Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002469 20853172 na godz. na dobę w sumie
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego - ebook/pdf
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 543
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8088-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych lub wadliwych rozwiązań legislacyjnych. To właśnie identyfikacja takich regulacji, określenie ich przyczyn oraz wpływu, jaki mogą wywierać na praktykę stosowania prawa, a ponadto wskazanie ewentualnych sposobów eliminacji ich niepożądanych skutków może zainteresować m.in. tych, którzy uczestniczą w procesie reformy polskiego prawa gospodarczego. Istotne miejsce w prezentowanym opracowaniu zajmują również rozważania poświęcone prawnym formom działania administracji publicznej w sferze gospodarki, zagadnieniom proceduralnym oraz problematyce statusu prawnego wybranych organów, których kompetencje można wiązać z funkcjonowaniem gospodarki. Rozważania te zwracają uwagę na niezwykle istotne z punktu widzenia całej regulacji publicznego prawa gospodarczego problemy dotyczące funkcjonowania administracji gospodarczej, w tym na zagadnienia dotyczące określenia zakresu kompetencji organów, na których spoczywa zadanie szeroko rozumianej regulacji obrotu gospodarczego oraz wyposażania ich w niezbędne instrumentarium środków prawnych i prawnych form działania oraz właściwego ukształtowania procedur, w ramach których wykonują one te zadania.

Praca stanowi niewątpliwie ważne ze społecznego punktu widzenia źródło wiedzy dotyczącej dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego, w tym:

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, tj. sędziów, adwokatów i radców prawnych, zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorców, a także legislatorów i pracowników naukowych szkół wyższych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE DYSFUNKCJE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Redaktorzy MARIAN ZDYB, EMIL KRUK, GRZEGORZ LUBEŃCZUK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIAN ZDYB, EMIL KRUK, GRZEGORZ LUBEŃCZUK (red.) • DYSFUNKCJE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl DYSFUNKCJE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Redaktorzy prof. dr hab. Marian Zdyb, dr Emil Kruk, dr Grzegorz Lubeńczuk Autorzy mgr Rafał Baczewski, dr hab. Leszek Bielecki, dr Krzysztof Chochowski, dr Jarosław Czerw, dr Łukasz Dubiński, dr Maciej Etel, dr hab. Paweł Fajgielski, dr Maciej P. Gapski, dr hab. Anna Haładyj, dr hab. Joanna Jagoda, dr hab. Katarzyna Kokocińska, dr Eliza Komierzyńska-Orlińska, dr Maciej Kruś, mgr Joanna Kunc, dr Anna Lichosik, dr hab. Wojciech Lis, dr Piotr Makarzec, dr Ambroży Mituś, dr hab. Rajmund Molski, dr hab. Piotr Ruczkowski, mgr Sandra Sekuła-Barańska, dr Hanna Spasowska-Czarny, dr hab. Rafał Stankiewicz, dr Wojciech Taras, dr Katarzyna Tomaszewska, mgr Anna Wąsowska, mgr Anna D. Wiśniewska, dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, dr Agnieszka Żywicka WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Katarzyna Gierłowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego) Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8087-7 ISBN e-book 978-83-812-8088-4 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Dysfunkcjonalność prawa gospodarczego w kontekście kształtowania ładu publicznego w Polsce (Marian Zdyb) ......................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Dysfunkcjonalność w płaszczyźnie aksjologicznej ............................... § 3. Dysfunkcjonalność w aspekcie publicznego, materialnego prawa gospodarczego ............................................................................................ § 4. Dysfunkcjonalność ustrojowa ................................................................. § 5. Dysfunkcjonalność w zakresie realizowania służby publicznej ......... Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność przepisów publicznego prawa gospodarczego z perspektywy kryterium wartości (zagadnienia ogólne) (Katarzyna Kokocińska) ...................................................................... § 1. Aksjologiczne uzasadnienie funkcjonalności przepisów prawa ......... § 2. System wartości ......................................................................................... § 3. Wartości w obszarze publicznego prawa gospodarczego ................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Funkcje publicznego prawa gospodarczego (Emil Kruk) ........ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie funkcji prawa ............................................................................... § 3. Przedmiot publicznego prawa gospodarczego ..................................... § 4. Funkcje publicznego prawa gospodarczego .......................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Kryzys prawa przedsiębiorców – potrzeba i zakres zmian w ustawie z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Maciej Etel) .......................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jako fundament prawa przedsiębiorców ............................................................................. I. Tradycja prawa polskiego i kontekst historyczny ...................... II. Konstytucyjne umocowanie ........................................................... III. Przedmiot .......................................................................................... XIII XV XXV 1 1 3 12 17 21 25 25 26 29 37 39 39 39 42 44 48 51 51 53 53 57 58 V Spis treści § 3. Założenia a stan obecny ........................................................................... § 4. Skala i sposób opracowania zmian ......................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (Paweł Fajgielski) ................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Istota problemu ......................................................................................... § 3. Jawność danych o przedsiębiorcach a ochrona danych w dotychczasowych regulacjach .............................................................. § 4. Jawność i ochrona danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w obecnym stanie prawnym ........................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. O potrzebie wprowadzenia procesowej i materialnoprawnej umowy publicznej (administracyjnej) do systemu prawnych form działania administracji gospodarczej (Piotr Ruczkowski) ......................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Uwagi szczegółowe .................................................................................... § 3. Wnioski końcowe ...................................................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VII. Milczenie władzy jako forma działania administracji w sprawach przedsiębiorców (Łukasz Dubiński) ......................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Milczenie a bezczynność .......................................................................... § 3. Kwalifikacja prawna milczenia władzy .................................................. § 4. Termin milczącego załatwienia sprawy ................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VIII. Argument z linii orzeczniczej sądów administracyjnych jako środek łagodzenia dysfunkcjonalności publicznego prawa gospodarczego na przykładzie instytucji doręczenia decyzji administracyjnej spółce cywilnej (Maciej P. Gapski, Wojciech Taras) ...... Rozdział IX. Powiatowy rzecznik konsumentów – strażnik ochrony interesów i praw konsumentów czy organ o pozorowanych kompetencjach? (Wojciech Lis) ...................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Powoływanie rzecznika konsumentów .................................................. § 3. Status prawny rzecznika konsumentów ................................................ § 4. Zadania rzecznika konsumentów ........................................................... I. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów ................................................................................... VI 59 61 63 65 65 65 66 69 73 75 75 78 88 89 91 91 91 93 96 101 103 117 117 119 123 125 126 Spis treści II. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów ................................................................................... III. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów ............................................................... IV. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi ................................................................................ V. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych ........................................................... § 5. Obowiązek sprawozdawczo-informacyjny ............................................ § 6. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów ........................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział X. Zakres kompetencji kontrolnych i nadzorczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uwagi de lege lata i de lege ferenda) (Katarzyna Tomaszewska) .................................................................................. Rozdział XI. Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego. Iluzja czy rzeczywistość? (Eliza Komierzyńska-Orlińska) ....................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego. Uwagi ogólne ............ § 3. Niezależność personalna Komisji Nadzoru Finansowego .................. § 4. Niezależność finansowa Komisji Nadzoru Finansowego .................... § 5. Niezależność funkcjonalna Komisji Nadzoru Finansowego .............. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XII. Dysfunkcjonalność publicznego prawa gospodarczego w zakresie reprywatyzacji nieruchomości w Polsce (Piotr Makarzec) .... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ochrona własności w prawie polskim ................................................... § 3. Proces nacjonalizacji w Polsce po 1944 r. ............................................. § 4. Naruszenia obowiązującego prawa w trakcie nacjonalizacji .............. § 5. Koncepcje ustawowego uregulowania skutków naruszeń aktów nacjonalizacyjnych w III Rzeczypospolitej Polskiej ............................. § 6. Dysfunkcjonalność publicznego prawa gospodarczego w zakresie procesu reprywatyzacji w Polsce ............................................................ Rozdział XIII. Spółka z udziałem gminy jako forma organizacyjnoprawna gospodarki komunalnej (Joanna Jagoda) ............. Rozdział XIV. Dysfunkcja przepisów prawnych z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (Ambroży Mituś) ...................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 129 130 134 136 139 140 142 145 163 163 172 176 182 186 190 193 193 194 197 210 212 216 219 233 233 VII Spis treści § 2. Rodzaje i typy spółek z udziałem JST .................................................... § 3. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek z udziałem JST ........... § 4. Propozycje usprawnień w przepisach z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek z udziałem JST ............................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XV. Kompetencje wójta w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – wybrane zagadnienia (Jarosław Czerw) .......................................................................... Rozdział XVI. Dysfunkcje prawa antymonopolowego (Rajmund Molski) ... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Dysfunkcje prawa antymonopolowego in genere ................................. I. Kontrowersje towarzyszące celom prawa antymonopolowego II. Protekcjonizm antymonopolowy .................................................. § 3. Dysfunkcje polskiego prawa antymonopolowego ............................... I. Inercja prywatnoprawnego trybu wdrażania prawa antymonopolowego ......................................................................... II. Mankamenty programu łagodzenia kar antymonopolowych ... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVII. Dysfunkcjonalność niektórych norm prawa antymonopolowego przewidujących obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (uwagi na tle prawa unijnego) (Rafał Stankiewicz) .............................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zakres przedmiotowy rozwiązań OchrKonkurU dotyczących obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy ............................................. § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVIII. Nowa umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle ustawodawstwa unijnego – eliminacja dysfunkcji w zakresie publicznego prawa gospodarczego (Leszek Bielecki) .................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ustawa koncesyjna z 2009 r. .................................................................... § 3. Dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych z 2014 r. Dyrektywa koncesyjna 2014/23/UE ....................................................... § 4. Ustawa koncesyjna z 2016 r. .................................................................... Rozdział XIX. Prawo ochrony środowiska a prowadzenie działalności gospodarczej. Dysfunkcje i ich implikacje (Anna Haładyj) ...................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Prawne formy reglamentacji działalności gospodarczej w prawie ochrony środowiska .................................................................................. VIII 234 238 240 244 247 257 257 259 259 261 263 263 265 270 271 271 274 279 283 283 284 288 292 297 297 298 Spis treści § 3. Funkcje i dysfunkcje prawa ..................................................................... § 4. Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie szczególnego korzystania ze środowiska .............................................................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XX. Dysfunkcjonalność systemu ochrony złóż kopalin (Maciej Kruś) ........................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ochrona złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planach zagospodarowania przestrzennego ......................................................... § 3. Ochrona złóż kopalin w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ...................................................................... § 4. Jakie złoża chronić? Na jakich terenach? .............................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXI. Geologiczna sekwestracja dwutlenku węgla jako sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych – skuteczne czy dysfunkcyjne rozwiązanie prawne? (Hanna Spasowska-Czarny) ....................................... Rozdział XXII. Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego na przykładzie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w Polsce (Sandra Sekuła-Barańska) .................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie dysfunkcji ...................................................................................... § 3. Identyfikacja dysfunkcji ........................................................................... I. Aspekty podatkowe ......................................................................... II. System wsparcia finansowego ........................................................ 1. System tzw. zielonych certyfikatów i system aukcji OZE ... 2. Niestabilność prawa i założeń co do udziału energetyki wiatrowej w miksie odnawialnych źródeł energii ................ 3. Zasady przeprowadzania aukcji OZE .................................... 4. (Potencjalne) skutki .................................................................. III. Lokalizacja elektrowni wiatrowych ............................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXIII. Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego w zakresie działalności „parabanków” (Krzysztof Chochowski) ............... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie dysfunkcji i parabanku ............................................................... § 3. Główne „grzechy” parabanków .............................................................. § 4. Organy administracji publicznej stojące na straży uczciwości działalności parabanków .......................................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... 300 301 306 309 309 311 315 318 320 323 335 335 336 337 337 340 340 340 342 345 346 348 351 351 352 354 358 361 IX Spis treści Rozdział XXIV. Oferowanie instrumentów finansowych poza publicznym obrotem (Anna Lichosik) ........................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zakres przedmiotowy ObrInstrFinU ..................................................... § 3. Oferowanie instrumentów finansowych ............................................... § 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ObrInstrFinU ............... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXV. Naruszenia prawa konkurencji w prawie zamówień publicznych (Rafał Baczewski) ......................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Eliminacja wykonawców z postępowania z powodu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji ............................................................... § 3. Czyny nieuczciwej konkurencji w praktyce zamówień publicznych 1. Utrudnianie dostępu do rynku ...................................................... 2. Rażąco niska cena lub koszt .......................................................... 3. Zmowy przetargowe ........................................................................ § 4. Wykluczenie z postępowania z powodu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji ........................................................................... 1. Przynależność wykonawców do tej samej grupy kapitałowej ... 2. Współpraca w ramach konsorcjum .............................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXVI. Aktualne rozwiązania prawne mające zapobiegać dysfunkcjom w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia (Anna Wąsowska) ............................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Podział zamówienia publicznego na części ........................................... § 3. Kryteria oceny ofert .................................................................................. § 4. Modyfikacja umów .................................................................................... § 5. Procedura odwrócona ............................................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXVII. Wykonywanie działalności leczniczej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – przykłady dysfunkcji ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Agnieszka Wołoszyn-Cichocka) . § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Status prawny SPZOZ na gruncie ZakZdrowU ................................... § 3. Status prawny SPZOZ na gruncie DziałLeczU .................................... Rozdział XXVIII. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych jako przykład nieuzasadnionej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej? (Anna D. Wiśniewska) ............................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... X 363 363 366 368 371 373 375 375 378 381 381 381 383 386 386 388 389 391 391 393 396 401 405 409 411 411 412 416 423 423 Spis treści § 2. Dyskusja ...................................................................................................... § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXIX. Funkcje i dysfunkcje nadzoru gospodarczego – refleksje na tle nadzoru sprawowanego przez organy administracji miar nad działalnością przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu towary paczkowane (Agnieszka Żywicka) .................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Specyfika nadzoru gospodarczego – uwagi ogólne .............................. § 3. Charakter prawny i cele nadzoru sprawowanego przez organy administracji miar w obszarze towarów paczkowanych ..................... § 4. Dysfunkcje nadzoru gospodarczego sprawowanego nad działalnością przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu towary paczkowane ................................................................................... § 5. Komparatystyka nadzoru gospodarczego sprawowanego przez organy administracji miar i inne organy administracji nad działalnością przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu towary paczkowane – obszary funkcyjne .............................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXX. Interakcja pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a przedsiębiorcą w gminnym systemie gospodarki odpadami na przykładzie wybranych gmin (Joanna Kunc) ......................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Dysfunkcjonalność w płaszczyźnie aksjologicznej ............................... § 3. Dysfunkcjonalność w aspekcie publicznego, materialnego prawa gospodarczego ............................................................................................ § 4. Dysfunkcjonalność ustrojowa ................................................................. § 5. Dysfunkcjonalność w zakresie realizowania służby publicznej ......... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XXXI. Ograniczenia w zakresie wykonywania przewozów okazjonalnych jako przykład dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego (Grzegorz Lubeńczuk) ............................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Przewóz okazjonalny – zakres pojęcia ................................................... § 3. Przewóz okazjonalny a przewóz osób taksówką .................................. § 4. Zasady wykonywania przewozów okazjonalnych samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą ..................................................................................... 424 431 435 435 436 439 441 448 449 451 451 452 458 460 462 465 469 469 470 472 475 XI Spis treści § 5. Zasady wykonywania przewozów okazjonalnych samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ..................................................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 476 480 483 XII Przedmowa Opracowanie, które oddajemy w ręce Czytelnika, jest efektem pracy ponad trzy- dziestu autorów, którzy zajmując się na co dzień problematyką prawa gospodarczego lub prawa administracyjnego, skierowali swoje zainteresowania badawcze na kwestie związane z wadliwym funkcjonowaniem publicznego prawa gospodarczego. W obrębie publicznego prawa gospodarczego występują liczne rozwiązania, które wbrew założeniom ustawodawcy nie pozwalają na osiągnięcie celów, jakim miały słu- żyć, czy też wywołują skutki odmienne od zamierzonych, a które na potrzeby niniej- szego opracowania zostały objęte pojęciem dysfunkcji publicznego prawa gospodar- czego. Rozwiązania te występują w różnych obszarach i mogą mieć odmienny cha- rakter. Ich źródłem mogą być nietrafne założenia systemowe, błędy legislacyjne czy też nieprawidłowo ukształtowana praktyka stosowania prawa. Rozwiązania te w mniej lub w bardziej bezpośredni sposób wpływają na zachowania rynkowe i status prawny podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, determinując możliwość ko- rzystania z przysługujących im w tym zakresie praw. Nie ulega wątpliwości, że za- pewnienie efektywnego działania prawa gospodarczego, zagwarantowanie skutecznej ochrony interesów uczestników obrotu gospodarczego, a w szerszej perspektywie także pełne urzeczywistnienie zasad, na których opiera się ustrój gospodarczy państwa, wy- maga, aby wszystkie wadliwe rozwiązania zostały wyeliminowane. W tym celu nie- zbędna jest ich identyfikacja i określenie przyczyn wadliwego działania. Kierując się taką potrzebą, a zarazem dostrzegając brak możliwości ujęcia w ramach jednej mono- grafii wszystkich tego typu rozwiązań, autorzy uczestniczący w przygotowaniu niniej- szego opracowania podjęli próbę ustalenia źródeł, istoty i cech wspólnych dysfunk- cji publicznego prawa gospodarczego oraz wskazania takich, które mają największe znaczenie praktyczne lub które mogą uchodzić za przykłady najbardziej typowe czy też najbardziej jaskrawe. W efekcie w opracowaniu znalazły się rozważania poświę- cone dysfunkcjonalności prawa gospodarczego w kontekście zasad kształtowania ładu publicznego, wartości leżących u podstaw systemu publicznego prawa gospodarczego oraz jego funkcji i wyrażonych w ustawie z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej zasad, na których opiera się publicznoprawna część regulacji gospodarczej. Istotne miejsce w prezentowanym opracowaniu zajmują również rozważania poświę- cone prawnym formom działania administracji publicznej w sferze gospodarki, zagad- nieniom proceduralnym oraz problematyce statusu prawnego wybranych organów, których kompetencje można wiązać z funkcjonowaniem gospodarki. Rozważania te zwracają uwagę na niezwykle istotne z punktu widzenia całej regulacji publicznego prawa gospodarczego problemy dotyczące funkcjonowania administracji gospodarczej, XIII Przedmowa w tym na zagadnienia dotyczące określenia zakresu kompetencji organów, na których spoczywa zadanie szeroko rozumianej regulacji obrotu gospodarczego oraz wyposaże- nie ich w niezbędne instrumentarium środków prawnych i prawnych form działania oraz właściwego ukształtowania procedur, w ramach których wykonują one te zada- nia. Dopełnieniem opracowania są rozważania poświęcone rozwiązaniom dysfunkcjo- nalnym występującym w różnych obszarach publicznego prawa gospodarczego. Do- starczają one licznych przykładów takich rozwiązań występujących w obszarze prawa antymonopolowego, prawa ochrony środowiska, prawa bankowego i przepisów re- gulujących obrót instrumentami finansowymi, a także prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących wykonywania działalności leczniczej, obrotu produktami lecz- niczymi, obrotu towarami paczkowanymi, gospodarowania odpadami czy wykonywa- nia transportu drogowego. Z uwagi na swój charakter, wynikający z faktu, że problematyka dysfunkcjonalno- ści publicznego prawa gospodarczego dotyczy wielu, zazwyczaj bardzo szczegółowych rozwiązań z różnych obszarów regulacji gospodarczej, prezentowane opracowanie już z założenia musiało mieć charakter egzemplifikacyjny. Wydaje się jednak, że fakt ten w żaden sposób nie umniejsza jego wartości poznawczej, ponieważ zawarte w opraco- waniu kolejne przykłady rozwiązań dysfunkcjonalnych w obszarze publicznego prawa gospodarczego prowadzą do sformułowania wniosków bardziej ogólnej natury nad sta- nem tej regulacji, w tym w szczególności na temat źródeł jej ułomności. Należy wyrazić przekonanie, że rozważania te będą stanowiły zachętę i punkt wyjścia do dalszych prac nad zagadnieniem dysfunkcji w publicznym prawie gospodarczym, zakładając zaś, że rozwiązania dysfunkcjonalne mogą występować w obrębie regulacji publicznego prawa gospodarczego według pewnych schematów, powinny one również te prace przynaj- mniej w pewnym stopniu ułatwić. Styczeń 2018 r. Redaktorzy XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa klasyczna ..................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65) ArtRolSpożU .................................. ustawa z 21.12.2000 r. o jakości handlowej ar- tykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2212) BankSpółU ...................................... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzesza- jących (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1826 ze zm.) BezpŻywnU .................................... ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) CzystGmU ...................................... ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i po- rządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) dyrektywa MiFID .......................... dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instru- mentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145, s. 1 ze zm.) dyrektywa 2013/36/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2014/24/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.6.2013 r. w sprawie warunków do- puszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmienia- jąca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrek- tywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 338 ze zm.) i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.) XV Wykaz skrótów DziałGospU88 ................................ ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej DziałLeczU ..................................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324) – nie obowiązuje (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) DziałUbezpReasU .......................... ustawa z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczenio- wej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) EmKapitU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych FinPubU .......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1097 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) FundEmU ....................................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 870 ze zm.) FundInwU ...................................... ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządza- niu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) GiełTowarU .................................... ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych GospKomU ..................................... ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1127 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) IndywKontEmerytU ..................... ustawa z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach za- bezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1776 ze zm.) InspHandlU .................................... ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej InwElektWiaU ................................ ustawa z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elek- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. trowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.) z 2017 r. poz. 459 ze zm.) z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. KoncesBudU ................................... ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty Konstytucja marcowa ................... ustawa z 17.3.1921 r. − Konstytucja Rzeczypospoli- budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KosmetykiU .................................... ustawa z 30.3.2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., ze sprost.) tej Polskiej, (Dz.U. Nr 44, poz. 267) z 2013 r. poz. 475) XVI Wykaz skrótów KPA .................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) KPC .................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK .................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KredytKonsU ................................. ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) KSH .................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KW ................................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) LasU ................................................. ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) MinWynagrU ................................. ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847) NadzRynFinU ................................ ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi- nansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 196 ze zm.) NadzUbezpEmerU ........................ ustawa z 22.5.2003 r. o nadzorze ubezpieczenio- wym i emerytalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 477) NadzUzupFinansU ........................ ustawa z 15.4.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpie- czeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyj- nymi wchodzącymi w skład konglomeratu finanso- wego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1252) NIKU ............................................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 524) ObrInstrFinU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.) ObszMorskieU ............................... ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rze- czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2205 ze zm.) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrGrU ......................................... ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) XVII Wykaz skrótów OchrKonkurU ................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) OchrKonkurU00 ............................ ustawa z 5.12.2000 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 16 ze zm.) – nie obowiązuje OchrPrzyrodU ............................... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. OdnŹródłaEnU .............................. ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach OdpadyU ......................................... ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 ze zm.) z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) OfertaPublU ................................... ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) partnerstwie (t.j. Dz.U. z 2017 r. PartPublPrywU .............................. ustawa 19.12.2008 r. o z publiczno-prywatnym poz. 1834) PlanZagospU .................................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) PodLokU ......................................... ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokal- nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) PolRozwojuU ................................. ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia poli- tyki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 ze zm.) PośredUbezpU ............................... ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpiecze- niowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2077 ze zm.) PożPubWolontU ........................... ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) PracProgEmerytU ......................... ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach PracSamU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449) PrBank ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. wych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) PrBud ............................................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. PrDrog ............................................. ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów PrDziałGosp ................................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – nie obo- wiązuje PrFarm ............................................. ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne PrGeolGórn .................................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze PrMiar ............................................. ustawa z 11.5.2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz.U. PrOchrŚrod ..................................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) PrPapW ........................................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) – nie obowiązuje PrPapW02 ....................................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) – nie obowiązuje PrPrzew ........................................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) rozporządzenie Nr 575/2013 ....... PrzejFinansU .................................. ustawa z 22.9.2006 r. o przejrzystości stosun- ków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzysto- ści finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 575/2013 z 26.6.2013 r. w sprawie wymo- gów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 1 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21.10.2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmie- niające rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 88 ze zm.) rozporządzenie Rady 139/2004 z 20.1.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L Nr 24, s. 1) rozporządzenie Nr 1073/2009 ..... rozporządzenie Nr 139/2004 ....... (WE) Nr RynekKapNadzórU ....................... ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapi- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym tałowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1480 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: