywania komisji orzekaj¹cych i G³ównej Komisji Orzekaj¹cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–56 Rozdzia³ 4. Organy w³aœciwe do wype³niania funkcji oskar¿yciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–59 Rozdzia³ 5. Zasady powo³ywania G³ównego Rzecznika i rzeczników dyscypliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–64 Rozdzia³ 6. Uprawnienia cz³onków organów orzekaj¹cych i rzeczników oraz funkcjonowanie i obs³uga komisji i rzeczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–71 Dzia³ IV. Postêpowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–169 Rozdzia³ 1. Zasady postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 72–86 Rozdzia³ 2. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–92 Rozdzia³ 3. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93–95 Rozdzia³ 4. Czynnoœci sprawdzaj¹ce i postêpowanie wyjaœniaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96–108 Rozdzia³ 5. Wniosek o ukaranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109–110 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: