Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 002638 22420053 na godz. na dobę w sumie
Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz - ebook/pdf
Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 209
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5018-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE zawiera szczegółowe omówienie przepisów tytułowej dyrektywy wraz z wyczerpującym komentarzem oraz najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące ogólnych warunków ramowych równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Autorka książki poddaje pogłębionej analizie aktualnie obowiązujące regulacje dyrektywy 2000/78 wraz z odnoszącym się do niej orzecznictwem. Celem tej dyrektywy jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy oraz realizacja w Państwach Członkowskich zasady równego traktowania w tym obszarze.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stanowiące zasadniczy prawotwórczy materiał źródłowy oraz próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów dyrektywy. Omówione wyroki mają niezwykle istotny wpływ na kształtowanie i przestrzeganie unijnych standardów w zakresie równego traktowania bez względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Publikacja zawiera – oprócz tekstu dyrektywy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – tabelę z wykazem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która stanowi kompleksowe zestawienie wyroków dotyczących omawianej tematyki.

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką dyskryminacji, w szczególności do osób zajmujących się ochroną praw osób dyskryminowanych. Publikacja stanowi użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich osób stosujących w praktyce przepisy krajowe stanowiące implementację dyrektywy, m.in. sędziów, adwokatów czy radców prawnych. Pomaga zrozumieć genezę i europejskie uwarunkowania polskich regulacji zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Justyna Maliszewska-Nienartowicz Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW. KOMENTARZ, wyd. 3 G. Manjura-Niśkiewicz DODATKI MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. KOMENTARZ S. Gurgul UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, DEWELOPERA I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. KOMENTARZ M.J. Nowak (red.) USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. KOMENTARZ M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA „REFUNDACYJNA”. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ. KOMENTARZ PRAKTYCZNY ZE WZORAMI T. Ostrowski USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH. KOMENTARZ www.księgarnia.beck.pl Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE Komentarz Justyna Maliszewska-Nienartowicz WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2013 Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek Recenzent: dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/00965. © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5017-2 ISBN e-book 978-83-255-5018-9 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 1. Cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 2. Pojęcie dyskryminacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 3. Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 4. Wymagania zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 5. Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych Artykuł 6. Uzasadnienie odmiennego traktowania ze względu na wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 7. Działanie pozytywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 8. Wymagania minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Środki odwoławcze oraz stosowanie prawa . . . . . . Artykuł 9. Ochrona praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 10. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 11. Ochrona przed retorsjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 12. Upowszechnianie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 13. Dialog społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 14. Dialog z organizacjami pozarządowymi . . . . . . . . . Rozdział III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 15. Irlandia Północna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 16. Zgodność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 17. Sankcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 18. Wprowadzenie w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 19. Raport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 13 21 25 28 31 36 39 40 40 42 44 45 45 46 47 47 47 47 48 49 51 V Spis treści Artykuł 20. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 21. Adresaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . I. Niepełnosprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wyrok z 11.7.2006 r., C-13/05, Sonia Chacón Navas przeciwko Eurest Colectividades SA (Zb. Orz. 2006, s. I-6467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyrok z 17.7.2008 r., C-303/06, S. Coleman przeciwko Attridge Law i Steve Law (Zb. Orz. 2008, s. I-5603) . . . . . . II. Orientacja seksualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wyrok z 1.4.2008 r., C-267/06, Tadao Maruko przeciwko Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Zb. Orz. 2008, s. I-1757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyrok z 10.5.2011 r., C-147/08, Jürgen Römer przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wyrok z 22.11.2005 r., C-144/04, Werner Mangold przeciwko Rüdiger Helm (Zb. Orz. 2005, s. I-9981) . . . . . . 2. Wyrok z 16.10.2007 r., C-411/05, Félix Palacios de la Villa przeciwko Cortefiel Servicios SA (Zb. Orz. 2007, s. I-8531) 3. Wyrok z 23.9.2008 r., C-427/06, Birgit Bartsch przeciwko Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (Zb. Orz. 2008, s. I-7245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 53 55 57 57 64 70 70 78 87 87 93 99 4. Wyrok z 5.3.2009 r., C-388/07, The Queen, na wniosek The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) przeciwko Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Zb. Orz. 2009, s. I-1569) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5. Wyrok z 18.6.2009 r., C-88/08, David Hütter przeciwko Technische Universität Graz (Zb. Orz. 2009, s. I-5325) . . . 109 6. Wyrok z 12.1.2010 r., C-341/08, Domnica Petersen przeciwko Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Zb. Orz. 2010, s. I-47) . . . . . . 114 7. Wyrok z 12.1.2010 r., C-229/08, Colin Wolf przeciwko Stadt Frankfurt am Main (Zb. Orz. 2010, s. I-1) . . . . . . . . . 120 8. Wyrok z 19.1.2010 r., C-555/07, Seda Kücükdeveci przeciwko Swedex GmbH Co. KG (Zb. Orz. 2010, s. I-365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 VI Spis treści 9. Wyrok z 12.10.2010 r., C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark przeciwko Region Syddanmark (Zb. Orz. 2010, s. I-9343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 10. Wyrok z 12.10.2010 r., C-45/09, Gisela Rosenbladt przeciwko Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH (Zb. Orz. 2010, s. I-9391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 11. Wyrok z 18.11.2010 r., C-250/09 i C-268/09, Vasil Ivanov Georgiev przeciwko Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv (Zb. Orz. 2010, s. I-11869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 12. Wyrok z 21.7.2011 r., C-159/10 i C-160/10, Gerhard Fuchs i Peter Köhler przeciwko Land Hessen (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 13. Wyrok z 8.9.2011 r., C-297/10 i C-298/10, Sabine Hennigs przeciwko Eisenbahn-Bundesamt i Land Berlin przeciwko Alexander Mai (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 14. Wyrok z 13.9.2011 r., C-447/09, Reinhard Prigge i inni przeciwko Deutsche Lufthansa AG (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 15. Wyrok z 7.6.2012 r., C-132/11, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH przeciwko Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . 169 16. Wyrok z 5.7.2012 r., C-141/11, Torsten Hörnfeldt przeciwko Posten Meddelande AB (niepubl., dostępny na stronie: curia.europa.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 C. Wykaz orzeczeń – tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 VII Przedmowa Traktat Amsterdamski z 2.10.1997 r. wprowadził do Traktatu ustana- wiającego Wspólnotę Europejską nową regulację stanowiącą podstawę do przyjmowania środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskry- minacji ze względu na takie kryteria, jak: rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksu- alna. Artykuł 13 TWE powierzał to zadanie Radzie, która miała działać jednomyślnie na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Parla- mentem Europejskim. Jednocześnie zastrzeżono, że przyjmowanie środ- ków służących zwalczaniu dyskryminacji ze względu na wskazane kryte- ria ma następować „bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie”. Oznaczało to, że akty prawne wydane na podstawie art. 13 TWE mogły odnosić się jedynie do tych obszarów, które należały wówczas do kompe- tencji Wspólnoty. Po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego Komisja Europejska podjęła prace nad przygotowaniem stosownych projektów. W ich trakcie zdecydowano, jak się wydaje głównie ze względów politycznych, że kwe- stie związane ze zwalczaniem dyskryminacji ze względu na rasę i pocho- dzenie etniczne zostaną uregulowane osobno. W rezultacie zostały przy- jęte dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. UE L Nr 180, s. 22–26) oraz dyrektywa Rady 2000/78/ WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego trak- towania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE L Nr 303, s. 16–22). Ta druga odnosi się do takich kryteriów, jak: religia, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna. Regulacje dyrektywy 2000/78 wraz z od- noszącym się do niej orzecznictwem są głównym przedmiotem niniejsze- go komentarza. Warszawa, marzec 2013 r. prof. UMK dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 2000/43 . . . dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wpro- wadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. UE L Nr 180, s. 22–26) dyrektywa 2000/78 . . . dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. usta- nawiająca ogólne warunki ramowe równego trak- towania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE L Nr 303, s. 16–22) dyrektywa 76/207 . . . . dyrektywa Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowe- go oraz warunków pracy (Dz.Urz. UE L Nr 39, s. 40–42) dyrektywa 2006/54 . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z 5.7.2006 r. w sprawie wprowa- dzenia w życie zasady równości szans oraz rów- nego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja prze redagowana) (Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 23–36) TFUE. . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wprowa- dzone Traktatem z Lizbony (Dz.Urz. C Nr 115 z 9.5.2008 r., s. 47–388) TUE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowa- ny, uwzględniający zmiany wprowadzone Trakta- tem z Lizbony (Dz.Urz. C Nr 83 z 30.3.2010 r., s. 13–45) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wpro- wadzone Traktatem z Nicei (Dz.Urz. C Nr 325 z 24.12.2002 r., s. 33–184) XI Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Zb. Orz. . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom TS . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt XII Wykaz literatury J. Barcz, Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świet- le wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, EPS 2010, Nr 9. C. Barnard, The Principle of Equality in the Community Context: P. Grant, Kalanke and Marschall: Four Uneasy Bedfellows, Cambridge Law Journal 1998, t. 57, Nr 2. M. Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford 2002. M. Bell, L. Waddington, More Equal Than Others: Distinguishing Euro- pean Union Equality Directives, Common Market Law Review 2001, t. 38, Nr 3. M. Bell, L. Waddington, Reflecting on Inequalities in European Equality Law, European Law Review 2003, t. 28, Nr 3. A. Bodnar, Zakaz dyskryminacji osób homoseksualnych pozostają- cych w związkach partnerskich – glosa do wyroku ETS z 1.04.2008 r. w sprawie C-267/06 Tadao Maruko przeciwko Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, EPS 2008, Nr 10. I. Boruta, Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w za- I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe pojęcia, Monitor trudnieniu, PiZS 2003, Nr 8. PiZS 2004, Nr 2. Prawa Pracy 2004, Nr 2. S. Bredt, Compulsory Retirement as an Instrument to Strengthen Labour Market Opportunities for Young Employment Seekers? An Annotation to the European Court of Justice’s Decision C-411/05 – Palacios de la Villa, European Journal of Social Security 2008, t. 10, Nr 2. A. Bulandra, K. Roussek, M. Pamuła (red.), Implementacja prawa UE w Polsce. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakre- sie zatrudnienia i pracy – komentarz, Kraków 2005. M. Domańska, Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie E. Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2005. C. Evans, Freedom of Religion under the European Convention on Human TS, EPS 2011, Nr 4. Rights, Oxford 2001. XIII Wykaz literatury S. Forshaw, M. Pilgerstorfer, Direct and Indirect Discrimination: Is There Something in Between?, Industrial Law Journal 2008, t. 37, Nr 4. M. Gromaszek, Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedze- nia umowy o pracę – glosa do wyroku TS z 5.03.2009 r. w sprawie C-388/07, The Queen z wniosku The Incorporated Trustees of the Na- tional Council on Ageing v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, EPS 2010, Nr 11. E. Guild, The EC Directive on Race Discrimination: Surprises, Possibili- ties and Limitations, Industrial Law Journal 2000, t. 29, Nr 4. Z. Hajn, Niemiecka CPE dla ludzi starszych w ocenie ETS – glosa do wy- roku ETS z 22.11.2005 r. w sprawie C-144/04 Werner Mangold prze- ciwko Rüdiger Helm, EPS 2006, Nr 6. A. Hendriks, L. Waddington, The Expanding Concept of Employment Discrimination in Europe: from Direct and Indirect Discrimination to Reasonable Accommodation Discrimination, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002, t. 18, Nr 3. Ł. Horała, Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w pra- wie Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 2005, Nr 1. E. Howard, Anti Race Discrimination Measures in Europe: An Attack on Two Fronts, European Law Journal 2005, t. 11, Nr 4. J.H. Jans, The Effect in National Legal Systems of the Prohibition of Discrimination on Grounds of Age As a General Principle of Commu- nity Law, Legal Issues of Economic Integration 2007, t. 34, Nr 1. J. Król, Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w za- trudnieniu na tle regulacji wspólnotowych, Radca Prawny 2004, z. 4. D. Mabbett, The Development of Rights-based Social Policy in the Eu- ropean Union: The Example of Disability Rights, Journal of Common Market Studies 2005, t. 43, Nr 1. J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2012. J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: rozwój i istota koncepcji, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. XXV (Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodec- kiego). J. Maliszewska-Nienartowicz, Sposoby stosowania zasady proporcjonal- ności przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (na przykładzie wy- branych rozstrzygnięć), w: C. Mik, K. Gałka (red.), Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Try- bunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, To- ruń 2011. J. Maliszewska-Nienartowicz, Zakaz dyskryminacji ze względu na orien- tację seksualną i jego skutki – glosa do wyroku TS z 10.05.2011 r. XIV Wykaz literatury w sprawie C-147/08 Jürgen Römer przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg, EPS 2012, Nr 5. J. Maliszewska-Nienartowicz, Zakaz dyskryminacji ze względu na niepeł- nosprawność w świetle wyroków TS w sprawach Coleman i Chacón Navas, EPS 2011, Nr 8. H. Meenan, Age Discrimination – of Cinderella and the Golden Bough, w: H. Meenan (red.), Equality Law in an Enlarged European Union. Understanding the Article 13 Directives, Cambridge 2007. H. Meenan, Age Discrimination in the EU and the Framework Directive, w: M. Sargeant (red.), The Law on Age Discrimination in the EU, Ha- ga 2008. H. Meenan, Age: the Individual and the Law – Part I, Irish Law Times 2002, t. 20, Nr 10. C. O’Cinneide, Age Discrimination and the European Court of Justice: EU Equality Law Comes of Age, dostępne na stronie internetowej: http:// www.era-comm.eu/oldoku/Adiskri/08_Age/2010_09_OCinneide 20 EN.pdf (data korzystania: 30.10.2012 r.). H. Oliver, Sexual Orientation Discrimination: Perceptions, Definitions and Genuine Occupational Requirements, Industrial Law Journal 2004, t. 33, Nr 1. M. Otto, Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu, PiZS 2010, Nr 6. G. Quinn, Disability Discrimination Law in the EU, w: H. Meenan (red.), Equality Law in an Enlarged European Union. Understanding the Ar- ticle 13 Directives, Cambridge 2007. T. Roes, Case C-555/07, Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH Co. KG, Columbia Journal of European Law 2010, t. 16, Nr 3. M. Sargeant, Age Discrimination, w: M. Sargeant (red.), The Law on Age Discrimination in the EU, Haga 2008. D. Schiek, A New Framework on Equal Treatment of Persons in EC Law? Directives 2000/43/EC, 2000/78/EC and 2002/???/EC changing Direc- tive 76/207/EC in context, European Law Journal 2002, t. 8, Nr 2. D. Schiek, Constitutional Principles and Horizontal Effect: Kücükdeveci Revisited, European Labour Law Journal 2010, t. 1, Nr 3. P. Skidmore, EC Framework Directive on Equal Treatment in Employ- ment: Towards a Comprehensive Community Anti-Discrimination Po- licy?, Industrial Law Journal 2001, t. 30, Nr 3. A. Śledzińska, Homo-niepewni? – analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej, w: W. Bo- kajło, A. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław 2008. XV Wykaz literatury J. Swift, Justifying Age Discrimination, Industrial Law Journal 2006, t. 35, H. Szewczyk, Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, PiZS 2002, Nr 6. G. Thüsing, S. Horler, Case C-555/07, Seda Kücükdeveci v. Swedex, Ju- dgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 19 January 2010, Common Market Law Review 2010, t. 47, Nr 4. Ch. Tobler, Indirect Discrimination: A Case Study into the Development of the Legal Concept of Indirect Discrimination under EC Law, An- twerpia–Oksford 2005. Ch. Tobler, K. Waaldijk, Case C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsan- stalt der deutschen Bühnen, Judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice of 1 April 2008, Common Market Law Review 2009, t. 46, Nr 2. K. Waaldijk, M. Bonini-Baraldi, Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Direc- tive, Haga 2006. K. Wells, The Impact of the Framework Employment Directive on UK Di- sability Discrimination Law, Industrial Law Journal 2003, t. 32, Nr 4. R. Whittle, The Framework Directive for Equal Treatment in Employment and Occupation: an Analysis from Disability Rights Perspective, Euro- pean Law Review 2002, t. 27, Nr 3. E. Zielińska, Ciężar dowodu w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć w świetle dyrektywy Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r., w: A. Duda, U. Nowakowska (red.), Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy, orzecznictwo Euro- pejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze, Warszawa 2001. M. Ziółkowski, Problem wspólnotowego zakazu dyskryminacji homosek- sualnych partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich, EPS 2009, Nr 10. A. Zwolińska, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, Serwis Prawno-Pra- cowniczy 2010, Nr 15. Nr 3. XVI A. Komentarz Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy z dnia 27.11.2000 r. (Dz.Urz. UE L Nr 303, s. 16–22) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13, uwzględniając wniosek Komisji1, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2, uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, uwzględniając opinię Komitetu Regionów4, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, Unia Europej- ska opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasadach państwa prawa, zasadach, które są wspólne dla wszystkich Państw Człon- kowskich, i przestrzega podstawowych praw, zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności oraz wynikających z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako zasad ogólnych prawa wspólnotowego. 1 Dz.Urz. UE C 177 E z 27.6.2000 r., s. 42. 2 Opinia wydana 12.10.2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.Urz.). 3 Dz.Urz. UE C 204 z 18.7.2000 r., s. 82. 4 Dz.Urz. UE C 226 z 8.8.2000 r., s. 1. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: